Портфолио

Елеорита Стефанова Стойчева

Националност: българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887881544

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
35 години
Учителски стаж:
32 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши възпитател
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
ООС "Младост"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1983 г. Август 1984 г. ОУ " Васил Левски" с. Гарван учител
Януари 1993 г. Септември 1996 г. ОУ "Отец Паисий" с. Добротица учител
Април 1997 г. Септември 2001 г. ОУ "Отец Паисий" с. Добротица възпитател
Септември 2001 г. До сега ООС "Младост" гр. Силистра старши възпитател

Любим цитат

Учител, който нищо не научава от своите ученици, не е избрал подходящата професия. - Шарлота Волф

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 1989 г. Юни 1992 г. Полувисше ИПУ "Дочо Михайлов" гр. Силистра Биология и химия
Септември 1993 г. Септември 1996 г. Висше - магистър Шуменски университет " Епископ Константин Преславски" Биология и химия

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Биология и химия
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Свидетелство за професионална квалификационна степен Биология и химия 5-та степен СУ "Св. Климент Охридски"
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Свидетелство за професионална квалификационна степен Биология и химия 4-та степен СУ "Св. Климент Охридски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2013 г. 16 часа 1 кредит Дружество на психолозите в България "Развиване на компетентност за ранна превенция на рисково поведение и преодоляване на зависимости в юношеска възраст"
Юли 2014 г. 16 часа 1 кредит Шуменски университет " Епископ Константин Преславски" "Създаване на професионално портфолио на учителя /възпитателя/ в електронен вид"
Юни 2017 г. 8 часа 0.5 кредита СУ "Св. Климент Охридски" "Организация на образователния процес"
Юни 2017 г. 8 часа 0.5 кредита Синдикат на българските учители "Образование в мултикултурна среда"
Март 2018 г. 8 часа 0.5 кредита СУ "Св. Климент Охридски" "Професионални компетентности на учителя"
Март 2018 г. 16 часа 1 кредит Русенски университет "Ангел Кънчев" "Практически аспекти на прилагане Наредбата за приобщаващо образование"
Март 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Синдикат на българските учители "Наставничеството в образователна среда"
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит ДЕКСИ Консулт ЕООД "Въздействие на педагогическата етика и психология на влиянието върху поведението в образователната система"
Юли 2018 г. 16 часа 1 кредит "Просвета - София" АД, гр. София "Сексуално и репродуктивно здравно образование"
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД "Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство-образователна институция."
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Гордън Груп България 2017 ЕООД "Трениране на успешни учители"
Декември 2019 г. 16 часа 1 кредит Технически университет - Варна "Комуникацията и работата с родители - иновативни методи и подходи"
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Атестирането на педагогическите специалисти"
Септември 2021 г. 16 часа 1 кредит ЧР "Рефлекс" ЕООД, гр. Троян Ефективни практики за овладяване на стрес, социална изолация, потиснатост, тревожност, коронофобия с цел запазване на учители, ученици и деца.
Септември 2022 г. 16 часа 1 кредит ЧР "Рефлекс" ЕООД Кариерно ориентиране и консултиране на учениците - необходимост в съвременното училище. Избор на кариерна пътека -основа на мотивация за учене. Запознаване със сертифициран инструментариум - интерактивни упражнения, филми, програми"
Юли 2023 г. 16 часа 1 кредит Център "Интерактивно обучение" ЕООД Възпитателни взаимодействия в образователната институция
Април 2022 г. 16 часа 1 кредит Сдруение "Образование без граници - БГ2012" Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. "Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР" 8 ООС "Младост" гр. Силистра
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Конфликти в работна и учебна среда 8 Сдружение БРТИМ
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Работа в мултикултурна среда 2 ООС "Младост"
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Успешни учители 2 ООС "Младост"
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучение в електронна среда 2 ООС "Младост"
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Стратегия за възпитателната работа 2 ООС "Младост"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Въвеждащо обучение за работа в Edu.box 4 ООС "Младост"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Вербална и невербална комуникация 2 ООС "Младост"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Добри практики при отчитане работата в електронна среда 2 ООС "Младост"
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Бърнаут ефекта при педагогическите специалисти 2 ООС "Младост"
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР 8 ЦПЛР УО, гр. Ловеч
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Арт терапевтични техники за работа с учениците 2 ООС "Младост"
Ноември 2021 г. Ноември 2021 г. Атестиране на педагогическите специалисти. Атестационна карта. 2 ООС "Младост"
Декември 2022 г. Декември 2022 г. Обмяна на добри практики в ЦПЛР 4
Юли 2023 г. Юли 2023 г. Обмяна на добри практики в ЦПЛР 4
Май 2022 г. Май 2022 г. Съвременни модели за комуникация с родителите 4
Май 2022 г. Май 2022 г. Практически умения за преодоляване на агресията и насилието сред учениците 4
Юни 2022 г. Юни 2022 г. Въвеждащо обучение за работа на педагогическите специалисти в НЕИСПУО 4
Септември 2022 г. Септември 2022 г. Обмяна на добри практики в ЦПЛР 4
Декември 2022 г. Октомври 2022 г. Обмяна на добри практики в ЦПЛР 4
Януари 2023 г. Януари 2023 г. Ценностна система на учениците 4
Март 2023 г. Март 2023 г. Комуникационни и презентационни умения 4
Май 2023 г. Май 2023 г. Прилагане на инструменти за откриване дарбите на учениците 4
Май 2023 г. Май 2023 г. Работа в платформата edu.mon.bg 4

