Ралица Янушева

РАЛИЦА ДИМИТРОВА ЯНУШЕВА

Националност: БЪЛГАРИЯ

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
32 години и 2 месеца
Учителски стаж:
29 години и 7 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Психолог
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2009 г. Октомври 2021 г. РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ДОБРИЧ ПСИХОЛОГ
Септември 2002 г. Октомври 2009 г. ОУ "П.ВОЛОВ"- ГР.ДОБРИЧ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Септември 2000 г. Септември 2002 г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ДОБРИЧ ЕКСПЕРТ

Любим цитат

ДА ПРАВИШ ТОВА, КОЕТО ОБИЧАШ Е СВОБОДА. ДА ОБИЧАШ ТОВА, КОЕТО ПРАВИШ Е ЩАСТИЕ.

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2001 г. Юни 2004 г. Висше - магистър ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПСИХОЛОГИЯ
Октомври 1986 г. Юни 1992 г. Висше - магистър ВИСШ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - ШУМЕН РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
ПСИХОЛОГИЯ
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2017 г. Ноември 2017 г. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПСИХОЛОГИЯ 4-та степен ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, ДИПКУ
Октомври 2004 г. Ноември 2004 г. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК 5-та степен ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕП.КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ", ДПКУ - ВАРНА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2023 г. 16 часа 1 кредит КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ПЛИСКА" - СОФИЯ ТРЕНИНГ АНТИ-СТРЕС
Март 2023 г. 16 часа 1 кредит РЦПППО - СОФИЯ-ГРАД ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КАРТАТА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ ЗА ФУНКЦИОНИР
Февруари 2023 г. 16 часа 1 кредит ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ, ГР.ВАРНА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ЕМОЦИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит ШКОЛО, ГР.СОФИЯ РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК, НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА УЧИТЕЛИ И РЪКОВОДСТВО И ПОВИШАВАНЕ АНГАЖИРАНОСТТА НА РОДИТЕЛИ
Юни 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ГР.СОФИЯ ТЕХНИКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ, ВЪОБРАЖЕНИЕТО И ПАМЕТТА ПРИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
Юни 2022 г. 32 часа 2 кредита ФОНДАЦИЯ "С-ИВВЕНА", ГР.ПЛОВДИВ ТЕРАПИЯ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО. ПРАКТИЧЕСКА АРТ-ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА С ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ.
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит НИОПП ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Юни 2018 г. 48 часа 2 кредита НИОПП ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ НА ЕКИПИ НА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ
Юни 2017 г. 32 часа 2 кредита АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ПСИХОАНАЛИТИЧНО ПРОСТРАНСТВО - СОФИЯ СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2023 г. Май 2023 г. Приказки. Терапия с приказки. 4 РЦПППО - ДОБРИЧ
Март 2023 г. Март 2023 г. Специалните деца в детската градина 4 РЦПППО - ДОБРИЧ
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арт терапията 4 РЦПППО - ГРАД ДОБРИЧ
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 РЦПППО - ГРАД ДОБРИЧ
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Педагогическа ситуация по Математика, трета възрастова група - Броене и изброяване 4 РЦПППО - ГРАД ДОБРИЧ
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Логопедично помагало за детския учител 4 РЦПППО - ГРАД ДОБРИЧ
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Игри и занимания с пъстри материали в трета възрастова група 4 РЦПППО - ГРАД ДОБРИЧ
Май 2021 г. Май 2021 г. Педагогическа ситуация по Околен свят, втора възрастова група - Лична хигиена 4 РЦПППО - ГРАД ДОБРИЧ

