Петранка Добрева

Петранка Димитрова Добрева

Националност: Република България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0878837540

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
19 години
Учителски стаж:
12 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Логопед
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2015 г. До сега РЦПППО логопед
Септември 2013 г. Октомври 2015 г. РЦПППО ресурсен учител
Февруари 2013 г. Юни 2013 г. РЦПИОВДУСОП /4ч./ ресурсен учител
Април 2011 г. Септември 2013 г. Братя Добреви отчетник

Любим цитат

"Изобретателност и търпение-сигурните стъпки към успеха!"

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 1997 г. Юли 2001 г. Висше - бакалавър ВТУ"Св.св. Кирил и Методий" Социални дейности
Октомври 2001 г. Ноември 2002 г. Висше - магистър ВТУ"Св.св. Кирил и Методий" Социални дейности
Октомври 2011 г. Юли 2013 г. Висше - магистър ШУ"Епископ Константин Преславски" Диагностика и корекция на комуникативните нарушения

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Диагностика и корекция на комуникативните нарушения
Професионална квалификация "учител":
НЕ

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2017 г. Септември 2017 г. 5 квалификационна степен Диагностика и корекция на комуникативните нарушения 5-та степен Тракийски университет - Стара Загора
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. 4 квалификационна степен Диагностика и корекция на комуникативните нарушения 4-та степен Тракийски университет - Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит НИОПП ЕООД -гр.София Сензорна интеграция-фактор в ранното детско развитие. Теория и практики
Ноември 2017 г. 16 часа 1 кредит ССОП-гр.София Мотивация на работното място и развитие на екипната работа
Декември 2017 г. 16 часа 1 кредит ГЛОССА ТЕРАПИ ЕООД - гр.София Орално-моторни механизми-биомеханика и връзката им с развитието и нарушенията на говорната артикулация
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ- гр.Варна Техники за ефективно общуване на учителя с децата/учениците
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит ГЛОССА ТЕРАПИ ЕООД - гр.София Терапевтични насоки по развитието на фонологичното осъзнаване при деца с типично и атипично развитие

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Педагогическа ситуация във Втора група в ДГ Околен свят "Лична хигиена". 4 РЦПППО-гр.Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Пъстри игри и занимания с пъстри материали 4 РЦПППО-гр.Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на Логопедично помагало 4 РЦПППО-гр.Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Изброяване на количества. Броене и отброяване 4 РЦПППО-гр.Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Квалификационен курс Подготовка и защита на професионално портфолио-философия, технология, практически проекции. ВУМ-гр.Варна
Декември 2017 г. Декември 2017 г. Удостоверение Биомеханика и терапия на орално-моторни механизми в помощ на говорната артикулация Детски истории-Обединена терапевтична практика-гр.София
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Квалификационен курс "Иновационни методи за арт-терапии в психологическите терапии и социално-педагогическата работа с деца, подрастващи и възрастни" EAST EUROPEAN ARTS THERAPY ASSOCIATION
Октомври 2018 г. Април 2019 г. Обучителен курс Монтесори метод от 0 до 6г. Асоциация Монтесори - Ръка за ръка
Октомври 2018 г. Юли 2019 г. Обучителен курс Монтесори метод от 6 до 12г. Асоциация Монтесори - Ръка за ръка
Юни 2019 г. Юни 2019 г. Обучителен курс "Техники арт-терапии и арт-педагогики в работе с детьми и родителями" "Арт-Терапевтическая Ассоциация"- гр.Санкт-Петербург
Март 2022 г. Март 2022 г. Семинар "Терапевтична стратегия при терапия на афазия с придружаващи неврологични заболявания" Сдружение частно практикуващи логопеди
Март 2022 г. Март 2022 г. Семинар "Десентизация и трансфер при терапия на деца от училищна възраст, които заекват" Сдружение частно практикуващи логопеди
Март 2022 г. Март 2022 г. Семинар "Промени в говора и лицевия череп при нарушено носно дишане" Сдружение частно практикуващи логопеди
Ноември 2021 г. Ноември 2021 г. Обучителен курс "Сензорна интеграция и терапия" Фондация - "С-Иввена"

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ№17, ДГ№27, ДГ№7, ДГ№10, ДГ№23 2020/2021
Разновъзрастова група ДГ№12, ДГ№27, ДГ№10, ДГ№23 2021/2022

