Светлана Василева Тодорова

Светлана Василева Тодорова

Националност: българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887710442

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
36 години
Учителски стаж:
23 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
ЦПЛР-ОДК Силистра

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Февруари 1998 г. До сега ЦПЛР-ОДК Силистра старши учител

Любим цитат

Няма такива задачи, изпълнението на които не е свързано с трудности и няма такива трудности, които не биха могли да се победят с енергия, воля и трудолюбие. / Марио Варгас Льоса /

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Юли 1986 г. До сега Полувисше Институт за подготовка на учители" гр.Силистра учител по БЕЛ, руски език и физическо възпитание
Юли 2006 г. До сега Висше - бакалавър Русенски университет "Ангел Кънчев" гр.Русе социална педагогика
Март 2010 г. До сега Висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" „Физическо възпитание“ по магистърска програма „Физическо възпитание и спорт в училище“.

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
„Физическо възпитание“ по магистърска програма „Физическо възпитание и спорт в училище“.
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
БЕЛ и руски език
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Социална педагогика
Професионална квалификация "учител":
НЕ

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2018 г. До сега департамент за квалификация и усъвършенстване на учители 5-та степен Софийски университет

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юли 2017 г. 16 часа 1 кредит "Просвета - София" АД гр.София Методически насоки за обучение по гражданско образование в начален етап 1-4 клас
Април 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Синдикат на българските учители гр.София Образование в мултикултурна среда
Ноември 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Софийски университет "Климент Охридски" Организация на образователния процес
Декември 2019 г. 16 часа 1 кредит Русенски университет "Ангел Кънчев" гр.Русе Развитие на уменията с дигитални технологии
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит МОН Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Силистра Допълнителни компетенций на масовия учител за работа с деца и ученици със специални образователни потребности
Юли 2021 г. 16 часа 1 кредит МОН Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Силистра "Интерактивни методи на обучение"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2016 г. До сега сертификат "Профилактика на гръбначните изкривявания в предучилищна възраст" 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Декември 2016 г. До сега сертификат "Предизвикателства в работата на педагогическите специалисти в ЦПЛР-ОДК свързани с въвеждане иновативни практики с даровити деца" 8 ЦПЛР-ОДК Силистра
Април 2017 г. До сега сертификат "Оздравителен комплекс по Масауки Сайонджи с цел подобряване правилното телосложение" 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Март 2018 г. До сега сертификат "Заниманията в театрално студио Артистик" ЦПЛР -ОДК -модел на групова работа за разширяване познанията по български език и литера 8 ЦПЛР-ОДК Силистра
Май 2018 г. До сега сертификат "Сътрудничеството на ОДК с ДГ в община Силистра за повишаване на здравната култура на децата чрез спортни игри" 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Юни 2018 г. До сега сертификат "Развиване на културни компетентности и личностно израстване на учениците от групите по изобразително и приложно изкуство-Арт терапия 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Март 2019 г. До сега сертификат "Спортът за преодоляване на агресията в училище чрез участие в групите по баскетбол в ОДК" 8 ЦПЛР-ОДК Силистра
Февруари 2019 г. До сега сертификат "Професионално портфолио и кариерно развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти" 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Октомври 2019 г. До сега сертификат "Запознаване с нова Наредба №15/ 2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специали 3 ЦПЛР-ОДК Силистра
Октомври 2020 г. До сега сертификат "Запознаване с промени в нормативните документи". 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Януари 2020 г. До сега сертификат "Педагогически компетентности за планиране и изготвяне педогогическо портфолио" 8 ЦПЛР-ОДК Силистра
Май 2022 г. До сега сертификат "Дигитални компетентности-споделяне на добри практики за работа в електронна среда-Covid" 4 ЦПЛР-ОДК Силистра
Юни 2020 г. До сега сертификат "Представяне презентация на Светлана Тодорова, Адриана Мумджиева,Йорданка Маринова" 3 ЦПЛР-ОДК Силистра
Април 2021 г. До сега сертификат "Усъвършенстване на професионалните взаимоотношения и микроклимата в педагогическия колектив" 4 ЦПЛР-ОДК Силистра

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2021 г. До сега Удостоверение лицензиран треньор по баскетбол в регистъра на Министерство на младежта и спорта Министерство на младежта и спорта

