Портфолио на старши учител

Теодора Владимирова Апостолова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0882422491

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
37 години
Учителски стаж:
26 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
"Иван Вазов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1996 г. Юли 2003 г. ЦСОП - с. Ново село възпитател
Юли 2003 г. Януари 2010 г. ЦСОП - с. Ново село учител
Януари 2010 г. До сега ЦСОП - с. Ново село старши учител

Любим цитат

„Посредственият учител излага. Добрият учител обяснява. Водещият учител показва. Великият учител вдъхновява.“ - Уилям Артър Уорд

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1983 г. Юни 1990 г. Висше - магистър ВТУ " Св.Св. Кирил и Методий" българска филология

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
българска филология
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
начална педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
олигофренопедагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Декември 2016 г. 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация, отделение при УНСС - гр. София Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни трудности
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. В.Търново "Трудотерапия и арт терапия при работа с деца със СОП"
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. В.Търново "Превенция на агресията в образователната среда"
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. В.Търново "Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Март 2006 г. Март 2006 г. Обучителен курс "Базови и специфични компютърни умения на учители по НУП" Национален педагогически център - гр. София
Юни 2013 г. Юни 2013 г. Квалификационен курс "Портфолио на учителя и ученика" Център за квалификация - ВТУ "Св.Св. Кирил и методий" - гр. В.Търново

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Български език и литература 10 клас 2021/2022
Български език и литература 11 клас; 12 клас 2021/2022
Математика 8 клас; 9 клас 2021/2022
История и цивилизации 8 клас; 9 клас 2021/2022
История и цивилизации 10 клас 2021/2022
География и икономика 8 клас; 9 клас 2021/2022
География и икономика 10 клас 2021/2022
Биология и здравно образование 10 клас 2021/2022
Гражданско образование 11 клас; 12 клас 2021/2022
Музика 10 клас 2021/2022
Изобразително изкуство 10 клас 2021/2022
Физическо възпитание и спорт 10 клас 2021/2022

Умения и компетентности

Социални умения

Комуникативност, толерантност,емпатия, способност за сътрудничество в екип, умения за организиране и разпределяне на функциите и задълженията, произтичащи от естеството на възложената работа,умения за преодоляване на възникнали конфликтни ситуации.

Организационни умения

Координация на дейности, пряко произтичащи от естеството на работата; сътрудничество с колеги и родители/настойници; организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията, определени в различните нормативни и образователни документи; коректно водене на задължителната документация, свързана с педагогическата дейност; участие в педагогически съвети, изпълнение на техните решения; участие в различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на институцията

Технически умения

Умения за работа с операционна система Windows, с интерактивна бяла дъска, с MS Office (Word), с различни интернет приложения

Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда, стимулираща детското развитие; съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група; реализиране на педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване;създаване и поддържане в процеса на обучение на благоприятен психологически климат,коректни  взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество в учебния процес, както между учител и деца, така и между самите деца.


Методи на преподаване

При определяне на методите в учебната работа имам предвид индивидуалните способности и характерните особености на учениците, както и степента на увреждането. Прилагам компенсаторни стратегии - адаптиране на методите за представяне на учебното съдържание, както и начина на изпитване. Учебните дейности са с достатъчна комуникативност и интерактивност.Културната информация осъществява връзки с различни области на знанието.       

Използвани методи:

Общопедагогически - словесни (разказ на учителя, повторение, беседа, достъпно обяснение), нагледни (наблюдение на обекти, природни явления, процеси, демонстрация), практически (упражнения за затвърждаване на знанията).

Специфични - мултисензорен метод (визуализация,озвучаване, тактилност), метод "ръка в ръка", адаптиране  на  инструкцията  и  разделянето ѝ на порции, картинен  материал по теми  или  чрез  символи, интерактивна дъска, споделяне на работни листи и работа по тях  в  електронна среда, цветно кодиране, увеличен шрифт,кинестетични средства, виртуални панорамни обекти, учебни филми и презентации,аудиотекст на изучавано литературно произведение, арт и музикотерапия, ИКТ.


Философия на преподаване

Според моята философия образованието трябва да бъде  надграждащо и да следва съвременните изисквания. Учителят трябва да бъде свободен, за да изпълни своето призвание,освободен от административен, родителски и обществен натиск. Учителят  е творец, който всеки ден се труди над своите творби - децата. За мен  учителската професия  е  призвание, защото осъзнавам, че  всяко  едно  дете, независимо от неговите  възможности, етнос  и особености, трябва да получи образование. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е  да ги идентифицира и надгражда.Всяко дете да е гордо със своите умения, независимо какви са те. Едни имат умения за учене, други за спорт, трети за рисуване.Необходимо е да се разпознават индивидуалните различия, да се уважават и да се поощряват. В преподаването се стремя да обхвана тези индивидуални различия на учениците. Внимателно преценявам методите, за да могат всички деца да разберат преподаваното. Това ми носи удовлетворение, въпреки трудностите.


Добри практики

Мисия учител

Според мен, мисията на учителя е да подпомага свободната изява и личностното израстване на учениците си,  осигуряване на равен достъп до образование; успешна социализация; съхраняване на културната идентичност; взаимно уважение и разбирателство.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Обучение на деца със СОП
Дигитални умения и работа с електронен дневник
Преподаване в електронна среда чрез онлайн комуникационни платформи

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2004 г. До сега Синдикат на българските учители (СБУ) - КНСБ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
12.12.2010 г. "Разработване и управление на проекти" Семинар Консулт девелопмент ООД

Предмет на семинара: Идентифициране на проблемни области, анализ на контекста, целеполагане, конкретни дейности, бюджетиране

20.06.2014 г. "Педагогически и психологически техники за работа с ученици с разстройства на речта" Семинар РААБЕ България

Работа върху автоматизация на звуците, разширяване на речника, развитие на последователна реч, задачи за образуване на психофизичната сфера на децата (релаксация, развитие на общи моторни умения, дихателни упражнения, игри за внимание и др.) 

10.07.2015 г. "Цикъл практики за работа с деца без алтернативна система за комуникация" Семинар Диагностично - консултативен, терапевтичен и обучителен център СИВВЕНА

Предмет на семинара: обучение на лица с речеви, емоционални и поведенчески нарушения

Галерия