Татяна Стефанова Атанасова

Татяна Стефанова Атанасова

Националност: българска

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
33 години 6 м. и 8 дни
Учителски стаж:
27 години, 6 месеца и 17 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител на деца и ученици с УИ
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
Център за специална образователна подкрепа - с. Ново село, общ. Велико Търново

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 1989 г. Август 1993 г. ОДЗ” Сашо” гр.Килифарево Детски учител
Септември 1993 г. Август 1995 г. ОУ”Петко Рачев Славейков” гр.В.Търново Начален учител
Декември 1996 г. Юни 1997 г. ЦДГ ”Евгения Кисимова“ гр. В. Търново Детски учител
Септември 1997 г. Юни 1999 г. ОУ ”Петко Рачев Славейков” гр.В.Търново Начален учител
Ноември 2000 г. Ноември 2000 г. ЦДГ ”Райна Княгиня” Гр.В.Търново Детски учител
Ноември 2000 г. Декември 2000 г. ОДЗ”Ален мак” гр.В.Търново Детски учител
Януари 2001 г. Юни 2001 г. ЦДГ”Райна Княгиня” Детски учител
Ноември 2001 г. Октомври 2004 г. ОУ”Христо Ботев” с.Лесичери Начален учител
Май 2005 г. Септември 2005 г. ЦДГ ”Райна Княгиня” Начален учител
Септември 2005 г. До сега Център за специална образователна подкрепа - с. Ново село, общ. Велико Търново Старши учител

Любим цитат

Има два вида учители: тези, които те напълват с толкова много информация, че не можеш да помръднеш и такива, които ти дават само малък подтик и можеш да скочиш до небето. - Робърт Фрост

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1981 г. Май 1984 г. Средно ЕСПУ”Кирил и Методий” гр.Велико Търново
Октомври 1985 г. Юни 1989 г. Висше - магистър ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велико Търново Детски учител
Октомври 2004 г. Април 2006 г. Висше - магистър ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велико Търново Магистър-педагог, детски и начален учител

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
ПУП
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
ПНУП
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2004 г. Май 2005 г. Квалификация на специалист с висше образование - професионална подготовка по олигофренопедагогика Учител в специално училище, олигофренопедагог 1-ва степен 155 ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велико Търново
Декември 2011 г. Януари 2012 г. Квалификация на специалист с висше образование-обечение на ученици по БДП в I-IV клас Обучение на деца и ученици по БДП в парви-четвърти клас 1-ва степен 30 часа Софийски университет „Св.Климент Охридски” , Департамент за информация и усъвършенстване на учителите
Януари 2016 г. Януари 2016 г. Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП Обучение на ученици по БДП 1-ва степен 30 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Октомври 2012 г. Ноември 2012 г. Квалификация на специалист с висше образование ПЕТА професионалноквалификационна степен ПНУП 5-та степен ДИПКУ Тракийски университет-Стара ЗагораКвалификация на
Ноември 2019 г. Декември 2019 г. Квалификация на специалист с висше образование-ЧЕТВЪРТА професионалноквалификационна степен ПНУП 4-та степен СУ"Св.Климент Охридски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2016 г. 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация-итдилине при УНСС-София Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни затруднения
Септември 2016 г. 16 часа 1 кредит СУ"Св.Климент Охридски" Обучения на учители, насочени към формиране на базови терапевтични умения и техники и към изграждане на практически умения за работа с деца със СОП9аутизъм, хиперактивност, сензорна дезинтеграция, дислексия и др."
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Трудотерапия и арттерапия при работа с деца със СОП"
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Превенция на агресията в образователната среда"
Март 2019 г. 16 часа 1 кредит Синдикат на българските учители-гр.София Наставничество в образователната среда
Юли 2019 г. 32 часа 2 кредита Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Позитивна училища среда - ефективна комуникация и управление на конфликти. Модели за взаимодействие между училище, родители и заинтересовани страни"
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Април 2005 г. Юни 2006 г. Обучителен курс Сертификат компютърни умения-Windows,W ord,Excel ord, Европейски център за обучение и квалификация гр. Велико Търново
Юни 2013 г. Юни 2013 г. Семинар Обучение на зрително затруднени деца Митистерство на образованието
Юли 2013 г. Юли 2013 г. Квалификационен курс Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности Министерство на образованието
Юни 2014 г. Юни 2014 г. Семинар Педагогически и психологически техники за работа с ученици с разтройства на речта РААБЕ България
Юли 2015 г. Юли 2015 г. Семинар Цикъл практики за работа с деца без алтернативна система за комуникация Диагностично консултативен , терапевтичен и обучителен център за лица с речеви, емоционални и поведенчески нарушения и
Март 2018 г. Март 2018 г. Семинар Взаимодействие между Регионалния екип и Екипите за подкрепа за личностно развитие Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Околен свят/География и икономика 1 клас; 2 клас; 3 клас; 4 клас; 6 клас; 7 клас 2021/2022
Математика 1 клас; 2 клас; 3 клас; 4 клас; 6 клас; 7 клас 2021/2022
Математика 11 клас; 12 клас 2021/2022
Технологии и предприемачество 1 клас; 2 клас; 3 клас; 4 клас; 6 клас; 7 клас 2021/2022
Родинознание/Човекът и обществото/История и цивилизация 3 клас 2021/2022
Човекът и природата/Биология и здравно образования 3 клас 2021/2022
Български език и литература 1 клас 2021/2022
Технологии и предприемачество 1 клас 2021/2022
физическо възпитание и спорт 1 клас 2021/2022

