Портфолио

Комна Милкова Новакова

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
33
Учителски стаж:
20

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Директор на център за специална образователна подкрепа
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП "Д-р П. Берон" - гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Февруари 2018 г. До сега ЦСОП "Д-р П. Берон" - гр. Добрич директор
Септември 2010 г. Януари 2018 г. ЦСОП "Д-р П. Берон" - гр. Добрич старши учител

Любим цитат

"Остани верен на решенията си, но гъвкав в подхода си." Тони Робинсън

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Февруари 2011 г. Юни 2012 г. Висше - магистър Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий" Педагогика на деца със специални образователни потребности
Октомври 1995 г. Юни 1998 г. Висше - бакалавър Славянски университет социални дейности, социална педагогика
Септември 1992 г. Септември 1993 г. Полувисше Полувисш педагогически институт гр. Русе олигофрено- педагогика - природонаучен
Септември 1984 г. Юни 1987 г. Полувисше Институт за подготовка на учители "Дочо Михайлов" гр. Силистра биология, химия, трудово обучение

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
1.Учител по биология, химия, трудово обучение. 2.Педагогика на деца със специални образователни потребности.
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2020 г. Декември 2020 г. 3-та степен Тракийски университет Стара Загора
Септември 2015 г. Октомври 2015 г. 4-та степен Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" -ДИКПО- Варна
Септември 2013 г. Октомври 2013 г. 5-та степен Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" -ДИКПО- Варна

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Април 2021 г. 16 часа 1 кредит "Идеите" ЕООД Контролна дейност на директора
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Treining Lab "Бонев Груп" ЕООД- гр.Стара Загора "Смарт техники за повишаване на работоспособността"
Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучения, консултации и тренинг зет ес консулт- гр. Варна "Арт-терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците"
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси ООД гр.София "Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти."
Февруари 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" клон София "Портфолио на учителя"
Януари 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" клон София "Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици"
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучения, консултации и тренинг зет ес консулт- гр. Варна "Управление на стреса и времето в работата на педагогическите специалисти"
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучения, консултации и тренинг зет ес консулт- гр. Варна "Екипна работа на персонала в детската градина/ училището"
Април 2018 г. 8 часа 1 кредит Тракийски университет Стара Загора "Новата регулация за защита на личните данни /GDPR/ за образователните институции. Основни аспекти от нормативната уредба, касаещи защитата на личните данни.
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Консултативен център "Плиска" "Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм"
Септември 2015 г. 8 часа 0.5 кредита Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" -ДИКПО- Варна "Съвременни аспекти на специалната педагогика"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Март 2021 г. Март 2021 г. Работа с деца с аутизъм по методиката на О.И. Ловаас 2
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Нравствено отношение в педагогическия процес 2
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Приказкотерапия при деца със СОП 2
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Видеомоделирането като технология за научаване на социално приемливо поведение и академични умения при деца и ученици със специални потребности 1
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Превенция на конфликта и неговите компоненти 1
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Монтесори педагогика и терапия 1
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучение на платформата „Classroom” 2
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Арттерапевтични техники при деца със СОП 2
Май 2020 г. Май 2020 г. Комуникативни нарушения. Терапия 2
Април 2020 г. Април 2020 г. Въведение във Валфдорфската педагогика 2
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Арттерапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Сензорни приказки 2
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Музикотерапия; Музикални дейности при деца с нарушения 2
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Професионалният стрес при работа с деца 2
Април 2019 г. Април 2019 г. Тяло на емоциите 4
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Осъществяване на сътрудничество - тренинг 3
Май 2018 г. Май 2018 г. Работа с интерактивна дъска 2 АРТ ТЕХ СОЛЮШЪНС ЕООД
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. тренинг 2
Май 2018 г. Май 2018 г. Теория и практика на експресивната арттерапия 3
Април 2018 г. Април 2018 г. Играта като фактор в обучението на деца със СОП 4
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Участие в европейски проекти. Платформа e-twinning – място за комуникация по електронен път между училищата в Европа 2
Март 2017 г. Април 2017 г. Сензорната интеграция или „целевата игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието 2
Януари 2017 г. Януари 2017 г. Различия между интегрираното обучение и приобщаващото образование 2
Декември 2016 г. Декември 2016 г. Обучаване в навици, които искаме да видим у децата. Формиране на функционални умения при децата със специални нужди 2
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Партньорство с родители 2
Октомври 2016 г. Октомври 2016 г. Развиващата роля на играта при деца с интелектуална недостатъчност 2

