Феризка Шамова

Феризка Шамова

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация


Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Девето основно училище "Пейо Кр. Яворов", Благоевград

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Декември 2019 г. Февруари 2020 г. 2. ОУ "Димитър Благоев", Благоевград Учител по български език и литература
Септември 2020 г. До сега 9. ОУ "Пейо Яворов", Благоевград Учител по български език и литература
Септември 2022 г. Юни 2023 г. Община Благоевград Учител по български език и литература
Юли 2022 г. Юли 2022 г. Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, Благоевград Учител по български език и литература
Септември 2022 г. До сега 9. ОУ "Пейо Яворов", Благоевград Секретар на ПС

Любим цитат

"... И другата тайна, нека също си остане между нас, е, че четящият човек е красив. Огледай се около себе си, винаги си личи кой чете и кой - не. Има една особена замаяност, очите на четящия стават по-различни, по-излъчващи." ~ Георги Господинов

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2005 г. Юли 2009 г. Висше - бакалавър ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Българска филология
Септември 2013 г. Септември 2016 г. Висше - магистър ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Финанси
Септември 2022 г. До сега Висше - магистър СУ "Св. Климент Охридски" - София Информационни и комуникационни технологии в образованието

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Българска филология
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2022 г. Ноември 2023 г. 4-та степен СУ "Св. Климент Охридски" - ДИУУ
Ноември 2021 г. Ноември 2022 г. 5-та степен СУ "Св. Климент Охридски" - ДИУУ

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Декември 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" Тестове в образователната система
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит Асоциация "БЪЛГАРИКА" "Успешна подготовка за НВО по БЕЛ в 7. и 10. клас"
Юли 2020 г. 16 часа 1 кредит Русенски университет "Ангел Кънчев" "Електронни тестове за мобилни устройства"
Август 2020 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Работа с програма за презентиране Knovio"
Август 2020 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Работа с програма за презентиране Emaze"
Април 2021 г. 16 часа 1 кредит "Просвета - София" АД, гр. София "Иновации в обучението по български език в прогимназиален етап. Новите учебни програми, новите учебници, методи и похвати на преподаване"
Март 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД "Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата"
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН "Синтаксис и пунктуация"
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН "Езикови ресурси и технологии в помощ на обучението по български език"
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград "Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"
Юли 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД "Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание"
Август 2021 г. 16 часа 1 кредит Бургаски свободен университет "Оценяване знанията на учениците чрез платформите Google-формуляри и Forms на МС Теамс"
Септември 2021 г. 32 часа 2 кредита ЦПО "Професия 21 век", София "Дизайн на урока. Изграждане на учебна среда за електронно и дистанционно обучение"
Ноември 2021 г. 16 часа 1 кредит "Мениджър Консулт" ЕООД "Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти"
Май 2022 г. 16 часа 1 кредит Бургаски свободен университет "Особености при обучението на съвременните деца и ученици"
Май 2022 г. 16 часа 1 кредит СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ СБУ "Повишаване финансовата грамотност и икономическата култура на ученици 5 - 10 клас в българските училища"
Март 2022 г. 16 часа 1 кредит СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ, гр. София Гражданско образование
Октомври 2023 г. 32 часа 2 кредита Център "Интерактивно обучение" ЕООД - гр. Варна "Обучението по компютърно моделиране и информационни технологии в прогимназиален етап (5., 6., 7. клас)"
Ноември 2023 г. 16 часа 1 кредит МОН, НЦПКПС "3.7. Обучения за прилагане на цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на насилието и тормоза в училищата, за утвърждаване на позитивната дисциплина и предлагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение
Ноември 2023 г. 16 часа 1 кредит ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ "Модели на обучението по български език на ученици от чужди образователни системи"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Януари 2014 г. Май 2014 г. Професионална квалификация "Сътрудник в малък и среден бизнес" ЦПО към "ABC-E" ЕООД
Юли 2019 г. Януари 2020 г. Обучителен курс "Монтесори метод за деца от 0 до 6 г." Асоциация Монтесори - РЪКА ЗА РЪКА
Юли 2021 г. Юли 2021 г. Обучителен курс BUILDING A POSITIVE LEARNING ENVIRONMENT - Classroom management, comminication skills, effective teaching and learning" Erasmus+, F.G.G. EDUCULTURE Center of education, Cyprus
Март 2023 г. Март 2023 г. Обучителен курс ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ ПО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Институт за социални и синдикални изследвания и обучение
Април 2023 г. Април 2023 г. Обучителен курс ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ ПО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТ Институт за социални и синдикални изследвания и обучение

