портфолио 20/21

Ваня Христова Цанкова

Националност: българска

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
38 години
Учителски стаж:
14 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Март 2007 г. Юни 2007 г. ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Киченица учител по БЕЛ
Септември 2007 г. Август 2009 г. СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гара Самуил учител по БЕЛ
Септември 2010 г. Февруари 2015 г. ПУИ "Христо Ботев" с. Осенец учител по БЕЛ
Февруари 2015 г. До сега ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" Ресурсен учител

Любим цитат

"Във всеки човек е слънцето. Просто го оставете да свети." Сократ

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2000 г. Ноември 2006 г. Висше - бакалавър ШУ "Епскоп Константин Преславски" Българска филология
Септември 2008 г. Юни 2010 г. Висше - магистър ШУ "Епскоп Константин Преславски" Българска филология - Лингвистика и масови комуникации
Октомври 2011 г. Октомври 2013 г. Висше - магистър ШУ "Епскоп Константин Преславски" Специална педагогика - Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика - Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Април 2017 г. 32 часа 1 кредит Министерство на образованието и науката. Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти "Надграждане на уменията за функционално оценяване на индивидуалните потребности на деца и ученици с индикации за специални образователни потребности и определяне на необходимата допълнителна подкрепа за личностно развитие в съответствие с индивидуал
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Тренинг и обучителен център "Щастие" "Мотивация, дисциплина, внимание - как да завладеем класа/групата/, да задържим вниманието им и да ги вдъхновим да продължат да работят сами"
Януари 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици"
Февруари 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Портфолио на учителя"
Октомври 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси - София "Процедури за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа"
Март 2020 г. 16 часа 1 кредит Бит и техника ООД Варна "Проектно обучение по технологии и предприемачество в начален етап като иновативна образователна технология /одобрена със заповед №РД 09-315/ 16.01.2019 на МОН"
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит SNKOLO " Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Април 2012 г. Април 2012 г. Семинар "Работа с деца с обучителни трудности, емоционални и други проблеми в поведението" РААБ България
Май 2012 г. Май 2012 г. Семинар "Работа с деца с обучителни трудности, емоционални и други проблеми в поведението" РААБ България
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Обучителен курс еTwinning Център за развитие на човешките ресурси

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Методи на преподаване

 • Общоприети педагогочески /общодидактически методи за обучение - словесни, нагледни, практически/;
 • Наблюдение, експеримент, беседа, анализ на резултатите;
 • Сюжетно-ролеви и дидактични игри;
 • Интерактивни методи;
 • Практически дейности, манипулиране с конкретен дидактичен материал, моделиране с различни материали;
 • Инструктаж, упражнение и насърчаване;
 • Нагледни средства;
 • Терапевтични средства;
 • Иновационни методи

Философия на преподаване

 Моята философия на преподаване поставя в центъра ученика със своите индивидуални способности и качества.

 • Преподаването е призвание и голяма отговорност;
 • Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си;
 • Всяко дете е  уникална личност със своите качества, интереси, способности и образователни потребности. Необходимо е да му се даде да мисли, да твори и да се учи от грешките си;
 • Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги открива, стимулира и надгражда;
 • Индивидуалните различия трябва да се разпознават и уважават

Постижения на специалиста


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Статия Съавтор Карикатурата и българското политическо злободневие. Теми и персонажи от днешния ден.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Февруари 2015 г. Декември 2015 г. "Включващо обучение" ресурсен учител ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"
Декември 2015 г. Декември 2017 г. "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" ресурсен учител ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Галерия