Портфолио на Илия Недков

Илия Йорданов Недков

Националност: Българин

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0888312947

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
27 години
Учителски стаж:
12 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
ЦПЛР-ОДК

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2009 г. До сега ЦПЛР-ОДК Силистра Учител

Любим цитат

„Силата не идва от физическия капацитет. Тя идва от неукротимата воля“ - Махамата Ганди

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2021 г. До сега Висше - бакалавър Русенски университет "Ангел Кънчев" гр.Русе "Педагогика на обучението по физика и информатика"
Септември 2021 г. До сега Висше - бакалавър Русенски университет "Ангел Кънчев" гр.Русе учител по физическо възпитание

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Учител по физика и информатика
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Учител по ФВС
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Треньор по лека атлетика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит МОН Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Силистра Допълнителни компетенции на масовия учител за работа с деца и ученици със специални образователни потребности
Юли 2021 г. 16 часа 1 кредит МОН Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Силистра "Интерактивни методи на обучение"
Октомври 2021 г. 16 часа 1 кредит МОН Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Силистра Приобщаващо образование.Допълнителна подкрепа за личностно развитие

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Февруари 2019 г. До сега сертификат "Професионално портфолио и кариерно развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти" 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Март 2019 г. До сега сертификат "Спортът за преодоляване на агресията в училище чрез участие в групите по баскетбол в ОДК" 8 ЦПЛР-ОДК Силистра
Март 2018 г. До сега сертификат "Заниманията в театрално студио "Артистик" ЦПЛР -ОДК -модел на групова работа за разширяване познанията по български език и 8 ЦПЛР-ОДК Силистра
Май 2018 г. До сега сертификат "Сътрудничеството на ОДК с ДГ в община Силистра за повишаване на здравната култура на децата чрез спортни игри" 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Юни 2018 г. До сега сертификат "Развиване на културни компетентности и личностно израдстване на учениците от групите по изобразително и приложно изкуство-Арт терапия 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Април 2017 г. До сега сертификат "Оздравителен комплекс по Масауки Сайонджи с цел подобряване правилното телосложение" 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Декември 2016 г. До сега сертификат "Предизвикателства в работата на педагогическите специалисти в ЦПЛР-ОДК свързани с въвеждане иновативни практики с даровити деца" 8 ЦПЛР-ОДК Силистра
Ноември 2016 г. До сега сертификат "Профилактика на гръбначните изкривявания в предучилищна възраст" 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Февруари 2021 г. До сега селтификат "Взаимоотношенията с родителите-критерий за успех" 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Юни 2020 г. До сега сертификат" Представяне презентация на портфолиото на Светлана Тодорова, Адриана Мумджиева,Йорданка Маринова" 3 ЦПЛР-ОДК Силистра
Май 2020 г. До сега сертификат"Дигиталните компетентности-споделяне на добри практики за работа в електронна среда-Covid" 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Април 2021 г. До сега сертификат "Усъвършенстване на професионалните взаимоотношения и микроклимата в педагогическия колектив" 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Октомври 2020 г. До сега сертификат "Запознаване с промени в нормативните документи"и 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Януари 2020 г. До сега сертификат "Педагогически компетентности за планиране и изготвяне педогогическо 8 ЦПЛР-ОДК Силистра
Октомври 2020 г. До сега СЕРТИФИКАТ "Продължаващо обучение за работа-неприсъствено в електронна среда. 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Октомври 2019 г. До сега СЕРТИФИКАТ "Запознаване с нова Наредба №15 /2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специали 3 ЦПЛР-ОДК Силистра
Октомври 2019 г. До сега сертификат "Дигитални компетентности-споделяне на добри практики за раота в електронна среда-Covid" 3 ЦПЛР-ОДК Силистра

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юли 2021 г. До сега Професионална квалификация УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТРЕНЬОРСКИ ЛИЦЕНЗ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА Министерство на младежта и спорта

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Лека атлетика 4 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Лека атлетика 6 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Лека атлетика 8 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Лека атлетика 10 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Лека атлетика 5 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Лека атлетика 9 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Първа група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Втора група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Разновъзрастова група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Разновъзрастова група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Сборна група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Сборна група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Умения и компетентности

Организационни умения

 Координация и сътрудничество с колеги и родители, организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията  определени в различните нормативни и образователни документи, своевременно и коректно водене на задължителната документация, свързана с педагогическата дейност, участие в педагогически съвети, изпълнение на техните решения, участие в различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на институцията и др.

