Портфолио

Йорданка Георгиева

Националност: Българка

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
20 години, 7 месеца, 27 дни
Учителски стаж:
11 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2017 г. Септември 2022 г. РЦПППО - гр. Добрич Ресурсен учител
Февруари 2017 г. Юли 2017 г. РЦПППО - гр. Добрич Ресурсен учител
Май 2007 г. Септември 2017 г. Агенция по вписванията Специалист
Юни 2020 г. Юли 2021 г. ДГ № 26 " Звънче", гр. Добрич Логопед
Септември 2022 г. Юни 2023 г. РЦПППО Зам. директор
Юли 2023 г. До сега РЦПППО Ресурсен учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2012 г. Юни 2016 г. Висше - бакалавър ШУ " Епископ Константин Преславски" Предучилищна педагогика
Септември 2016 г. Юни 2018 г. Висше - магистър ШУ " Епископ Константин Преславски" Специална педагогика - Логопедия

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2019 г. Септември 2019 г. Свидетелство за професионално-квалификационна степен Специална педагогика 5-та степен 36 ШУ " Епископ Константин Преславски", гр. Шумен
Юни 2020 г. Септември 2020 г. Свидетелство за професионално-квалификационна степен Специална педагогика 4-та степен 36 Тракийски университет, Стара Загора - ДИПКО
Февруари 2021 г. Февруари 2022 г. Свидетелство за професионално-квалификационна степен Специална педагогика 3-та степен 32 ДИПКУ гр. Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит ШУ " Епископ Константин Преславски", гр. Шумен; Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - гр. Варна " Диагностика на дислексия (нарушения в четенето) и дисграфия (нарушения в писането) и тяхната превенция в предучилищна и начална училищна възраст."
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит "Бонев Груп" ЕООД, гр. Стара Загора " Какво ни кара да действаме или как да мотивираме себе си и другите?"
Юли 2019 г. 16 часа 1 кредит НИОПП - гр. София " Ненасилствена комуникация в образователната среда"
Юни 2020 г. 32 часа 2 кредита Център за професионално обучение към КАРИН ДОМ " Семейно медиирана интервенция"
Октомври 2023 г. 16 часа 1 кредит "Коректив експрес" ООД "Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба, относима към системата на образованието, за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост"
Ноември 2023 г. 16 часа 1 кредит Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", ДКПРПС "ОН Kards в помощ на педагогическия специалист"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Лична хигиена - педагогическа ситуация 4 РЦПППО - гр. Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Пъстри игри и занимания с пъстри материали 4 РЦПППО - гр. Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на логопедично помагало на детския учител. 4 РЦПППО - гр. Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Изравняване на количества. Броене и отброяване. 4 РЦПППО - гр. Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 РЦПППО гр. Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арт терапията 4 РЦПППО гр. Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Специални деца в детската градина 4
Май 2023 г. Май 2023 г. Приказки. Терапия с приказки. 4 РЦПППО гр. Добрич

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ № 26 " Звънче", гр. Добрич 2020/2021
Разновъзрастова група ДГ № 18 "Дора Габе", гр. Добрич 2020/2021
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ " Първи юни", с. Бранище, общ. Добричка 2020/2021
Разновъзрастова група ОбУ " Добри Войников" , с. Победа, общ. Добричка 2020/2021
Разновъзрастова група ДГ № 26 '' Звънче", гр. Добрич 2021/2022
Разновъзрастова група ОбУ " Добри Войников" , с. Победа, общ. Добричка, общ. Добричка 2021/2022
Разновъзрастова група ОУ " Св. Св. Кирил и Методий", с. Дончево, общ. Добричка 2021/2022
Разновъзрастова група Детска градина, с. Стефан Караджа, общ. Добричка 2021/2022
Разновъзрастова група ДГ № 26 "Звънче", гр. Добрич 2023/2024
Разновъзрастова група ДГ "Радост", с. Стефан Караджа 2023/2024
Разновъзрастова група ДГ с. Ляхово 2023/2024

Умения и компетентности

Социални умения
Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Технически умения
Оценяване на напредъка на децата/учениците
Логопедична дейност
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Идентифициране на собствените потребности
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие

Методи на преподаване

Индивидуален подход към всяко дете, като заниманията са съобразени с диагнозите и индивидуалните възможности на децата и учениците. Игрови дейности, ролеви игри. Наблюдение. Демонстрация. Обяснение. Беседа. Упражнение по образец.


Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Добри практики

Добра практика

Добри практики, които съм използвала:

*консултации на родители за подпомагане на адаптацията и прехода на децата със СОП в детската градина

*подпомагане на педагозите и детето по време на занимания в групата

*консултиране, мотивиране и обучение на учители и родители относно методи, подходи и материали за работа с деца със СОП

*изграждане на доверие и сътрудничество между семейството, специалистите и учителите в детската градина

* координиране и синхронизиране на всички заинересовани страни, участващи в подпомагане развитиети на детето, така че прилаганите подходи да водят в една посока до надграждане на неговите умения и знания

Основна цел е увеличаването на подкрепата за деца с различни затруднения в детските градини, като се повиши сътрудничествотот и обменът между специалисти, учители, родители,ресурсни учители. При работа с родители и учители акцент се поставя върху подобряване разбирането им за състоянието и потребностите, социалното функциониране и интеграция на децата. Да се мотивират родителите за сътрудничество. Да се насочт за допълнително консултиране, терапия, според потребностите на детето. Да се дефинират трудностите и проблемите на учителите при пряката им работа и да се подкрепят.

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Международна Логопедична конференция

Национална конференция на тема : " Ресурсният учител - значим фактор за приобщаващото образование",            гр. Плопвдив, Пловдивски университет " Паисий Хилендарски", 2018г.

Школа по приобщаващо образование, к.к "Златни пясъци", 2019г.

Логопедична конференция с международно участие на тема : " Превенция на комуникативните нарушения",          к.к " Албена" 2021г.


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2017 г. До сега СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
Декември 2019 г. До сега НАРУ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
27.11.2019 г. " Специфични методи за обучение на деца със специални образователни потребности"" Семинар ДГ № 26 " Звънче", гр. Добрич
27.01.2020 г. " Аутизъм - консултиране" Семинар ДГ № 26 " Звънче", гр. Добрич
25.02.2021 г. Тренинг на тема :" Иновативни практики и дейности за приобщаване на " трудните" деца в детския колектив. Семинар ДГ № 26 " Звънче", гр. Добрич

Т

15.02.2024 г. "Екранни деца" Семинар ДГ № 26 "Звънче", гр. Добрич