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Баскетбол 3 клас 2016/2017
Баскетбол 5 клас 2016/2017
Баскетбол 7 клас 2016/2017
Баскетбол 10 клас 2016/2017
Баскетбол 3 клас 2017/2018
Баскетбол 5 клас 2017/2018
Баскетбол 7 клас 2017/2018
Баскетбол 10 клас 2017/2018
Баскетбол 3 клас 2018/2019
Баскетбол 5 клас 2018/2019
Баскетбол 7 клас 2018/2019
Баскетбол 10 клас 2018/2019
Баскетбол 3 клас 2019/2020
Баскетбол 5 клас 2019/2020
Баскетбол 7 клас 2019/2020
Баскетбол 10 клас 2019/2020
Баскетбол 10 клас 2019/2020
Баскетбол 3 клас 2020/2021
Баскетбол 5 клас 2020/2021
Баскетбол 7 клас 2020/2021
Баскетбол 10 клас 2020/2021
Баскетбол 3 клас 2021/2022
Баскетбол 5 клас 2021/2022
Баскетбол 7 клас 2021/2022
Баскетбол 10 клас 2021/2022

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Първа група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2016/2017
Втора група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Разновъзрастова група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Разновъзрастова група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Сборна група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Сборна група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Умения и компетентности

Технически умения

Чрез демонстрация и многократни опити се заучават определени техники, които са в основата на създаване на двигателни навици.

Организационни умения

Координация на дейности пряко произтичащи от естеството на работа, координация и сътрудничество с колеги и родители, организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията  определени в различните нормативни и образователни документи, своевременно и коректно водене на задължителната документация, свързана с педагогическата дейност, участие в педагогически съвети, изпълнение на техните решения, участие в различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на институцията ЦПЛР-ОДК Силистра и др.

Социални умения

Уменията, които използвам в работата си в  категорията "социални умения" са : Комуникативност, толерантност,  способност за сътрудничество в екип, умения за организиране  и разпределяне на функциите и задълженията произтичащи от естеството на възложената работа, умения за преодоляване на  възникнали конфликтни ситуации и др. 

Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда  стимулираща детското развитие; съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група; създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения; грижа  за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност, съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество; грижа за изграждането на национални и общочовешки добродетели и др.


Методи на преподаване

                        Методите, които използвам в работата си са форма за практическо и теоретично усвояване на спортната дейност, система, път и начин за постигане на резултатите, които целя.

                         Един от най-използваните методи е убеждението, без което не може да     бъде мотивирано едно дете да постига високи резултати. Поощрението, особено при малки деца оказва силно влияние върху желанието да полага усилия, които често децата съзнателно или не, отхвърлят. Посоченият по-горе личен пример води детето към формиране на морално-етични норми, без които не може  успешно да работи в екип. Наказанието също е част от работата ми, която използвам срещу деца, които могат, но не искат да извършват определени действия, свързани с постигане на общата ни цел.

                         Основен метод за осъществяване на двигателна дейност е словесния метод, който е водещ в спортната дейност. Обяснението, указанията и командите са често използвани и необходими за изграждане на качества в децата. Нагледния метод води до бързо и точно усвояване на определено движение, техника или похват.


Философия на преподаване

                       Учителите (треньорите) и учениците (състезателите) са две страни от едно цяло, два свята, които всеки ден взаимно се откриват и обогатяват, докосват се и понякога се сблъскват, а след това и двете страни се променят, обогатили се в някаква степен. Участта и съдбата на учителите-треньори  винаги е изисквала  да дават всичко от себе си, безрезервно и безусловно. Успехите на учениците-състезатели са и успехи и на учителя-треньор, постиженията им - негова единствена награда и мотивация за работа.

                       Приемам като чиста истина, а не клише, че само хора с призвание могат да станат добри учители и преподаватели. Те оставят трайни следи в живота на децата,  изграждат ги като личности и подготвят за пълноценната им реализация, като зрели хора. И след години отдавна порасналите деца може би няма да знаят или да помнят моменти от съвместната ни работа, но ще могат да разграничават доброто от злото, красивото от грозното, достойното от недостойното, приятелството от лицемерието, истинските ценности от преходните увлечения и фалшивите стойности. Ще могат да ги разграничават, защото на това ще са ги научили добрите учители.