Технически умения

Умения за работа с технически пособия-гюлле, прътове, скочища,шпайкове и др. Задълбочени знания и умения в теоретична и практическа работа по лека атлетика.

Социални умения

Комуникативност, толерантност, способност за сътрудничество в екип, умения за организиране  и разпределяне на функциите и задълженията произтичащи от естеството на възложената работа, умения за преодоляване на  възникнали конфликтни ситуации и др.  


Методи на преподаване

       Методите, които използвам в работата си са форма за практическо и теоретично

усвояване на спортната дейност, система, път и начин за постигане на резултатите,

които целя.

        Един от най-използваните методи, като част от методите на възпитание  е

убеждението, без което не може да     бъде  мотивирано едно дете да постига високи

резултати. Поощрението, особено при малки деца оказва силно влияние върху

желанието да полага усилия, които често децата съзнателно или не, отхвърлят.

          Посоченият по-горе личен пример води детето към формиране на морално-етични

норми, без които не може  успешно да работи в екип. Наказанието също е част от

работата ми, която използвам срещу деца, които могат, но не искат да извършват

определени действия, свързани с постигане на общата ни цел.

         Основен метод за осъществяване на двигателна дейност са словесните методи,

които са водещи в спортната дейност. Обяснението, указанията и командите са

често използвани и необходими за изграждане на качества в децата. Нагледния метод

води до бързо и точно усвояване на определено движение, техника или похват.

          От групата на практическите методи за двигателно обучение използвам както

цялостния, така и разчленения метод, чрез който се разучават по-сложни двигателни

действия. Игровият метод използвам при по-малки деца, а състезателния при деца,

главно след 14годишна възраст.

          В зависимост от тренировката в която се регулира както натоварването по време

и вид, така и формата на почивка, използвам стандартен метод на изпълнение и метод

на променливо изпълнение.


Философия на преподаване

          Треньорът/ учител  и състезателят/ученик  са две страни от едно цяло, като в

своята дейност те си въздействат,  взаимно се надграждат, научават нови неща един за

друг, допълват се и се развиват.

За да бъде компетентен, треньорът трябва да притежава необходимите знания,

умения и ефективен начин на мислене и отношение към работата си.

          Стремя се като добър треньор  да разбирам и задълбочено да познавам:

1) принципите на треньорската работа и на тренировъчният процес;

2) принципите, които се прилагат в обучението, тренировките и като цяло средата на

състезателите;

3) човешкото и индивидуалното личностно развитие;

4) техниките, стратегиите и тактиките в леката атлетика като спорт;

5) интересувам се  и се опитвам да разбирам състезателите и индивидуалните им

нужди и характеристики.

            Треньорът по лека атлетика трябва да е добър ръководител, да притежава

способността  да преподава,  да има организационни умения с които да осъществява

ефективна треньорска дейност. Треньорът е този, които помага на състезателите да

достигнат до ниво, до което те сами не биха могли да достигнат. Считам, че целта на

добрия треньор е не само да развива пълният потенциал на състезателите, а също така

и онези навици на тялото и съзнанието, които ще обогатяват и усъвършенстват качест-

вата им за в бъдеще. Треньорът трябва да прави адекватна оценка на  представянето на

състезателите, навреме и целесъобразно да прави промени  в тактически план.     

              Педагогическите похвати трябва да се променят съобразно възрастовите и

индивидуални възможности на децата от една страна и съвременните изисквания на

времето в което живеем от друга. Трябва да се обърне внимание върху индивидуалните

потребности на децата в процеса на обучение. Убеден съм, че е необходимо индивидуалните

различия да се разпознават, уважават и поощряват.

              Считам за важно постигането на положителни промени в личността на децата

и овладяване на трайни знания, умения и навици на принципа на достъпността и съобразяване

с възрастовите особености. 

              В учебното съдържание акцентът пада върху моторните точки, определени

въз основа на кинематичните и динамични характеристики на специфичното движение.

Те са основата при формирането на завършен двигателен стереотип. Разработените

лекоатлетически методики за протичане на учебния процес с цел формиране и оценява-

не на спортно-техническите умения и знания, все по-често необходимо осъвременяване

на досегашните методики  чрез включването на разнообразни и иновативни подходи.     

Прилагането на интерактивни методи в часовете от задължителна област  на учебно съ-

държание „Лека атлетика“ би повишило ефективността на обучението; знанията и

уменията, усвоени с помощта на такъв тип методи ще бъдат по-дълготрайни; използва-

ната екипна форма на организация на обучението ще развие в учениците личностни

качества като: мотивация, работа в екип, инициативност, активност и др.; ще се припов-

дигне емоционалният фон и положителното отношение от страна на учениците към

учебния процес; ще се овладяват нови похвати за социализирането им в група или екип.

