Диана Дянкова

Диана Любенова Дянкова

Националност: българка

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
35 години 9 месеца
Учителски стаж:
28 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Заместник-директор - училище
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП- село Ново село

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2017 г. До сега Център за специална образователна подкрепа- с. Ново село заместник- директор по учебната дейност
Септември 2012 г. Септември 2017 г. Помощно училище " Иван Вазов"- с. Ново село заместник- директор по учебната дейност
Септември 2007 г. Септември 2012 г. Помощно училище " Иван Вазов"- с. Ново село старши учител по БЕЛ на ученици със СОП
Януари 1996 г. Септември 2007 г. Помощно училище" Иван Вазов"- с. Ново село възпитател на ученици със СОП
Септември 1985 г. Април 1987 г. ОУ " Кирил и Методий", гр. Силистра учител по руски език
Септември 1984 г. Април 1985 г. ОУ " Филарет Сакелариевич"- гр. Свищов учител по български език и литература

Любим цитат

Учи прилежно през целия си живот. Всеки ден ставай по-изкусен в сравнение с вчера, а утре – по изкусен в сравнение с днес. Съвършенството няма край. мъдрост на самураите

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1979 г. Юни 1984 г. Висше - магистър СУ " Св. Климент Охридски" руска филология; българска филология
Септември 1975 г. Юни 1979 г. Средно Руска езикова гимназия " Ал. Сергеевич Пушкин"- гр. Русе руски и немски език

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
руска филология
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
българска филология
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юни 1997 г. Ноември 1998 г. Квалификация на специалист с висше образование ПЕТА професионалноквалификационна степен 5-та степен Тракийски университет - Институт за повишаване на квалификацията на учителите - Стара Загора
Ноември 2019 г. Декември 2019 г. Квалификация на специалист с висше образование-ЧЕТВЪРТА професионалноквалификационна степен 4-та степен СУ"Св.Климент Охридски" - гр. София
Декември 1996 г. Юни 1997 г. Квалификация на специалист с висше образование - професионална подготова по олигофренопедагогика Учител в специално училище 1-ва степен ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати"
Юли 2019 г. 32 часа 2 кредита Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Позитивна училища среда - ефективна комуникация и управление на конфликти. Модели за взаимодействие между училище, родители и заинтересовани страни"
Март 2019 г. 16 часа 1 кредит Синдикат на българските учители-гр.София Наставничество в образователната среда
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Превенция на агресията в образователната среда"
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Трудотерапия и арттерапия при работа с деца със СОП"
Ноември 2016 г. 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация-итдилине при УНСС-София Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни затруднения
Май 2016 г. 32 часа 2 кредита Център за продължаващо обучение към Русенски университет "Ангел Кънчев" Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Октомври 2015 г. Октомври 2015 г. Обучителен курс Лидерство и управление на екипи Динамика Консулт ООД
Юни 2015 г. Юни 2015 г. Семинар Практики за работа с деца без алтернативна система за комуникация С-ИВВЕНА- ООД
Април 2015 г. Април 2015 г. Обучителен курс Въведение в дислексията Фондация "Стела Богомилова"
Юни 2014 г. Юни 2014 г. Семинар Педагогически и психологически техники за работа с ученици с разстройства на речта РААБЕ ООД
Май 2014 г. Май 2014 г. Обучителен курс Учене в толерантност ОП "Развитие на човешките ресурси" - ЦОИДУЕМ
Януари 2014 г. Януари 2014 г. Квалификационен курс Обучение на педагогически специалисти /помощник-директори/ за формиране на базови управленски компетентности Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"
Септември 2013 г. Септември 2013 г. Обучителен курс Курс по Английски език - Ниво А1 Езиков център "Алианс Лингва"
Юни 2013 г. Юни 2013 г. Професионална квалификация Портфолио на учителя и ученика ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново
Май 2010 г. Май 2010 г. Професионална квалификация Разработване и управление на проекти Консулт Департамент
Май 2006 г. Май 2006 г. Професионална квалификация Базови и специфични компютърни умения на учителя Национален педагогически център и майкрософт България
Ноември 2013 г. Ноември 2013 г. Семинар Обучение на зарително затруднени ученици ОП "Развитие на човешките ресурси" - 2007-2013

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език C2 (Свободно ниво на владеене)
Немски език А1 (Основно ниво на владеене)
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Български език и литература 8 клас; 9 клас 2021/2022
Музика 8 клас; 9 клас 2021/2022
Изобразително изкуство 8 клас; 9 клас 2021/2022

Умения и компетентности

Социални умения

Имам добри комуникативни умения и умения за работа в екип. Умея да приемам чуждата гледна точка и да представям идеи. В работата си съм отговорна, коректна и организирана. Старая се да менажирам времето си според приоритетните задачи, да разпределям задълженията и да обединявам  около обща кауза, за която всеки да даде най- доброто от себе си. Към колегите си, учениците и родителите се отнасям с уважение и разбиране. Умея да привличам вниманието, да провокирам,  мотивирам и стимулирам уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