                       Добрият учител учи детето не да помни, а да си задава въпроси и да търси отговори. Учи го да се съмнява, да открива своите истини за живота, да има собствена позиция, ревностно да я отстоява и да се изгради като мислеща личност.

                       Добрият учител и треньор трябва да   излъчва доброта и справедливост. В работата си се стремя  да нямам любимци –всички деца притежават някаква индивидуалност и някакво положително качество, което трябва да  откриеш и доразвиеш. Изисквам максимум от всеки ученик-спортист, правя му забележки, провокирам го,  карам му се и го наказвам, но заедно с това го поощрявам, стимулирам и го убеждавам, че е специален, че може да постигне целта си, ако положи повече усилия. Опитвам се да открия силата във всеки на баскетболния терен и да го убедя, че трябва още малко и още малко усилия, труд и упоритост и нещата ще се случат. В работата си на терена се опитвам да претворя мисълта на певицата, актриса и авторка на песни Деми Ловато от теория на практика - „В живота побеждава само този, който е победил самият себе си. Този който е победил своят страх, леност и своята неувереност…..„ Аз твърдо вярвам и се опитвам да убедя и учениците, че за да победиш противника, първо трябва да опознаеш себе си, да игнорираш слабостите си  и много да работиш за това. Работя много за създаване мотивация в учениците да осъзнаят, че тренировките, като част от учението предполага съзнателно усилие, организираност, самодисциплина, поемане на отговорност с цел постигане на по-добри резултати;

                       От опит знам, че за да се създадат или надградят определени   качества, стойностни и положителни, усилия трябва да положат както учениците-състезатели, техните учители и треньори, така е задължително и участието на техните родители. Те трябва безрезервно да подкрепят децата си, да се интересуват и поощряват опитите им, макар и да са несполучливи, да се опитват   да разбират стремежите им, да са до тях при неуспех или трудно достигане до поставената цел.   

                       Педагогическите похвати трябва да се променят съобразно, възрастовите и индивидуални възможности на децата от една страна и съвременните изисквания на времето в което живеем от друга. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на децата в процеса на обучение. Убедена съм, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и поощряват. За мен всяко дете има някакви уникални способности и таланти, които трябва да бъдат разкривани и развивани. Споделям идеята, че децата трябва да се учат от преживяванията и събитията от реалния живот, които са значими за тях.

                        Използвам активно хуманно-личностния подход във възпитателно-образователния процес – задоволяване, поощряване и уважаване на индивидуалните потребности и различия.

                        Считам за важно постигането на положителни промени в личността на децата и овладяване на трайни знания, умения и навици на принципа на достъпността и съобразяване с възрастовите особености. 

                         Използвам свой авторски модел чрез игрови технологии, индивидуално и диференцирано обучение в тренировъчния процес, съобразявайки се с индивидуалните психо-моторни възможности и дадености на отделното дете.

                        Прилагам активно принципа на емоционалността в обучението- обучението чрез игра е радост за децата и те възприемат по-сложни движения в пространството по-лесно и адаптивно.

                         По отношение на професионалната ми реализация вярвам, че в основата на моята работата с децата стои идеята за демократично и хуманно възпитание, усвояване на основни представи от обкръжаващата действителност и изграждане на култура на поведение. Стремя се към развитие на детските потребности и умения за общуване, както и усъвършенстване на качества, необходими за работа в екип, какъвто отборен спорт е баскетболната игра.


Добри практики

използване на авторски модел на тренировка

                        Използвам свой авторски модел чрез игрови технологии, индивидуално и диференцирано обучение в тренировъчния процес, съобразявайки се с индивидуалните психо-моторни възможности и дадености на отделното дете.

                        Прилагам активно принципа на емоционалността в обучението- обучението чрез игра е радост за децата и те възприемат по-сложни движения в пространството по-лесно и адаптивно.

Постижения на специалиста

Лични постижения

призови места на Държавни първенства, медали, купи, плакети и грамоти

                 През 2011г. бях отличена с плакет от министъра на младежта и спорта за голям принос в развитието на масовия спорт в страната.

                 През 2012г. получих „Годишен приз на гр. Силистра“ от категорията „Почетен гражданин на гр. Силистра“, почетен знак на гр. Силистра, значка на гр. Силистра и вписване в „Почетната книга на град Силистра“.

