ПОРТФОЛИО

МАРИЯ ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0895626194

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
28
Учителски стаж:
1

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Възпитател
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
ООС "Младост", гр. Силистра

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2005 г. Септември 2008 г. ООС "Младост" библиотекар
Септември 2009 г. Септември 2022 г. ООС "Младост" библиотекар
Септември 2022 г. До сега ООС "Младост" възпитател

Любим цитат

Аз мога!

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Август 1978 г. Юли 1983 г. Полувисше Държавен библиотекарски институт - София библиотекар
Октомври 2020 г. Юни 2021 г. Висше - бакалавър РУ "Ангел Кънчев" учителска правоспособност

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
библиотекар с учителска правоспособност
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юли 2023 г. 16 часа 1 кредит Център "Интерактивно обучение" ЕООД Възпитателни взаимодействия в образователната институция

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2022 г. Септември 2022 г. Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР 4
Декември 2022 г. Декември 2022 г. Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР 4
Декември 2022 г. Декември 2022 г. Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР 4
Януари 2023 г. Януари 2023 г. Ценностна система на учениците 4
Март 2023 г. Март 2023 г. Комуникационни и презентационни умения 4
Май 2023 г. Май 2023 г. Прилагане на инструменти за откриване дарбите на учениците 4
Май 2023 г. Май 2023 г. Работа в платформата edu.mon.bg 4
Юни 2023 г. Юли 2023 г. Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР 4

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А2 (Основно ниво на владеене)
Френски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Групов възпитател 8 клас 2023/2024; 2022/2023
Групов възпитател 9 клас 2023/2024; 2022/2023
Групов възпитател 10 клас 2023/2024; 2022/2023
Групов възпитател 11 клас 2023/2024; 2022/2023
Групов възпитател 12 клас 2023/2024; 2022/2023

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Сборна група ООС "Младост" 2023/2024; 2022/2023

Умения и компетентности

Социални умения

Умения за  екипна работа, дипломатичност, общуване, отзивчивост и търпимост


Методи на преподаване

В работата си като възпитател използвам методи на обучение и възпитание, които поставят ученика в центъра на образователно-възпитателния процес. Съобразявам се с индивидуалните възможности и потребности на учениците. Провокирам творческо мислене и умения за работа в екип и разумно разпределяне на свободното време.


Философия на преподаване

Надграждане на семейното възпитание; формиране на осъзнат стремеж към овладяване на българския език откриване на силните страни на всеки ученик; работа с талантливи ученици; оказване на помощ при овладяване на нови знания и умения; мотивиране за учебни постижения; провокиране на благотворителни прояви;