Димитър Колев Драганов

Димитър Колев Драганов

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0896 781278

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
23
Учителски стаж:
22

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши възпитател
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП " Академик Тодор Самодумов" - с.Кранево

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2001 г. Октомври 2013 г. ПУИ "Академик Тодор Самодумов" възпитател
Октомври 2013 г. Септември 2016 г. ПУИ "Академик Тодор Самодумов" Старши възпитател
Септември 2016 г. Август 2017 г. ПУИ "Академик Тодор Самодумов" старши учител
Август 2017 г. Септември 2018 г. СЦОП "Академик Тодор Самодумов" старши учител
Септември 2018 г. До сега ЦСОП "Академик Тодор Самодумов" Старши възпитател

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1997 г. Март 2001 г. Висше - бакалавър Великотърновски Университет "Св.Св. Кирил и Методий" История

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
История
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2018 г. Октомври 2018 г. Пета професионално - квалификационна степен История 5-та степен Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски"
Ноември 2001 г. Декември 2002 г. Учител олигофренопедагог по История Специална педагогика 1-ва степен Тракийски Университет Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Януари 2020 г. 16 часа 1 кредит ProDivine Музикотерапия-същност,техники и игри- нов подход за провеждане на учебно възпитателна дейност"
Декември 2016 г. 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация отделение при УНСС Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни трудности

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Януари 2014 г. Януари 2014 г. Квалификационен курс обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
Май 2015 г. Май 2015 г. Квалификационен курс Етикет, протокол и правила на поведение в обществото Межднародна фестивална програма "Приятели на България"

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Умения и компетентности

Работа в екип

Участие в комисии

Социални умения

Ефективно си сътруднича с колеги, родители и със заинтересовани страни с цел подкрепа на учениците. наставничество на колеги.

Организационни умения

Предлагам  решения и търся подкрепа чрез екипна работа с психолог или педагогически съветник.

Търся съдействие на  родители в дейности за справяне с образователни и социални проблеми на децата .

 Прявя предложения и влагам усилия за подобряване процеса на работа.

Системно се ангажирам се с изпълнението на допълнителни задачи.

Оказва методическа и организационна подкрепана колеги , родители и ученици

Спортни умения

В часовете за одих вунаги се стремя да организирам децата в спортни активности , като тенис на корт , народна топка , футбол, баскетбол или волейбол .

Работа с родители и други заинтересовани страни

Постоянство във обратната връзка с родителите .Когато връзката с родителите по телефон не е достатъчна насрочвам и планирам среща с родителите на адрес .

Работа в екип

Участие в комиии в ЦСОП"Академик Тодор Самодумов "- с.Кранево

1. Комисия за Методическо обединение

2. Комисия за брба с противообществените прояви

3.Комисия по задържане в учебна среда и събиране на ученици

Постижения на специалиста

Лични постижения

Превенция на училищното насилие,агресията и други негативни прояви

Стремежа към възпитаване на учениците да влагат енергията и действията си в добри дела и постъпки , вместо в негативни прояви .

Социална и гражданска компетентност: работа в екип, работа със заинтересовани страни, родители, участие във формирането на образователни политики и из

Ефективно си сътруднича с колеги,родители и със заинтересовани страни с цел подкрепа на учениците в ЦСОП "Академик Тодор Самодумов "Кранево .

Предлагам решения и търся подкрепа чрез екипна работа с психолог или педагогически съветник.

Търся връзка с  родителите  в дейности за справяне с образователни и социални проблеми на учениците.

Давам  предложения и влагам усилия за подобряване процеса на работа, ангажирам се с изпълнението на допълнителни задачи.

Оказвам методическа и организационна подкрепа и наставничество на колеги


Постижения на ученици

Участие на учениците в спортни състезания

Състезание по футбол април 2018

Състезание по народна топка 2019

Увастие на учениците в проект Разнообразие на птиците в природен резерват Балтата

Проекта се изразяваше в разходнки и наблюдение на разнообразите от птици в находящия се до ЦСОП Академик Тодор Самодумов , природен резерват Балтата през 2018

Участие в проект за растителното разнообразие в резерват Балтата

Разходки и изучаване на растителното разнообвазие в природен резерват Балтата през 2019

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2016 г. Май 2017 г. "Твоят час"- Участие на учениците в проект Разнообразие на птиците в природен резерват Балтата ръководител на група МОН

Запознаване на учениците с теоритичен и снимков материал. Съчетаване на разходки сред природен резерват Балтата и околностите на с. Кранево с наблюдаване и изучаване на разнообразието на птиците.

Октомври 2019 г. Март 2020 г. Изучаване на растителното разнообразие в природен резерват Балтата ЦСОП Академик Тодор Самодумов

Съчетаване на разходки сред природен резерват Балтата с наблюдаване и изучаване на растителното разнообразие


Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2001 г. До сега СБУ

Самооценка

Самонаблюдение

Успешно планирам  и организирам работата си в рамките на работния ден.

Стремя се и постигам очакваните резултати .

Разпределям правилно времето си за изпълнение на задачите.

Имам индивидуален подход за работа .

Справям се с проблемни ситуации в работата с ученици с обучителни трудности, от уязвими общности и др., както и за насърчаване на ученици с изявени дарби.

 Изследвам  причините и начините за противодействие на агресивно и антисоциално поведение на учениците в ЦСОП "Академик Тодор Сампдумов"  Кранево .

Непрекъснат стремеж за  нови  и интерактивни методи на обучение, ориентирани към напредъка на учениците, съобразно индивидуалните потребности.

Оказвам методическа и организационна подкрепа.


Бъдещи планове

Следя задълбочено и последователно новостите в своята професионална област.

Нови методи и добри практики и подходи за работа с учениците със специални потребности с цел постигане по добри резултати и напредък в тяхнто развитие .