Наталия Иванова

Наталия Анатолиевна Иванова

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887804095

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
30 години 1 месец и 12 дни
Учителски стаж:
23 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Заместник-директор - училище
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Професионална гимназия "Марин Попов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2001 г. Август 2013 г. Професионална гимназия по керамика и мебелно производство учител
Август 2013 г. Септември 2018 г. Професионална гимназия "Марин Попов" учител
Септември 2018 г. Септември 2019 г. Професионална гимназия "Марин Попов" заместник директор АСД
Септември 2019 г. До сега Професионална гимназия "Марин Попов" заместник директор УПД

Любим цитат

" Кажи ме и ще забравя, научи ме и ще запомня, включи ме и ще науча" - Бенджамин Франклин

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1983 г. Юли 1988 г. Висше - магистър Брянски технологичен институт - Русия технология в дървообработването
Август 2018 г. Септември 2019 г. Висше - магистър ТУ Габрово учител по професионална подготовка в професионалното образование

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
учител по професионална подтготовка в професионалното образование
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Април 2021 г. Септември 2021 г. 5-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Март 2016 г. 16 часа 1 кредит НИОКСО Същност на дуалната система
Април 2017 г. 16 часа 1 кредит BGCOMMUNITY Изграждане на ефективна училищна среда. Повишаване на дигиталните компетентности и умения на педагогическите специалисти
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит BGCOMMUNITY Изграждане на ефективна училищна среда.Повишаване на дигитални компетентности и умения на педагогически специалисти
Април 2018 г. 16 часа 1 кредит ORAK Обучение по дигитални умения и ИКТ
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за творческо обучение Училище в облака: въведение
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит TRAININGLAB НЛП методи за повишаване и мотивация за учене на учениците
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит TRAININGLAB Портфолио на педагогическия специалист
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит СБУ Образование в мултикултурна среда
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" гр.Велико Търново Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати
Юли 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" гр.Велико Търново Действие при екстремни ситуации
Септември 2021 г. 32 часа 2 кредита Сдружение "Алтернатива за теб" гр.Велико Търново Позитивна училищна среда - ефективна комуникация и управление на конфликти
Септември 2021 г. 16 часа 2 кредита Сдружение "Алтернатива за теб" гр.Велико Търново Microsoft Teams - възможност за развитие на комуникативни и междукултурни компетентности
Ноември 2021 г. 16 часа 1.5 кредита Учебен център НСБС ЕООД Подкрепа за дуална система на обучение
Декември 2021 г. 16 часа 1 кредит НЦПКПС Разработване и прилагане на типови учебни планове, учебни програми по учебни предмети/модули на училищното професионално образование и национални изпитни програми
Април 2022 г. 16 часа 1 кредит НЦПКПС Разработване на тестове за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
Септември 2022 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" гр.Велико Търново Иновативни методи за организация на обучението чрез компетентностен подход
Септември 2022 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" гр.Велико Търново Стратегии за мотивация на учениците за повишаване на резултатите от ученето

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2012 г. Юни 2012 г. Семинар Организационна култура в екип MM GROUP
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Конференция Училище за бъдеще Myfuture.school
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Обучителен курс Здравословни и безопасни условия на труд Икономикс
Май 2022 г. Май 2022 г. Обучителен курс Подкрепа за дуалната система на обучение СА "Димитър Апостолов Ценов" гр., обл. Велико ТърновоСвищов
Юни 2022 г. Юни 2022 г. Обучителен курс Здравословни и безопасни условия на труд Икономикс
Април 2023 г. Април 2023 г. Обучителен курс Технологии за STEAM образование Институт по математика и информатика БАН

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език C2 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Охрана на труда 8 клас 2021/2022; 2020/2021
Техническо чертане 9 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018
здравословни и безопасни условия на труд 9 клас 2020/2021; 2019/2020
Здравословни и безопасни условия на труд 11 клас 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018

Умения и компетентности

Социални умения

Комуникативност, толерантност, способност за сътрудничество в екип, умения за организиране и разпределяне на функциите и задължения произтичащи от естеството на възложената работа.

Организационни умения

Координация на дейности пряко произтичащи от естеството на работа, координация и сътрудничество с колеги и родители, организиране и провеждане на педагогическата дейност, своевременно и коректно водене на задължителната документация, участие в педагогически съвети, участие в различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на институцията и др.

Технически умения

Умения за работа с операционна система на Windows, умения за работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с MS Office, умения за работа с различни интернет приложения.


Методи на преподаване

Светът се развива твърде бързо, за да мога да си позволя да бъда консервативна. Не обременявам учениците с остарели похвати, а се старая да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В центъра на учебновъзпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам подходящи образователни техники и различни методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и програми, специфичното за учебните предмети.

Философия на преподаване

     Според моята философия образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо.

     Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Децата не са анонимни в класа, те са личности - всяко със своята индивидуалност. Всяка личност трябва да бъде уважавана. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Отчитам ролята на семеството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на потребности на ученика.

     Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Основната ми цел е постигане на положителни промени в личността на ученици и овладяване на трайни знания, умения и навици. Стремя се да науча учениците си да разсъждават, да мислят, да придобият приложими знания и умения.

     Всеки клас е различен. Внимателно преценявам методите, за да могат всички ученици да разберат преподаваното. Стремя се да онагледявам учебния материал с учебни табла, презентации и със житейски примери.

     За да бъда добра в това, което върша, аз се интересувам от всички новости в образователния процес.

 

Постижения на специалиста


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Друго Автор Презентация по техническо чертане
Друго Автор презентация по техническо чертане
Друго Автор презентация по техническо чертане
Друго Автор презентация по техническо чертане
Друго Автор презентация по техническо чертане
Друго Автор презентация по техническо чертане
Друго Автор презентация по техническо чертане
Друго Автор презентация по техническо чертане
Друго Автор презентация по техническо чертане
Друго Автор ЗБУТ
Друго Автор ЗБУТ
Друго Автор ЗБУТ
Друго Автор ЗБУТ
Друго Автор ЗБУТ

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Февруари 2018 г. Септември 2018 г. BG05M2OP001-2.006 "Ученически практики-фаза 1" наблюдаващ учител Оперативна програма Наука и образование за интелигентен разтеж
Септември 2020 г. Септември 2021 г. "Ръка за ръка към познания, умения и успех" експерт по техническо изпълнение ЕРАЗЪМ+
Октомври 2019 г. До сега Подкрепа за успех технически сътрудник Професионална гимназия "Марин Попов"
Март 2021 г. До сега Подкрепа за дуалната система на обучение експерт по техническо изпълнение Професионална гимназия "Марин Попов"

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Коледно тържество 20.12.2019 г.
Ден на розовата фланелка 26.02.2021 г.
Национален празник 3 март 02.03.2021 г.
Почистване и облагородяване двора на училището 26.04.2021 г.
Изпращане на абитуриенти 14.05.2021 г.
Ден на отворени врати 26.05.2021 г.


Откриване на учебната година 15.09.2021 г.
Отчитане на проект по "Еразъм+" на ПГ "Марин Попов" 13.10.2021 г.
Отбелязваме и Хелоин 29.10.2021 г.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2001 г. До сега СБУ към КНСБ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
08.06.2012 г. Организационна култура в екип Семинар MM GROUP
15.11.2019 г. Училище за бъдъще Конференция Myfuture.school

Галерия