Стефка Георгиева

Стефка Хараламбиева Георгиева

Националност: българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887054186

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
39г. 9м.10д
Учителски стаж:
39г.1м.10д

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО гр.Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Февруари 2010 г. До сега РЦПППО гр.Добрич старши ресурсен учител

Любим цитат

За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш. - В. О. Ключевски

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Декември 1992 г. До сега Висше - магистър СУ"Климент Охридски" дефектология- олигофренопедагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
олигофренопедагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Октомври 2018 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов"клон София Приобщаващо образование
Септември 2017 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ гр. Варна Екипна работа на персонала в образователните институции
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Национален институт за образование и приобщаващи политики гр.София Сензорна интеграция- фактор в ранното детско развитие.Теории и практики
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит национален институт за образование и приобщаващи политики гр.София Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит Национален Институт за образование и приобщаващи политики гр. София Организация на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата
Август 2021 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ гр.Варна "Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Педагогическа ситуация 2 гр."Лична хигиена" 4ч. РЦПППО Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Педагогическа ситуация 3гр."Пъстри игри и занимания, с пъстри материали" 4ч. РЦПППО Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на "Логопедично помагало на детския учител" 4ч. РЦПППО - Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Педагогическа ситуация 4гр."Изравняване на количества, броене и отброяване" 4ч. РЦПППО Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Август 2021 г. Август 2021 г. Обучителен курс "Ремелка- методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни трудности" Фице- България

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ"Здравец" гр.Каварна, ДГ "Калиакра"с.Българево, ОУ"Йордан Йовков" гр.Каварна 2020/2021

Умения и компетентности

Планиране на урок или на педагогическа ситуация

Планирам урочната дейност като степенувам по сложност и редувам с игрови дейности.Всяка задача е съобразена с възможностите на детето/ученика и неговия темп на работа. Използвам различни стимули за добра мотивация и пълноценно участие в учебния процес.

Организиране и управление на образователния процес

Добре запозната съм с нормативните документи, касаещи образователната система и приобщаващо образование.

Оценяване на напредъка на децата/учениците

  Участвам в екипи за оценка на деца и ученици със СОП към РЦПППО гр.Добрич за насочване към допълнителна подкрепа.Работя с деца от детската градина и ученици от 1-7 кл., които са на краткосрочна или дългосрочна допълнителна подкрепа.В края на всеки срок се изготвя оценка за отчитане на напредъка на всяко дете/ученик. Взимат се екипни решения да продължи или не, допълнителната подкрепа. 

Работа в екип

Работя в екип със специалисти логопед, психолог, масови учители. Решенията се вземат на екипни срещи, при възможност с присъствието на родител. Спазвам етичния кодекс и работя в името на децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа.


Методи на преподаване

 Работя групово и  индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. В часовете разпределям задачите  според степента на трудност и темпото за работа на всяко дете.Редувам дейностите с игрови елементи и похвати за концентрация, памет, внимание.Мотивирам за процеса на учене чрез различни стимули и поощрения.


Философия на преподаване

Преподаването е призвание и голяма отговорност. А, да преподаваш на "бавноучещо се дете" и да разбираш неговите потребности, да развиваш възможностите му, е мисия. Мисия, на която съм се посветила вече 39години.Стремя се да мотивирам деца, ученици и техните родители да не спират да търсят доброто, да им вдъхвам доверие и увереност в постиженията им.

Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Учител на годината през 2017г.

Получих покана от президента Румен Радев за участие в прием по повод Деня на Българската просвета и култура и на славянската писменост на 24 май 2017г. в националния исторически музей.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2020 г. До сега Занимания по интереси ръководител ОУ"Йордан Йовков" гр. Каварна

Участвам в проекта "Занимание по интереси" към ОУ"Йордан Йовков"гр.Каварна, като ръководя Арт Ателие"Сръчко" с учениците със СОП. Основната цел е да развият себеизразяването и самоусъвършенстване чрез изкуството,както да развият способности за конструктивни действия,като се вземат предвид възможностите им. Чрез изкуството усвояват нови знания, формират позитивна жизнена позиция.


Членство в организации

Период от Период до Организация
Февруари 2010 г. До сега СБУ, НАРУ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
19.02.2020 г. Методическа подкрепа на учителя при работа с деца и ученици със СОП Семинар РЦПППО-гр.Добрич

Галерия