Нина Ангелова

Нина Александрова Ангелова

Националност: българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0886599860

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
21 години, 2 месеца, и 23 дни
Учителски стаж:
17 години, 4 месеца и 8 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Януари 2018 г. До сега РЦПППО старши ресурсен учител
Септември 2016 г. Януари 2018 г. СУ "Димитър Талев" ресурсен учител
Октомври 2010 г. Септември 2016 г. Ресурсен център за подпомагане на приобщаващото образование - гр. Добрич ресурсен учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2010 г. Март 2012 г. Висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Специална педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Специален педагог
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. 4-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2020 г. 32 часа 2 кредита Карин дом Семейно - медиирана интервенция
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит Национален институт за образование и приобщаваща политика - София Управление на класната стая
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Training Lab "Бонев груп" ЕООД "Какво ни кара да действаме и как да мотивираме другите?"
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - гр. Варна "Диагностика на дислексия и дисграфия и тяхната превенция в предучилищна и начална училищна възраст"
Април 2017 г. 16 часа 1 кредит Министерство на образованието и науката Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти "Надграждане на уменията за функционално оценяване на индивидуалните потребности на деца и ученици с индикации за специални образователни потребности и определяне на необходимата допълнителна подкрепа за личностно развитие в съответствие с индивидуал
Ноември 2021 г. 16 часа 2 кредита Фондация "С-ИВВЕНА" "Сензорна интеграция и терапия"
Февруари 2022 г. 16 часа 2 кредита Фондация "С-ИВВЕНА" "Психодрама за деца. Особености и ползи от въвеждането на психодрамата в терапевтичната работа с деца"
Юни 2022 г. 16 часа 2 кредита Фондация "С-ИВВЕНА" "Терапия чрез изкуство. Практическа арт-терапия при деца с емоционално-поведенчески нарушения"
Юли 2022 г. 8 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД, гр. София "Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта при деца и ученици"
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит ШКОЛО ООД Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест за учители и ръководство и повишаване ангажираността на родители

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Педагогическа ситуация по Околен свят, втора възрастова група - Лична хигиена 4 РЦПППО - Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Игри и занимания с пъстри материали в трета възрастова група 4 РЦПППО - Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Логопедично помагало за детския учител 4 РЦПППО - Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Педагогическа ситуация по Математика, трета възрастова група - Броене и изброяване 4 РЦПППО - Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 РЦПППО - Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арт терапията 4 РЦПППО - Добрич
Април 2023 г. Април 2023 г. Специалните деца в детската градина 4 РЦПППО - Добрич
Май 2023 г. Май 2023 г. Приказки. Терапия с приказки. 4 РЦПППО - Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2014 г. Април 2015 г. Обучителен курс Обучение по Монтесори метод Асоциация Монтесори - Ръка за ръка

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Втора група ДГ 12 "Щурче" - гр. Добрич 2020/2021
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) ДГ 12 "Щурче" - гр. Добрич 2020/2021
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ 12 "Щурче" - гр. Добрич 2020/2021
Първа група ДГ 8 "Бодра смяна" - гр. Добрич 2020/2021
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ 8 "Бодра смяна" - гр. Добрич 2020/2021
Разновъзрастова група ОУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Добрич 2020/2021
Сборна група ОУ "Христо Смирненски" - гр. Добрич 2020/2021
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) ДГ 12 "Щурче" - гр. Добрич 2021/2022
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ 12 "Щурче" - гр. Добрич 2021/2022
Втора група ДГ 8 "Бодра смяна" - гр. Добрич 2021/2022
Разновъзрастова група ОУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Добрич 2021/2022
Сборна група ОУ "Христо Смирненски" - гр. Добрич 2021/2022

Умения и компетентности

Социални умения

Комуникативност, отговорност, толерантност, коректност, организираност, работа в екип.

Организационни умения

Умения за сътрудничество с колеги, родители, други специалисти. Координиране на дейности и поставени задачи. Иницииране на мероприятия с родители, деца, колеги.

Технически умения

Умения за работа с операционна система Window. Компютърна грамотност за работа с word, exsel, електронни учебници,  платформи и интернет приложения.

Когнитивно-базирани умения

Умения за организиране на подготвена среда, стимулиране на детския интерес и развитие. Проявявам уважение към индивидуалността и уникалността на отделната личност.

Планиране на урок или на педагогическа ситуация

Методично планиране и подготовка за следващия работен ден.

Оценяване на напредъка на децата/учениците

Участвам в ЕПЛР в учебни заведения и оказвам съдействие при попълване на задължителната документация, касаеща деца и ученици със СОП.

Работа в екип

Умения за успешно взаимодействие с други учители, специалисти, родители.

Работа с родители и други заинтересовани страни

Успешно взаимодействие с родители и институции.

Ориентиране към непрекъснато професионално развитие

Включвам се в обучения, семинари, конференции, които могат да ми послужат за израстване в професионален план.


Методи на преподаване

Методите на работа, които използвам в пряката си работа са съобразени изцяло с индивидуалните възможности и потребности на детето/ученика. Подготвям и подбирам дидактични материали и помагала, работни листи, съобразени с възможностите им. При децата в предучилищна възраст широко прилагам Монтесори метода. Използвам и компютърните технологии - презентации, видеоуроци, интеактивни упражнения.


Философия на преподаване

Учителят е този, който трябва да намери подход към всяко дете/ученик, да открие неговите силни страни и да ги използва максимално в своята индивидуална работа, да зачита личността на детето и да го накара да се чувства значимо, пълноценно, да поощрява всяко усилие. От съществено значение е и ролята на семейството като партньор в обучителния процес. 


Добри практики

Обучение по Монтесори метод

"Помогни ми да го направя сам" е най - известният девиз на Мария Монтесори, създала система за обучение, която е известна и много популярна в цял свят. Първият ми досег с този уникален метод бе през 2003 г., работейки в Дневен център за деца с увреждания "Надежда", а първите ми обучители - специалистите от Карин дом. Години по - късно участвах в обучение по Монтесори метод към Асоциация "Монтесори - ръка за ръка". През 2014/2015 г. работих по проект за работа с деца със специални потребности към фондация "Ръка за помощ". През 2019г. към РЦПППО бе открит кабинет по Монтесори терапия, където работя в екип с още трима монтесори терапевти, като всички сме преминали сертифициран курс на обучение в Карин дом. Децата, с които работим са на възраст от 5 до 7 години и са разпределени в две групи. Кабинетът е оборудван със специални монтесори материали, разпределени на сектори - Дейности от ежедневния живот, Български език, География и Биология, Математика, Развитие на сетивата. Като терапевт се стремя да да помагам на децата да развият своите индивидуални умения и познания. Елементи от метода прилагам успешно и в пряката си работа като ресурсен учител.

Постижения на специалиста


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Познавателна книжка Съавтор наръчник за родители

Съавтор на наръчник за родители на деца със специални потребности в частта Монтесори терапия и програма Макатон.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2010 г. До сега Синдикат на Българските учители