Портфолио М.Петкова 21/22г

Маргарита Стефанова Петкова

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
16 години, 11 месеца
Учителски стаж:
15 години и 9 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител на деца и ученици с УИ
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
"Д-р Петър Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Януари 2021 г. До сега ЦСОП "Д-р Петър Берон" Старши учител на деца с УИ
Септември 2018 г. Декември 2020 г. ЦСОП "Д-р Петър Берон" Учител на деца с УИ
Февруари 2018 г. Юли 2018 г. ЦСОП "Д-р Петър Берон" Учител на деца с УИ
Януари 2018 г. Септември 2018 г. ЦПЛР Експерт обучение и квалификация
Юли 2016 г. Януари 2018 г. РИО - ЦКО Кариерен консултант
Декември 2015 г. Март 2016 г. ЦНСТДМУ Психолог
Ноември 2003 г. Август 2015 г. ДДМУИ Психолог
Юли 2003 г. Ноември 2003 г. ДДМУИ Психолог

Любим цитат

"За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш." - В. О. Ключевски

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2017 г. Юли 2019 г. Висше - магистър ШУ "Епископ Константин Преславски" Специална педагогика
Септември 1996 г. Юли 2000 г. Висше - бакалавър ВтУ "Св. Св. Кирил и Методий" Психология

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2019 г. Октомври 2019 г. Портфолио М.Петкова 19/20г Психология 5-та степен ТрУ Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит ИНТЕРАКТА Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи, УИН:64060003
Май 2021 г. 32 часа 2 кредита "Институт за човешки ресурси" ООД гр. София "Емоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни"
Ноември 2020 г. 16 часа 1 кредит ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДИПКУ Стара Затора Професионални умения на учителя
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит ИНТЕРАКТА Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности, УИН
Юли 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" Портфолио на Учителя
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за Човешки Ресурси ООД Взаимоотношения ученик, родител, учител. Приложими практики за педагогическите специалисти
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ Подобряване на псипо-емоционалното равновесие и работоспособността на учителите
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит EDST EUROPEAN ARTS THERAPY ASSOCIATION Семейството през очите на детето: рисунки, куклотерапия, пантомима
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2020 г. Юли 2021 г.
Октомври 2019 г. Юни 2020 г.
Ноември 2018 г. Април 2019 г.
Април 2018 г. Май 2018 г.

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Обучителен курс Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи ИНТЕРАКТА
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучителен курс Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни технологии ИНТЕРАКТА
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Конференция Допълваща и алтернативна комуникация АСИСТ ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ
Октомври 2016 г. Октомври 2016 г. Обучителен курс "Създаване на Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище" Наука и образование за интелигентен растеж
Юли 2016 г. Юли 2016 г. Квалификационен курс Кариерно ориентиране Наука и образование за интелигентен растеж
Ноември 2012 г. Ноември 2012 г. Семинар "Обучение и възпитание по метода на Монтесори" С - ИВВЕНА
Септември 2010 г. Септември 2010 г. Обучителен курс Пряка работа с деца. Неприемливо поведение - механизми на възникване, справяне.; Работа в екип, комуникативни умения.; Конфликти и стрес. Фамилен център Психично здраве за детето и семейството
Август 2009 г. Август 2009 г. Обучителен курс Развитие на детето. Психопатология; Оценка и план за грижи при деца с увреждания; Арттерапия Фамилен център Психично здраве за детето и семейството
Юли 2006 г. Юли 2006 г. Обучителен курс "Изграждане на умения за общуване с картинки и символи при деца с комуникативни проблеми" Фондация " КАРИН ДОМ"

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Групов ръководител 1 клас 2021/2022
Групов ръководител 4 клас 2020/2021
Групов ръководител 5 клас 2020/2021
Групов ръководител 6 клас 2020/2021
Групов ръководител 8 клас 2019/2020
Групов ръководител 10 клас 2019/2020
Групов ръководител 1 клас 2018/2019
Групов ръководител 6 клас 2018/2019
Групов ръководител 7 клас 2018/2019
Групов ръководител 9 клас 2018/2019

Умения и компетентности

Социални умения

Толерантност към различните мнения и гледни точки. Добра комуникация с родители и ученици. Добра работа в екип, лоялност, отговорност, коректност. Уважение и стимулиране на всяко дете. Водене на документацията в групата.

Организационни умения
 • Планиране на учебния процес.
 • Провеждане на обучение по предметите от всички образователни направления.
 • Изграждане на нови знания, умения, отношения и ценности у децата.
 • Оценяване и отчитане постиженията на учениците.
 • Организационни функции.
 • Опазване живота и здравето на учениците.
Технически умения

Умения с операционните системи MS Windows, MS Word, MS Exel, компетенции MS Power Point, Classroom, Internet и други софтуерни програми, свързани с учебната и други дейности.

Когнитивно-базирани умения
 • Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.
 • Откриване на детската индивидуалност.
 • Осигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие.
 • Съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група.
 • Изграждане на социални умения за общуване и адаптация.

Методи на преподаване

Сложността в работата ми на учител на ученици със специални образователни потребности е предопределена от факта, че трябва да преподавам различни учебни предмети изискващи специфични методи на преподаване на знанията, а също и да използвам различни методи на оценяване. Ето защо е важно прилагането на всички дидактични методи в цялото им многообразие - игрови дейности, презентации, диалог, наблюдение, демонстрация, практически упражнения и др. За целта използвам използвам широко различни дидактични материали, книжки, помагала и учебници. Често и материали от електронната мрежа /Интернет/, преценени от мен като подходящи. Според нуждите използвам и методите на индивидуалната и груповата работа. Стремя се непрекъснато да включвам всички ученици в познавателния процес, според техните възможности и потребности, като целта е развитие и напредък за всички ученици. 


Философия на преподаване

Умението да преподаваш е дарба и тези, които притежават това умение са щастливи хора. Преподаването е реалистична магия на препредаване мъдростта на човечеството с достъпни средства за различните възрастови групи от хора, а ученето е удоволствие, когато има създадена атмосфера на уважение, обич и доверие; качествено и образно преподаване на достъпен и разбираем език; откриване на силните страни на учениците и тяхното надграждане; мотивиране и стимулиране на учениците да учат и да се развиват. Най важните неща, които един учител трябва да притежава са търпение, детско дръзновение и вяра в общочовешките ценности.

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Отбелязване на 2-ри юни в памет на Христо Ботев 02.06.2021 г.
Тържество по случай 24-ти май 11.05.2021 г.
Великденска работилничка 29.04.2021 г.
Честване на 148 годи от обесването на Васил Левски 19.02.2021 г.
Коледно тържество 21.12.2020 г.
Ден на християнското семейство 20.11.2020 г.
Ден на народните будители 30.10.2020 г.
Откриване на учебната година 15.09.2020 г.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Февруари 2018 г. До сега Синдикат на българските учители