Също така при такъв вид обучение, при съревнованието между отделните групи при

поставяните им задачи, за овладяване на спортно-технически умения, учениците ще

усвояват както умения за оценяване изпълнението на съекипника, така и умения за

самооценка  на собственото изпълнение.

       Спортистът се изгражда изключително бавно и трудно. Разбира се, иска се време,

но най-вече възможността на детето да попадне на добър треньор! Освен треньор,

трябва да бъде педагог и психолог! Треньорът трябва да  учи състезателя и ученика не

само да бяга, скача или да хвърля, но и да го учи да мисли! Той трябва да замести

родителя по време на тренировка и час! Едва след това идва трудното - от спортиста да

направи състезател! Това е трудния момент! Състезанието няма нищо общо с

тренировката. Треньорът трябва да обучи и научи състезателя по такъв начин, че по

време на състезание детето да изяви себе си и да даде всичко от себе си за победата.       

       Много важен за мен момент е отговорността, която поемам към децата и родители-

те в съвместната ни работа. Предимство е, че работя с деца, които сами пожелават да

спортуват. Поради продължителният период от време в което ние тренираме, състезава

ме се, възстановяваме или пътуваме заедно, се изгражда връзка между учител  и

детето, при което втората страна започва да вярва безпрекословно в учителя-треньор,

подражава му, което още по-вече засилва отговорността за развитието на детето.

 


Добри практики

Иновативен начин на демонстрация на техника на бягане.

    При показване  техниката на бягане използвам демонстрация от изявени в областта на бягането спортисти, които обясняват положителните и отрицателните страни при различните видове на бягане, скокове и хвърляне. 

Постижения на специалиста

Лични постижения

спечелване на призови места, купи, медали и награди

          Поради липсата на състезания, организирани и провеждани по линия на ОДКв страната, единствената възможност децата от ОДК Силистра, които тренират лекаатлетика да премерят сили и да участват в състезания са държавните първенства на БФЛА.

            През 2010 г. състезатели по лека атлетика от гр.Силистра спечелиха трийсет и три медала от Държавните първенства на страната в мъжки и женски пол, десет от които са златни. През 2011 г. участвахме в първенствата с трима национални състезатели, като Мария Данкова завоюва златен и сребърен медал на Балканското първенство в Одрин  за юноши и девойки младша възраст. През 2011 г.  лекоатлетите от  гр. Силистра спечелиха двадесет и пет отличия от Държавните първенства по лека атлетика за юноши и девойки, от които седем са златни. През спортно-състезателната 2012г.  спечелихме тринадесет златни, осем сребърни и десет бронзови медала от Държавни първенства за всички възрастови групи в  мъжки и женски пол. Като треньор по лека атлетика подпомагам дейно участието на учениците от училищата в град Силистра във всички етапи на Ученическите игри, където в последните години отбора по лека атлетика във възрастова група девойки /VІІІ-Х кл./ от града ни печели вицешампионски титли във Финалните състезания, а през 2010г. се класираха осми на Световните Ученически игри в  Битгош-Полша, като това е най-доброто постижение на Ученически игри в гр. Силистра за всички времена. През 2012г. бяха определени 5 състезатели  в националните гарнитури на страната. През 2013г. клубът участва със състезател на Купа Европа, спечели една балканска титла за мъже и жени, две четвърти места за мъже и жени, пето и шесто место за юноши и девойки мл. възраст на Балканско първенство. На Държавно първенство по лека атлетика спечелхме  20 медала. През 2015г. клубът спечели пет медала от Националния шампионат на страната.През 2016г. състезателите по лека атлетика от гр.Силистра завоюваха осем медала от НШ. През 2017г. спечелихме три сребърни и един бронзов медал от НШ. През 2019г. и 2020г. имам успехи основно в щафетните бягания, второ и трето място на кънтри крос.


Постижения на ученици

спечелени медали, купи и награди

           Поради липсата на състезания, организирани и провеждани по линия на ОДКв страната, единствената възможност децата от ОДК Силистра, които тренират лекаатлетика да премерят сили и да участват в състезания са държавните първенства на БФЛА.

