Даниела Георгиева Йорданова

Даниела Георгиева Йорданова

Националност: българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887871171

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
29 години, 2 месеца и 5 дни
Учителски стаж:
26 години, 0 месеца и 13 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши възпитател
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
Обединено общежитие за средношколци"Младост"-гр.Силистра

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 1991 г. Октомври 1991 г. ОУ в с. Попина учител по химия,физика и ФВС
Септември 1995 г. До сега ООС"Младост"-град Силистра старши възпитател

Любим цитат

"Няма не мога, има не искам"

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1991 г. Юли 1995 г. Висше - магистър ВПИ"К.Преславски"-град Шумен химия и физика
Септември 1988 г. Юли 1991 г. Полувисше Полувисш педагогически институт-гр.Силистра химия,физика и физическо възпитание

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
химия и физика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2018 г. Ноември 2019 г. дипломна работа гражданско образование 3-та степен 200 часа ДИУУ-София
Юни 2020 г. Октомври 2021 г. диагностично изследване Теория на възпитанието.Дидактика. 2-ра степен 48 часа ДИУУ-София
Юни 2018 г. Ноември 2018 г. тема по химия химия и физика 4-та степен 16 часа ДИУУ-София
Юни 2017 г. Октомври 2017 г. урок по химия химия и физика 5-та степен 16 часа ДИУУ-София

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Септември 2021 г. 16 часа 1 кредит ЧР"Рефлекс"ЕООД "Ефективни начини за овладяване на стрес"
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД "Ефективни техники за комуникация и работа с родителите.Взаимодействие семейство- образователна институция."
Юли 2018 г. 16 часа 1 кредит ДЕКСИ Консул ЕООД "Въздействие на педагогическата етика и психология на влиянието върху поведението в образователната система"
Юли 2017 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти ООД "Стресът на работното място - същност и техники за справяне"
Април 2018 г. 8 часа 0.5 кредита СБУ "Наставничеството в образователната среда"
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит СБУ "Приобщаващо образование"
Ноември 2016 г. 8 часа 0.5 кредита ДИУУ-София "Добри педагогически практики"
Ноември 2016 г. 8 часа 0.5 кредита ШУ"Епископ К.Преславски"-град Шумен "Компетентностният подход в обучението по ХООС"
Март 2016 г. 8 часа 0.5 кредита ШУ"Епископ К.Преславски"-град Шумен "Иновации в обучението по ХООС"
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД "Проектно-базирано обучение по ХООС"
Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит "Просвета"-Сф АД Сексуално и репродуктивно здравно образование"
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Изкуството на вербалната и невербалната комуникация"
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Атестирането на педагогическите специалисти"
Май 2020 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "10 ключови акцента при изготвянето на стратегията на учебното заведение"
Февруари 2021 г. 48 часа 3 кредита СУ"Св.Кл.Охридски",ДИУУ-гр.София "Диагностичната дейност на учителя"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Въвеждащо обучение за работа в Edu-box" 4 часа ООС"Младост"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Вербална и невербална комуникация" 2 часа ООС"Младост"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Добри практики при отчитане на работа в ОРЕС" 2 часа ООС"Младост"
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. "Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР" 8 часа ЦПЛР, УО-гр.Ловеч
Юли 2017 г. Юли 2017 г. "Тимбилдинг" 8 часа ООС"Младост"-гр.Силистра
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. "Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР" 8 часа ООС"Младост"-град Силистра
Октомври 2018 г. Октомври 2018 г. "Конфликти в работна и учебна среда" 8 часа Сдружение"БРТИМ"
Юни 2020 г. Юни 2020 г. "Обучение в електронна среда" 2 часа ООС"Младост"-град Силистра
Юни 2020 г. Юни 2020 г. "Стратегия за възпитателната работа" 2 часа ООС"Младост"-град Силистра
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. "Бърнаут ефектът при педагогическите специалисти" 4 часа ООС"Младост"-град Силистра
Септември 2021 г. Септември 2021 г. "Обмяна на добри практики в ЦПЛР" 8 часа ЦПЛР, УО-гр.Ловеч
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. "арт терапевтични техники за работа с ученици" 2 часа ООС"Младост"-град Силистра
Ноември 2021 г. Ноември 2021 г. "Атестиране на педагогическите специалисти.Атестационна карта." 2 часа ООС"Младост"-град Силистра
Май 2022 г. Май 2022 г. "Съвременни модели за комуникация с родителите" 4 часа
Май 2022 г. Май 2022 г. "Практически умения за преодоляване агресията и насилието сред учениците" 4 часа
Юни 2022 г. Юни 2022 г. "Въвеждащо обучение за работа на педагогическите специалисти с НЕИСПУО" 4 часа
Септември 2022 г. Септември 2022 г. Обмяна на добри педагогически практики с СО"Младост"-Шумен в парк-хотел "Дряново" 4 часа
Декември 2022 г. Декември 2022 г. Добри педагогически практики с ЦПЛР-УО-Генерал Тошево 4 часа
Януари 2023 г. Януари 2023 г. "Ценностна система на учениците" 4 часа
Март 2023 г. Март 2023 г. "Прилагане на инструменти за откриване дарбите на учениците" 4 часа
Март 2023 г. Март 2023 г. "Комуникационни и презентационни умения" 4 часа
Май 2023 г. Май 2023 г. работа в платформата edu.mon.bg 4 часа