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучителен курс Атестиране на педагогическите специалисти Фондация "Кузманов"

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Групов възпитател 8 клас 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021
Групов възпитател 9 клас 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021
Групов възпитател 10 клас 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021
Групов възпитател 11 клас 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021
Групов възпитател 12 клас 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Сборна група ООС "Младост" 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021
Сборна група ООС"Младост" 2019/2020
Сборна група ООС"Младост" 2018/2019
Сборна група ООС"Младост" 2017/2018
Сборна група ООС"Младост" 2016/2017

Умения и компетентности

Социални умения

Комуникативност, толерантност, екипност.

Организационни умения

Организиране и провеждане на самоподготовката на учениците, образователно-възпитателни дейности.

Когнитивно-базирани умения

Насочени към:

  • повишаване на мотивацията за учене и създаване на нагласи за учене през целия живот; 
  • надграждане личността на ученика и неговата ценностна система, провокирана на конструктивно поведение; 
  • стимулиране на творческия потенциал, увереност и участие в инициативи; 
  • насърчаване на поведение на взаимопощ, приемане на различията, нетърпимост към негативни прояви, добротворство; 

Методи на преподаване

Мотивацията е в основата на всяка човешка дейност. Ние, учителите, сме изправени пред предизвикателството да възпитаме в учениците потребност и желание за учене, образоване и развитие.

При планиране и осъществяване на консултативната работа, образователно-възпитателните дейности и заниманията по интереси с учениците работя, уповавайки се на философията "от мен зависи", защото тя е доказано работеща и води до промяна в нагласите на учениците. Методите, които подпомагат процеса на мотивация и правят обучението по-привлекателно:

  • Поставяне и постигане на реалистични цели чрез рационални аргументи;
  • Подкрепа на инициативността - когато учениците сами избират, над какво да работят, как да го направят, те влагат повече ентусиазъм и усилия, чувстват се уверени и мотивирани да изпробват знанията си, уменията си и да постигнат целите си.
  • Осъществяване на адекватна обратна връзка. 

Учениците, които успяват да развият тези умения и компетенции, не реагират пасивно на обстоятелствата и средата, която ги заобикаля, а са активни участници в образователно-възпитателния процес, свободно и аргументирано изразяват мирогледи по теми, които ги вълнуват, правят избори.

 

 

 


Философия на преподаване

Възпитателят е този, който трябва да намери пътя към всеки един ученик, да открие неговите силни страни, превръщайки и в инструмент, който да улесни процеса на усвояване на знания, придобиване на умения и усещане за пълноценност.  Необходимо е търсенето на нови форми и методи на работа в процеса на оказване на обща подкрепа, за да бъде ученикът не пасивен слушател, а активен участник в образователно - възпитателния процес.


Добри практики

"Връстници обучават връстници"

Проектна дейност , презентации, образователно-възпитателни дейности в групата.

Ученически проекти

"Аз не съм агресивен. Застани до мен!"

"ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ ЗА НАС"

"Спортувай лЕКО"

Ученическа комисия за здравно и екологично образование

Дейностите с учениците са насочени към допълване на знанията по здравно образование, към формиране на здравна културу , изграждане на потребност и навици за здравословен начин на живот. Акцентира се и върху екологичните проблеми в региона, държавата и в глобален мащаб, ролята на човека изобщо , както и нашата лична.

Провеждат се дискусии,обучения, съвместни дейности с РЗИ, изработват се презентации, разработват се проекти. 

Постижения на специалиста

Лични постижения

Почетна грамота

Галерия