Организационни умения

Познавам задълженията и отговорностите, произтичащи от длъжността. През годините съм заемала длъжностите възпитател и учител на деца с умствена изостаналост. Познавам трудностите и предизвикателствата на всяка една от тях. Поддържам конструктивен диалог с всички участници в учебно- възпитателния процес и се старая да ги обединявам и да предлагам обосновани решения при възникнали казуси.  Насърчавам обмена на информация в педагогическия екип, планирам и организирам дейности за споделяне на опит и добри практики. Взаимодействам с местната общност, родителите, заинтересованите организации, социалните партньори, дарителите. Познавам нормативната уредба и в ежедневната си работа се ръководя от нея. Следвам приоритетите на институцията, организирам и контролирам изпълнението на дейностите в делегираните ми правомощия и отговорности в областта на длъжността. Участвам в различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на институцията

Организиране и управление на образователния процес

Организирам дейностите по изпълнение на програмите и политиките на институцията. Прилагам държавните образователни стандарти и контролирам изпълнението им. Анализирам резултатите и правя предложения за подобряване на дейността. Изпълнявам възложените ми задачи съобразно утвърдените вътрешни правила за организация на работата в центъра, правилника за вътрешния трудов ред и длъжностната ми характеристика.

Подпомагам директора и участвам активно в планирането, организирането и контрола на обучителната, организационно-методическата, корекционно-терапевтичната и  рехабилитационната  дейност в центъра. Участвам в изготвянето на  Списък- Образец № 3 и вътрешните правила за организация на работата в центъра. Запозната съм с Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г., Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020 г., Стратегията  за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020 г. Участвам в изготвянето на Стратегията за развитие на ЦСОП за период от четири години, плана за изпълнението и и вътрешните нормативни документи на ЦСОП.  Участвам в работата на педагогическия съвет и изпълнявам решенията му.  Организирам изготвянето на анализи  за потребностите от квалификационни дейности и обучения. Изготвям План за квалификационна дейност. Изготвям  и представям на директора проект на Правила за организиране и провеждане вътрешноинституционална квалификация. Създавам организация за включване в обученията на всички педагогически специалисти в рамките на 16 академични часа годишно. Участвам във всички форми на вътрешноинституционалната квалификация, споделям опит и добри практики.  Координирам и контролирам дейността на методическото обединение, на постоянните и временни комисии.

Организирам разработването на Годишен комплексен план за всяка учебна година, разработването и актуализирането на всички вътрешни нормативни актове на ЦСОП. Оказвам методическа и педагогическа подкрепа на новопостъпили и нуждаещи се колеги.

Като заместник- директор в началото на учебната година изготвям индивидуалните учебни планове на учениците. Като ръководител на група изготвям план за подкрепа за учениците от групата ми и индивидуални учебни програми по учебните предмети, по които преподавам. Контролирам дейността на Координиращия екип за подкрепа на личностното развитие в ЦСОП и изготвените от специалните педагози и терапевтите документи. Осъществявам ефективна комуникация и поддържам добри партньорски взаимоотношения с родителите и представителиге на институции в системата на училищното образование и с други организации, ангажирани с работата с деца и ученици със специални образователни потребности. Организирам и координирам екипни срещи и съвместни дейности с  екипите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности от  училищата- партньори, с родителите и екипите в резидентните услуги,  свързани с оценката на индивидуалните потребности на учениците, изпълнението на плановете за подкрепа, индивидуалните учебни планове, индивидуалните учебни програми, терапевтичните програми и постигнатите резултати.  Изготвям графици за терапевтична подкрепа. При необходимост подпомагам членовете на Координиращия екип за постигане на очакваните цели. Контролирам изготвянето на  документацията по НПО и прилагането и в личните дела на учениците.

Осъществявам контрол по изготвяне и спазване на седмичното разписание, воденето на електронните дневници на групи и дневниците за терапевтична подкрепа, личните картони на учениците,  ритмичното отразяване на текущите резултати на учениците, на годишните резултати и отсъствията.

Подпомагам директора  в организирането на дейността на центъра в условията на извънредна епидемична обстановка- изготвям графици за работа и контролирам изготвянето на  индивидуалните учебни материали.

Давам обратна връзка и насоки за подобряване на дейностите на педагогическите и непедагогическите  специалисти. 

Притежавам педагогическа компетентност, знания и умения за работа с ученици със специални образователни потребности. При работата си с тях използвам образователни технологии, методи и техники на преподаване, оценяване и подкрепа, които са съобразени с индивидуалните им потребности и специфики. Стремя се да повишавам и надграждам професионалните си умения и компетенции.

