ЦСОП "Акад.Т.Самодумов" - с. Кранево, обл.Добрич

Желязко Желязков Атанасов

Националност: РБ

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0889660147

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
36 г., 06 мес. и 07 дни
Учителски стаж:
33 г. 09 мес. и 27 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Директор на център за специална образователна подкрепа
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Август 2019 г. До сега ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево директор
Август 2017 г. Август 2019 г. ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево Старши учител възпитател
Януари 2010 г. Август 2017 г. ПУИ "Акад.Т.Самодумов" - Кранево старши възпитател
Ноември 2009 г. Януари 2010 г. ПУИ "Акад.Т.Самодумов" - Кранево Главен възпитател
Ноември 2009 г. Ноември 2009 г. ПУИ "Акад.Т.Самодумов" - Кранево Старши възпитател
Ноември 2005 г. Ноември 2009 г. ПУИ "Акад.Т.Самодумов" - Кранево възпитател
Юли 2005 г. Ноември 2009 г. ПУИ "Акад.Т.Самодумов" - Кранево възпитател
Октомври 2002 г. Юли 2005 г. ПУИ "Акад.Т.Самодумов" - Кранево Учител начален етап
Януари 2003 г. Юли 2005 г. ПУИ "Акад.Т.Самодумов" - Кранево Учител начален курс
Януари 2002 г. Октомври 2002 г. ПУИ "Акад.Т.Самодумов" - Кранево възпитател начален курс
Май 2001 г. Януари 2002 г. ПУИ "Акад.Т.Самодумов" - Кранево възпитател по график
Септември 2000 г. Април 2001 г. ПУИ "Акад.Т.Самодумов" - Кранево възпитател начален курс

Любим цитат

За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш. - В. О. Ключевски

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2007 г. Септември 2009 г. Висше - магистър ШУ”К.Преславски” - Шумен ПНУП
Септември 1985 г. Юли 1987 г. Полувисше ИДНУ "Н.Крупсая" - София начален учител и учител в помощно училище

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
ПНУП-НУПИТ
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Начален учител и учител в помощно училище
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2011 г. Декември 2011 г. ПУНП начален учител 5-та степен ШУ”К.Преславски” - Шумен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Декември 2016 г. 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация - отделение при УНСС - София Разпознававе на обучителни затруднения и комплексна педкрепа н ученици с обучителни трудности
Юли 2016 г. 30 часа 2 кредита РУ "Ангел Кънчев" - Русе Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в СОУ и детска градина - периодично обучение
Декември 2010 г. 30 часа 2 кредита СУ - София Специфични професионални умения за работа в училищна комисия по БДП
Декември 2019 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД - София Иновативни стратегии, методи и форми за психологическа подкрепа на деца и ученици
Април 2021 г. 16 часа 1 кредит Център за интерактивно обучение - гр. Варна Емоционална интелигентност - условие за успешна професионална изява на педагозите, за ефективна комуникация с децата-учениците и родителите и за превенция на агресията.

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Ефективни техники за комуникация - семейство-образователна институция 2 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Април 2021 г. Април 2021 г. Училище без страх и едно училище за всички 2 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Март 2021 г. Март 2021 г. Анти-стрес терапия чрез смях 2 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Музикално-педагогически подход 2 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Изграждане на позитивна и подкрепяща образователна среда 2 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Мотивация за учене у учениците 2 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Справяне със стреса и напрежението на роботното място. Разрешаване на конфликти и овладяването им в училище. 2 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Бърнаут синдром - или синдром на професионалното прегаряне 3 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Мотивация за млади педагози - споделяне на педагогически опит "Кака да работим с различните деца". 2 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Екипност като форма за постигане на високи резултати в работата с ученици със СОП 3 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Работа с Монтесори материали - споделяне на добра педатотическа практика. 4 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Специфични нарушения на способностите за учене - диагностика и корекционни подходи. Деца с хиперактивност и дефицит на вниманието. Методи и подходи за 3 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Социални и психологически аспекти и насоки при взаимодействие на деца със СОП 3 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Иновационни практически методи и подходи за работа с деца със специални нужди. Интерактивни техники за групова работа пре деца с множество увреждания 2 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Иновационни практически методи и подходи за работа с деца със специални нужди. Интерактивни техники за групова работа пре деца с множество увреждания 2 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Март 2018 г. Март 2018 г. Иновационни практически методи и подходи за работа с деца със специални нужди. Интерактивни техники за групова работа пре деца с множество увреждания 2 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Март 2018 г. Март 2018 г. Иновационни практически методи и подходи за работа с деца със специални нужди. Интерактивни техники за групова работа пре деца с множество увреждания 2 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Януари 2018 г. Януари 2018 г. Методи за работа с ученици с комуникативни и емоционално-поведенчески нарущения 3 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Декември 2017 г. Декември 2017 г. Работа с родители и ученици 3 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Методи и подходи за работа в мултикултурна среда 3 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Септември 2017 г. Септември 2017 г. Нови изисквания според разпоредбите на ЗПУО за изготвяне на индивидуални програми и планове за обучение по отделните учебни предмети на ученици с УУИ 3 ЦСОП "Акад.Т.Самодумов"-Кранево
Април 2017 г. Април 2017 г. Иновационни практически методи и подходи за работа с деца със специални нужди. Интерактивни техники за групова работа пре деца с множество увреждания 4 ПУИ "Акад.Т.Самодумов" - Кранево

