Портфолио

Цветелина Василева Василева

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: +359894358929

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
20 години, 3 месеца и 20 дни
Учителски стаж:
14 години, 4 месеца и 12 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Психолог
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
ООС "Младост", гр. Силистра

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2020 г. До сега ООС "Младост", град Силистра Психолог-педагогически съветник
Септември 2017 г. Септември 2020 г. РЦПППО, гр. Силистра Психолог
Февруари 2016 г. Септември 2017 г. ЦКО към РУО, гр. Силистра Кариерен консултант
Октомври 2012 г. Януари 2016 г. Център за кариерно ориентиране, град Варна към РИО Ръководител ЦКО
Януари 2012 г. Януари 2016 г. Община Силистра, отдел "Образование" Мл. експерт "Психолог"
Октомври 2006 г. Септември 2008 г. СОУ, ОУ, гр. Силистра Психолог

Любим цитат

"Единственият човек, с когото трябва да се сравнявате – това сте вие в миналото. И единственият, от когото трябва да сте по-добри – това сте вие сега" Зигмунд Фройд

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2000 г. Юни 2002 г. Висше - магистър ВТУ " Св. СВ. Кирил и Методий", гр. Велико Търново психология
Октомври 1996 г. Юни 2000 г. Висше - бакалавър ВТУ " Св. СВ. Кирил и Методий", гр. Велико Търново психология
Януари 2002 г. Март 2003 г. Висше - магистър СУ "Св. Климент Охридски", гр. София Психолог със специализация по клинична и консултативна психология

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Психолог
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Януари 2002 г. Юли 2003 г. Психолог със специализация по клинична и консултативна психология клинична и консултативна психология 1-ва степен СУ "Св. Климент Охридски", гр. София
Март 2011 г. Април 2011 г. Основи на фокусирана към решения кратка терапия Фокусирана към решения кратка терапия 1-ва степен 30 Център за продължаващо обучение към РУ "Ангел Кънчев", Русе
Октомври 2011 г. Ноември 2011 г. Консултант по метода "Фокусирана към решения кратка терапия" Фокусирана към решения кратка терапия 1-ва степен 30 РУ "Ангел Кънчев", Русе - Център за продължаващо обучение

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Януари 2018 г. 16 часа 1 кредит "Просвета-София" АД, гр. Силистра "Сексуално и репродуктивно здравно образование"
Януари 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици"
Юни 2019 г. 30 часа 2 кредита Национален институт за образование и приобщаващи политики "Обучение за обучители на екипи за подкрепа на личностно развитие"
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит Национален институт за образование и приобщаващи политики "Адаптиране на интерактивни и игрови методи в работата на учителя за включване на деца и ученици със СОП"
Юни 2008 г. 48 часа 3 кредита СУ " Св. Климент Охридски", гр. София - Департамент за информация и усъвършенстване на учители "Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници" II фаза

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Февруари 2017 г. Май 2017 г. Програма „Стъпка напред“ на АИКБ по НПДЗ 2017 Преподавател по обучение по Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ на тема „Управление на промяната“ Асоциация на индустриалния капитал в България

Преподавател по обучение по Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ на тема „Управление на промяната“ Програма „Стъпка напред“ на АИКБ по НПДЗ 2017


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2015 г. Юни 2016 г. „Училище без отсътвия” Психолог ПГСС – с. Ситово, обл. Силистра

Психолог по проект „Училище без отсътвия” ПГСС – с. Ситово, обл. Силистра

Януари 2015 г. Декември 2015 г. Младежки инициативи Психолог-обучител СНЦ „Младежки свят”, Силистра

Психолог-обучител в МИКЦ СНЦ „Младежки свят”

Февруари 2012 г. Юни 2013 г. "Слънцето грее еднакво за всички" Психолог-обучител ПГСУАУ "Атанас Буров", гр.Силистра
Август 2012 г. Август 2012 г. "Радостта да си приет" Психолог-обучител Отдел "Образование", Община Силистра

 23-26 август 2012 год.