 

Административна и правна култура

Подпомагам директора при реализирането на институционалната политика. Познавам и прилагам нормативната уредба, имаща отношение към образователната институция, предучилищното и училищното образование- ЗПУО, Наредбата за приобщаващото образование, Правилника за устройството и дейността на ЦСОП, Наредбата за оценяване резултатите от обучението на учениците, както и други подзаконови нормативни актове: наредби, заповеди и инструкции, свързани с педагогическия персонал, обучението и възпитанието на учениците.    Познавам законодателните норми срещу всякакъв вид дискриминация, агресия, насилие и конфликт на интереси, участвам в изготвянето на етичния кодекс на  общността, контролирам неговото прилагане и спазване. Ръководител съм на Координационния съвет по Механизма за противодействие на тормоза и насилието.    В ежедневната си работа се старая  да  разпределям задълженията, да оценявам отговорно, критично и прозрачно дейността и постиженията в работата на педагогическите специалисти и служителите и да мотивирам колегите за развитие и усъвършенстване на професионалните и личностните им умения.

Когнитивно-базирани умения

Възприемам   детето като ценност.

* Откриване на  индивидуалността на  ученика в груповата общност

* Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми

* Осигуряване на среда, стимулираща ученическата активност и развитие

* Изграждане на социални умения за общуване, адаптация и социално включване

Технически умения

Умения за работа с операционна система Windows, умения за работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с MS Office, умения за работа с различни интернет приложения

Управление на ресурси

Подпомагам директора в управлението на човешките, финансовите, материалните и информационните ресурси. Участвам  в ефективното им разпределение, използване и управление за повишаване качеството на образованието, възпитанието и социализацията на учениците със СОП, терапевтичните дейности, индивидуалната и диференцирана работа с учениците за овладяване на ключови умения и компетентности, намаляване на допуснатите отсъствия по неуважителни причини; повишаването квалификацията на учителите, подобряване на МТБ, битовата грижа,  подобряване на взаимодействието с местната общност, родителите и социалните услуги.  Осигурявам спазването на  безопасните и здравословни условия на труд. Притежавам и прилагам в пряката си работа знания  и умения за законосъобразно, целесъобразно и икономично разходване на средствата  при учебно -терапевтичната дейност. Участвам в процедури за вътрешна оценка на качеството на образованието в институцията и давам предложения за подобряването му.   Резултатите от осъществения мониторинг се съобщават периодично на работни срещи с педагогическите специалисти.


Методи на преподаване

За да бъде резултатно обучението на учениците със специални образователни потребности трябва да е налице доверие между тях и учителя. Затова аз им показвам , че:

  • се интересувам от тях и им желая добро
  • слушам ги
  • питам ги как да им помогна
  • говоря им със спокоен тон
  • при възникнала проблемна ситуация първо ги успокоявам, а после се опитвам да я разреша
  • поощрявам ги с похвала или ги награждавам с повече време за любимата им дейност
  • старая се да им помагам така, че да открият силните си страни

Обучението  е ориентирано към възможностите и потребностите им и учебната ситуация. Използвам компенсаторни стратегии- адаптиране на средата, методите и средствата за представяне на учебното съдържание, както и начина на изпитване. Учебните дейности са с достатъчна комуникативност и интерактивност.

От общопедагогическите методи използвам илюстративно- обяснителен метод, репродуктивен метод за изпълнение на задачи по зададен критерий, частично- изследователски- учениците с подкрепа сравняват и стигат до изводи, обяснителна беседа, конкретен разказ, мултисензорен метод  и др.

От специфичните методи и средства използвам диференциран подход ( индивидуални задачи, материали, съответстващи на възможностите, удължено време за изпълнение), адаптиране на инструкцията и разделянето и на отделни стъпки, цветно кодиране, физически подсказки, сториборд карти, кинестетични средства, аудиотекстове на изучаваните произведения, учебни филми; методи за загряване, подготовка за работа, методи за раздвижване, игрови методи- сюжетно-ролевите , дидактични, подвижните, конструктивните и други видове игри подтикват ученика към участие като го насърчават за спазване на правилата и улесняват постиженията; метод на позитивния афект- чрез това, което обича, учителят  го учи на други неща; методи и средства за успокоение ( релаксираща музика, картинки за оцветяване, стрес топки, кратки почивки и др.); метод на "социалните истории" за преадресиране на поведението

 


Философия на преподаване

Детето не просто се образова, то се превръща в личност. Всяка детска личност е уникална. Всяко дете със СОП има право да се развива, обучава, общува и да бъде чуто. Общността от учители, родители и деца е единна общност със споделени ценности и обща цел- щастливи ученици с равен шанс за подкрепа и развитие. За доброто образование, детето със СОП има нужда най-вече от спокойна среда, която обаче да е организирана с елементи, стимулиращи любопитството и самоинициативата да иска да знае и да се учи да може. Всяко дете учи със собствено темпо. Детето трябва да е по-рядко критикувано и по-често поощрявано. Критиката води до постоянно чувство на вина, а похвалите – до самоуважение, а от тук и до уважение към околните. 


