Емилия Спасова, Учител

Емилия Гошева Михайлова- Спасова

Националност: българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0886708289

Обща информация


Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" гр.Разград

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2015 г. До сега ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" гр.Разград Учител

Любим цитат

"Не за училището - за живота да се учим!" - Луций Сенека

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1996 г. Юли 2001 г. Висше - бакалавър РУ "Ангел Кънчев" Екология и опазване на околната среда
Септември 2007 г. Февруари 2009 г. Висше - магистър РУ "Ангел Кънчев" Екология и опазване на околната среда
Септември 2014 г. Юли 2015 г. Висше - магистър РУ "Ангел Кънчев" Учителска правоспособност КОО "Природни науки и екология"

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Учителска правоспособност КОО "Природни науки и екология"
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2017 г. Октомври 2018 г. Емилия Спасова Екология и опазване на околната среда 5-та степен рег. №23916 Софийски университет " Св.Климент Охридски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юли 2018 г. 32 часа 2 кредита Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти Начални учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране
Януари 2016 г. 16 часа 1 кредит Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти Иновативна класна стая. Базови методи за ефективно внедряване на ИКТ в образованието; Добри електронни практики за е- обучение-2016-2017 година за 5.-7. клас
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦМЕДТ "Амалипе" "Ученикът ще бъде отличник": практики за активизиране на учениците с стимулиране познавателната им активност
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит Школо №35580009- Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците
Юни 2016 г. 16 часа 1 кредит Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Бит и техника ООД Варна Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното обучение по Изобразително изкуство
Април 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Софийски университет " Св.Климент Охридски" Курс: Професионални умения и компетентности на учителя
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Пиърсън Едюкейшън Лимитед САН ПРО ООД Качествени задачи в природните науки
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси София Импликация на новите образователни политики в директната помагаща работа с ученици
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит ШУ "Епископ Константин Преславски" ДИКПО-гр.Варна Съвременни образователни технологии в ДГ и НУ
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит "Просвета-София" АД, гр.София Овладяване на математическите компетентности в начален етап на обучение в условията на новите учебни програми и ролята на учителя в този процес
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит "Просвета-София" АД, гр.София Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по български език и литература 1.- 4. клас

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Проект" Квалификация на педагогическите специалисти" 16 час ЦМЕДТ "Амалипе"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Април 2017 г. Април 2017 г. Обучителен курс Лидер Международна Награда на Херцога на Единбург
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Обучителен курс eTuwining обучение за начинаещи eTuwining България
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучителен курс Разработване на интерактивен дистанционен урок РААБЕ България

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Физика и астрономия 7 клас 2017/2018; 2016/2017
Възпитател прогимназиален етап 5 клас 2016/2017; 2015/2016
Предмети началет етап , Класен ръководител и Учител ЦДО 4 клас 2017/2018
Предмети началет етап , Класен ръководител и Учител ЦДО 2 клас 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018
Предмети Начален етап и Класен ръководител 1 клас 2020/2021

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) 2018/2019

Умения и компетентности

Организационни умения

Организационни умения

1. Професионални задължения по длъжностна характеристика.

2. Работа в училищни комисии- Иновативно училище

3. Участие в дейността на ПС

4.Работа с документация

5.Трудова дисциплина

6.Професионално развитие

7. Приобщаване на родители

 

 

Социални умения

Дейността на учителя е свързана с осъществяване на социални връзки, взаимоотношения и взаимодействия с:

  • ученици
  • техните родители
  • учителите от същото и други училища
  • управленчески и административен персонал на училището
  • експерти в РУО и МОН
  • институти и звена за квалификация на учители
  • културни институции

 

 

 

5.Трудова дисциплина

6.Професионално развитие

7. Приобщаване на родители

8. Популяризиране на добри педагогически практики, училищни проекти и постижения на учениците

9. Приобщаване на родители в училищния живот

10. Проекти с  културни институции, други училища, общността


Методи на преподаване

Основните методи, които използвамм в преподавателската ми дейност:

Провокация на мисленето- анализ, синтез, обобщение, съждение, умозаключение;

Дискусия- начин на изразяване на позиция, изграждане на умения за водене на дебати;

Писмени разработки;

Упражнения за интерпретиране на текстове по зададени параметри;

Упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи и на цялостни текстове;

Тестови задачи с изборен отговор;

Задачи с отворен отговор;

Игрови интерактивни дейности, дидактични материали под различна форма, целящи лесно заучаване и пприлагане на знанията;

Лекционен метод;

Дистанционно обучение в електронна среда.

Прилагам подходящи и целесъобразни методи на преподаване, с които да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално, групово, индивидуално; изготвям дидактически материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете. Диференцирам и домашните работи. 

