Цоньо Петков Атанасов

Цоньо Петков Атанасов

Националност: Българин

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0894383100

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
33г. 9м. 16дни
Учителски стаж:
5г.01м.

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
" Академик тодор Самодумов " с. Кранево

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2016 г. Ноември 2021 г. ЦСОП " Акад. Т. Самодумов " с. Кранево учител
Февруари 2015 г. Март 2012 г. ОУ " Братя Миладинови " с. Черна младши учител- гимназиален етап
Септември 2014 г. Юни 2015 г. ОУ " Климент Охридски " с. Смолница младши възпитател

Любим цитат

“Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.” – Плутарх

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2017 г. Декември 2018 г. Висше - магистър ШУ " Епископ К. преславски " " Специална педагогика "
Септември 2004 г. Юни 2006 г. Висше - магистър ШУ " Епископ Константин Преславски "гр. Шумен Теология
Септември 1997 г. Юни 2003 г. Висше - магистър ШУ " Епископ Константин Преславски " гр. Шумен Преподавател по български език и литература и по руски език и литература

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
" Специална педагогика "
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Преподавател по български език и литература
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Април 2021 г. 16 часа 1 кредит Център " Интерактивно обучение" ООД - гр. Варна " Емоционалната интелигентност - условие за успешна професионална изява на педагозите, за ефективна комуникация с децата/ учениците и родителите и за превенция на агресията "
Декември 2019 г. 16 часа 1 кредит РАБЕ България ЕООД гр. София " Иновативни стратегии, методи и форми за психологическа подкрепа на деца и ученици "
Март 2018 г. 16 часа 1 кредит Фондация " Карин дом" "Акценти при обучението на деца със специални нужди "
Декември 2016 г. 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация- отделение при УНСС "Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с оббучителни тррудности"
Ноември 2016 г. 8 часа 0.5 кредита ШУ " Епископ Константин Преславски " гр. Шумен "Културната карта в българската литература "
Ноември 2016 г. 8 часа 0.5 кредита ШУ " Епископ Константин Преславски " гр. Шумен "Литературни и социокултурни компетентности в програмата за пети клас / общообразователна подготовка /"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. "Ефективни техники за комуникация- семейство - образователна институция" 2ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Април 2021 г. Април 2021 г. " Училище без страх и едно ечилище за всички" 2ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Март 2021 г. Март 2021 г. " Анти - стрес терапия чрез смях" 2ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. " Музикално - педагогически подход" 2ч. ЦСОП " Акад. Т. Самодумов " с. Кранево
Януари 2021 г. Януари 2021 г. "Изграждане на позитивна и подкрепяща / подходяща /образователна среда 2ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Декември 2020 г. Декември 2020 г. " Мотивация за учене у учениците" 2ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Бърнаут синдром "или синдром на професионалното прегаряне 3ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. " Справяне със стреса и напрежението на работното място. Разришаване на конфликти и овладяването им в училище " 2ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. " Екипност като форма за постигане на високи резултати в работата с учениците със СОП" 3 ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. " Мотивация за млади педагози- споделяне на педагогически опит " Как да работим с различните деца " 2 ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Януари 2020 г. Януари 2020 г. "Работа с Монтесьори материали- споделяне на добра педагогическа практика" 4ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. "Специфични нарушения на способностите за учене- диагностика и корекционни подходи.Деца с хиперактивност и дефицит на вниманието. Методи и подход 3ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. "Социални и психологически аспекти и насоки при взаимодействие на деца със СОП " 3ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Юни 2019 г. Юни 2019 г. "Агресията" 2ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Март 2019 г. Март 2019 г. " Превенция на сексуалната експлоатация " 6ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. "Изготвяне на портфолио на педагогическия специалист" 2ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Декември 2018 г. Декември 2018 г. "Иновативни практически методи и подходи за работа с деца със специални нужди.Интерактивни техники за групова работа при деца с множество уврежда 2ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Декември 2018 г. Декември 2018 г. "Иновативни практически методи и подходи за работа с деца със специални нужди.Интерактивни техники за групова работа при деца с множество уврежда 2ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. "Толерантност" 2ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Декември 2017 г. Декември 2017 г. "Иновативни практически методи и подходи за работа с деца със специални нужди.Интерактивни техники за групова работа при деца с множество уврежда 2ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Декември 2017 г. Декември 2017 г. Работа с родители- родителите като партньори в дейността на центъра. 3ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Април 2017 г. Април 2017 г. "Иновативни практически методи и подходи за работа с деца със специални нужди" 4ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,
Януари 2017 г. Януари 2017 г. " Същност на дуалната система" 4ч. ЦСОП,,Академик Тодор Самодумов,,

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
Руски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Български език и литература 8 клас 2021/2022; 2020/2021
Български език и литература 9 клас 2021/2022; 2020/2021
Български език и литература 10 клас 2021/2022; 2020/2021
Български език и литература 11 клас 2021/2022; 2020/2021
Български език и литература 12 клас 2021/2022; 2020/2021
Класен ръководител 11 клас 2021/2022
Физическо възпитание и спорт 11 клас 2021/2022

Умения и компетентности

Организационни умения

Организиране и провеждане на образователния процес по БЕЛ.

Социални умения

Лесно общщувам с ученици, родители и екипа в центъра. Толерантен съм.

Работа в екип

Работя съвместно с колегите в центъра при целодневната организация на учениците.

Оценяване на напредъка на децата/учениците

Подпомагам овладяването на знания заложени в учебната програма по БЕЛ.Изработвам индивидуални програми и се включвам при оценяване на учениците.


Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Обучавам се и се старая да използва иновативни методи в образователния процес.
Поднасяния материал е съобразен с възможностите на учениците.

Постижения на ученици

Съдействам за изграждане на компетентности, усъвършенствуване на уменията, овладяване на езика. Използвам тестови задачи чрез достъпни примери.

Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Работя много добре с ученици със СОП за активизиране , трайно и непринудено усвояване на учебния материал. 2019/2020

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
" Ден на толерантността"

Участва в мероприятията организирани от центъра Ден на толерантността.

" Празник за Коледа " 18.12.2020 г.

Участие в празника


Членство в организации

Период от Период до Организация
Април 2019 г. До сега НАРЦСОП

Самооценка

Самонаблюдение

Развиване на умения у учениците за четене и писане.


Бъдещи планове

Постигане целите на обучение при учениците по БЕЛ.

Провокиране на интерес към учебно - образователния процес.

Формиране на умения у учениците билингви.

Четене с разбиране.