Евгени Вачев

Евгени Стефанов Вачев

Националност: българин

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887254786

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
43 години, 11 месеца и 7 дни
Учителски стаж:
38 години, 6 месеца и 10 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Възпитател
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП - Ново село, общ.Велико Търново

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2006 г. До сега ЦСОП - с.Ново село, обл.В.Търново старши възпитател
Септември 1990 г. Юли 2006 г. ПВУ "М.Горки", с.Габровци, обл.В.Търново възпитател
Септември 1987 г. Август 1989 г. ЕСПУ "Иван Вазов", с.Зафирово, обл.Силистра учител
Февруари 1985 г. Август 1987 г. ДРНЗ "Г.Кирков" - гр.В.Търново политически сътрудник
Септември 1982 г. Август 1984 г. ОУ "Отец Паисий" - с.Майско, обл.В.Търново възпитател
Февруари 1982 г. Август 1982 г. ОУ "Хр.Смирненски", с.Водолей, обл.В.Търново учител
Септември 1981 г. Февруари 1982 г. УСШ - гр.В.Търново учител

Любим цитат

"Нашите деца - това е нашата старост"

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 1977 г. Октомври 1981 г. Висше - магистър ВТУ "Св.,св.Кирил и Методий" История
Септември 1972 г. Юни 1975 г. Средно Втора СПГ "В.Друмев" – В.Търново

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
олигофренопедагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
история
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
физическо възпитание
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Май 2019 г. Октомври 2019 г. учител История 5-та степен 20 ДИУУ към СУ "Св.Климент Охридски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" "Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати"
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит ИК на СБУ – гр.София "Приобщаващо образование"
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" "Трудотерапия и арттерапия прпи работа с деца със СОП"
Декември 2016 г. 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС "Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни трудности"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2014 г. Юни 2014 г. "Педагогически и психологически техники за работа с ученици с разстройства на речта" 8 РААБЕ България
Декември 2006 г. Декември 2006 г. "Базови и специфични компютърни умения на учителя по история" 40 часа Национален педагогически център към МОН

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език C1 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения

Емпатия, комуникативност, толерантност. Педагогически умения и такт при разрешаване на възникнал конфликт и изграждане авторитет сред децата.

Организационни умения

Добра координация с колегите за поддържане на обратна връзка. Коректно водене на изискуемата за позицията документация, активно участие в работата на педагогическите съвети и отговорно изпълнение на решенията им.

Технически умения

Работа с операционна система Windows 10, MS Word 16, Excel 16, Power point и други приложения.

Когнитивно-базирани умения

Създаване на подходящ психоклимат и среда, подпомагаща развитието на подрастващите. Грижи за запазване индивидуалността на всяко дете. Посредством разнообразни методи и средства стимулиране развитието на качествата и заложбите му и формирането му като личност.


Философия на преподаване

Използване на достъпен и разбираем език при комуникацията с децата. Зачитане достойнството, делегиране на отговорности и гласуване на доверие на всяко дете, съгласно етичния кодекс на децата със СОП.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Декември 2015 г. До сега Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа
Октомври 2006 г. До сега СБУ към КНСБ
Октомври 1990 г. Юли 2006 г. Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа"