Teodora-Todorova-Yankova

Теодора Тодорова Янкова

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0988777337

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
26 години
Учителски стаж:
17 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши възпитател
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
ООС "Младост"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 1998 г. Юни 2001 г. ОУ "Черноризец Храбър", с. Кайнарджа възпитател
Септември 2001 г. Септември 2005 г. ООС "Младост", гр. Силистра библиотекар
Септември 2005 г. Септември 2008 г. ООС "Младост", гр. Силистра възпитател
Септември 2008 г. Ноември 2009 г. ООС "Младост", гр. Силистра библиотекар
Ноември 2009 г. Април 2014 г. ООС "Младост", гр. Силистра възпитател
Април 2014 г. До сега ООС "Младост", гр. Силистра старши възпитател

Любим цитат

Кажи ми и ще забравя. Научи ме и ще запомня. Включи ме и ще науча!

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 1991 г. Септември 1996 г. Висше - магистър ШУ "Еп. К. Преславски" Български език и руски език

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Български език и руски език
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юли 2020 г. Ноември 2020 г. Диагностично изследване Теория на възпитанието. Дидактика 2-ра степен 32 ДИКПО - гр. Варна
Февруари 2018 г. Февруари 2019 г. Защита на дипломна работа Теория на възпитанието. Дидактика 3-та степен 200 ДИКПО - гр. Варна
Юли 2017 г. Октомври 2017 г. Писмен изпит Теория на възпитанието. Дидактика 4-та степен 16 ДИКПО - гр. Варна
Юли 2015 г. Октомври 2015 г. Устен изпит Теория на възпитанието. Дидактика 5-та степен 16 ДИКПО - гр. Варна

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Септември 2021 г. 16 часа 1 кредит ЧР "РЕФЛЕКС" ЕООД, гр. Троян Ефективни начини за овладяване на стрес, социална изолация, потиснатост, тревожност, коронафобия с цел запазване на психиката на учители, ученици и деца
Юни 2020 г. 32 часа 2 кредита ДИКПО - гр. Варна Методика на диагностичното изследване в училище
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Технически университет - гр. Варна Комуникацията и работата с родителите - иновативни методи и подходи
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Гордън Груп България 2017 ЕООД Трениране на успешни учители
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство - образователна институция
Юли 2018 г. 16 часа 1 кредит ДЕКСИ КОНСУЛТ ЕООД Въздействие на педагогическата етика и психология на влиянието върху поведението в образователната система
Април 2018 г. 16 часа 1 кредит РУ "Ангел Кънчев" Практически аспекти на прилагане Наредбата за приобщаващо образование
Юли 2017 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти ООД Стресът на работното място - същност и техники за справяне
Април 2017 г. 16 часа 1 кредит ДИКПО - гр. Варна Педагогическите умения на учителите

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2021 г. Ноември 2021 г. Атестиране на педагогическите специалисти. Атестационна карта. 2 ООС "Младост"
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Арт терапевтични техники за работа с ученици 2 ООС "Младост"
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР 8 ЦПЛР УО, гр. Ловеч
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Бърнаут ефектът при педагогическите специалисти 4 ООС "Младост"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Добри практики при отчитане на работата в електронна среда 2 ООС "Младост"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Вербална и невербална комуникация 2 ООС "Младост"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Въвеждащо обучение за работа в Edu.box 4 ООС "Младост"
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Стратегия за възпитателната работа 2 ООС "Младост"
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучение в електронна среда 2 ООС "Младост"
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Успешни учители 2 ООС "Младост"
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Работа в мултикултурна среда 2 ООС "Младост"
Октомври 2018 г. Октомври 2018 г. Конфликти в работна и учебна среда 8 Сдружение БРТИМ
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР 8 ООС "Младост", гр. Силистра
Юли 2017 г. Юли 2017 г. Тиймбилдинг 8 ООС "Младост", гр. Силистра
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР 8 ЦПРЛ УО, гр. Ловеч

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучителен курс Атестирането на педагогическите специалисти Фондация "Кузманов"
Декември 2017 г. Ноември 2018 г. Специализация Стратегии за учебно мотивиране на учениците ДИКПО - гр. Варна
Юли 2016 г. Юли 2016 г. Обучителен курс Дисциплината в училище - мотиви и стратегии СНЦ "Нова възможност", гр. Плевен
Април 2016 г. Април 2016 г. Семинар Управление на гнева и контрол на агресивното поведение Община Силистра, ВТУ
Декември 2015 г. Декември 2016 г. Професионална квалификация Психология ДИКПО - гр. Варна

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език C1 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Групов възпитател 8 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016
Групов възпитател 9 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016
Групов възпитател 10 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016
Групов възпитател 11 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016
Групов възпитател 12 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Сборна група ООС "Младост" 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016

Умения и компетентности

Социални умения

Умения за екипна работа, толерантност, търпимост, комуникативност, избягване на конфликти.

Организационни умения

Организиране и провеждане на образователно-възпитателни дейности с учениците; организиране на вътрешноинституционална квалификация.

Когнитивно-базирани умения

Формиране и развиване на отношения, насочени към развитие личността на ученика.

Стимулиране талантите на учениците.

Развиване на мотивацията за учене.

Надграждане на ценностната система на учениците.

Развитие на уменията за работа в екип.

Насърчаване на прояви на благотворителност и взаимопомощ.