Добри практики

Изяви на учениците от театрална работилничка "Мога, уча се, творя" по проект "Твоят час"

 

Участвам активно и съдействам при организиране, провеждане и популяризиране на дейности за изграждане на положителни нагласи в подкрепа социалното вграждане на учениците със специални образователни потребности. Стимулирането на желанието за изява на учениците със СОП е важна стъпка в личностното им развитие.  Възможността да влязат в ролята на някой друг ги насърчава да опитват, да проверяват, да избират правилните модели, които да следват.

 

- Коледна пиеса „На Коледа се случват чудеса";

- Куклена пиеса "Задави се Меца";

- "Щом отворя шарената книжка" - моделиране на приказен герой;

- Екскурзия до гр. Габрово и посещение на музея на хумора и сатирата

Постижения на специалиста

Лични постижения

2007-2008 учебна година - грамота от директора на ПУ " Иван Вазов" за ефективна педагогическа дейност

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2006 г. Юли 2007 г. Музиката и танцът- модерен и атрактивен метод за интеграция на деца със специални образователни потребности ръководител Център за развитие на човешките ресурси на Национална агенция по програма " Сократ- Коменски 1"
Септември 2007 г. Юни 2008 г. Проект " Равен старт за всички" ръководител на клуб " Майчин език, етнокултура и фолклор " ОП " Развитие на човешките ресурси"
Ноември 2016 г. Май 2017 г. Проект " Твоят час- фаза 1 ръководител на група за извънкласни дейности по интереси" Театрална работилничка- Мога, уча се, творя" ОП " Наука и образование за интелигентен растеж"
Януари 2019 г. Април 2019 г. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – 2019 Модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за сп участие в разработването и изпълнението на дейностите МОН

Научно-изследователска дейност

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Април 2007 г. Април 2007 г. Участие в научна конференция Доклад на тема " Оценяването на учителския и ученическия труд в системата на помощното училище РИО на МОН- гр. Велико Търново

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2004 г. До сега СБУ към КНСБ
Декември 2015 г. До сега Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа

Самооценка

Самонаблюдение

Работата ми като  заместник- директор по учебната дейност изисква добри организаторски и комуникативни умения. Като ръководител умея да работя в екип и да поддържам конструктивен диалог. Често съм поставена в трудни ситуации, които изискват своевременни оперативни решения.  Към колегите си се отнасям   с внимание и уважение.  Уважавам правото на другите, изслушвам, споделям добрите идеи, приемам помощ, подкрепям. Считам личния живот на всеки от колегите си за неприкосновен.  Харесвам хората с чувство за хумор и самата аз проявявам такова чувство.  В динамиката на ежедневието имам добра мобилност и контактувам с различни образователни институции, социални институции, родители, неправителствени организации и институции, опазващи човешкия живот. Като учител на деца със специални образователни потребности спазвам принципа на положително отношение към личността на всяко едно от тях. Подкрепям силните им страни и насърчавам любопитството им.  Вярвам, че всяко дете е уникално.  Отнасям се към децата с търпение, внимание и уважение. Усилията ми са насочени към развитие на  способностите им и практическите умения за справяне с предизвикателствата на средата.  Насърчавам ги да не е страхуват да опитват, поощрявам ги да задават въпроси, коригирам ги и най- важното- обичам ги. За мен като учител е важно  ученикът да се чувства сигурен, добре приет, обгрижен и зачитан. Като специален педагог  се стремя да се самообразовам и повишавам квалификацията си чрез участие в различни квалификационни курсове и посещение на различни образователни сайтове. Споделям максимата, че "За да учи другите, учителят постоянно трябва да учи себе си". Интересувам се от новите методи в обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности. В учебната работа избирам стратегии в зависимост от учебната ситуация и индивидуалните възможности на учениците. Целите, които си поставям,  са изпълними и реалистични. Ресурсите са предварително планирани и използвани пълноценно, така че ученикът да е подкрепен в своята индивидуалност и специфични възможности. Считам, че доброто и внимателно отношение на учителя  е една от гаранциите за успеха на ученика. Затова ги стимулирам и поощрявам на всеки етап " Ти можеш!", " Ще се справиш! Опитай пак!".


Бъдещи планове

Работата ми като учител и заместник- директор ме кара всеки ден да допълвам знанията си и да усвоявам нови. Успехът е немислим без личността, ефективната дейност и конструктивния диалог. Затова моите бъдещи планове са да надграждам личните си и професионални компетенции и да продължа да работя със същата отдаденост за доброто име и просперитета на институцията.