Използвам допълнителни помагала и учебни ресурси за бързоуспяващите ученици. работя допълнително с ученици с обучителни затруднения, както и такива, които са отсъствали от училище.

Получавам обратна връзка чрез самостоятелните работи и работата в клас.

Ежедневно в работата си използвам информационните технологии в уроците си- презентации, е- ресурси, интернет ресурси.

С цел споделяне на добри практики или приемственост изнасям открити уроци пред колеги. 

В часовете ми се стремя да създам подходяща емоционална среда, за да могат учениците да разкрият своите възможности.

Създавам възможности за разгръщане на детското въобръжение, провокирам изследователска и екипна дейност чрез групови и индивидуални проекти.

В междучасията се стремя да ангажирам децата с игри по тяхно желание и идеи- образователни, развлекателни и интерактивни.

Отворена съм за апробиране на нови и нестандартни методи на преподаване. Търся ги и ги осъществявам през моята гледна точка и с учениците в моята класна стая.

 

 

 


Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Добри практики

Иновативен проект "Интерактивно капанско село"

Иновативен проект на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" гр.Разград през учебната 2019/ 2020 година 

Постижения на специалиста

Лични постижения

"Успехите на моите ученици- това са моите успехи!"

Стремя се:

  • да изграждам система от ценности у децата;
  • да развивам познавателната и физическата им активност;
  • да ги провокирам да бъдат креативни.

Основната ми цел е от класната стая да излязат мислещи млади хора, подготвени за предизвикателствата на живота- успешни не само в училището, а и в живота!

 

 


Постижения на ученици

Повишаване качеството на образователно- възпитателния процес

Основната цел в педагогическата ми дейност е повишаване качеството на образователно- възпитателния процес чрез създаване на позитино отношение на учениците към него, насърчаване стремежа им в овладяване на ключови компетентности, творчески способности и умения, необходими за успешната реализация в съвременното общество. С постигане на максимални резултати  при изграждане на знания и формиране на умения се фокусирам върху индивидуалните потребности. 


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Най- добър eTwining проект за възраст 7-11 години 2019/2020

eTwining проект " Гергьовден по капански" 

Участие в проект по ОП" Околна среда 2014-2020" , съфинансирана от ЕС чрез Кохезионния фонд 2019/2020

Ученици от 4. "в" клас на ОУ" И.С.Тургенев" Разград имаха възможност да участват в петдневно обучение за действия при наводнения и последващи кризи. Обучението се води от специалисти на ГД ПБЗН-МВР, в периода 07-11.10.2019г. Децата имаха възможност да се срещнат и запознаят и с дейността на БЧК.

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2017 г. До сега Твоят час; Заедно в час; Подкрепа за успех; НП на МОН Учител ОУ "И.С.Тургенев" ; МОН

Група Обучителни затруднения Човекът и природата 5 клас

Група за занимания по интереси " С грижа за човека и природата" 3 клас

Контролна група по проект NEWTT на Фондация "Заедно в час" 

"Подкрепа за успех: Група ЗИ 1. клас "В математическото церство" 2020/ 2021

Подкрепа за успех : 


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Август 2019 г. Януари 2020 г. Ограмотяване на възрастни- Фаза 2 "Нов шанс за успех" Учител-обучител МОН -ОП" Наука и образование за интелигентен растеж"
Ноември 2019 г. Май 2020 г. Подкрепа за успех Ръководител на група ЗИ МОН

Група за ЗИ "Ние можем повече"

Януари 2019 г. До сега Международен обмен на идеи Учител Българското неделно училище в Барселона

Сътрудничество и обмен на идеи

Март 2019 г. Юни 2019 г. Подкрепа за успех Ръководител на група ЗИ МОН

Група ЗИ " Хранене и здраве" 1. клас

Ноември 2018 г. Април 2019 г. "Засаждаме бъдеще" Ръководител на група ЗИ ОУ "И.С.Тургенев", Дайкин и Гората.бг

Награда от конкурс на Дайкин и Гората.бг

Порасналите фиданки от посадените жълъди са засадени от децата през пролетта на 2019 в Разсадник на фирма "Агроспескър-2000" с.Пороище.

Ноември 2017 г. Май 2018 г. Твоят час Ръководител на група ЗИ МОН

Твоят час


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Форум на "Заедно в час" в област Разград "С желание на училище" 13.11.2019 г.

Иновационният проект "Интерактивно капанско село" бе избран от Фондация "Заедно в час" за представяне като Добра педагогическа практика пред педагогически специалисти от област Разград 

Дискусионен форум „Иновации в действие – популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ 15.11.2019 г.

по НП "Иновации в действие" Модул 1 и 2 "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации"ИП" Капанско село"


Членство в организации

Период от Период до Организация
Ноември 2017 г. До сега Международна Награда на Херцога на Единбург
Юни 2017 г. До сега eTwining общност

Галерия