Портфолио

Меглена Руменова Арнаудова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0885793389

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
17 години
Учителски стаж:
6 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Логопед
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО - гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Февруари 2018 г. До сега РЦПППО-гр.Добрич ресурсен учител
Януари 2017 г. Февруари 2018 г. ДГ "Радост" учител
Декември 2016 г. Декември 2016 г. ДГ "Радост" учител

Любим цитат

‘’За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш.’’

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2021 г. До сега Висше - магистър РУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе Ерготерапия в общността
Септември 2015 г. Април 2018 г. Висше - магистър ШУ „Епископ Константин Преславски„ Шумен Логопедия
Септември 2013 г. Юни 2015 г. Висше - магистър ШУ „Епископ Константин Преславски„ Шумен Предучилищна и начална училищна педагогика.
Септември 2010 г. Юни 2013 г. Висше - бакалавър ШУ „Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, гр. Добрич Начална училищна педагогика и информационни технологии

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Учител на деца с езиково - говорни нарушения
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. 4-та степен "Тракийски университет"
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. 5-та степен "Тракийски университет"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2022 г. 16 часа 1 кредит РЦПППО - Силистра "Нашето участие в приобщаването - пътят към успеха"
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит ШКОЛО "Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест за учители и ръководство и повишаване ангажираността на родители"
Септември 2022 г. 16 часа 1 кредит НЦПКПС "Обучения за раяота с дете и ученик по конкретен случай, за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа, за прилагане на стандарти в логопедичната работа"
Юни 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ "Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта при деца и ученици"
Ноември 2021 г. 16 часа 2 кредита Фондация "С - ИВВЕНА" "Сензорна интеграция и терапия"
Септември 2021 г. 16 часа 2 кредита Фондация "С - ИВВЕНА" "Алтернативни методи за комуникация при деца от аутистичния спектър и сходни нарушения-работа по програмата C.K.O.K/Система за Комуникация чрез Обмяна на Картинки"
Декември 2020 г. 8 часа 1 кредит Фондация "С - ИВВЕНА" "Тренинг за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието"
Март 2019 г. 32 часа 2 кредита Фондация "С - ИВВЕНА" "Алтернативни методи за комуникация при деца от аутистичния спектър и сходни нарушения-работа по програмата ТЕАССН"
Юли 2018 г. 8 часа 1 кредит Издателство "Булвест 2000" ИКТ в образователния процес. Инструменти за създаване на интерактивни образователни ресурси"
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит ГЛОССА ТЕРАПИ ЕООД гр. София "Терапевтични насоки по развитието на фонологичното осъзнаване при деца с типично и атипично развитие"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2023 г. Май 2023 г. Тема: "Приказки. Терапия с приказки" 4 РЦПППО - Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Тема: "Специалните деца в детската градина" 4 РЦПППО - Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Тема: "Основни подходи в арттерапията" 4 РЦПППО - Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Тема: "Работа с електронен дневник" 4 РЦПППО - Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Тема: "Изброяване на количества и отброяване", педагогическа ситуация, 3 гр. 4 РЦПППО - гр. Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Тема: "Логопедично помагало за детския учител" 4 РЦПППО - гр. Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Тема: "Пъстри игри и занимания с пъстри материали",педагогическа ситуация, 3 гр. 4 РЦПППО - гр. Добрич
Май 2021 г. Май 2021 г. Тема: "Лична хигиена", педагогическа ситуация, 2 гр. 4 РЦПППО - гр. Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Семинар Тема: "Изследване на праксис - маркери и интерпретация" Логопедичен кабинет "Цветни стъпки"
Септември 2021 г. Октомври 2021 г. Обучителен курс ДАК "Глас за всяко дете" УНИЦЕФ
Август 2021 г. Август 2021 г. Семинар Тема: Представяне на проект "Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии за контрол Фондация "АСИСТ - Помагащи технологии"
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Конференция "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование" 2019 НАРУ
Октомври 2018 г. Април 2019 г. Обучителен курс "Монтесори метод за деца от 0 до 6 г." Асоциация Монтесори - Ръка за ръка
Януари 2018 г. Декември 2018 г. Професионална квалификация Психолог Великотърновси университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Немски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ №27 "Славейче" - гр. Добрич 2021/2022

Умения и компетентности

Социални умения
Организационни умения
Технически умения
Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Организиране и управление на образователния процес
Логопедична дейност
Педагогически
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни

Методи на преподаване

Методите ми на преподаване са важна част от процеса на обучение.Те заедно с учебния материал определят облика на учебния процес. Методите определят как и до каква степен учениците овладяват учебния материал,постигането на поставените цели и задачи.Няма универсален метод, който да се прилага винаги и да допринася за качествено обучение.Методите на обучение са иновационни, те са творческа дейност, определят се от множество фактори – възраст на ученика, учебния материал, нивото на съответния клас, потребности на отделния ученик или група ученици.Поради многообразието от фактори, стъпвайки на основни методи и начини, преподаването е многопластово и разнообразно.

Философия на преподаване

Добрият учител гради своята философия върху ученето през целия живот. Добрият учител е онзи, който не се задоволява с постигнатото, а търси още, още и още. Усъвъренства постоянно знанията и опита си, умее да приема критика и съвети. Професията „Учител” за мен е любов, уважение и стимулиране уникалността и индивидуалността на всяко дете. Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Функциите на учителя са комплексни. За да изпълни своята мисия и мисията на детската градина, често се налага тези роли да се играят едновременно. В тази парадигма отчитам ролята на семейството и смятам, че въпреки натрупаните негативи в последно време връзката учител-родител не се прекъсва. Поставям детската личност в центъра на всяка дейност. Всяко дете има силни страни, които се стремя да разкрия и надграждам. „Възпитанието е наука, която научава нашите деца да живеят без нас.” Е. Легуве В ежедневната си работа използвам основните педагогически похвати: проблемни, провокиращи въпроси, указания. Най-вече - поощрения, похвали, които правят детето поуверено и значимо. Тези педагогически похвати са съобразени с индивидуалните и възрастовите особености на децата, с новото време и неговите изисквания.

Добри практики

Преподаване на деца със СОП.

Постижения на специалиста


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Доклад за конференция Съавтор Сборник с доклади и добри практики от национална конференция: "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование" 8-9

Тема: "Ролята на родителя при предоставяне на допълнителна подкрепа"

 

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Национална конференция " Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование" 2019 08.11.2019 г.
Национална конференция " Ресурсният учител - значим фактор за приобщаващото образование" 19.03.2018 г.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Май 2019 г. До сега НАРУ
Март 2017 г. До сега Синдикат на българските учители

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
27.03.2023 г. "Диагностичен модел за измерване на детската речева активност" Семинар ДГ "Детелина" село Победа
13.03.2019 г. "Необходими дикументи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие" Семинар ДГ №27 "Славейче" гр. Добрич
07.12.2018 г. "Необходими дикументи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие" Семинар ДГ с. Крушари и СУ "Христо Смирненски" с. Крушари