Портфолио

Янислава Йорданова Янкова

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0897882616

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
18 години
Учителски стаж:
8 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Основно училище "Иван Сергеевич Тургенев"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2013 г. Септември 2015 г. ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" възпитател
Септември 2015 г. До сега ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" учител

Любим цитат

"За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш."

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2002 г. Октомври 2006 г. Висше - бакалавър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Предучилищна и начална училищна педагогика
Октомври 2016 г. Февруари 2018 г. Висше - магистър Русенски университет "Ангел Кънчев" Социално педагогически дейности - социален педагог

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2017 г. Октомври 2017 г. 5-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит ДИПКО - гр. Варна "Реализация на професионалните умения на учителя в урока"
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ - гр. София "Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес"
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦМЕДТ "Амалипе" - гр. В. Търнова "Всеки ученик да бъде отличник"
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Българска академия на науките Кирило-Методиевски научен център - гр. София Научно-практически семинар на тема: "Хуманитаристиката в иновативното училище: предизвикателства и решения"
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Бит и Техника - гр. Варна "Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното обучение по изобразително изкуство"
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси - гр. София "Импликации на новите образователни политики в директната помагаща работа с ученици"
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит Бит и Техника - гр. Варна "Интерактивни практики в часовете по математика в начален курс"
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит ДИПКО - гр. Варна "Упражненията в обучението по български език в 1 - 4 клас"
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит SHKOLO "Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание"
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ - гр. София "Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постижения на децата и учениците"
Юли 2021 г. 32 часа 2 кредита ДИКПО - гр. Варна "Профил на иновативния учител"
Юни 2021 г. 48 часа 3 кредита "Квалификация за професионално развитие на педсгогическите специалисти" - "Матев - стрий" ЕООД Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, талант, емоционална интелигентност на децата и учениците

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Ноември 2014 г. Ноември 2014 г. Семинар "Формиране на умения за четене с разбиране у учениците от 1. до 4. клас" РААБЕ - гр. София
Януари 2016 г. Януари 2016 г. Обучителен курс "Иновативна класна стая. Базови методи за внедряване на ИКТ в образованието; Добри електронни практики в е-обучение - 2016-2017 година за 1.-4. к Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
Октомври 2013 г. Октомври 2013 г. Обучителен курс "Нов модел на целодневна организация на учебния процес" Обединение "Средищнии училища"
Февруари 2014 г. Февруари 2014 г. Квалификационен курс "Формиране на предприемачески умения в начален етап на българските училища" Джуниър Алийвмънт България
Октомври 2013 г. Октомври 2013 г. Обучителен курс "Управление на образователната институция. Планиране и организация; Лидерската роля на учителя/възпитателя за промяна и развитие на съвременната "Квалификация на педагогическите специалисти"
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Обучителен курс eTwinning обучение за начинаещи eTwinning - България

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Математика 2 клас 2020/2021; 2016/2017
Българки език 2 клас 2020/2021; 2016/2017
Околен свят 2 клас 2020/2021; 2016/2017
Технологии и предприемачество 2 клас 2020/2021; 2016/2017
Музика 2 клас 2020/2021
Българки език 1 клас 2019/2020; 2015/2016
Математика 1 клас 2019/2020; 2015/2016
Околен свят 1 клас 2019/2020; 2015/2016
Българки език 4 клас 2018/2019
Математика 4 клас 2018/2019
Човекът и природата 4 клас 2018/2019
Човекът и обществото 4 клас 2018/2019
Изобразително изкуство 4 клас 2018/2019
Технологии и предприемачество 4 клас 2018/2019
Математика 3 клас 2017/2018
Българки език 3 клас 2017/2018
Технологии и предприемачество 3 клас 2017/2018
Човекът и природата 3 клас 2017/2018
Човекът и обществото 3 клас 2017/2018
Изобразително изкуство 3 клас 2016/2017
Изобразително изкуство 1 клас 2015/2016

Умения и компетентности

Социални умения

- добри комуникативни умения и бързо адаптиране;

- позитивно мислене;

- добра екипна работа;

- лоялност, креативност, отговорност, корекност, организираност, сътрудничество с учители и родители;

- коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители;

- уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик;

 

Организационни умения

- През послените шест години съм класен ръководител. През годините съм преподавала по всички учебни предмети , с изключение на английски език;

- Изготвям тематичнии годишни разпределения за работа с деца със специални образователни потребност;

- Участвам в работни групи за изготвяне на училищна документация в помощ на директор и съм член на училищни комисии;

- често организирам класови мероприятия и се включвам в организацията на училищни такива.