                 През 2013г. бях определена за "Учител на годината" в гр.Силистра, предложена от ръководството на УСШ Силистра.

                 През 2018г. получих от президента на БФ Баскетбол златна значка за приноса ми към българския баскетбол, като състезател и като треньор с много отличия и награди.

                  С отборите на БК „Доростол“, всички  които са и състезатели и членове на ЦПЛР-ОДК Силистра спечелихме много медали и награди от Финали на Държавни първенства. С различни отбори и възрасти от 1998г. до настоящия момент съм класирала отборите си на три първи места в страната, завоювали златни медали  за гр. Силистра през 1010г., 2012г. и 2013г. В последните години спечелихме три втори места и  седем сребърни медала от Държавни първенства по баскетбол.

                   През 2020г. в качеството на треньор на отбор ст. възраст юноши 16г. завоювах златен медал от Държавно първенство Първа дивизия. През същата година отбор момчета 14г. се класираха на пето място на Финалния турнир по баскетбол на Държавно първенство  на  Р България, а отбор момчета 13г. завоюваха призовото четвърто място на Финалния турнир на Държавно първенство на РБългария.

                    През 2021г. постигнах успехи с моите отбори по баскетбол в първенствата, организирани и администрирани от БФ Баскетбол, като тази спортно-състезателна година  ще остане като най-успешна в историята на баскетболната игра в гр. Силистра до настоящия момент.  Отборът на 12г. момчета на Финален турнир от Държавното първенство завоюва трето място в страната. С бронзови медали се окичиха и състезателите от отбора на юноши 16г., които на Финален  турнир заеха трето място, като същото класиране и медали завоюваха и на Финален турнир на Купа на БФБаскетбол. Златен медал на Финален турнир на Държавно първенство Първа дивизия завоюва отбора на юноши 18г. Успешната година завърши със златен медал на Държавно първенство Първа дивизия и отбора на момчета 14г. 

                    По направление на спортна школа към ОДК Силистра съм завоювала един път златни медали и два пъти сребърни от Държавните първенства по баскетбол на Ученически спортни школи. За съжаление, тези първенства бяха преустановени и резултата от треньорската ми дейност може да се реализира единствено на първенства по баскетбол, организирани от БФ Баскетбол. 

                     В националните отбори на РБългария са се състезавали над двадесет състезатели, възпитаници на силистренския баскетбол и на мен, като техен треньор. За 2018г. за най-добър български състезател по баскетбол-мъже е определен състезателят Станимир Маринов, който започна състезателната си кариера като осемгодишно момче в гр. Силистра, изграден бе като баскетболист и преотстъпен в мъжки професионален отбор за продължаване на състезателната си кариера. През 2021г. в националния отбор на РБългария за 16г. бе поканен Калин Райчев, а най-успешно се представи на международната сцена  Михаил Калинов, който бе сред най-добрите национални състезатели на възраст 15години, участвали в квалификационен турнир, класирали се  през м. октомври 2021г. на Световно първенство FIBA 15 Skills. На Световното първенство като основен състезател Михаил Калинов спечели трето място и бронзов медал след победа над Китай и даде съществен принос към националния отбор на РБългария.

                      В дългогодишната си преподавателска и треньорска дейност многократно съм награждавана от ръководството на града за постигнати високи резултати в дейността ми. През 2011, 2013 и  2020г. получих поздравителен адрес от кмета на община Силистра за проявен професионализъм и принос в развитието на институцията ЦПЛР-ОДК Силистра в образователната система на община Силистра.   

                            

 

поздравителни адреси от различни институции

Поздравителен адрес от кмета на община Силистра - 12.12.2008г.

Номинация от кмета на  община Силистра за треньор на годината - декември 2011г.

Поздравителен адрес от кмета на община Силистра за шампионска титла-01.07.2011г.

Поздравителен адрес от кмета на община Силистра за високите спортни резултати-14.12.2012г.

Поздравителен адрес от кмета на община Силистра -05.09.2013г.

Пздравителен адрес от кмета на община Силистра за успехите в баскетбола-10.12.2014г.

Поздравителен адрес от кмета на община Силистра-16.12.2013г.

Поздравителен адрес от Президента на БФБаскетбол г-н Георги Глушков-01.02.2015г.

Поздравителен адрес от кмета на община Силистра-декември 2015г.

