Професионално портфолио

Венка Павлова Топалова

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0878743522

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
39 години и 5 месеца
Учителски стаж:
39 години и 5 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител на деца и ученици с УИ
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП ,,Д-р Петър Берон"

Любим цитат

За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш. - В. О. Ключевски

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Юли 1993 г. Юли 1994 г. Висше - магистър СУ "Св. Климент Охридски"- ЦИУУ Логопедия
Септември 1986 г. Юли 1991 г. Висше - магистър ЮЗУ "Неофит Рилски" Дефектология
Септември 1979 г. Юли 1981 г. Полувисше ИДНУ "Н. Крупская"- София Дефектология

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Дефектология, Лагопедия
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Дефектология 4-та степен ДИУУ- СУ"Св. Климент Охридски"
Октомври 2014 г. Октомври 2014 г. Дефектология 5-та степен ДИКПО- Варна

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦОКТ- ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ- Варна "Екипна работа на персонала в детската градина / училището"
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит КЦ "Плиска" " Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс "Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма" ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Декември 2016 г. Декември 2016 г. Обучителен курс "Законодателните промени и тенденции в закона за училищното и предучилищното образование и обучение" Фондация Център Отворено Образование
Декември 2015 г. Декември 2015 г. Обучителен курс "Работа в мултисензорна среда" Фондация "Карин дом"
Април 2015 г. Април 2015 г. Обучителен курс "Компоненти на подкрепящата среда. Акценти в използването на сензорни стимули и дейности" Фондация "Карин дом"
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Обучителен курс "Техники за ефективно общуване със семейството" КЦ "Плиска"
Декември 2012 г. Декември 2012 г. Обучителен курс "Професионален стрес и съхранение на учителите" КЦ "Плиска"
Май 2011 г. Май 2011 г. Семинар "Работа с деца с емоционални и други проблеми в поведението. Развитие и обучение на деца с аутизъм" РААБЕ Академия
Февруари 2009 г. Февруари 2009 г. Обучителен курс "Организация на предметната среда по система Монтесори. Партньорство с родителите- терапевтични взаимоотношения. Подпомагане когнитивното развити Фондация "Карин дом"
Март 2007 г. Март 2007 г. Обучителен курс "Базови и специфични компютърни умения на учители" НПЦ
Декември 2005 г. Декември 2005 г. Обучителен курс "Интеграция на децата с увреден слух в масовото училище" НПЦ
Декември 2005 г. Декември 2005 г. Обучителен курс "Интерактивни техники в специалното училище" НПЦ

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)
Френски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения
Организационни умения
Когнитивно-базирани умения
Артистични умения
Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Оценяване на напредъка на децата/учениците
Логопедична дейност
Оценка и диагностика на комуникативните нарушения
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Участие в дейността на Педагогическия съвет
Свързани с рехабилитация на слуха и говора
Диагностични и консултативни компетентности

Методи на преподаване

Методите ми на преподаване са важна част от процеса на обучение.Те заедно с учебния материал определят облика на учебния процес. Методите определят как и до каква степен учениците овладяват учебния материал,постигането на поставените цели и задачи.Няма универсален метод, който да се прилага винаги и да допринася за качествено обучение.Методите на обучение са иновационни, те са творческа дейност, определят се от множество фактори – възраст на ученика, учебния материал, нивото на съответния клас, потребности на отделния ученик или група ученици.Поради многообразието от фактори, стъпвайки на основни методи и начини, преподаването е многопластово и разнообразно.

Философия на преподаване

Според моята философия образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо. Учителят трябва да бъде свободен, за да изпълни своето призвание - освободен от административен, родителски и обществен натиск. Учителят за мен е творец, който всеки ден се труди над своите творби - децата. За мен учителската професия е призвание и мисия . Мисия, защото осъзнавам, че всяко едно дете, независимо от неговите възможности, етнос и особености, трябва да получи образование. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда.Всяко дете да е гордо със своите умения, независимо какви са те. Едни имат умения за учене, други за спорт, трети за рисуване . Необходимо е да се разпознават индивидуалните различия, да се уважават и да се поощряват. В преподаването се стремя да обхвана тези индивидуални различия на учениците.Внимателно преценявам методите, за да могат всички деца да разберат преподаваното. За мен учителската професия е призвание. Тя ми носи огромно удовлетворение, въпреки трудностите

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 1981 г. Февруари 2021 г. Съюз на българските учители

Галерия