Портфолио

Людмила Колева Лозева

Националност: българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0889297280

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
30 години 5 месеца 27 дни
Учителски стаж:
28 години 0 месеца 2 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Възпитател
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ "МЛАДОСТ" Силистра

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 1984 г. Октомври 2009 г. СПТУ по текстил - Силистра Учител
Септември 2018 г. До сега ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ МЛАДОСТ СИЛИСТРА ВЪЗПИТАТЕЛ

Любим цитат

"Където и да си, бъди там" Джим Рон

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1984 г. Октомври 1987 г. Висше - бакалавър Институт за учители по практика "Димитър Благоев" гр. Ямбол Технология на облеклото

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Технология на облеклото
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Технически университет - гр. Варна Комуникацията и работата с родителите - иновативни методи и подходи
Септември 2021 г. 16 часа 1 кредит ЧР "РЕФЛЕКС" ЕООД, гр. Троян Ефективни начини за овладяване на стрес, социална изолация, потиснатост, тревожност, коронафобия с цел запазване на психиката на учители, ученици и деца

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Април 2021 г. Април 2021 г. Вербална и невербална комуникация 8 ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ МЛАДОСТ СИЛИСТРА
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Добри практики при отчитане на работа в ОРЕС 8 ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ МЛАДОСТ СИЛИСТРА
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Бърнаут ефектът при педагогическите специалисти 8 ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ МЛАДОСТ СИЛИСТРА
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Арт терапевтични техники за работа с ученици 2 ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ МЛАДОСТ СИЛИСТРА
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР 8 ЦПЛР УО, гр. Ловеч
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Въвеждащо обучение за работа в Edu.box 4 ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ МЛАДОСТ СИЛИСТРА
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Стратегия за възпитателната работа 2 ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ МЛАДОСТ СИЛИСТРА
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучение в електронна среда 2 ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ МЛАДОСТ СИЛИСТРА
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Успешни учители 2 ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ МЛАДОСТ СИЛИСТРА
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Работа в мултикултурна среда 2 ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ МЛАДОСТ СИЛИСТРА
Октомври 2018 г. Октомври 2018 г. Конфликти в работна и учебна среда 8 Сдружение БРТИМ

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)
Руски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Класен ръководител 9 клас 2008/2009; 2007/2008; 2006/2007; 2005/2006; 2004/2005; 2003/2004; 2002/2003; 2001/2002
Конструиране на облеклото 9 клас 2001/2002
Технология на облеклото 10 клас 2004/2005

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ "МЛАДОСТ" 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019

Умения и компетентности

Педагогически
Социални умения
Технически умения
Първоначална професионална подготовка
Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Професионално-педагогически

Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър възпитател е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Възпитанието е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на възпитателя е да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е възпитателят да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител/възпитател е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.


Добри практики

Мотивиране на личностното израстване на учениците
Практическият опит показва, че интеграцията и интеркултурните взаимодействия могат да се реализират в етнически смесена образователна среда – такава, каквато е средата в нашето училище. Според мен, мисията на учителя е да подпомага свободната изява и личностното израстване на учениците си, ръководейки се и от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. А практическата реализация на интеграцията е една от политиките, която се реализира в рамките на Европейския съюз в направления: осигуряване на равен достъп до образование; успешна социализация; съхраняване на културна идентичност; взаимно уважение и разбирателство.