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)
Испански език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Български език и литература 5 клас 2019/2020
Български език и литература 6 клас 2019/2020
Български език и литература 5 клас 2020/2021
Български език и литература 6 клас 2020/2021
Български език и литература 7 клас 2020/2021
Български език и литература 6 клас 2021/2022
Български език и литература 7 клас 2021/2022
Български език и литература 5 клас 2021/2022
Български език и литература 6 клас 2022/2023
Български език и литература 7 клас 2022/2023
Компютърно моделиране 3 клас 2022/2023
Компютърно моделиране 4 клас 2022/2023
Български език и литература 5 клас 2023/2024
Български език и литература 7 клас 2023/2024
Компютърно моделиране 4 клас 2023/2024
Компютърно моделиране и ИТ 5 клас 2023/2024
Изобразително изкуство 5 клас 2023/2024
Класен ръководител 5 клас 2023/2024
Клуб ЗИ "ИКТ в образованието" 6 клас 2021/2022
Клуб ЗИ "ИКТ в образованието" 7 клас 2022/2023
Клуб ЗИ "Литературата през екрана" 5 клас 2023/2024

Методи на преподаване

В класната стая често се опитвам да провокирам учениците и тяхното любопитство, затова прибягвам до някои нестандартни методи на преподаване, които могат да осигурят интересно и вдъхновяващо обучение, което стимулира активно учене и творческо мислене. Ето някои нетрадиционни методи, които включвам в учебния процес:

 1. Обратно преподаване (Flipped Classroom): Учениците изучават материала предварително чрез видео, текстове или учебни материали, а времето в учебните часове се използва за разяснения, дискусии и прилагане на знанията чрез задачи и проекти.
 2. Мисловни карти и графици: Използване на мисловни карти и графици за визуализация на информацията и стимулиране на асоциативното мислене.
 3. Използване на музика и изкуство: Включване на музика, изкуство и театрални елементи в учебния процес, които могат да помогнат за усвояване и запомняне на информация.
 4. Проекти с реални приложения: Работа върху проекти, които имат реални приложения, за да се стимулира практическото приложение на учебните знания.
 5. Обучение на открито (Outdoor Education): Използване на природната среда за учебен процес, който подчертава приключение, екология и сътрудничество.

Нетрадиционните методи на преподаване подчертават иновациите и взаимодействието, което може да бъде особено полезно за учениците с различни учебни предпочитания и интереси.

В практиката си използвам различни методи, за да обогатя учебния процес и да привлека и поддържам високо ниво на участие и разбиране сред учениците. Естествено не изключвам и традиционните методи на преподаване като:

 1. Лекции: Това е традиционният метод, при който преподавателят предава информация на студентите. Често включвам интерактивност, примери и дискусии, за да се осигури активно участие.
 2. Дискусии: Груповите дискусии насърчават учениците да споделят идеи, да анализират проблеми и да се учат от опита на своите съученици.
 3. Учебни проекти: Проектите на база на проблеми или изследователски проекти предоставят възможност на учениците да усъвършенстват практическите си умения и да намират приложение на учебното съдържание.
 4. Работа с казуси: Анализ на реални случаи и проблеми от ежедневието или обществото. Този метод насърчава аналитичното мислене и решаването на проблеми.
 5. Интерактивни учебни материали: Често използвам технологии и интерактивни учебни материали, като презентации, видеоуроци, онлайн упражнения и др.
 6. Обратна връзка: Редовно предоставяне на обратна връзка помага на учениците да разберат своите силни страни и области, които изискват подобрение.

