Портфолио

Яна Костадинова Бойкова

Националност: Българска

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
10
Учителски стаж:
5

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
старши учител по английски език
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Девето основно училище ,,Пейо К. Яворов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2015 г. Февруари 2016 г. ,,Вито” ТМ ЕООД Учител по английски език.
Септември 2016 г. Декември 2016 г. Учебен център,,Еврика” Учител по английски език.
Септември 2019 г. До сега Девето основно училище ,,Пейо К. Яворов" Учител по английски език.

Любим цитат

"To improve is to change; to be perfect is to change often."- Winston Churchill

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2009 г. Юли 2013 г. Висше - бакалавър Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски" Английска филология

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Английска филология
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Март 2022 г. Октомври 2022 г. 5-та степен Софийски университет ,, Св. Климент Охридски"
Май 2023 г. Ноември 2023 г. 4-та степен Софийски университет ,, Св. Климент Охридски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2019 г. 32 часа 2 кредита Център за професионално обучение към ,,МАТЕВ-СТРОЙ"ЕООД Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции.
Ноември 2021 г. 16 часа 1 кредит ,,Мениджър Консулт" ЕООД Атестиране на професионално развитие на педагогическите специалисти
Юли 2021 г. 16 часа 1 кредит Югозападен университет ,,Неофит Рилски" Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа
Март 2022 г. 16 часа 1 кредит Синдикат на българските учители Гражданско образование
Май 2023 г. 16 часа 1 кредит Синдикат на българските учители Приобщаващо образование и образователна интеграция на децата и учениците
Декември 2023 г. 32 часа 2 кредита Тренинг и обучителен център "Щастие" STEM и STEAM обучение в предучилищното и училищното образование. Интегриране на образователните иновации в заниманията с децата/учениците.

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Открита иновативна практика на тема: Thanksgiving Day 1 Девето основно училище ,,Пейо К. Яворов"
Декември 2022 г. Декември 2022 г. Открита иновативна практика на тема: A Christmas play 1 Девето основно училище ,,Пейо К. Яворов"
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Открит урок на тема: Денят на християнското семейство 1 Девето основно училище ,,Пейо К. Яворов"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Май 2020 г. Май 2020 г. Конференция Cambridge Online Experience Conference Bulgaria Cambridge University Press
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Семинар „Microsoft Teams - среда за съвместно обучение и сътрудничество“ РААБЕ България ЕООД
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Конференция Oxford Professional Development Conference Oxford University Press
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Семинар Professional Learning and Development Cambridge University Press
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Семинар ,, Учебните тетрадки в 5-7 клас – надежден образователен ресурс за креативно и практически ориентирано обучение“ Клет България
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Семинар ’Assessment for Learning’ Oxford University Press
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Семинар ‘Learner Agency’ Oxford University Press
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Семинар ‘Diversity and inclusion’ Oxford University Press
Март 2022 г. Март 2022 г. Конференция Oxford Professional Development Event ELOTC March 2022 Block#1 Oxford University Press
Март 2022 г. Март 2022 г. Конференция Oxford Professional Development Event ELTOC March 2022 Block #2 Oxford University Press
Март 2024 г. Март 2024 г. Семинар Teaching with Digital – all digital learning methods you need to know. Oxford University Press
Декември 2023 г. Декември 2023 г. Семинар "Нови образователни пространства" Център за развитие на човешките ресурси ( Erasmus+)
Април 2024 г. Април 2024 г. Семинар "Oxford Placement test - accurate and reliable test to check your students' English level." Oxford University Press
Май 2024 г. Май 2024 г. Семинар "Oxford Reading Club - digital library for English learners" Oxford University Press

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език C2 (Свободно ниво на владеене)
Немски език А1 (Основно ниво на владеене)
Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Класен ръководител 6 клас 2019/2020
Класен ръководител 7 клас 2020/2021
Класен ръководител 7 клас 2021/2022
Учител по английски език 1 клас 2022/2023
Учител по английски език 2 клас 2022/2023
Учител по английски език 3 клас 2022/2023
Учител по английски език 4 клас 2022/2023
Учител по английски език 6 клас 2022/2023
Учител по английски език 7 клас 2022/2023
Учител по английски език 1 клас 2019/2020
Учител по английски език 3 клас 2019/2020
Учител по английски език 4 клас 2019/2020
Учител по английски език 5 клас 2019/2020
Учител по английски език 6 клас 2019/2020
Учител по английски език 7 клас 2019/2020
Учител по английски език 2 клас 2020/2021
Учител по английски език 4 клас 2020/2021
Учител по английски език 5 клас 2020/2021
Учител по английски език 6 клас 2020/2021
Учител по английски език 7 клас 2020/2021
Учител по английски език 1 клас 2021/2022
Учител по английски език 2 клас 2021/2022
Учител по английски език 3 клас 2021/2022
Учител по английски език 5 клас 2021/2022
Учител по английски език 6 клас 2021/2022
Учител по английски език 7 клас 2021/2022
Учител по английски език 1 клас 2023/2024
Учител по английски език 2 клас 2023/2024
Учител по английски език 3 клас 2023/2024
Учител по английски език 4 клас 2023/2024
Учител по английски език 5 клас 2023/2024
Учител по английски език 7 клас 2023/2024