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2019 г. Юни 2019 г. Обучителен курс ТЕХНИКИ АРТ-ТЕРАПИИ И АРТ-ПЕДАГОГИКИ В РАБОТЕ С ДЕТЪМИ И РОДИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ"АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ"
Юни 2019 г. Юни 2019 г. Обучителен курс АДМИНИСТРАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ЕТИЧНА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНА РАБОТА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ П ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Април 2019 г. Април 2019 г. Обучителен курс FAMILY THROUGH KID S EYES - DRAWINGS, PUPPETS, PANTOMIME EAST EUROPEAN ARTS THERAPY ASSOCIATION
Януари 2019 г. Януари 2019 г. Обучителен курс ВЪВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА ЧРЕЗ ICF-CY НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, UNICEF
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Квалификационен курс ИНОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ АРТ-ТЕРАПИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ EAST EUROPEAN ARTS THERAPY ASSOCIATION
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Обучителен курс СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ - ФАКТОР В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКИ НИОПП
Април 2017 г. Април 2017 г. Обучителен курс СКАЗОЧНАЯ МЕТАФОРА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТА С ДЕТЬМИ И ШКОЛЬНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО СКАЗКОТЕРАПЕВТОВ
Януари 2016 г. Януари 2016 г. Обучителен курс РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НЦОЗА
Юни 2015 г. Юли 2015 г. Обучителен курс РАЗВИВАНЕ НА ЕКИПНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ПЛИСК"
Февруари 2015 г. Февруари 2015 г. Обучителен курс РАБОТА СЪС СКРИНИНГОВ ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦА ОТ 3 ГОДИНИ ДО 3 ГОДИНИ И 6 МЕСЕЦА ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА
Април 2013 г. Април 2013 г. Обучителен курс ПРИКАЗКИТЕ КАТО ТЕРАПЕВТИЧНО СРЕДСТВО ПРИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЦАТА ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ZS КОНСУЛТ - ВАРНА
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Обучителен курс ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ СЪС СЕМЕЙСТВОТО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ПЛИСКА"
Декември 2012 г. Декември 2012 г. Обучителен курс ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И СЪХРАНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ПЛИСКА"
Юни 2012 г. Юни 2012 г. Обучителен курс АРТ-ТЕРАПИЯ ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР "РОМЕЛ"
Ноември 2011 г. Ноември 2011 г. Обучителен курс ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ.ПРЕВЕНЦИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ТЕРАПЕВТИЧЕН И ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР С-ИВВЕНА
Ноември 2009 г. Ноември 2009 г. Обучителен курс ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
Юли 2008 г. Юли 2008 г. Обучителен курс ВЪВЕЖДАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ФОНДАЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ В УЧИЛИЩАТА"
Юни 2007 г. Юни 2007 г. Обучителен курс ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕП.КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ", ДПКУ - ВАРНА
Октомври 2006 г. Октомври 2006 г. Обучителен курс ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА И МЛАДЕЖИ GAVROCHE ASSOCIATON
Февруари 2005 г. Февруари 2005 г. Обучителен курс РАЗВИТИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИ УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ/СПИН МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРОГРАМА"ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН"
Декември 2003 г. Декември 2003 г. Обучителен курс ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОДХОДИ И ТЕХНИКИ В КОНСУЛТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ДИУУ - СОФИЯ
Декември 1997 г. Февруари 1999 г. Професионална квалификация СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, ИПКУ

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ"Бодра смяна"№8, ДГ"Слънчице"№10,, ДГ"Радост"№20, ДГ"Славейче"№27 2022/2023
Разновъзрастова група ДГ"Бодра смяна"№8, ДГ"Слънчице"№10,, ДГ"Радост"№20, ДГ"Славейче"№27 2021/2022
Разновъзрастова група ДГ"Бодра смяна"№8, ДГ"Слънчице"№10, ДГ"Първи юни"№17, ДГ"Радост"№20, ДГ"Звездица"№23, ДГ"Славейче"№27 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения

Отстояване и защитаване на интересите на децата/учениците.

Разбиране и съпреживяване на гледните точки на останалите. 

Умение за анализ на конкретната ситуация.

Способност за разбиране на собствените грешки.

Отлични комуникативни умения, за общуване и диалогичност, както и в писмената реч.

Умения за аргументиране и изразяване на становища.

Организационни умения

Управление на проекти и участие като експерт в проекти.

Презентационни умения.

Умения за координиране на дейности, свързани с обучения и повишаване на компетентността на педагогическия персонал.

Технически умения

MS Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, умения за работа с различни Internet приложения 

Когнитивно-базирани умения

Умения за организиране на среда, стимулираща детското развитие.

Съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете/ученик, за изграждане на ценностни ориентации, за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност.

Притежава конструктивно отношение към цялостната организация на дейностите, към използване на ресурсите.

Диагностични и консултативни компетентности

Планира, организира и ръководи процеса на диагностициране на заявен случай.

Проучва и разпознава психичното развитие и здраве на децата/учениците, идентифицира потребностите им и работи в подкрепа на тяхното развитие и напредък.

Способности за вземане на решения в контекста на приобщаващото образование.

Прилага съвременни стротегии, методи и форми на психологическа подкрепа, както и иновативни такива.

Консултира педагогически специалисти и родители, относно тяхната роля в развитието на децата/учениците.

Знания за идентифициране на потребностите от подкрепа при деца/ученици със специални образователни потребности. 

Създава среда за приемане и подпомагане , преодоляване на бариерите при общуването и стреса. 