Методи на преподаване

Основните методи, използвани в работата ми, са беседата, дискусията и консултацията по предмет/български език и литература/. Те са съобразени със спецификата на групата и  чрез тях успешно се провокират мотивацията и учебната активност у учениците. Използването им подпомага усвояването на стратегии за учене и умствен труд, развива умението за самоконтрол върху учебното поведение и учебните резултати. Развива и умението за положително преработване на неуспеха. 

 


Философия на преподаване

Възпитателят продължава и надгражда възпитанието, започнало в семейна среда. Той, в пряко сътрудничество с родителите, деликатно се вписва във възпитателния процес и със своите професионални компетентности подпомага личностното развитие на учениците. Изграждането на хуманни взаимоотношения с възпитаниците допринася за качеството на образователно-възпитателния процес. Възпитателят подпомага самоподготовката на учениците, развива мотивацията им за учене и формира съзнание за ценността на знанията. Приоритет в работата му е усвояването на книжовния език - писмено и говоримо. Възпитателните взаимодействия с учениците включват: откриване и развиване на творческия им потенциал; надграждане на ценностната им система и провокиране на конструктивно поведение; изграждане на умения за разрешаване на конфликти, критично мислене, работа в екип, приемане на различието; преодоляване на агресията; насърчаване проявите на благотворителност.


Добри практики

Литературно четене

С цел усъвършенстване речевата култура на учениците и възпитаване в чувствителност към художествената реч, са провеждани поредица от литературни четения в библиотеката на общежитието. Четенията са посвещавани на годишнини от рождението на Хр. Ботев, П.К. Яворов, Н.Й.Вапцаров; гибелта на В. Левски; тематични четения за българския език, приятелството, свободата; четене на Пушкинова поезия в оригинал и в превод.

Връстници обучават връстници

Най-често прилаган метод в разработването и реализирането на ученически проекти. Чрез него учениците усвояват знания и умения за обучители на връстници по различни теми, вълнуващи ученическата общност - агресия, насилие, здравословен начин на живот, социални и културни компетентности. Методът е успешно прилаган при реализирането на ученическите проекти "С поглед към бъдещето" - 2015 г., "Активни и креативни" - 2016 г., "Здраве от градината на баба" - 2017 г., "Красиво, поетично, музикално" - 2019 г., както и при подготовката на тренинга "Равни права и отговорности" - 2018 г..

Ученическо самоуправление - Ученически съвет

Десетгодишната ми работа с УС е описана в прикачения файл. Файлът е извадка от дипломната ми работа за защита на трета ПКС - споделяне на добра педагогическа практика.

Ученически проекти

Възпитател-консултант в  разработването и реализирането на ученическите проекти "С поглед към бъдещето" - 2015 г.; "Активни и креативни" - 2016 г.; "Здраве от градината на баба" - 2017 г.; "Красиво, поетично, музикално" - 2019 г..

Работа с талантливи ученици

Подготовка на ученици с изявени интереси в областта на литературата за рецитаторски конкурси и конкурси за съставяне на текстове по зададена тема. Осигуряване на възможности за изява на таланта като водещи на тренинги, тържества и празници в общежитието, рецитиране на стихове, литературни четения, изготвяне и представяне на ММП. Стимулиране певческите таланти на ученици, съдействие за осигуряване на вокален педагог - ВГ "Бяло, зелено, червено" - 2016 - 2018 г..

Постижения на специалиста

Лични постижения

Похвален лист

За подготовката на участието на Севиляй Бюрхан в Четвъртия национален фестивал на руската поезия, песен и танц "Пусть всегда будет солнце", 2017 година.

Грамота

За подготовка на ученици за участие в концерта "И всичко пак е вечно...", организиран от КУО "Родопи" , гр. Кърджали, април 2016 година.


Постижения на ученици

Конкурс за превод на стихотворение от Ласло Наги - 2015 г.

Национален конкурс на Унгарския културен институт по случай 90-тата годишнина от рождението на унгарския поет Ласло Наги. За участието не се изискват познания по унгарски език, а съобразяване със зададените схеми на римите и с подстрочника на български език. Ученичката Севиляй Бюрхан е класирана на трето място.

Пусть всегда будет солнце - 2017 г.

Участие на Севиляй Бюрхан в Четвъртия национален фестивал на руската поезия, песен и танц, областен етап, жанр "Поезия". Класирана на първо място, с право на участие в зоналния етап на фестивала.

Пусть всегда будет солнце - 2017 г.

Участие на Севиляй Бюрхан в зонален етап на Четвъртия национален фестивал на руската поезия, песен и танц. Класирана на трето място в жанр "Поезия".

Живеем в земята на Ботев - 2017 г.

Ученичката Глория Петрова получава поощрителна награда за поезия в Националния литературен конкурс "Живеем в земята на Ботев", организиран от Община Враца, ЦПЛР и Ботевския организационен комитет.

Пусть всегда будет солнце - 2018 г.

Участие на Севиляй Бюрхан в Петия национален фестивал на руската поезия, песен и танц, областен етап. Класирана на първо място, с право за участие в зоналния етап на конкурса.

Пусть всегда будет солнце - 2019 г.

Участие на Емел Сали в Шестия национален фестивал на руската поезия, песен и танц, областен етап. Класирана на първо място в жанр "Поезия", с право на участие в зоналния етап на фестивала.