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Девето основно училище ,,Пейо К. Яворов" 2020/2021
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Девето основно училище ,,Пейо К. Яворов" 2021/2022
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Девето основно училище ,,Пейо К. Яворов" 2022/2023
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Девето основно училище ,,Пейо К. Яворов" 2023/2024

Умения и компетентности

Социални умения

Добри социални и комуникативни умения. Умения за работа в екип,умения за работа в мултикултурна среда, придобити по време на студентска бригада в САЩ, 2010г. Поддържане на добри отношения с учители, ученици, родители. Умения за работа в разнообразна и интензивна среда.

Организационни умения

ДОБРИ ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ, ПРОДОБИТИ В РАБОТАТА КАТО УЧИТЕЛ. УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА РАЗЛИЧНА ВЪЗРАСТ, ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ.

Технически умения

Работа с Мs office, Internet, Zoom, MS Teams, Bandicam, електронни учебници, интерактивни платформи и други.

Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Първоначална професионална подготовка
Организиране и управление на образователния процес
Оценяване на напредъка на децата/учениците
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие
Определяне и постигане на цели
Участие в дейността на Педагогическия съвет
Организационни компетентности

Методи на преподаване

- Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане на граматичните правила - Дискусия – начин на изразяване на позиция С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете.

Философия на преподаване

Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Добри практики

Мисията на учителя
Практическият опит показва, че интеграцията и интеркултурните взаимодействия могат да се реализират в етнически смесена образователна среда – такава, каквато е средата в нашето училище. Според мен, мисията на учителя е да подпомага свободната изява и личностното израстване на учениците си, ръководейки се и от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. А практическата реализация на интеграцията е една от политиките, която се реализира в рамките на Европейския съюз в направления: осигуряване на равен достъп до образование; успешна социализация; съхраняване на културна идентичност; взаимно уважение и разбирателство.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Международна дистанционна ученическа олимпиада " Кингс"
Bulgarian National English Spelling Bee Junior 2024

Организиране и подготовка на ученици за училищния кръг на Bulgarian National English Spelling Bee Junior 2024, който се проведе на 20.02.2024г. 

Bulgarian National English Spelling Bee Junior 2024

Грамота за подготовка на национален финалист от Девето ОУ "Пейо К. Яворов" за състезанието  Spelling Bee Junior 2024. 


Постижения на ученици

Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език

Класиране на Мартин Тодоров, ученик от 7. клас на 2-ро място на областен кръг от Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2019/2020г .

Национални състезания Многознайко

Участия на ученици от 6. и 7. класове в състезания по английски език на „Нацинални състезания Многознайко‘‘ през учебната 2019/2020г.

Участия на ученици от 2., 5. и 7. класове в състезания по английски език на „Нацинални състезания Многознайко‘‘ през учебната 2020/2021г.

Участия на ученици от 2., 3., 6. и 7. класове в състезания по английски език на Нацинални състезания Многознайко‘‘ през 2021/2022г.

Участия на ученици от 3., 4. и 7. класове в състезания по английски език на Нацинални състезания Многознайко‘‘ през 2022/2023г.

Световен проект на Oxford University Press

Участие на ученици от 7 клас в световния проект на Oxford University Press през учебната 2020/2021г . The project competition. Topic:,, Who will you invite to your video call?”

Bulgarian National English Spelling Bee Junior 2024

Класиране за участие в регионалните квалификации на Bulgarian National English Spelling Bee Junior 2024 на учениците от 4.а клас, спечелили съответно първо и второ място в училищния кръг на състезанието - Мина Христов и Виктория Ковачева.

Bulgarian National English Spelling Bee Junior 2024

Класиране за националния финал на ученичката Мина Христов от 4.а клас на Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee Junior 2024. 

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2022 г. Юни 2023 г. Група занимания по интереси по английски език ,,Pretty and Witty" Учител по английски език. Девето основно училище
Септември 2023 г. До сега Театрален клуб по английски език - занимания по интереси Учител по английски език. Девето основно училище

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2021 г. Юни 2022 г. ,,Подкрепа за успех" Учител по английски език. Девето основно училище

Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2019 г. До сега Синдикат на българските учители (СБУ)