Работа в екип

Притежава необходимите знания за водене на екипна среща, за работа в екип и динамична среда, за работа в група, както и стремеж за прилагане на добри практики и иновации и подобряване на личните знания и умения. 


Методи на преподаване

Използване на традиционните инерактивни методи в диагностичната, консултативната и терапевтична дейности.

Използване на нови алтернативни методи за работа.

Включване на арт-терапевтични техники при индивидуалните терапевтични сесии /чрез музика, ритъм, приказки, пясък, глина, рисуване и др./.

Използване на визуализацията като метод за терапия на някои състояние при децата/учениците със специални образователни потребности.

В груповите практики приоритет е подходът учене и преживяване чрез опит.


Добри практики

Популяризиране на дейността на РЦПППО - Добрич в местни информационни медии

През всички години на работа в РЦПППО събитията, които центърът е организирал или в които е участвал, са отразявани в местните информационни медии като периодичен печат, радио, телевизия, електронни издания.

Популяризиране и промотиране на Ресурсен център - Добрич и работата на специалистите

Участие в работни срещи за представяне дейността на Ресурсния център и работата на специалистите:  

- 11.11.2010г. с педагози от СОУ "Д.Талев" - град Добрич на тема "Спецификата на интегрираното обучение".

- 27.01.2011г. с педагози от ДГ №26 "Звънче". 

- С педагози от ДГ и училища от община Ген. Тошево на 23.03.2011г. , 28.03.2012г., 24.04.2012г. на тема "Да си подадем ръка".

- 18.03.2014г. с педагози от ДГ и училища от община Шабла.

Всички работни срещи са проведени съвместно с ресурсни учители и логопеди.

"Ела в моя свят"

Експертно участие като психолог в Проекта на ОУ "Ст.Караджа" - град Добрич "Ела в моя свят" през 2012 година. Осъществено психологично консултиране с родители и учители, а дейностите с учениците - свързани със самопознание и обогатяване на емоционална сфера.

Приобщаване на ученик със слухов имплант

Първи учебен час за учениците от I а клас, СОУ"Л.Каравелов" - град Добрич на 16.09.2011 година за запознаване с особеностите на слуховото увреждане и поставения кохлеарен имплант на ученик от класа.  Под формата на игра учениците бяха запознати с човешките сетива и информационните канали, начините за оказване на помощ и общуване с ученика със слухово увреждане. Съвместено събитие с ресурсен учител и логопед.

Работа в малки групи с ученици в риск по изграждане на умения за справяне с различните форми на насилието

Тренинги с ученици и дискутирани теми като "Какво е насилие?","Справяне с гняв и агресивно поведение", "Преодоляване на агресията в групата" и др.

2007 година, 2008 година, 2012 година

Клуб "Приятелство" към Асоциация "Детско сърце" - Добрич

Експертно участие като психолог към Асоциация "Детски сърце" - Добрич. Участие в оздравителни програми за деца със сърдечни и хронични заболявания към Асоциация "Детско сърце" - София в КК Боровец - месец Април 2009г./ зимен/ и КК Албена - месец Август 2009г./ летен /.

Работа в малки групи с ученици и родители по теми от здравното образование

Участие в училищен проект "Заедно за сигурността на децата ни чрез здравно образование" по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" - 2006/2007 година.

Приложен е подход - Учене и преживяване чрез опит.

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
27.09. - 30.09.2022 г. ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ НА ТЕМА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО О
22.06.2022г. РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 15 Г. РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЛ.ДОБРИЧ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ "ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИК СЪС СЛУХОВ ИМПЛАНТ"
10.10.2021г. МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ, Конференция, АНО ДПО АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИГОРЯ БУРГАНОВА

Тема: Трудното израстване. Континуум на здраве и болест. Помощ чрез творческо самоизразяване.

27.04.2021г. МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ, Конференция, АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИГОРЯ БУРГАНОВА

Тема: Методите на арт-терапията като инструмент за повишаване качеството на живот на хората от различни възрастови етапи.

