Учебна 2020 - 2021 година

Даниела Кирилова Кирова

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0899730191

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
17 години, 6 месеца
Учителски стаж:
8 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Логопед
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
"Д-р Петър Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2019 г. До сега ЦСОП "Д-р Петър Берон" - Добрич Логопед
Септември 2014 г. Септември 2019 г. ЦСОП "Д-р Петър Берон" - Добрич Учител на деца със СОП
Септември 2013 г. Юли 2014 г. ЦСОП "Д-р Петър Берон" - Добрич Учител на деца със СОП
Септември 2012 г. Юли 2013 г. ЦСОП "Д-р Петър Берон" - Добрич Учител на деца със СОП

Любим цитат

„За да се проявят артистичните способности на детето, ние трябва да му помогнем да подготви очите си да виждат, ръцете си – да работят, а душата си – да чувства.” - Мария Монтесори

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2012 г. Юли 2014 г. Висше - магистър ШУ "Еп. К. Преславски" - град Шумен Специална педагогика - Диагностика и корекция на комуникативни нарушения
Октомври 2004 г. Март 2006 г. Висше - магистър Технически университет - град Варна Социална работа с деца
Октомври 2000 г. Юни 2004 г. Висше - бакалавър ШУ "Еп. К. Преславски" - град Шумен Българска филология

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Логопед. Учител на деца с езиково - говорни нарушения.
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2019 г. Декември 2020 г. Допълваща и алтернативна комуникация при дизартрия Логопедия 3-та степен ДИКПО - Варна към ШУ "Еп. К. Преславски"
Септември 2019 г. Октомври 2019 г. Специална педагогика 4-та степен ДИКПО - Тракийски университет - Стара загора
Септември 2015 г. Октомври 2015 г. Специална педагогика 5-та степен ДИКПО - Варна към ШУ "Еп. К. Преславски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Интеракта Използващи на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности
Април 2020 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" Валфдорската образователна система
Септември 2019 г. 32 часа 2 кредита ДИКПО - Тракийски университет - Стара загора "Научно - методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение"
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси "Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти"
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Интерактивни методи на обучение"
Септември 2015 г. 8 часа 0.5 кредита ДИКПО - Варна към ШУ "Еп. К. Преславски" "Съвременни аспекти на специалната педагогика"

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения

Притежавам отлични комуникативни умения, имам способност за работа в екип, коректност, лоялност, отговорност, организираност.

Организационни умения

Планирам и провеждам ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на учениците. Формира и изгражда нови знания, умения, ценности и отношения у децата.

Опазване живота и здравето на учениците.

Умея да привличам вниманието, да провокирам, мотивирам и стимулирам мисловната дейност на учениците.

Технически умения

Работя с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, Internet

Имам умения за работа с мултимедия и електронни ресурси.

Умея да поддържам и актуализирам данни на сайт, блог.

 

Когнитивно-базирани умения

Възприемам детето като ценност.

Осъществявам педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи и форми.

Извършвам диагностика на езиково - говорните и комуникативни нарушения и диагностика на детското развитие.

Артистични умения

Пригежавам много добри артистични и танцови умения.

Вземам активно участие в организирането и реализирането на тържества и мероприятия.

Определяне и постигане цели

Да се повиши качеството на логопедичната терапия.

Да се мотивират родителите за участие в логопедичната терапия.

Да се формират умения за правилно звукопроизношение.

Да се формира фонематичен слух и да се развие артикулационната моторика.

Да се формира богат активен и пасивен речник.

Да се формира граматически правилен говор.

Да се формират умения на самостоятелна говорна изява.

Логопедична дейност

В логопедичния кабинет към ЦСОП „Д-р Петър Берон" - град Добрич се извършват следните дейности:

1. Диагностика - Установяват се причините и степента на езиково - говорното нарушение. Поставя се логопедична диагноза и се прави индивидуален терапевтичен план за работа.

2. Корекция - Организация и провеждане на терапевтични занятия с учениците с цел подобряване на езиково - говорните и комуникативни умения. Корекционната работа е изцяло съобразена с индивидуалните нужди на всеки ученик. Заниманията се провеждат индивидуално или в малки групи.

3. Терапия - Провежда се с цел преодоляване на езиково - говорното нарушение и достигане до оптимални нива на речево развитие. При различните нарушения периода на терапия е различен. Периодично се извършва проверка на динамиката на развитие с цел определяне на бъдещи задачи.

4. Консултации - Консултациите с родителите имат за цел да мотивират родителя за участие в логопедичната терапия, тъй като родителят е най - добрият ко-терапевт на своето дете. Консултации с ученици, дори когато не е необходима бъдеща терапия. Консултации с ЕПЛР - това срещи на които се определя индивидуалната програма за работа на всяко дете и срещи на които се проследява динамиката на развитие на учениците със специални образователни потребности.


Методи на преподаване

От голямо значение за мен е индивидуалният подход към всяко дете. Наблюдението на учениците в обичайна среда е един от основните методи в диагностичната дейност, тъй като дава най - точна и ясна информация за състоянието и потребностите на децата. Логопедичната терапия провеждам индивидуално и групово, съобразно логопедичната диагноза и индивидуалните потребности на всеки ученик. Стремя се за всички деца, включени в логопедичната група да подготвя дидактични и терапевтични материали, съобразно тяхните възможности. В логопедичната дейност включвам още игрови дейности, арттерапия (куклотерапия, приказкотерапия, музикотерапия, разнообразни изобразителни дейности), внедрила съм успешно в терапевтичния процес методите на Мария Монтесори и Валфдорфската педагогика. 

   


Философия на преподаване

Моята философия поставя детето в центъра като личност.Всеки ученик има своите силни страни, които трябва да се открият и надграждат.

Смятам че децата имат собствено темпо на учене, защото в повечето случаи се водят от собствените си инстинкти в обучението и терапевтичния процес. Винаги са готови за действие, защото е засилено любопитството им и така развиват невероятна способност за концентрация. 

От значение за развитието на детето и за успешен терапевтичен процес важна роля играе семейството. Затова за мен, добрата комуникация между родител и специалист е от огромно значение и трябва да бъдем партньори в обучението и възпитанието на детето.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Юни 2015 г. Юни 2015 г. Thinking globally, learning together Erasmus +