Портфолио учебна година 2020/2021

Гюлсевер Мустафа

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0896148838

Обща информация

Трудов стаж

Учителски стаж:
6 години 10 месеца 30 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ "И.С.Тургенев"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Август 2014 г. До сега ОУ "И.С.Тургенев" учител

Любим цитат

Логиката ще ви отведе от точка А до точка Б, въображението - навсякъде.

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Юли 2006 г. Юли 2010 г. Висше - бакалавър ШУ "Епиккоп Константин Преславски" Българска филология
Февруари 2010 г. Февруари 2013 г. Висше - магистър РУ "Ангел Кънчев" Съвременни образователни технологии в ДГ и НУ

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Магистър
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2016 г. Октомври 2016 г. 5-та степен ШУ "Епиккоп Константин Преславски"
Юни 2019 г. Ноември 2019 г. 4-та степен СУ "Св. Климент Охридски" - София

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦМЕДП "Амалипе"- Велико Търново Всеки ученик ще бъде отличник: практики за активиране на учениците и стимулиране на ученическата активност
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Бит и техника ООД - Варна Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното образование по изобразително изкуство
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит БАН Кирило-методиевски учебен център - София Хуманитаристиката в иновативното училище: предизвикателства и решения
Март 2019 г. 16 часа 1 кредит Просвета - София АД - София Формиране на умения за успешно приложение на новите ученически програми по български език и литература в 1. - 4. клас
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит ШУ "Епиккоп Константин Преславски" Упражненията в обучението по български език в I - IV клас
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит ШКОЛО ООД Облачните технологии като инструмент за създаване на учебното съдържание
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постижението на децата и учениците
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит Пловдивски университет " Паисий Хилендарски" гр. Пловдив Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа
Юни 2021 г. 48 часа 3 кредита " Матев - строй "ЕООД гр. Казанлък Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, талантите, емоционалната интелигентност на децата и учениците

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А1 (Основно ниво на владеене)
Турски език C1 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Класен ръководител 3 клас 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения

Опит в обкръжение от различен социален статус, ситуации, в които комуникацията и координацията са от съществено значение.

Организационни умения

Много добър опит при съвместна работа в екип - управление и администриране на хора.

Технически умения

Облачни технологии


Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Добри практики

Единни в многообразието
Практическият опит показва, че интеграцията и интеркултурните взаимодействия могат да се реализират в етнически смесена образователна среда – такава, каквато е средата в нашето училище. Според мен, мисията на учителя е да подпомага свободната изява и личностното израстване на учениците си, ръководейки се и от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. А практическата реализация на интеграцията е една от политиките, която се реализира в рамките на Европейския съюз в направления: осигуряване на равен достъп до образование; успешна социализация; съхраняване на културна идентичност; взаимно уважение и разбирателство.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Грамота от Българското сдружение на началните учители

Грамота от Българското сдружение на началните учители за показан висок професионализъм и всеотдайност при подготовката на учиници за провеждане на състезанията от СБНУ - 2018/2019 година

Сертификат

Сертификат за успешно преминаване e Twining обучение за начинаещи 2017 година


Постижения на ученици

Златен медал от състезанията на СБНУ 2019/2020

1. Беиркай Ахмедов Хюсеинов

2. Ванеса Миленова Петрова

3. Никола Пламенов Радев

4. Сиана Милкова маринова

 

Сребърен медал от състезанията на СБНУ 2019/2020

1. Георги Миленов Иванов

2. Мария Найденова  Георгиева

Грамоти за участие в националното състезание на СБНУ 2018/2019

Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Преподаване на ученици със СОП 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015

Работа с деца със специални обучителни потребности

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2017 г. Май 2018 г. НП"Иновации в действие" ръководител група ОУ"И.С.Тургенев"

Проест под надслов " Крал Артур и рицарите на кръглата маса"

Септември 2018 г. Май 2019 г. НП"Иновации в действие" ръководител група ОУ"И.С.Тургенев"

Проектът е под надслов "И се възвисиха Асеневци"

Септември 2019 г. Май 2020 г. НП"Иновации в действие" ръководител група ОУ"И.С.Тургенев"

Проект под надслов "Капанско село"

Март 2021 г. Май 2021 г. Нестле за по- здрави деца ръководител група HEALTHIERKIDS

Програмата е насочена към здравословните навици и здравословното хранене на децата и учениците.


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2017 г. Май 2018 г. Твоят час ръководител група ОУ "И.С.Тургенев"

Проектът е за ученици с обучителни трудности по български език и литература

Септември 2018 г. Май 2019 г. Подкрепа за успех ръководител група ОУ "И.С.Тургенев"

Здравословен начин на живот

Септември 2019 г. Май 2020 г. Подкрепа за успех ръководител група ОУ "И.С.Туергенев"

Здравословен начин на живот

Септември 2020 г. Юни 2021 г. Подкрепа за успех ръководител група ОУ "И.С.Тургенев"

Проектът е за ученици с обучителни трудности по български език и литература

Септември 2017 г. Август 2019 г. Нов шанс ръководител група ОУ "И.С.Тургенев"

Проектът е за ограмотяване на възрастни.

Галерия