Постижения на специалиста

Лични постижения

ПРИЗ "Просветител на Българското образование"

На 20 май 2022 г. на официална церемония в гр. Банско Фондация "КУЗМАНОВ", отдел "Образование и култура", удостои с почетно отличие, ПРИЗ "Просветител на Българското образование" за всеотдайната си работа като Учител по БЕЛ в 9. ОУ "Пейо Крачолов Яворов", гр. Благоевград, Феризка Белгиява Шамова.

ПОЧЕТНА ГРАМОТА

Илко Стоянов, кмет на ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, връчи ПОЧЕТНА ГРАМОТА на Феризка Шамова, по повод 24 - май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на Благоевград, за принос в развитието на образованието, науката и културата в община Благоевград.


Постижения на ученици

Второ място за РЕЦИТАЦИЯ

Община Пловдив, Общински комитет "Васил Левски" - Пловдив, Проект "Ротари" и "Зонта"-"Народните Будители и Аз", Регионален исторически музей - Пловдив, ПУ "Паисий Хилендарски" и др. удостоиха с ГРАМОТА за второ място на Колектив от 6 бр. ученици от 5. клас на IX ОУ "Пейо Яворов" - Благоевград за участие с лично творчество "Рецитация" в тържествата, посветени на 200 години от рождението на Георги Раковски, 148 години от гибелта на Васил Левски и 145 години от гибелта на Христо Ботев.

Отбелязваме гибелта на Васил Левски - IX ОУ "Пейо Яворов" - Благоевград

ПЪРВА НАГРАДА на Изабела Василева от 5. "а" клас

Регионална Библиотека "Димитър Талев" - Благоевград връчи ПЪРВА НАГРАДА на Изабела Василева от 5. "а" клас в Девето основно училище Благоевград на конкурса "Моята библиотека - пътят до днес". Това не е първият литературен конкурс на Изабела, в който тя е оценена с най-високо отличие.

ТРЕТО МЯСТО на Павлина Маринова от 5. "а" клас

Павлина Маринова от 5. "а" клас в Девето основно училище Благоевград бе отличена с престижното ТРЕТО МЯСТО на литературния конкурс "Моята библиотека - пътят до днес", организиран от Регионална Библиотека "Димитър Талев" - Благоевград. Павлина се довери на своето вдъхновение и въображение и показа отлични умения да омагьосва с думи.


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Статия Съавтор ТРОЙНОЮ ЧЛЕНУВАНЕ В КНИГАТА "JA3HKOT НА МЕДИУМИТЕ" ОТ ИЛИЯ МИЛЧИН - МИТ И РЕАЛНОСТ

Статията е публикувана в сп. "Езиков свят", бр. 2. 2009

сп. "Езиков свят", бр. 2, 2009

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2020 г. Юни 2021 г. ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ Учител по български език и литература 9. ОУ "Пейо Яворов", Благоевград
Октомври 2021 г. Юни 2022 г. ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ Учител по български език и литература 9. ОУ "Пейо Яворов", Благоевград

Членство в организации

Период от Период до Организация
Януари 2024 г. До сега Асоциация на учителите по български език и литература

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
28.10.2019 г. "Изследователски подходи в обучението по български език" Професионален форум Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН
15.02.2020 г. НВО по БЕЛ в VІІ клас. Новости и предизвикателства през 2020 година Семинар Асоциация Българика
01.11.2021 г. "Написаното остава. Пиши правилно" Професионален форум Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН
18.02.2023 г. Националния семинар на учителите по български език и литература Семинар Асоциация Българика
24.03.2023 г. ТРАДИЦИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО Професионален форум Inter Expo Center - Интер Експо Център
05.09.2023 г. 11. Национална конференция „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“ Конференция Нимеро ООД
01.11.2023 г. VIII форум "Изследователски подходи в обучението по български език" Професионален форум Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН

Галерия