01.06.2018 г. КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНТЕРМОДАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ЭКСПРЕССИВНЫМИ ИСКУССТВАМИ "ДЫХАНИЕ КОРНЕЙ", ГРАД МОСКВА Конференция

Международен фестивал конференция

Организация: Ассоциация интермодальной терапии искусствами

03.06.2018 г. ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ НА УЧИТЕЛЯ С ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ Семинар ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ZS КОНСУЛТ - ВАРНА
20.04.2018 г. ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ"- ГРАД ВАРНА Конференция
22.09.2017 г. ЕКИПНА РАБОТА НА ПЕРСОНАЛА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ Семинар ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ZS КОНСУЛТ - ВАРНА
20.04.2017 г. ОСМА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИЗКУСТВОТО В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ" Конференция ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИН
25.11.2016г. ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ И ТЕНДЕНЦИИ В ЗУПО, "ЗИМНА АКАДЕМИЯ 2020"
27.08.2015 г. СЕДМИЦА НА ПСИХОТЕРАПИЯТА "ДЖОРДЖ И ВАСО ВАСИЛИУ" Семинар ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
28.04.2015 г. ПРИОБЩАВАНЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО - ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА Конференция НАРУ-БЪЛГАРИЯ
29.11.2013 г. СЕДЕМ ГОДИНИ РЕСУРСНИ ЦЕНТРОВЕ - ГАРАНЦИЯ ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СЪС СОП Конференция НАРУ
05.04.2011 г. ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕПОДХОДЯЩО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА СЪС СОП Семинар ТЕРАПЕВТИЧЕН И ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ПУМПЕЛИНА"
19.02.2009 г. УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА Конференция ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Участие с доклад на тема: Работата в малки групи в дейността на педагогическия съветник

10.10.2002 г. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Семинар ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ДОБРИЧ

Членство в организации

Период от Период до Организация
Декември 1992 г. Октомври 2021 г. СБУ към КНСБ
Януари 2014 г. Декември 2014 г. НАРУ-БЪЛГАРИЯ
Август 2010 г. Декември 2014 г. ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
02.06.2023 г. ЕЗИКОВОТО РАЗВИТИЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ И ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД Семинар МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР - ГР.ДОБРИЧ

Доброволци в "ПРОГРАМА ЗА БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ" НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР - ГР.ДОБРИЧ с представяне на наболялата и актуална тема

15.05.2023 г. ГОТОВО ЛИ Е ДЕТЕТО ВИ ДА БЪДЕ ПЪРВОКЛАСНИК Семинар ДГ8"БОДРА СМЯНА" - ГРАД ДОБРИЧ

Тематични срещи с родители и учители от III-та възрастова група на 15 и 17 май 2023г. в двете сгради на ДГ /"Бодра смяна"-гр.Добрич

09.01.2023 г. АРТ-ТЕРАПИЯ И ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ Семинар ДГ10"СЛЪНЧИЦЕ" - ГРАД ДОБРИЧ
14.06.2022 г. АРТ-ТЕРАПИЯ И ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ Семинар ДГ27"СЛАВЕЙЧЕ" - гр. ДОБРИЧ
20.10.2021 г. АРТ-ТЕРАПИЯТА КАТО МЕТОД ЗА СПРАВЯНЕ С ДЕТСКИТЕ СТРАХОВЕ Семинар ДГ№8 "БОДРА СМЯНА" - ГРАД ДОБРИЧ
08.06.2021 г. АРТ-ТЕРАПИЯ И ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ Семинар ДГ№20 "РАДОСТ" - ГРАД ДОБРИЧ

Информационен семинар с учители от ДГ№20 "Радост" - град Добрич с популяризиране и преживяване на арт-терапевтични практики.

06.10.2020 г. ГОТОВО ЛИ Е ДЕТЕТО ВИ ДА БЪДЕ ПЪРВОКЛАСНИК Семинар ДГ№ 8 "БОДРА СМЯНА" - ГРАД ДОБРИЧ

Ежегодни тематични срещи с родители и учители от IV-та възрастова група на 31.01.2018г., 19.03.2019г., 08.10.2019г., 06.10.2020г., 17.05.2022, 18.05.2022г.

05.02.2020 г. ОСНОВНИ МОМЕНТИ В ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Семинар ОУ "ХР. БОТЕВ" - ГРАД ДОБРИЧ

Обучение на учители от ОУ"Хр.Ботев" - град Добрич за присъждане на един квалификационен кредит.

28.01.2020 г. СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО Семинар ДГ №26 "ЗВЪНЧЕ" - ГРАД ДОБРИЧ

Тематична среща с родители и учители от всички възрастови групи в ДГ №26 "Звънче" - град Добрич. Съвместно участие с П.Добрева - логопед от РЦПППО.

27.06.2019 г. ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ОСНОВАТА НА ICF-CY Семинар РЦПППО, ЦСОП - ДОБРИЧ, ЦСОП - КАВАРНА, ЦСОП - КРАНЕВО

Информационен семинар със специалисти от РЦПППО, ЦСОП - ДОБРИЧ, ЦСОП - КАВАРНА, ЦСОП - КРАНЕВО.

