Портфолио Фахри Ферзуев

Фахри Назифов Ферзуев

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0898301961

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
35 г.
Учителски стаж:
33 г.

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ ,,Иван Сергеевич Тургенев", гр. Разград

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1987 г. До сега ОУ ,,Иван Сергеевич Тургенев" Начален учител

Любим цитат

„Ако имаш достатъчно причини – би направил и невъзможното“ Джим Рон

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1983 г. Юли 1987 г. Висше - магистър ВПИ Благоевград Начална училищна педагогика

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Начална училищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2018 г. Октомври 2018 г. Начална училищна педагогика 5-та степен ДИУУ към СУ,, Св. Климент Охридски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски" Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД Дизайн мислене: Новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене на децата
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит Школо ООД Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит ДИКПО – Варна Упражненията в обучението по български език в I-IV клас
Юли 2019 г. 16 часа 1 кредит НСА „Васил Левски“ – София Въвеждащо обучение по шахмат
Октомври 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси Процедури по предоставяне на обща и допълнителна подкрепа
Май 2018 г. 8 часа 0.5 кредита СБУ – София Образование в мултикултурна среда
Април 2018 г. 8 часа 0.5 кредита ДИУУ към СУ,, Св. Климент Охридски" Професионални умения и компетентности на учителя
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес
Февруари 2017 г. 16 часа 1 кредит Просвета - София АД Овладяване на математически компетентности в начален етап в условията на новите учебни програми и ролята на учителя в този процес
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Просвета - София АД Интерактивни стратегии и методи на обучението по околен свят в начален етап
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Просвета - София АД Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в I - IV клас

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)
Турски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Български език и литература 3 клас 2020/2021
Математика 3 клас 2020/2021
Компютърно моделиране 3 клас 2020/2021
Човекът и обществото 3 клас 2020/2021
Човекът и природата 3 клас 2020/2021
Музика 3 клас 2020/2021
Технологии и предприемачество 3 клас 2020/2021
Час на класа 3 клас 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения
Организационни умения
Професионално-педагогически

Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Грамота „Учител на годината“, 2011год. за постигнати високи професионални резултати в образователното дело;
Грамота на СБНУ за показан висок професионализъм при подготовка на учениците за състезания през учебната 2018/2019 година;

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2014 г. Май 2020 г. „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г Начален учител МОН

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Активно участие във всички училищни мероприятия и събития; 26.02.2021 г.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 1987 г. До сега Член на Синдиката на българските учители- КНСБ