Умения и компетентности

Социални умения

Настоящата ми работа е свързана с обучението, възпитанието и обгрижването на деца със специални образователни потребности и деца с множество увреждания от различните етнически групи. Тази работа включва добри комуникативни умения, добра екипност и целенасочени усилия от моя страна да се увеличат възможностите на децата с интелектуална недостатъчност, за да развият те своите способности и да компенсират част от дефицитите си, освен чрез задължителното обучение и чрез широка гама от извънкласни дейности за повишаване практическита им умения, самочувствието им и тяхната самостоятелност и умения за самостоятелен социален живот.

Организационни умения

Обучавам деца  с умерена и тежка форма на умствена изостаналост и множество съпътстващи заболявания Нося ежедневна отговорност за здравето и живота им. Длъжностната ми характеристика включва  компетенции и умения, различни от тези на учителите в масови училища (подобряване на самообслужването на децата, повишаване на социалните им умения, общото моторно развитие, езиково-говорното развитие, комуникативните умения и др. ) Впредвид поведенческите отклонения на по-голямата част на учениците, породени от сериозни аномалии в психо-физическото им развитие, често съм поставена в трудни ситуации, които изискват своевременни оперативни решения. Работата ми изисква добра мобилност и контакти с различните социални институции и институциите, опазващи   човешкия живот.

Работа в екип

Член съм на  Координиращ екип в ЦСОП и изпълнявам задълженията си като негов ръководител в съответствие  с условията и реда на  Наредба за приобщаващо образование. В ежедневната си работа си партнирам с всички педагогически и непедагогически специалисти, с ръководния екип на институцията.Осъществявам връзка и поддържам контакт с родители/настойници, учители и възпитатели от други училища, представители на ДСП Отдела по  "Закрила на детето". Участвам в работата на педагогическия съвет , на комисии и др.

Технически умения

Умения за работа с операционна система Windows ; MS Office- Word, Excel

 

Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда стимулираща детското развитие; използване на разнообазни методи и форми на преподаване; създаване на благоприятен психологически климат; откриване  индивидуалността на ученика; изграждане на умения за общуване и социална адаптация


Методи на преподаване

 

 

Познавам когнитивното,емоционалното и физическото развитие на учениците си и техните специфични потребности.Отчитам конкретните особености на всеки ученик-възрастови, когнитивни, емоционални, развитие на психичните процеси и познавателни умения. Ориентирам обучението им в зависимост от индивидуалните им потребности и възможности, като прилагам индивидуален и диференциран подход. Прилагам  иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване на учениците с ментални и множество увреждания, приложими за учебния предмет, по който преподавам. Използвам техники  и начини за формиране на комуникативни умения, формиране на общообразователни знания и практически умения на учениците със специални образователни потребности.Използвам подходящи образователни продукти , средства и материали. Осигурявам възможност на учениците да упражняват и прилагат придобитите знания, да развият и повишат практическите си умения.


Философия на преподаване

Всяко дете  има възможности за развитие. Всеки ученик със специални образователни потребности трябва да има възможност да изяви своя потенциал, съобразно индивидуалните си способности и интереси. Това го мотивира да се чувства ценен и го прави активен участник в процеса на образованието.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2005 г. До сега Синдикатът на българските учители (СБУ) към КНСБ
Декември 2015 г. До сега Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа
Октомври 2011 г. Юни 2017 г. Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование