Сашка Георгиева

Сашка Колева Георгиева

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0896735988

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
20 години
Учителски стаж:
6 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО- гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Февруари 2017 г. До сега РЦПППО ресурсен учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2015 г. Септември 2016 г. Висше - бакалавър ШУ "Епископ Константин Преславски" Начална училищна педагогика и чужд език (английски език)
Октомври 2016 г. Септември 2018 г. Висше - магистър ШУ "Епископ Константин Преславски" Предучилищна и начална училищна педагогика
Октомври 2018 г. Септември 2020 г. Висше - магистър ШУ "Епископ Константин Преславски" Логопедия

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Логопедия
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Професионално- квалификационна степен Предучилищна и начална училищна педагогика 5-та степен ШУ "Епископ Константин Преславски"- гр. Варна
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Професионално- квалификационна степен ПУНУП 4-та степен ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Варна

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит НИОПП- София Сензорна интеграция- фактор в ранното детско развитие. Теория и практики
Септември 2017 г. 16 часа 1 кредит ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ гр. Варна "Екипна работа на персонала в образователните институции"
Юни 2020 г. 32 часа 2 кредита КАРИН ДОМ- гр. Варна "Семейно- медиирана интервенция"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Педагогическа ситуация за 2 гр. по Околен свят на тема: Лична хигиена- " Зъбки бели, зъбки здрави" 4 часа РЦПППО
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Учебни игри, тема:" Пъстри игри и занимания с пъстри материали" 4 часа РЦПППО
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на "Логопедично помагало на детския учител"- Пепи Добрева 4 часа РЦПППО
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Педагогическа ситуация в ДГ по Математика на тема: "Изравняване на количества. Броене и отброяване" 4 часа РЦПППО
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 часа РЦПППО - Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арт терапията 4 часа РЦПППО - Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. "Специалните деца в детската градина" 4 часа РЦПППО - Добрич
Май 2023 г. Май 2023 г. Терапия с приказки 4 часа РЦПППО - Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Обучителен курс Обучение по Ремелка ФИЦЕ Интернационал
Октомври 2018 г. Юли 2019 г. Обучителен курс Монтесори Метод за деца от 6 до 12 г. Асоциация Монтесори- ръка за ръка
Октомври 2018 г. Април 2019 г. Обучителен курс Монтесори Метод за деца от 0 до 6 г. Асоциация Монтесори- ръка за ръка
Декември 2022 г. Декември 2022 г. Обучителен курс Практическа дейност с деца със специални образователни потребности по метода "Монтесори" "Карин дом"- гр. Варна

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ОУ "Стефан Караджа", ОУ" Неофит Рилски", ПГ по ТС" М. В. Ломоносов" 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения

Комуникативност, толерантност, емпатия. Способност за сътрудничество в екип. Умения за организационна дейност. Умения за преодоляване на възникнали конфликтни ситуациии. 

Организационни умения

Координация на дейности свързани с естеството на работа, координация и сътрудничество с колеги и родители. Своевременно и коректно водене на задължителната документация. Подготовка, организиране и изпълнение на информационни семинари. Организиране на екипни срещи. Разработване на график за работа, работа с родители, консултации с учители.

Технически умения

Умения за работа с компютърни програми- Microsoft Word, Power Point, Excel

Педагогически

Приемане и подкрепяне индивидуалността на всяко дете или ученик . Умения за идентифициране равнище, компетентност, особености и предпочитания в индивидуален план. Владея различни методи за планиране, адаптиране на образователния процес, разработване на различни образователни материали, свързани с поставените цели в процеса на обучение и възпитание и с очакваните резултати за всяко дете или ученик със специални образователни потребности. Оценявам адекватно качествата и пригодността на учебните и образователните материали, разработени в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете или ученик.

Планиране на урок или на педагогическа ситуация

Съобразявам изискванията си към децата и учениците със специални потребности с възрастовите им особености и с образователните им потребности, като използвам подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:

-мотивират учениците и стимулират личностното им развитие,

-стимулира се дейностния подход в обучението "учене чрез правене",

-обогатява се житейския и познавателния опит

Оценяване на напредъка на децата/учениците

Използвам различни методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвояване на учебното съдържание съобразно възрастовите и индивидуалните особености на ученика, спецификата на предметната област и конкретна учебна ситуация. Отчитат се резултатите от обучението и постигнатото равнище на компетентности по индивидуалната учебна програма по съответния учебен предмет за детето, ученика.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Февруари 2017 г. До сега СБУ- КНСБ
Септември 2017 г. До сега НАРУ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
07.02.2019 г. "Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие" Семинар ДГ №23- Добрич и ПГ по ТС "М. В. Ломоносов"-Добрич