Поздравителен адрес от кмета на община Силистра-31.01.2015г.

Поздравителен адрес от ПМГ "Свети Климент Охридски"-27.06.2019г.

Поздравителен адрес от кмета на община Силистра-май 2020г.

Поздравителен адрес от кмета на община Силистра-ноември 2021г.


Постижения на ученици

постигнати успехи и спечелени медали и купи от учениците по баскетбол.

                  Отборите на БК „Доростол“, всички  които са и състезатели и членове на ЦПЛР-ОДК Силистра спечелиха много медали и награди от Финали на Държавни първенства. С различни отбори и възрасти от 1998г. до настоящия момент   отборите се класираха на три първи места в страната, завоюваха златни медали  за гр. Силистра през 1010г., 2012г. и 2013г. В последните години спечелиха три втори места и  седем сребърни медала от Държавни първенства по баскетбол.

                   През 2020г.  отбор ст. възраст юноши 16г. завоюваха златен медал от Държавно първенство Първа дивизия. През същата година отбор момчета 14г. се класираха на пето място на Финалния турнир по баскетбол на Държавно първенство  на  Р България, а отбор момчета 13г. завоюваха призовото четвърто място на Финалния турнир на Държавно първенство на РБългария.

                    През 2021г. постигнаха успехи отборите по баскетбол в първенствата, организирани и администрирани от БФ Баскетбол, като тази спортно-състезателна година  ще остане като най-успешна в историята на баскетболната игра в гр. Силистра до настоящия момент.  Отборът на 12г. момчета на Финален турнир от Държавното първенство завоюва трето място в страната. С бронзови медали се окичиха и състезателите от отбора на юноши 16г., които на Финален  турнир заеха трето място, като същото класиране и медали завоюваха и на Финален турнир на Купа България. Златен медал на Финален турнир на Държавно първенство Първа дивизия завоюва отбора на юноши 18г. Успешната година завърши със златен медал на Държавно първенство Първа дивизия и отбора на момчета 14г. 

                   По направление на спортна школа към ОДК Силистра отборите завоюваха един път златни медали и два пъти сребърни от Държавните първенства по баскетбол на Ученически спортни школи. За съжаление тези първенства бяха преустановени и резултата от  дейността може да се реализира единствено на първенства по баскетбол, организирани от БФ Баскетбол. 

                   В националните отбори на РБългария са се състезавали над двадесет състезатели, възпитаници на силистренския баскетбол, които са резултат от моята дейност. За 2018г. за най-добър български състезател по баскетбол-мъже е определен състезателят Станимир Маринов, който започна състезателната си кариера като осемгодишно момче в гр. Силистра, изграден бе като баскетболист и преотстъпен в мъжки професионален отбор за продължаване на състезателната си кариера. През 2021г. в националния отбор на РБългария за 16г. бе поканен Калин Райчев, а най-успешно се представи на международната сцена  Михаил Калинов, който бе сред най-добрите национални състезатели на възраст 15години, участвали в квалификационен турнир, класирали се и участвали през м. октомври 2021г. на Световно първенство FIBA 15 Skills и на 27.10.2021г. побеждавайки отбора на Китай българския национален отбор юноши 15г., начело с Михаил Калинов спечелиха бронзови медали от Световното първенство.


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
спечелени медали и купи 2021/2022; 2020/2021; 2018/2019; 2016/2017; 2014/2015; 2012/2013; 2010/2011

                          С отборите на БК „Доростол“, всички  които са и състезатели и членове на ЦПЛР-ОДК Силистра спечелихме много медали и награди от Финали на Държавни първенства. С различни отбори и възрасти от 1998г. до настоящия момент съм класирала отборите си на три първи места в страната, завоювали златни медали  за гр. Силистра през 1010г., 2012г. и 2013г. В последните години спечелихме три втори места и  седем сребърни медала от Държавни първенства по баскетбол.

                           През 2020г. в качеството на треньор на отбор ст. възраст юноши 16г. завоювах златен медал от Държавно първенство Първа дивизия. През същата година отбор момчета 14г. се класираха на пето място на Финалния турнир по баскетбол на Държавно първенство  на  Р България, а отбор момчета 13г. завоюваха призовото четвърто място на Финалния турнир на Държавно първенство на РБългария.