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2019 г. Октомври 2020 г. Специализация Съвременни инструменти за ефективен мениджмънт на образователна институция Висше училище по мениджмънт- Варна
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма Институт за човешки ресурси ООД гр.София
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Конференция "Допълваща и алтернативна комуникация" Асист Помагащи технологии
Юни 2019 г. Юни 2019 г. Обучителен курс "Техники арт-терапии и арт- педагогики в работе с детьми и родителями" Национальная ассоциация для развития арт-терапевтической науки и практики
Април 2019 г. Април 2019 г. Удостоверение "Семейството през очите на детето" Източноевропейска асоциация за терапия чрез изкуство
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Семинар "От приобщаване към участие в образователния процес" ИИИНАСР
Март 2016 г. Март 2016 г. Конференция "Моделиране на нови услуги за деца със специални нужди в България" Карин дом
Декември 2015 г. Декември 2015 г. Обучителен курс "Работа в мултисензорна среда" Фондация Карин дом
Април 2015 г. Април 2015 г. Обучителен курс "Компоненти на подкрепящата среда. Акценти в използването на сензорни стимули и дейности" Фондация Карин дом
Юли 2013 г. Май 2014 г. Обучителен курс Монтесори метод Асоциация Монтесори- ръка за ръка
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Удостоверение "Техники за ефективно общуване със семейството" Консултативен център "Плиска"
Декември 2012 г. Декември 2012 г. Професионална квалификация "Професионален стрес и съхранение на учителите" Консултативен център "Плиска"
Май 2011 г. Май 2011 г. Семинар "Работа с деца с емоционални и други проблеми в поведението. Развитие и обучение на деца с аутизъм" РААБЕ

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Умения и компетентности

Организационни умения

Добри организационни умения. Управление на човешки, финансови и материални ресурси. Оперативни умения за определяне приоритети и задачи по спешност и значимост. Лидерски качества за създаване, ръководене и обединяване на екип, разпределяне на роли и задачи, мониторинг. Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения.

Социални умения

    Творческа личност. Професионално отношение към служебните ангажименти. Колегиалност, комуникативност и екипни умения. Контактен и искрен човек. Координация и сътрудничество с колеги и родители, контакт с хора от различни възрасти, социални групи и културни общности. Контакти и комуникация с представители на институции, учреждения. Умения за носене на отговорност.

Технически умения

    Дигитални компетентности – Microsoft office; Word, Excel; Power Point, Internet приложения. Работа с офис техника, мултимедия, аудио и визуална техника. Умения за работа с операционна система Windows, умения за работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с MS Office ( Word, Excel, Power Point), умения за работа с различни интернет приложения


Философия на преподаване

     Училището може да бъде желана територия за учениците, но само ако стане желана територия за учителите. То трябва да се превърне в привлекателно място не само за децата, но и за техните родители. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим за развиването на индивидуалните потребности на ученика. Не е възможно да предадеш нещо, което не притежаваш. Човек трябва да открие удоволствието от работата за себе си, за да може да я предаде на останалите. Училищната среда трябва да се адаптира към децата, отчитайки техните различия и индивидуални особености. Акцентирайки върху индивидуалния подход следва да разбираме и уважаваме достигнатия етап на развитие на детето и да го включваме в подходящи дейности, които му осигуряват чувство на успех, предизвикателство и емоционален комфорт.

 

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. INTER COUNTRY ADVANCED RESOURCE EXCHANGE партньор Job Shadowing Erasmus+
Октомври 2015 г. Юли 2018 г. "Thinking Globally, Learning Together" партньор, ЕС- Еразъм+

   Проектът “Да мислим глобално, да учим заедно“ е проект в сферата на училищното образование. Участници са училища от  Великобритания, Испания, Белгия, Полша, Румъния, Турция и България, в които се обучават деца със специални образователни потребности. Усвоихме нови техники и  терапевтични стратегии  за рехабилитация и развитие на социални умения при  деца  с увреждания и се запознахме с учебните планове и програми, по които децата се обучават. Учениците участваха в дейности, които им помогнаха  да възприемат визуално различни аспекти от европейските традиции. Контактът спомогна за придобиване  умения за работа в екип, усвояване на нова информация.

Август 2011 г. Юли 2013 г. "Traditional customs - a path to a professional career" партньор ЕС- Коменски

    Чрез обмен на опит между партньорите от Румъния, Полша, Турция и България се задълбочават знанията и професионалните умения при деца с увреждания. Основната дейност на проекта е производство на традиционни предмети. Проектът се фокусира върху компенсиращо- рехабилитационния компонент с цел придобиване на умения в областта на трудотерапията, социализацията. Участието в проекта допринесе за обогатяването на информацията за европейската култура и традиции чрез посещение на обекти във всяка държава.


Членство в организации

Период от Период до Организация
Февруари 2018 г. До сега Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България
Февруари 2018 г. До сега Национална асоциация на работещите в центрове за специална образователна подкрепа /НАРЦСОП/