Марияна Цонева

Марияна Атанасова Цонева

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0888496104

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
36 години
Учителски стаж:
36 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Професионална гимназия "Марин Попов", гр. Севлиево

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2019 г. До сега ПГ „Марин Попов“ – гр. Севлиево, обл. Габрово учител
Септември 2016 г. Септември 2019 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Градница, обл. Габрово учител
Септември 1985 г. Септември 2016 г. ОУ „Христо Ботев“ – гр. Севлиево, обл. Габрово учител

Любим цитат

«Учейки другите, човек учи и себе си!»

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 1981 г. Октомври 1986 г. Висше - магистър ВТУ "кирил и Методий" - гр. Велико Търново българска филология, втора специалност - немска филология

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
българска филология, немска филология
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. пета професионалноквалификационна степен българска филология, немска филология 5-та степен ДИУУ - СУ "Климент Охридски", гр. София

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Септември 2021 г. 16 часа 2 кредита Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново Microsoft Teams - възможност за развитие на комуникативни и междукултурни компетентности
Септември 2021 г. 32 часа 2 кредита Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново Позитивна училищна среда - ефективна комуникация и управление на конфликти. Модели за взаимодействие между училище, родители и заинтересовани страни
Юли 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново Действия при екстремни ситуации
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Тракийски университет - ДИПКУ - гр. Стара Загора Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им при предоставяне на индивидуална подкрепа
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит "Бонев Груп" ЕООД, гр. Стара Загора Портфолио на педагогическия специалист
Юли 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за управление на програми и проекти - гр. София Управление на стреса
Ноември 2017 г. 16 часа 1 кредит Национален институт за образование и приобщаващо образование - гр. София Практически насоки в прилагането на ДОС за приобщаващото образование
Януари 2017 г. 30 часа 2 кредита Русенски униветситет "Ангел Кънчев" - Център за продължаващо обучение Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП
Декември 2016 г. 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация - Отделение при УНСС Подобряване процеса на учене и преодоляване на трудности в усвояването на чужд език чрез развиване на ефективни стратегии за учене

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Март 2018 г. Март 2018 г. Семинар Алтернативни методи и модели за отговор на изискванията към работата на специалисти, работещи с деца и юноши с противообществени прояви Център за психологическо консултиране, обучение и психотерапия "Джи Ей-Ант" - гр. София

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Немски език C1 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Български език и литература 8 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020
Български език и литература 9 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020
Немски език 9 клас 2021/2022
Български език и литература 10 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020
Български език и литература 11 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020
Български език и литература 12 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020
Немски език 7 клас 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Немски език 6 клас 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Немски език 5 клас 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Немски език 4 клас 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Немски език 3 клас 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Немски език 2 клас 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Методи на преподаване

Методите на обучението са начин за работа на учителя и учениците, с помощта на които се постига овладяване на знанията и компетенции, формира се светогледът на учениците и се развива техните творчески и професионални способности. Обучението се планира и провежда с отчитане на ученическата активност и възможности. Итерактивни методи: -Решаване на казуси; -Групова работа; -Дискусионен клуб; -Екипна работа; -Ролеви игри; -Учене чрез правене; -Експеримент, в реално време; -„Лабораторно” занятие; -Практикум; -Симулации.

Философия на преподаване

Добрият учител гради своята философия върху ученето през целия живот. Добрият учител е онзи, който не се задоволява с постигнатото, а търси още, още и още. Усъвъренства постоянно знанията и опита си, умее да приема критика и съвети. Професията „Учител” за мен е любов, уважение и стимулиране уникалността и индивидуалността на всяко дете. Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Функциите на учителя са комплексни. За да изпълни своята мисия и мисията на детската градина, често се налага тези роли да се играят едновременно. В тази парадигма отчитам ролята на семейството и смятам, че въпреки натрупаните негативи в последно време връзката учител-родител не се прекъсва. Поставям детската личност в центъра на всяка дейност. Всяко дете има силни страни, които се стремя да разкрия и надграждам. „Възпитанието е наука, която научава нашите деца да живеят без нас.” Е. Легуве В ежедневната си работа използвам основните педагогически похвати: проблемни, провокиращи въпроси, указания. Най-вече - поощрения, похвали, които правят детето поуверено и значимо. Тези педагогически похвати са съобразени с индивидуалните и възрастовите особености на децата, с новото време и неговите изисквания.

Добри практики

Проектно обучение

Работа на учениците по проекти:

БЕЛ:

5. клас - Празниците на българина 

Немски език:

6. клас - Gesund leben

7. клас - Umweltschutz, Freundschaft und Liebe, Weihnachten und Neujahr in verschiedenen Laender, 

 

 

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

Ученически проекти - БЕЛ - 2017 г.

Проекти на ученици от 5. клас - ОУ "Христо Ботев", гр. Севлиево

Ученически проекти - немски език - 2018 г.

Проекти на ученици от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Градница

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2009 г. Юни 2014 г. НП „С грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна учител МОН

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2019 г. Юни 2021 г. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ учител МОН
Септември 2016 г. Юни 2018 г. Проект BG05M2O5001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знан координатор МОН

Галерия