Портфолио на учител

Тома Лазаров Палюшев

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Учителски стаж:
13

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2008 г. Септември 2010 г. VI СОУ "Иван Вазов", Благоевград Учител
Декември 2010 г. Ноември 2021 г. Осмо СУ "Арсени Костенцев ", Благоевград Старши учител
Септември 2022 г. До сега Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов" Старши учител в група за ЦОУД-1

Любим цитат

Ето моята тайна. Много е проста: Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите.” ( Из “Малкият принц” - Екзюпери )

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1979 г. Юни 1989 г. Висше - магистър ВПИ - Благоевград Начална училищна педагогика

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Септември 1989 г. Февруари 1990 г. Специализация Френски език Комитет за наука и висше образование - Институт за чуждестранн студенти

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Френски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения

Дейността на учителя е свързана с осъществяване на социални връзки, взаимоотношения и взаимодействия с:

 • ученици
 • техните родители
 • учители и възпитатели от същото и други училища
 • управленческия и административния персонал на училището
 • експерти в РИО и МОМН
 • институти и звена за квалификация на учители
Организационни умения

Организационни умения

 1. Професионални задължения по длъжностната характеристика
 2. Участие в дейността на ПС
 3. Работа с документация
 4. Трудова дисциплина
 5. Професионално развитие
 6. Приобщаване на родители

 

Технически умения

РАБОТА С КОМПЮТРИ , МАШИНИ И ДР. MS Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Power Point; - работа с Internet; - работа с офис техника.

Когнитивно-базирани умения

Осигуряванe на среда, стимулираща детската активност и развитие. Откриване на детската индивидуалност в груповата общност.Педагогическо взаимодействие, чрез разнообразни форми.


Методи на преподаване

 • Преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия.
 • Ученето е съобразено с дневния режим и спазване на моментите за почивка.
 • Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката.
 • Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране.
 • Стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства.
 • Старателно написване на домашните работи и усвояване на учебното съдържание.
 • С оглед повишаване качеството на обучението, се старая да включвам прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, интерактивни упражнения свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

 

                                           Организиран отдих

       По време на отдиха моите ученици имат възможност да се разтоварят от учебната дейност. През този период от време децата общуват свободно. Детското поведение включва поредица от различни форми на общуване: избор на партньор, пораждане на симпатии и антипатии, групиране и създаване на взаимоотношения. Всичко това способства за формиране на социалната зрялост на ученика. Много често обаче, в хода на общуването, децата проявяват агресия, затормозяване или възбудимост. Почти всяка детска игра завършва с конфликт, неодобрение или несъгласие, съпроводена с бурна, често невъздържана емоционалност. В този момент, аз като учител, се намесвам с цел да овладея напрежението между участниците в конфликта. В такива ситуации се старая да предложа различни механизми, за да разреша недоразуменията между учениците.

 

                                        Самоподготовка

       Самоподготовката е продължение на урочната дейност. В тези часове осъществявам затвърдяване на знания, умения и отношения с активното участие на учениците. Водеща е самостоятелната дейност, чрез която се създават условия за устойчивост на знанията, както и за преноса на тези знания в реални житейски ситуации. Основната цел, която си поставям в началото на учебната година е да формирам умения за самоконтрол и за самооценка. Съобразно с тази цел подготвям и реализирам комплекс от разнообразни методи и форми, с които акцентирам на нуждата от самостоятелност при писане на домашната работа. В дискусия с учениците разглеждам значението на понятията ,, самоконтрол и самооценка ”. Под мое ръководство, децата стигат до извода, че това са дейности, при които човек самостоятелно предвижда,планира, проверява своите действия, открива грешките си и се старае да ги поправи. Така прави изводи за себе си, тоест той се и самооценява.

 

                                                      Занимания по интереси

       Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни дейности. Играта е една от основните, които при мен има разтоварващ ефект, но едновременно с това я използвам и като средство за овладяване на основни знания, умения и навици, съобразени с държавните образователни изисквания. Предлагам на децата разнообразие от образователни игри, занимателни игри, изкуства: словесно, изпълнителско и изобразително, музика, наука и спорт. Учениците се включват в тези дейности с огромно желание. Заниманията по интереси дават възможност за повишаване на ефективността на вътрешно колективните, личностни отношения и създават условия за обмяна на знания, опит и ценности.


Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Убеждението ми е, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори поощряват. Аз смятам, че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Отчитам ролята на семейството и съм убедена, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Всеки учител трябва да се чувства част от екипа на училището и да носи отговорност не само за своя предмет, за своя клас, но и за училището като цяло. А това помага на учителите да се справят с работата, с новите предизвикателства, пред които са изправени.

Самооценка


Бъдещи планове

 

Бъдещи планове:

 • самоусъвършенстване, като това включва прилагане на иновативни методи и интересни практики, споделени от колегите и разработени от мен