Умения и компетентности

Логопедична дейност

Логопедична дейност- притежавам необходимите теоретични и фактологични знания от съответната научна област и следя за нейното развитие. Познавам специфичните професионални задачи, надграждам професионалната си подготовка и професионално усъвършенстване. Старая се да познавам сферата на научните изследвания и иновациите, които разширявят съществуващите знания или професионални практики. Познавам най-новите постижения  в областта на превенцията, диагностиката и логопедичната терапия.Осъществявам ефективна комуникация с детето/ученика и неговото обкръжение и предоставям професионална информация за комуникативните нарушения. Познавам и прилагам нормативните документи и етичните норми при вземане на своите логопедични решения, основните документи на институцията, в която работя, етичния кодекс на логопедите в България. Познавам и прилагам нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното  образование, спазвам законоустановените норми, които имат отношение към професионалните ми права и задължения към трудовото правоотошение. Водя и съхранявам документацията за провежданата от мен дейност.

Оценка и диагностика на комуникативните нарушения

Познавам основните диагностични процедури за установяване на комуникативните нарушения и алтернативните методи за логопедична терапия. Познавам етапите на овладяване на езика, етапите на психомоторното и когнитивното развитие на детето. Познавам съвременните проучвания за логопедичната терапия на комуникативните нарушения и алтернативните методи за логопедична терапия, познавам методологията за изследване на комуникативните нарушения. Познавам ранната логопедична интервенция като основен фактор за преодоляване на бъдещи проблеми в обучението. Познавам изискванията за провеждане на разгово-интервю за снемане на анамнеза и за идентифициране на причините, изслушвам, наблюдавам и използвам по подходящ начин избраното средство за оценяване. Познавам и успешно прилагам в практиката си основните етапи на организация на логопедичната дейност.

Социални умения

Работя в екип, сътруднича си както с колегите, така и с други институции и специалисти с различна експертиза. Споделям и обсъждам добри практики и иновации. Насърчавам, мотивирам и наставлявам членовете на екипа, с които работя. Познавам алтернативни подходи и методи за личностно консултиране и работа с родители и обществеността. Оказвам методическа и организационна подкрепа на млади или новоназначени колеги. Идентифицирам собствените потребности от продължаваща квалификация и обучение, определям и постигам поставените цели и задачи, ориентирани към непрекъснато професионално развитие.


Методи на преподаване

Методи на логопедична терапия:

Нагледни

1.Демонстрация-това е водещ метод в терапията на комуникативните нарушения, с който започва работата на логопеда във всеки негов отрязък.Демонстрацията е от особено значение в началото на всеки корекционно-терапевтичен етап.

2.Наблюдение-в логопедичната терапия то присъства непрекъснато, обикновено паралелно с демонстрацията. С него логопедът регистрира допуснатите грешки, които трябва да се поправят. И двата метода се използват за въздействие над лицето и за усвояване на правилната реч. 

Тренировъчни

3. Повторение, упражнение- в известна степен този метод е застъпен в диагностиката, но главната му сфера на приложение е терапията. Повторението се извършва по подражание, но с времето пациента се опитва все по уверено да генерира правилна реч. Подражанието отпада за сметка на самостоятелното упражняване.

Словесни

4. Беседа, разказ, преразказ- широко използвани в педагогиката, тези методи намират своето място в логопедията като средство за усъвършенстване на вече усвоената до известна степен правилна реч. 

Манипулативни 

5. Моделиране, лепене, изрязване, нанизваме и др. - имат практико-действено съдържание и допълват другите методи за речева терапия. На тях им се придава корекционно-обучаваща, подпомагаща, разтоворваща или онагледяваща словесните упражнения роля. В логопедичната терапия особено много се прилага игровия метод. Логопедичната терапия, макар отличаваща се с неповторимост, ползва познати от педагогиката възпитателни методи: 

*разяснение  *убеждение  *поощрение

В логопедичната терапия тези методи имат ограничено приложение. Възпитанието не е нейната цел. Логопедът ги използва само дотолкова, доколкото може да мотивира детето към активна работа.


Философия на преподаване

Любов  

Оптимизъм  

Грижа  

Опит  

Поощрение  

Емоции   

Доверие


Добри практики

Добри практики при оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици от ЕПЛРДУ
Добри практики при оказване на логопедична терапия у дома в условията на епидемична обстановка.
Добри практики при диагностика и оценка на езиково-говорното развитие на деца от 3-7 години.
Добри практики при прилагане на логопедични игри и практически упражнения в детската градина.