Технически умения

- умения за работа с операционна система Windows;

- умения за работа с MS Office Word и Power Point;

- умения з работаа с различни итернет приложения.

Когнитивно-базирани умения

- организирам среда, която стимулира развитието на учениците;

- съхранявам и се грижа за индивидуалността на всеки ученик в колектива на общата група;

- реализирам педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване;

- създавам и поддържам, в процеса на обучение, среда, атмосфера и дисциплина, която благоприятства и стимулира добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване по повод на учебния процес, както между мен и учениците, така и между самите тях;

- грижа се за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност;

- съобразявам се с ценностните и личностните различия на учениците и техните родители, които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество;

-грижа се за изграждането на национални и общочовешки добродетели.

Артистични умения

- обичам да танцувам;

- обичам работата по училищни проекти заедо с учениците / изработване на мартеници, лапбук, пана, табла, картички подаръчета за различни поводи и др./.

Първоначална професионална подготовка
Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Организиране и управление на образователния процес
Оценяване на напредъка на децата/учениците
Педагогически
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Идентифициране на собствените потребности
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие
Участие в дейността на Педагогическия съвет

Методи на преподаване

Методите ми на преподаване са важна част от процеса на обучение.Те заедно с учебния материал определят облика на учебния процес. Методите определят как и до каква степен учениците овладяват учебния материал,постигането на поставените цели и задачи.Няма универсален метод, който да се прилага винаги и да допринася за качествено обучение.Методите на обучение са иновационни, те са творческа дейност, определят се от множество фактори – възраст на ученика, учебния материал, нивото на съответния клас, потребности на отделния ученик или група ученици.Поради многообразието от фактори, стъпвайки на основни методи и начини, преподаването е многопластово и разнообразно.

Философия на преподаване

Преподаването е един непрекъснато разиващ с процес, в центъра на който е постаен ученикът с неговата индивидуалност, която трябва да се уважава и поощрява.                                                                                                                               Всеки ученик има силни страни и целта ми като педагог е да ги откривам и надграждам. Отчитам ролята на родителя и смятам, че трябва заедно да работим върху индивидуалните потребности на учениците.                                                   Моята роля, преди всичко, е да мотивирам и стимулирам учениците да учат и да се развиват, да творят и да се изявяват, да открия и развия таланта и способностите им, да насърчавам индивидуалността, инициативността, любопитството, както и лидерските им умения, да ги насърчавам да предлагат различни решения по даден проблем, да им дам съвет и да им окажа помощ винаги, когато имат нужда.                                                                                                                             Респектирам, но и вдъхвам доверие и загриженост у учениците. Създавам точни и ясни правила на поведение и атмосфера на уважение, обич и доверие. Държа на дисциплина, обноски и насърчавам самостоятелността. Взискателна съм към знанията, като оценявам свободата на мислене и поощрявам идеите. Преподавам образно на достъпен и ясен език.             В съвременните и бързопроменящи се технологии с налага използването на иновативни и интерактивни методи на обучение, които са неизменна част от моите часове.                                                                                                                          Усещам това, което правя като призвание и върша работата си с огромно удоволствие!

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

Златен медал от състезанията към СБНУ 2019 - 2020

Джейда Гьоч

Сребърен медал от състезанията към СБНУ 2019 - 2020

Берфин Алиева, Дефне Юмер, Емир Серхатов, Елени Димопулос

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Март 2021 г. Май 2021 г. Национална програма "По-здрави деца" Нестле
Март 2021 г. До сега Иновативна програма "Дизайн шампиони" Red paper plane
Септември 2020 г. До сега Нацоинална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньо в училищния живот МОН

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2018 г. Март 2020 г. "Твоят час" МОН

Ръководител на група по съвременни танци "School stars"

Ноември 2020 г. До сега "Подкрепа за успех" МОН

Ръководител на група за обучителни затруднения "По-грамотни заедно"


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Национална седмица на четенето 26.10.2020 г.
Празник на буквите 06.04.2015 г.
Празник на цифрите 20.01.2020 г.
В памет на Апостола 18.02.2021 г.

https://www.facebook.com/1725495936/videos/pcb.10208546164328009/10208546163807996

https://www.facebook.com/1725495936/videos/pcb.10208546164328009/10208546164128004

Ден на народните будители

https://www.youtube.com/watch?v=aHey5toLzI4

Работилнички

Галерия