Учебна 2021 - 2022 година

Даниела Кирилова Кирова

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0899730191

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
18 години
Учителски стаж:
9 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Логопед
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
"Д-р Петър Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2019 г. До сега ЦСОП "Д-р Петър Берон" - Добрич Логопед
Септември 2014 г. Септември 2019 г. ЦСОП "Д-р Петър Берон" - Добрич Учител на деца със СОП
Септември 2013 г. Юли 2014 г. ЦСОП "Д-р Петър Берон" - Добрич Учител на деца със СОП
Септември 2012 г. Юли 2013 г. ЦСОП "Д-р Петър Берон" - Добрич Учител на деца със СОП
Юли 2007 г. Септември 2014 г. Дневен център за деца с увреждания Социален педагог
Януари 2005 г. Юли 2007 г. Дневен център за деца с увреждания Социален работник

Любим цитат

„За да се проявят артистичните способности на детето, ние трябва да му помогнем да подготви очите си да виждат, ръцете си – да работят, а душата си – да чувства.” - Мария Монтесори

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2012 г. Юли 2014 г. Висше - магистър ШУ "Еп. К. Преславски" - град Шумен Специална педагогика - Диагностика и корекция на комуникативни нарушения
Октомври 2004 г. Март 2006 г. Висше - магистър Технически университет - град Варна Социална работа с деца
Октомври 2000 г. Юни 2004 г. Висше - бакалавър ШУ "Еп. К. Преславски" - град Шумен Българска филология

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Логопед. Учител на деца с езиково - говорни нарушения.
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2019 г. Декември 2020 г. Допълваща и алтернативна комуникация при дизартрия Логопедия 3-та степен ДИКПО - Варна към ШУ "Еп. К. Преславски"
Септември 2019 г. Октомври 2019 г. Специална педагогика 4-та степен ДИКПО - Тракийски университет - Стара загора
Септември 2015 г. Октомври 2015 г. Специална педагогика 5-та степен ДИКПО - Варна към ШУ "Еп. К. Преславски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Септември 2021 г. 16 часа 2 кредита Фондация "С-ИВВЕНА" Алтернативни методи за комуникация при деца от аутистичния спектър и сходни нарушения - работа по програма С.К.О.К. (Система за комуникция чрез обмяна на картинки)
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит ИНТЕРАКТА Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Интеракта Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности
Април 2020 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" Валфдорската образователна система
Септември 2019 г. 32 часа 2 кредита ДИКПО - Тракийски университет - Стара загора "Научно - методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение"
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси "Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти"
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Интерактивни методи на обучение"
Септември 2015 г. 8 часа 0.5 кредита ДИКПО - Варна към ШУ "Еп. К. Преславски" "Съвременни аспекти на специалната педагогика"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2020 г. Юни 2021 г. Вътрешна квалификационна дейност 21 ЦСОП "Д–р. П. Берон" - учители
Септември 2019 г. Юни 2020 г. Вътрешна квалификационна дейност 23 ЦСОП "Д–р. П. Берон" - учители

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Конференция Движението и играта, които ни свързват. Аспекти на психомоторната терапия в България" Българска асоциация за развитие на Психомоториката (БАМПТ)
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Конференция Допълваща и алтернативна комуникация Фондация "Асист - помагащи технологии"
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Обучителен курс "Работа в подготвена Монтесори среда" Фондация "Карин дом"
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Обучителен курс "Обучение по Монтесори метод за деца със СОП" АСОЦИАЦИЯ МОНТЕСОРИ - РЪКА ЗА РЪКА
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс "Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма" Институт за човешки ресурси
Март 2019 г. Август 2019 г. Обучителен курс "Обучение по Валфдорф - Щайнер метод" АСОЦИАЦИЯ МОНТЕСОРИ - РЪКА ЗА РЪКА
Март 2016 г. Март 2016 г. Конференция "Моделиране на нови услуги за деца със специални нужди в България" Фондация "Карин дом"
Март 2016 г. Юни 2016 г. Обучителен курс Английски език - ниво А2 Езикова школа "Ново начало"
Февруари 2016 г. Февруари 2016 г. Семинар "Иновативни и практически приложими методи и подходи за работа с деца със специални нужди. Споделяне на добри практики" Фондация "Карин дом"
Декември 2015 г. Февруари 2016 г. Обучителен курс Английски език - ниво А1 Езикова школа "Ново начало"
Декември 2015 г. Декември 2015 г. Обучителен курс "Работа в мултисензорна среда" Фондация "Карин дом"
Април 2015 г. Април 2015 г. Обучителен курс "Компоненти на подкрепящата среда. Акценти в използването на сензорни стимули и дейности" Фондация "Карин дом"
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Семинар "Анти - стрес - за самопознание и личностово развитие" Фондация "Социални общности" - Консултативен център "Плиска"
Юли 2013 г. Май 2014 г. Обучителен курс "Обучение по Монтесори метод" АСОЦИАЦИЯ МОНТЕСОРИ - РЪКА ЗА РЪКА
Декември 2012 г. Декември 2012 г. Семинар "Професионален стрес и съхранение на учителите" Фондация "Социални общности" - Консултативен център "Плиска"
Март 2011 г. Март 2011 г. Обучителен курс "Използване на системен подход при работа с деца с хиперактивност и агресивно поведение" Фондация "Социални общности" - Консултативен център "Плиска"
Септември 2010 г. Септември 2010 г. Семинар Кратки интервенции за подобряване на услугите за деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества Общински съвет по наркотични вещества - град Добрич

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)
Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения

Притежавам отлични комуникативни умения, имам способност за работа в екип, коректност, лоялност, отговорност, организираност.