Постижения на специалиста


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Познавателна книжка Автор Логопедично помагало на детския учител

Дишане, фонация, артикулация и релаксация- игри, техники и умения за постигане на добри комуникативни възможности за деца в предучилищна възраст.

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
НАРУ - Приложна конференция с британско участие 29.04.2015 г.

СЕРТИФИКАТ за участие Приложна конференция с британско участие на Тема:"Приобщаване в образованието-философия и практики" - гр.Варна

Седма международна пролетна конференция - 2016г. 16.04.2016 г.

СЕРТИФИКАТ за участие в Осмата международна пролетна конференция на Тема"Играта в работата на учителя" -гр.Варна

"Зимна академия 2020" 25.11.2016 г.

СЕРТИФИКАТ за участие в образователна програма " Зимна академия" на ТЕМА: Законодателни промени и тенденции в закона за училищното и предучилищното образование и обучение

Осма международна пролетна конференция 22.04.2017 г.

СЕРТИФИКАТ за участие в Осмата международна пролетна конференция 20-22.04.2017г. на тема "Изкуството в работата на учителя"

Международное сообщество сказкотерапевтов 22.04.2017 г.

СЕРТИФИКАТ за участие в Мастер-клас на Тема:"Приказната метафора в педагогическата и психологическата работа с деца и учеици"

Международна Конференция на логопедите 04.06.2017 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ за участие в работата на Международната Конференция на тема: "Логопедични терапии", състояла се в к.к. Албена


Членство в организации

Период от Период до Организация
Февруари 2013 г. До сега СБУ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
17.10.2018 г. Оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици от ЕПЛРДУ Семинар РЦПППО

ПРОГРАМА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ СЕМИНАР

1.Организация за провеждане на оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици. Екипност на взаимодействие на участниците в процеса.

2.Обмен на добри практики и опит в изготвянето на Карта за оценка на образователните потребности на деца и ученици със специални образователни потребност.

3.Уеднаквяване на техники и методи за изготвяне на Карта за оценка на образователните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности. 

4.Мнения и въпроси.

07.12.2018 г. Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Семинар СУ"Хр.Смирненски"с.Крушари

ПРОГРАМА НА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

1.Условия и ред за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

2.Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа.

3.Насоки за попълване и срокове за изпълнение.

4.Казуси.

5.Мнения и въпроси.

30.01.2019 г. Етапи на говорно и езиково развитие при деца от 0-7 години. Норма и изоставане. Семинар ДГ№27"Славейче"гр.Добрич

ПРОГРАМА НА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

1.Език и реч.

2.Норма и изоставане.

3.Етапи на езиково-говорното развитие при деца от 0-7 години.

08.05.2019 г. Дишане, артикулация, фонация и релаксация в логопедичната практика Семинар ДГ№23"Звездица"гр.Добрич
28.11.2019 г. Дишане, артикулация и релаксация-игри за езиково-говорното развитие на деца в предучилищна възраст Семинар ДГ№24"Приказен свят" гр.Добрич
02.12.2019 г. Дишане, артикулация и релаксация-игри за езиково-говорното развитие за деца в предучилищна възраст Семинар ДГ - гр.Генерал Тошево
28.11.2020 г. Съвременните технологии и влиянието им върху развитието на детето. Семинар ДГ№26"Звънче"гр.Добрич

Тематична родителска среща на тема-"Съвременните технологии и влиянието им върху развитието на детето". Запознаване на родителите с последиците от продължителния престой на децата пред електронните устройства върху психичното и езиково-говорното развитие.

08.06.2021 г. Дишане, артикулация, фонация и релаксация в логопедичната практика Семинар ДГ№7"Пролет" гр.Добрич

Представяне на Логопедично помагало пред колеги от ДГ№7"Пролет"гр.Добрич

13.10.2021 г. Дишане, артикулация, фонация и релаксация в логопедичната практика Семинар ДГ№32 гр.Добрич
26.04.2022 г. Дишане, артикулация, фонация и релаксация в логопедичната практика Семинар ДГ№12"Щурче" - гр.Добрич
17.05.2022 г. Дишане, артикулация, фонация и релаксация в логопедичната практика Семинар ДГ№10"Слънчице"-гр.Добрич

Галерия