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Семинар "Обмяна на добри практики в ЦПЛР" ЧР"Рефлекс"ЕООД
Декември 2018 г. Февруари 2019 г. Специализация дипломна работа ДИУУ-София

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
групов ръководител 8 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
групов ръководител 9 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
групов ръководител 10 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
групов ръководител 11 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
групов ръководител 12 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Сборна група ООС"Младост" 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Умения и компетентности

Социални умения

Имам добри умения за общуване, активно слушане, даване и получаване на обратна връзка.Притежавам много добри умения за сътрудничество и преодоляване на възникнали конфликтни ситуации.Имам добра комуникативност, толерантност, способност за работа в екип, умения за организираниране и разпределяне на функциите и задълженията, произтичащи от естеството на възложената работа, проявяване на емпатия и др.

Организационни умения

Координация на дейности пряко произтичащи от естеството на работа, координация и сътрудничество с колеги и родители, организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията определени в различните нормативни  и образователни документи; своевременно и коректно водене на задължителната документация, свързана с педагогическата дейност; участие в педагогически съвети и изпълнение на техните решения; участие в различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на институцията и други.

Технически умения

Притежавам умения за работа с операционна система Windows,умения за работа с MS Offise ( Word, Exsel,Power Point ), умения за работа с различни интернет приложения.

Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда стимулираща детското развитие; съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в групата; реализиране на педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване; създаване и поддържане в процеса на обучение и възпитание на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат; коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод възпитателния процес между възпитател и ученици и между самите деца; грижа за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност; съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество; грижа за изграждането на национални и общочовешки добродетели и други.


Методи на преподаване

В преподавателската си дейност използвам следните методи на преподаване:

1.Провокация на мисленето- анализ, синтез, обобщение, съждение, умозаключение.

2.Дискусия - начин на изразяване на позиция.

3.Игрови дейности, презентации.

4.Лекционен метод.

5.Дистанционно обучение.

С методите си на преподаване се стремя да обхвана цялата група.Работя фронтално, групово, индивидуално като се съобразявам с възрастовите възможности на учениците.Ежедневно използвам информационните технологии. Споделям и добри практики от други учители.Стремя се да създавам подходяща емоционална среда, за да могат учениците да разкрият своите възможности.Работя и по проекти с учениците, които провокират изследователската и екипна дейност.


Философия на преподаване

С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички ученици.Целта ми е да повиша мотивацията на учениците и да стимулирам познавателната им активност в процеса на обучение и възпитание.Мотивацията е в основата на всяка човешка дейност.Положителна мотивация и интерес към ученето се сформират тогава, когато учениците се поощряват да търсят начини и методи за решаване на определени задачи.Работя фронтално, групово и индивидуално.Използвам електронна поща, Viber, Messenger.Според мен ефективно средство за мотивация е развитието на самоконтрола и самооценката.Осигурявам възможност на учениците да мислят самостоятелно, да действат в процеса на овладяване на знанията, уменията и навиците.


Добри практики

Участие с ученици в ОДК в "Лидерство", "Предприемачество" и "Преодоляване на конфликти"

Тренинг с група ученици от ООС"Младост" в хотелски комплекс "Сердика" с лектор професор доктор Димитрина Каменова от Висше училище по мениджмънт, гр.Добрич- 16.06.2017година и 17.06.2017година.

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

Проект "Протягам ръка за добро" - 2017година

Една от дейностите на проекта беше посещение в приюта за безстопанствени животни в град Силистра.Учениците събраха 50 лева и ги дариха за закупуване на 7 броя ваксини за кучетата и  един международен паспорт.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Април 2016 г. Юни 2016 г. "Да спортуваме заедно" ръководител "Младите за Силистра"-конкурсна сесия

Направа на фитнес-зала в ООС"Младост" с уреди за учениците, шведска стена и лектор Н. Цветков.Посещение до Природен резерват "Сребърна" - почистване на еко- пътеката, крос на момичета и момчета. Раздаване на награди.

Април 2017 г. Юни 2017 г. "Протягам ръка за добро" ръководител "Младите за Силистра"-конкурсна сесия

1.Посещение в приюта за безстопанствени животни.

2.Посещение на център за временно настаняване на хора в неравностойно социално положение.

3.Посещение в детско отделение в МБАЛ- гр.Силистра и участие в дарителска акция "Библиотека в куфар".

4.Организиране на благотворителен концерт за набиране на средства за абитуриент в неравностойно положение.

5.Почистване, боядисване на детска площадка, засаждане на дръвчета.

Април 2015 г. Юни 2015 г. "Спортувай леко" ръководител "Младите за Силистра"-конкурсна сесия

Научно-изследователска дейност

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Януари 2020 г. Юли 2021 г. диагностично изследване във връзка с 2 ПКС изследовател ДИУУ-София

"Формиране на ценности у учениците от общежитие чрез обучението и здравословните функции на възпитанието по физическо възпитание и спорт в ЦПЛР".


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2000 г. До сега Синдикат на българските учители

Галерия