Организационни умения

Планирам и провеждам ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на учениците. Формира и изгражда нови знания, умения, ценности и отношения у децата.

Опазване живота и здравето на учениците.

Умея да привличам вниманието, да провокирам, мотивирам и стимулирам мисловната дейност на учениците.

Технически умения

Работя с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, Internet

Имам умения за работа с мултимедия и електронни ресурси.

Умея да поддържам и актуализирам данни на сайт, блог.

 

Когнитивно-базирани умения

Възприемам детето като ценност.

Осъществявам педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи и форми.

Извършвам диагностика на езиково - говорните и комуникативни нарушения и диагностика на детското развитие.

Артистични умения

Пригежавам много добри артистични и танцови умения.

Вземам активно участие в организирането и реализирането на тържества и мероприятия.

Определяне и постигане цели

Да се повиши качеството на логопедичната терапия.

Да се мотивират родителите за участие в логопедичната терапия.

Да се формират умения за правилно звукопроизношение.

Да се формира фонематичен слух и да се развие артикулационната моторика.

Да се формира богат активен и пасивен речник.

Да се формира граматически правилен говор.

Да се формират умения на самостоятелна говорна изява.

Логопедична дейност

В логопедичния кабинет към ЦСОП „Д-р Петър Берон" - град Добрич се извършват следните дейности:

1. Диагностика - Установяват се причините и степента на езиково - говорното нарушение. Поставя се логопедична диагноза и се прави индивидуален терапевтичен план за работа.

2. Корекция - Организация и провеждане на терапевтични занятия с учениците с цел подобряване на езиково - говорните и комуникативни умения. Корекционната работа е изцяло съобразена с индивидуалните нужди на всеки ученик. Заниманията се провеждат индивидуално или в малки групи.

3. Терапия - Провежда се с цел преодоляване на езиково - говорното нарушение и достигане до оптимални нива на речево развитие. При различните нарушения периода на терапия е различен. Периодично се извършва проверка на динамиката на развитие с цел определяне на бъдещи задачи.

4. Консултации - Консултациите с родителите имат за цел да мотивират родителя за участие в логопедичната терапия, тъй като родителят е най - добрият ко-терапевт на своето дете. Консултации с ученици, дори когато не е необходима бъдеща терапия. Консултации с ЕПЛР - това срещи на които се определя индивидуалната програма за работа на всяко дете и срещи на които се проследява динамиката на развитие на учениците със специални образователни потребности.


Методи на преподаване

От голямо значение за мен е индивидуалният подход към всяко дете. Наблюдението на учениците в обичайна среда е един от основните методи в диагностичната дейност, тъй като дава най - точна и ясна информация за състоянието и потребностите на децата. Логопедичната терапия провеждам индивидуално и групово, съобразно логопедичната диагноза и индивидуалните потребности на всеки ученик. Стремя се за всички деца, включени в логопедичната група да подготвя дидактични и терапевтични материали, съобразно тяхните възможности. В логопедичната дейност включвам още игрови дейности, арттерапия (куклотерапия, приказкотерапия, музикотерапия, разнообразни изобразителни дейности), внедрила съм успешно в терапевтичния процес методите на Мария Монтесори и Валфдорфската педагогика. 

   


Философия на преподаване

Моята философия поставя детето в центъра като личност.Всеки ученик има своите силни страни, които трябва да се открият и надграждат.

Смятам че децата имат собствено темпо на учене, защото в повечето случаи се водят от собствените си инстинкти в обучението и терапевтичния процес. Винаги са готови за действие, защото е засилено любопитството им и така развиват невероятна способност за концентрация. 

От значение за развитието на детето и за успешен терапевтичен процес важна роля играе семейството. Затова за мен, добрата комуникация между родител и специалист е от огромно значение и трябва да бъдем партньори в обучението и възпитанието на детето.

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

Национален конкурс "Щърко шарен, добре си ни дошъл" - Детски комплекс - град Сливен

Първо място за Добромир от 8 клас през месец април 2014 година.

III Национален конкурс "Великденско огънче в шепите си нося"

Първо място за Елена Стефанова от 8 клас през месец април 2014 година

Национален детски конкурс „ВИЖ МОЯ АНГЕЛ” - София

Първа награда за Стефан Весков Недялков за кукла на ангел през декември 2014 година.

II Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои

Поощрителна награда за Мемдали от 7 клас за куклите на Маша и мечока през месец май 2013 година

III Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои

Втора награда за Елена Стефанова от 8 клас за куклите на Хитър Петър и Неродена мома през месец май 2014 година


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Статия Автор "Традиционни и съвременни методи в образованието"

Представена на международен симпозиум, организиран от специално училище "Емил Гарлеану" от Галац, Румъния.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Февруари 2021 г. Май 2021 г. My city in shapes партньор Fehmi Cerrahoglu School of Special Education Practice School III - Turcay
Ноември 2020 г. Май 2021 г. Let me know you партньор Özel Selcuklu Yöntem Koleji – Turcay
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. "Thining Globally Learning Together" домакин ЦСОП "Д-р Петър Берон"

Представих презентация на тема "Приложение на Монтесори метода в условията на специалното училище"

Юни 2015 г. Юни 2015 г. Thinking globally, learning together гост Lakeside school, Welwyn Garden City - London, UK

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Логопед с добро сърце 02.03.2020 г.

Извършване на безплатни логопедични консултации на деца с езиково - комуникативни нарушения с фокус върху ранната интервенция.


Членство в организации

Период от Период до Организация
Февруари 2019 г. До сега Национална асоциация на работещите в центрове за специална образователна подкрепа -НАРЦСОП
Септември 2012 г. До сега Синдикат на българските учители