Психолог на Лятно училище за деца и родители по проект „Радостта да си приет” ,  към бщина Силистра - отдел „Образование”, Финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици и Ромски образователен фонд

 
Октомври 2011 г. Май 2012 г. "Радостта да си приет" Психолог Община Силистра, отдел "Образование"

Психолог по проект „Радостта да си приет”,

Община Силистра отдел „Образование”,  Финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици и Ромски образователен фонд

Април 2011 г. Декември 2011 г. „Независимост....., увереност......, мобилност ...!” Психолог Фондация "Съпричастие"

Психолог по проект „Независимост....., увереност......, мобилност ...!”

Фондация „Съпричастие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 -20013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Януари 2010 г. Декември 2010 г. “Младежки информационно-консултативен център-Силистра” Психолог СНЦ „Младежки свят”, Силистра

Психолог към “Младежки информационно-консултативен център-Силистра

СНЦ „Младежки свят” – Силистра, с финансовата подкрепа на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, Национална програма „Младежки информационно-консултантски центрове” МИКЦ 2007 – 2010 г.

Януари 2008 г. Ноември 2009 г. “Хармония в общуването” Психолог отдел "Образование", Община Силистра

Психолог  - обучител по проект “Хармония в общуването”

Отдел „Образование”, община Силистра, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Януари 2008 г. Януари 2009 г. “Младежки информационно-консултативен център-Силистра” Лектор -психолог СНЦ „Младежки свят”, Силистра

Лектор - психолог  по  проект “Младежки информационно-консултативен център-Силистра”

СНЦ „Младежки свят” по програма на ДАМС

Януари 2007 г. Декември 2007 г. “Различни но с равни права” Лектор -психолог Сдружение ”Детски свят"

Лектор - психолог към проект “Различни но с равни права”

Сдружение ”Детски свят”, Ресурсен център и Център за работа с деца финансиран от Държавната агенция за младежта и спорта.

Януари 2006 г. Декември 2007 г. “Изкуството да общуваме” Психолог СНЦ “Еврохоризонти”

Психолог към проект “Изкуството да общуваме”

СНЦ “Еврохоризонти”,  финансиран от ДАМС по програма “Младежки дейности 2006/2007 г.”

Януари 2002 г. Декември 2005 г. "Изследване на здравето и стреса в България" Психолог Министерство на здравеопазването

Провеждане на интервюта към Министерството на здравеопазването – Инициатива 2000 на Световната здравна организация, проект: Изследване на здравето и стреса в България

Министерството на здравеопазването


Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
Младежки форум на страните от Централно-европейската инициатива Професионален форум Централно-европейската инициатива

Седмият младежки форум на стрините от ЦЕИ прие Декларация за “Развитие и изпълнение на младежка политика на европейско, регионално, национално и местно ниво”.

Участниците във форума изразихме становище, че трябва да се обърне сериозно внимание на проблемите на младежите, които са в по-непривилегировано положение от образователна, социално-икономическа, културна и географска гледна точка. Това налага спазване на резолюцията на Съвета на Европейския съюз за “Създаване на равни възможности за всички млади хора – пълно участие в обществото.” Обсъдихме проблемите на младия човек в малките населени места, свързани с липсата на интернет комуникация и последвалите от това трудности за равен достъп до информация.

21.09.2021 г. Решения през 21 век - 21 години по-късно Конференция Европейска асоциация по кратка терапия

Международна конференция  от на  Европейската асоциация по кратка терапия за постиженията на Фокусирания към решения подход и неговите последващи развития, както и на психотерапията и консултирането на хора въобще.

21 -23 септември 2018 г.

 

24.05.2021 г. Иновативни и креативни методи, насочени към решения, за да помогнете на децата и тийнейджърите да преодолеят проблемите и да научат социални умения Семинар Европейска асоциация по кратка терапия

Постконферентен уоркшоп със създателя Бен Фурман на тема Детски умения

Иновативни и креативни методи, насочени към решения, за да помогнете на децата и тийнейджърите да преодолеят проблемите и да научат социални умения