                           През 2021г. постигнах успехи с моите отбори по баскетбол в първенствата, организирани и администрирани от БФ Баскетбол, като тази спортно-състезателна година  ще остане като най-успешна в историята на баскетболната игра в гр. Силистра до настоящия момент.  Отборът на 12г. момчета на Финален турнир от Държавното първенство завоюва трето място в страната. С бронзови медали се окичиха и състезателите от отбора на юноши 16г., които на Финален  турнир заеха трето място, като същото класиране и медали завоюваха и на Финален турнир на Купа България. Златен медал на Финален турнир на Държавно първенство Първа дивизия завоюва отбора на юноши 18г. Успешната година завърши със златен медал на Държавно първенство Първа дивизия и отбора на момчета 14г. 

                           По направление на спортна школа към ОДК Силистра съм завоювала един път златни медали и два пъти сребърни от Държавните първенства по баскетбол на Ученически спортни школи. За съжаление тези първенства бяха преустановени и резултата от треньорската ми дейност може да се реализира единствено на първенства по баскетбол, организирани от БФ Баскетбол. 

                           В националните отбори на РБългария са се състезавали над двадесет състезатели, възпитаници на силистренския баскетбол, които са резултат от моята дейност. За 2018г. за най-добър български състезател по баскетбол-мъже е определен състезателят Станимир Маринов, който започна състезателната си кариера като осемгодишно момче в гр. Силистра, изграден бе като баскетболист и преотстъпен в мъжки професионален отбор за продължаване на състезателната си кариера. През 2021г. в националния отбор на РБългария за 16г. бе поканен Калин Райчев, а най-успешно се представи на международната сцена  Михаил Калинов, който бе сред най-добрите национални състезатели на възраст 15години, участвали в квалификационен турнир, класирали се и участвали през м. октомври 2021г. на Световно първенство FIBA 15 Skills, като в двубой за третото място на Световно пърлвенство  отборът, воден от Михаил Калинов победи отбора на Китай и се окичи с бронзовите медали.

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Празник на река Дунав 18.06.2021 г.

Участие и демонстрация на ученици, състезавайки се в игри по баскетбол

"Световен ден на спорта",Коледни и Новогодишни турнири, Откриване учебно-състезателната година, Ден на трезвеността и др.

Във всички мероприятия и организирани празници, заедно с определена група от ЦПЛР-ОДК участвахме в демонстрационни мачове или показване на оределени технически сръчности, част от баскетболната игра. 


Членство в организации

Период от Период до Организация
Май 1998 г. До сега "Синдикат на българските учители"
Октомври 1998 г. До сега Българска федерация баскетбол"

Самооценка

Самонаблюдение

      В своята спортно-състезателна дейност се стремя да използвам новостите в спортно-техническата дейност, иновативни практики, които ще подобрят дейностата ми и ще спомогнат по-бързо да достигна до целите, коеито съм си поставила в работата с децата. Заедно с това се опитвам да анализирам ежедневно положителните страни от работата ми и при временни неуспехи и затруднения да вземам решения с които да реша възникналите проблеми.

      Вземайки предвид сериозните ми успехи в областта на спорта, завояваните медали, купи, награди от различни форуми и не на последно място уважението от колеги, общественост, ръководство на града и баскетболната федерация считам, че работя в правилна посока, като използвам максимално възможностите, които имам като спортна база, деца, познания в баскетболната теория и практика, личностни отношения с родители, учители и общественост. 


Бъдещи планове

    Бъдещите ми планове са свързани основно с подобряване и достигане на още върхове в спорта баскетбол, подобряване на теоритичната и практическа подготовка, използване на добри практики, методи и начини за заучаване, затвърждаване и усъвършенстване на технически  и баскетболни умения и сръчности от децата, трениращи бадкетбол в ЦПЛР-ОДК Силистра.

     Основна цел е да положа усилие с работата ми в ЦПЛР-ОДК Силистра и да се боря с негативните тенденции, свързани с нездравословния начин на живот на децата, гръбначни изкривявания, тютюнопушенето, наркоманията, нетолерантност, насилие  и други въздействия, оказващи отрицателно влияние върху детския организъм. Активно ще  съдействам  да се формират социални качества в децата-умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, отговорност и др., които ще ги подпомогнат в реалния им живот на възрастни след години.

Галерия