20.06.2019 г. ТЕХНИКИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СОП КЪМ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ Семинар ПГАС - ГРАД ДОБРИЧ

Съвместно с К.Димитрова - ресурсен учител от РЦПППО.

09.05.2019 г. ГОТОВО ЛИ Е ДЕТЕТО ВИ ДА БЪДЕ ПЪРВОКЛАСНИК Семинар ДГ "РАДОСТ" - ГРАД КАВАРНА

Тематична среща с родители и учители в ДГ "Радост" - град Каварна

18.04.2019 г. ГОТОВО ЛИ Е ДЕТЕТО ВИ ДА БЪДЕ ПЪРВОКЛАСНИК Семинар ДГ"ЗДРАВЕЦ" - ГРАД КАВАРНА

Тематична среща с родители и учители от ДГ "Здравец" - град Каварна

11.04.2019 г. ОСНОВНИ МОМЕНТИ В ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Семинар УЧИТЕЛИ ОТ УЧИЛИЩА ОТ ГРАД ДОБРИЧ

Обучение на тема: ОСНОВНИ МОМЕНТИ В ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ с учители от училища от град Добрич. Домакин на обучението - ОУ "Н.Вапцаров". 

21.03.2019 г. ОСНОВНИ МОМЕНТИ В ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Семинар ОБЩИНА КРУШАРИ

Обучение на учители от училища и детски градини от Община Крушари с присъждане на един квалификационен кредит от РЦПППО - ДОБРИЧ

14.03.2019 г. ГОТОВНОСТ НА ДЕЦАТА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС И ПРОЦЕДУРА ПО ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС Семинар ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Участници - учители от детски градини от град Добрич.

13.03.2019 г. ГОТОВО ЛИ Е ДЕТЕТО ВИ ДА БЪДЕ ПЪРВОКЛАСНИК Семинар ДГ№23"ЗВЕЗДИЦА" - ГРАД ДОБРИЧ

Тематична среща с родители и учители от IV - та възрастова група в ДГ №23"Звездица" - град Добрич и на 06.03.2019 година във филиалана детската градина /бивша ДГ №11/

14.02.2019 г. АГРЕСИЯТА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ Семинар ДГ№23"ЗВЕЗДИЦА"- ГРАД ДОБРИЧ

Информационен семинар с педагози от ДГ№23 "Звездица".

21.03.2018 г. ГОТОВО ЛИ Е ДЕТЕТО ВИ ДА БЪДЕ ПЪРВОКЛАСНИК Семинар ДГ№9 "ПЧЕЛИЧКА" - ГРАД ДОБРИЧ

Тематична среща с родители и учители от IV-та възрастова група.

09.05.2017 г. ГОТОВО ЛИ Е ДЕТЕТО ВИ ДА БЪДЕ ПЪРВОКЛАСНИК Семинар ДГ№23"ЗВЕЗДИЦА"- ДОБРИЧ

Тематична среща с родители и учители от IV - та възрастова група от ДГ №23 "Звездица" - град Добрич

17.06.2015 г. ГОТОВО ЛИ Е ДЕТЕТО ВИ ДА БЪДЕ ПЪРВОКЛАСНИК Семинар ХГ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ+ - ГРАД ДОБРИЧ

Тематична среща с родители на бъдещи първокласници и учители от ХГ "Св.св.Кирил и Методий" - град Добрич

15.05.2014 г. ГОТОВО ЛИ Е ДЕТЕТО ВИ ДА БЪДЕ ПЪРВОКЛАСНИК Семинар ОУ "ХР.БОТЕВ" - ГРАД ДОБРИЧ

Ежегодни тематични срещи с родители на бъдещи първокласници и учители от ОУ"Хр.Ботев" - град Добрич през месец Май 2014г., 2015г., 2016г., 2017г., 2018г., 2019 година. 

29.04.2013 г. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ РАМКИ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА ЧЕТИВНАТА И ПИСМЕНА РЕЧ Семинар МЛАДЕЖКИ ДОМ "З.СТОЯНОВ" - ГРАД ДОБРИЧ

Тематична среща с педагози от начален етап от училищата в град Добрич, съвместно с ресурсен учител Д.Великова.

08.11.2012 г. АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Семинар ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ГРАД ДОБРИЧ

Тематична среща с родители и учители от ДГ от град Добрич в рамките на проект "Заедно да бъдем по-добри". Съвместно участие със Станка Жекова.