            През 2010 г. състезатели по лека атлетика от гр.Силистра спечелиха трийсет и три медала от Държавните първенства на страната в мъжки и женски пол, десет от които са златни. През 2011 г. участвахме в първенствата с трима национални състезатели, като Мария Данкова завоюва златен и сребърен медал на Балканското първенство в Одрин  за юноши и девойки младша възраст. През 2011 г.  лекоатлетите от  гр. Силистра спечелиха двадесет и пет отличия от Държавните първенства по лека атлетика за юноши и девойки, от които седем са златни. През спортно-състезателната 2012г.  спечелихме тринадесет златни, осем сребърни и десет бронзови медала от Държавни първенства за всички възрастови групи в  мъжки и женски пол. Като треньор по лека атлетика подпомагам дейно участието на учениците от училищата в град Силистра във всички етапи на Ученическите игри, където в последните години отбора по лека атлетика във възрастова група девойки /VІІІ-Х кл./ от града ни печели вицешампионски титли във Финалните състезания, а през 2010г. се класираха осми на Световните Ученически игри в  Битгош-Полша, като това е най-доброто постижение на Ученически игри в гр. Силистра за всички времена. През 2012г. бяха определени 5 състезатели  в националните гарнитури на страната. През 2013г. клубът участва със състезател на Купа Европа, спечели една балканска титла за мъже и жени, две четвърти места за мъже и жени, пето и шесто место за юноши и девойки мл. възраст на Балканско първенство. На Държавно първенство по лека атлетика спечелхме  20 медала. През 2015г. клубът спечели пет медала от Националния шампионат на страната.През 2016г. състезателите по лека атлетика от гр.Силистра завоюваха осем медала от НШ. През 2017г. спечелихме три сребърни и един бронзов медал от НШ. През 2019г. и 2020г. имам успехи основно в щафетните бягания, второ и трето място на кънтри крос.


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
спечелени медали, купи и награди 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013; 2011/2012; 2010/2011; 2009/2010

            Поради липсата на състезания, организирани и провеждани по линия на ОДКв страната, единствената възможност децата от ОДК Силистра, които тренират лекаатлетика да премерят сили и да участват в състезания са държавните първенства наБФЛА.

            През 2010 г. състезатели по лека атлетика от гр.Силистра спечелиха трийсет и три медала от Държавните първенства на страната в мъжки и женски пол, десет от които са златни. През 2011 г. участвахме в първенствата с трима национални състезатели, като Мария Данкова завоюва златен и сребърен медал на Балканското първенство в Одрин  за юноши и девойки младша възраст. През 2011 г.  лекоатлетите от  гр. Силистра спечелиха двадесет и пет отличия от Държавните първенства по лека атлетика за юноши и девойки, от които седем са златни. През спортно-състезателната 2012г.  спечелихме тринадесет златни, осем сребърни и десет бронзови медала от Държавни първенства за всички възрастови групи в  мъжки и женски пол. Като треньор по лека атлетика подпомагам дейно участието на учениците от училищата в град Силистра във всички етапи на Ученическите игри, където в последните години отбора по лека атлетика във възрастова група девойки /VІІІ-Х кл./ от града ни печели вицешампионски титли във Финалните състезания, а през 2010г. се класираха осми на Световните Ученически игри в  Битгош-Полша, като това е най-доброто постижение на Ученически игри в гр. Силистра за всички времена. През 2012г. бяха определени 5 състезатели  в националните гарнитури на страната. През 2013г. клубът участва със състезател на Купа Европа, спечели една балканска титла за мъже и жени, две четвърти места за мъже и жени, пето и шесто место за юноши и девойки мл. възраст на Балканско първенство. На Държавно първенство по лека атлетика спечелхме  20 медала. През 2015г. клубът спечели пет медала от Националния шампионат на страната.През 2016г. състезателите по лека атлетика от гр.Силистра завоюваха осем медала от НШ. През 2017г. спечелихме три сребърни и един бронзов медал от НШ. През 2019г. и 2020г. имам успехи основно в щафетните бягания, второ и трето място на кънтри крос.

Самооценка

Самонаблюдение

      Считам, че постигнатите резултати, класиране, медали, купи и награди са критерий за добре свършена от мен работа като треньор по лека атлетика в ЦПЛР-ОДК Силистра. Взаимоотношенията с родители, колеги  и ученици е  в основата на добрата работа и фактор за развитие и усъвършенстване на състезателите в лекоатлетическата дейност.


Бъдещи планове

     Бъдещите ми планове са свързани с усъвършенстване дейността ми като треньор по лека атлетика, постигане на високи резултати в състезателната дейност, създаване на висококласни състезатели по лека атлетика и национални състезатели, които да  вдигат авторитета на силистренската школа по лека атлетика.

Галерия