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Август 2020 г. Август 2020 г. Обучителен курс Здравословни и безопасни условия на труд Превента инфо- ЕООД - Хасково
Декември 2016 г. Декември 2016 г. Семинар Сензорна терапия. - 8 часа РААБЕ България ЕООД - София
Юни 2015 г. Юни 2015 г. Квалификационен курс Превенция на бедствията и авариите Военна академия - София
Април 2015 г. Април 2015 г. Семинар Етикет, протокол и правила на поведение в обществото. Приятели на България - София
Октомври 2014 г. Октомври 2016 г. Конференция Учене през целия живот - знания и мъдрост- Будапеща Морска академия 2020
Декември 2012 г. Декември 2012 г. Квалификационен курс Превенция на агресията чрез преодоляване на експанзията при подрастващите СУ - София
Декември 2005 г. Януари 2006 г. Професионална квалификация Методика на обунието по БДП - І-ІV клас ТУ - София
Март 2006 г. Март 2006 г. Обучителен курс Базови и специфични компютърни умения на учители МОН

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Лечебна физкултура 2 клас; 4 клас 2021/2022
Физическо възпитание и спорт 2 клас; 4 клас 2021/2022
Физическо възпитание и спорт 1 клас; 2 клас; 3 клас; 4 клас 2020/2021
Лечебна физкултура 1 клас; 2 клас; 3 клас; 4 клас 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения

общуване и емпатия

- Работя в екип и осъществявам взаимоотношения със социалната среда и професионално обкръжение; -  Осигуряване правото на участие на семейството в реализиране на единен възпитателен процес;
- Създаване на възпитателно-образователен процес,наситен с етиката в човешките взаимоотношения;
- Притежавам индивидуален подход спрямо децата, с цел всяко едно от тях да получи необходимите знания, умения и отношения;

-  Комуникативност, толерантност, емпатия, способност за сътрудничество в екип.

Организационни умения

- Организирам и провеждам педагогическата си дейност в съотношение с изискванията към моята работа, в съответствие с различни нормативни актове и образователни документи;

-  Водя документация, свързана със съответната дейност, която извършвам;
-  Нося отговорност отностно грижата за здравето и живота на децата;
-  Контролирам спазването на съответната хигиена и безопасността на децата;
-  Участвам в различни организационни и други акции, които са пряко свързани с моите задължения;
- Контролирам ежедневните дейности в институцията, с цел подобряване на работата и прилагане на добри практики.

Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда стимулираща детското развитие;
Реализиране на педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване

Управленска компетенция

Организационни и управленски умения – Управление на материални, финансови и човешки ресурси. Оперативни умения за определяне на приоритети и задачи по спешност и значимост. Лидерски качества за създаване, ръководене и обединяване на екип, разпределяне на роли и задачи, мониторинг. Организира, планира и контролира цялостната дейност на институцията. Следи за прилагането и спазването на нормативната уредба. 

 

Планиране, организиране и контрол

Професионални компетенции – прилагам СФУК в центъра, притежавам умения за управление и решаване на спорове и конфликти, училищен медиатор.

Участие в дейността на Педагогическия съвет

Организира и ръководи работата на Педагогическия съвет в образователната институция.

Контролира изпълнението на взетите решения.

Работа с родители и други заинтересовани страни

Осъществява взаимодействието с родители и институции с цел ефективната работа с децата с комплексни интензивни нужди.


Методи на преподаване

Светът се развива твърде бързо, за да мога да си позволя да бъда консервативна. Не обременявам учениците с остарели похвати, а се старая да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В центъра на учебновъзпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам подходящи образователни техники и различни методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и програми, специфичното за учебните предмети.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Повишен от старши възпитател в Директор на институцията
Повишен от старши възпитател в главен възпитател
Повишен от възпитател в старши възпитател

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Април 2018 г. До сега НАРЦСОП

Самооценка


Бъдещи планове

1. Стимулиране на учителите, прилагащи иновативни и ефективни методи на обучение, свързани с повишаване качеството на образование.

2. Богат избор на извънкласни форми, които да отговарят на индивидуалните потребности и интереси на учениците.

3. Осигуряване на модерна образователна среда, обезпечена с техника и технологии за прилагане на електронно обучение, електронни ресурси, образователен софтуер.