Нигяр Мустафова

Нигяр Ахмедова Мустафова

Националност: българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 08888 151 77

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
40 години
Учителски стаж:
24 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ"Иван Сергеевич Тургенев"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1981 г. Август 1989 г. ЦДГ с. Езерче учител
Септември 1989 г. Март 1999 г. ЦДГ с. Мортагонова учител
Септември 2000 г. Септември 2014 г. община Разград главен експерт "Предучилищно образование"
Септември 2015 г. До сега ОУ" Иван Сергеевич Тургенев" старши учител

Любим цитат

Не е срамно да не знаеш, срамно е да не се учиш.

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2000 г. Юни 2003 г. Висше - бакалавър ШУ "Епископ Константин Преславски" Предучилищна и начална педагогика
Октомври 2004 г. Ноември 2006 г. Висше - магистър ВСУ ' Черноризец Храбър" Психология
Септември 1976 г. Юни 1979 г. Средно РГ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Разград

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна и начална педагогика и Приложна психология
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит БИТ И ТЕХНИКА ООД ВАРНА Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното обучение по изобразително изкуство
Януари 2019 г. 16 часа 1 кредит фондация "КУЗМАНОВ" Хиперактивност и дефицит на внимание.Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици.
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит БИТ И ТЕХНИКА ООД ВАРНА Интерактивни практики в часовете по математика в начален курс
Октомври 2019 г. 16 часа 1 кредит ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ СОФИЯ Процедури по предоставяне на обща и допълнителна подкрепа
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит SHKOLO Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Първи стъпки сChromebook удостоверение Център за творческо обучение
Май 2021 г. Май 2021 г. Упровление на Chromebook-устройство за учене и преподаване удостоверение Център за творческо обучение
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Разработване на интерактивен дистанционен урок удостоверение РААБЕ България ЕООД гр. София

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Турски език C1 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
класен ръководител на подготвителна група 1 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ОУ " Иван Сергеевич Тургенев" 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016

Умения и компетентности

Социални умения
Социални умения

Комуникативност, толерантност, емпатия, способност сътрудничество в екип, умения за организиране и разпределение на функциите и задълженията , произтичащи от естеството на възложената работа, умения за преодоляване на възникнали конфликтни ситуации.

Технически умения

Работа с компютър: OC Windows; работа с готови платформи на интернет сайтове (сайт на групата,сайт на училището, администриране по проект АПСПО.

Работа с приложен софтуер: Word, PowerPoint, Eksel, Internet и други софтуерни програми, свързани с учебната и други дейности.

Когнитивно-базирани умения

 

Организиране на среда стимулираща детското развитие; съхраняване и грижа за индивидуалноста на всяко дете в колектива на общата група; реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване; създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, конкретни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и деца, така и между самите деца; грижа за изграждане на национални и общочовешки добродетели и други.

Организационни умения

Координация на дейностите пряко произтичащи от естеството на работата, координация и сътрудничество с колеги и родители,организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията определени в различните нормативни документи, своевременно и  коректно водене на задължителната документация, свързана с педагогическата дейност, участие в педагогически съвети, изпълнения на техните рашения, участие в различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на институцията и др.


Методи на преподаване

Светът се развива твърде бързо, за да мога да си позволя да бъда консервативна. Старая се да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В центъра на учебновъзпитателния процес поставям детето с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност, да се учи, да твори, да играе, да бъде уверен, да се учи от грешките си. Изполавам подходящи образователни техники и различни методи на преподаване в зависимост от образователното направление, учебния план и програма. В съответствие с основните форми на мислене в предучилищна възраст в работата си използвам три основни групи методи - визуални, парактически и вербални. В подготвителната група е важно децата да бъдат обучавани, но най-важното е да са щастливи и да растат спокойно. От дългогодишната си практика съм научила, че децата възприемат и пресъздават наученото чрез играта в разнообразните и форми. ИГРАЙ, ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ, УЧИ! Това е убеждението, което следвам и резултатите са наистина добри.


Философия на преподаване

Според моята философия образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо. Учителската професия е призвание и мисия и голяма отговорност. Признание, защото всеки ден в класната стая е необикновен и неповторим. Умението да се работи с децата, споделянето на техните вълнения, преподаването така, че знанието да достигне до всяко дете са в основата на добри постистижения. Мисия, защото всяко едно дете, независимо от неговите възможности, етнос и особености има право на обучение. Философията ми за преподаване е базирана на учене през целия живот, насочена към търсене търсене на нови и нови форми и методи за достигане до всеки ученик в откриването на силните му страни, в тяхното развиване и повишаване на стремета му към знание. В използването на нови технологии се ръководя не от стремеж към самоцелна модернизация на учебния процес, а преди всичко от грижата и вниманието към всеки ученик за развитието на неговата личност, за неговата различност и уникалност. Учителят в подготвителната група има важната задача да подготви децата за училище, за тяхната нова роля на ученик с формирани ключови умения и компетентности. "УЧЕНИКЪТ НЕ Е СЪД, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАПЪЛНЕН, А ФЕКЕЛ, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАПАЛЕН."(Плутарх)


Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2019 г. До сега АПСПО Ръководител на група по Дейност 1 ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Проект "Активно приобщаване в сиситемата на предучилищното образование" се реализира по Оперативно програма "Наука за интегрален растеж". Цел на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование  на деца от уязвимите групи.


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Международен ден на детската книга 31.03.2021 г.

Съвмесна инициатива с 1-ви клас 

Денят на земята 22.04.2021 г.

Четене и преразказване  на тематична литература

Осми март - ден на мама 08.03.2021 г.

Кратка литературно-музикална програма