Учителско портфолио

Венцислав Божидаров Чапкънов

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887363576

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
37 години и 6 месеца
Учителски стаж:
35 години и 5 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ДЕВЕТО ОУ "Пейо Крачолов Яворов" - гр. Благоевград

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 1988 г. Август 2006 г. Помощно училище " Отец Паисий" - гр. Благоевград Възпитател
Септември 2006 г. Август 2010 г. РЦПИОВДУСОП - гр. Благоевград Ресурсен учител
Септември 2010 г. Ноември 2017 г. РЦПППО - гр. Благоевград Старши ресурсен учител
Декември 2017 г. До сега ДЕВЕТО ОУ "Пейо Крачолов Яворов" - гр. Благоевград Старши ресурсен учител

Любим цитат

"Не съвършеният, а несъвършеният е този, който се нуждае от повече обич." - Оскар Уайлд

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Август 1984 г. Септември 1989 г. Висше - магистър ВПИ - гр. Благоевград Дефектология

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Олигофренопедагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Януари 2014 г. Октомври 2014 г. 5-та степен СУ "Св. Климент Охридски" - Департамент за информация и усъвършенстване на учители
Януари 2016 г. Октомври 2016 г. 4-та степен СУ "Св. Климент Охридски" - Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Декември 2016 г. 16 часа 1 кредит НВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново Вербална и невербална комуникация
Юли 2017 г. 16 часа 1 кредит НВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново Екипите за личностно развитие в училищата и детските градини
Ноември 2019 г. 32 часа 2 кредита Център за професионално обучение Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции
Ноември 2021 г. 16 часа 1 кредит Мениджър Консулт ЕООД Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти
Юли 2022 г. 16 часа 1 кредит НЦПКПС Методи и подходи за работа с деца в риск
Септември 2023 г. 16 часа 1 кредит НЦПКПС Обучения на специалисти от ЕПЛР за прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със СОП и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на децата.
Ноември 2023 г. 16 часа 1 кредит НЦПКПС Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи за обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване текущия и годишни
Декември 2023 г. 32 часа 2 кредита Тренинг и обучителен център "Щастие" STEM и STEAM обучение в предучилищното и училищно образование. Интегриране на образователните иновации в заниманията с децата/учениците.

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Изпитите след седми клас 1 ДЕВЕТО ОУ "Пейо Крачолов Яворов" - гр. Благоевград
Януари 2024 г. Януари 2024 г. Открита педагогическа практика 1 ДЕВЕТО ОУ "Пейо Крачолов Яворов" - гр. Благоевград

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Август 2000 г. Юли 2001 г. Обучителен курс Философия и компоненти на „Програма Стъпка по Стъпка”програмата Фондация „Програма Стъпка по Стъпка”
Ноември 2007 г. Ноември 2007 г. Обучителен курс Интегрирано обучение на деца със СОП Европартньори 2007
Ноември 2008 г. Ноември 2008 г. Обучителен курс Разработване на индивидуална учебна програма Фондация Европартньори 2007
Юни 2010 г. Юни 2010 г. Семинар Монтесори педагогика и нейното приложение в работата с деца със СОП в училищата Център за приобщаващо образование
Декември 2010 г. Декември 2010 г. Обучителен курс „Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм“ Фондация „Социални общности”
Юни 2011 г. Юни 2011 г. Семинар Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в начална училищна възраст НБУ
Юни 2012 г. Юни 2012 г. Семинар Аутизъм – диагностика и терапия НБУ
Юни 2013 г. Юни 2013 г. Семинар Работа с ученици за развиване на паметта и подобряване концентрацията на вниманието“ Център за обучение, консултации и тренинг ZS консулт-Варна
Юни 2014 г. Юни 2014 г. Обучителен курс Развитие и управление на личната харизма Асоциация Радика 357
Юни 2015 г. Юни 2015 г. Обучителен курс „Развитието на фонологичното осъзнаване на децата със СОП в помощ на процеса на ограмотяване“ Логопедичен център „Говори с мен”
Декември 2015 г. Декември 2015 г. Обучителен курс „Агресията и „беззагубният“ метод за разрешаване на конфликти“ Фондация „Кузманов”
Март 2016 г. Март 2017 г. Обучителен курс Образователен мениджмънт ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград
Юни 2016 г. Юни 2016 г. Обучителен курс Монтесори терапия с практическа насоченост Монтесори работилница
Септември 2017 г. Септември 2017 г. Обучителен курс Ерготерапия за деца с нарушения Frontline
Март 2019 г. Март 2019 г. Обучителен курс Участие в обучителни дейности Erasmus+
Април 2019 г. Април 2019 г. Обучителен курс Обучение на Регионалните управления на образованието и обучение на Ресурсните учители Център за развитие на човешките ресурси
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучителен курс Microsoft Teams – среда за съвместно обучение и сътрудничество РААБЕ

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)
Руски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Преподаване на деца със СОП 1 клас; 2 клас; 3 клас; 4 клас; 7 клас 2023/2024

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Девето ОУ „Пейо Крачолов Яворов“ – гр. Благоевград 2023/2024

Умения и компетентности

Спортни умения

Притежавам лицензи за треньор по футбол и баскетбол, ниво "С" от Спешъл Олимпикс България

Социални умения

Удостоверение за успешно завършил курс на тема "Развитие и управление на личната харизма"

Организационни умения

Посещавал съм едногодишен курс по Образователен мениджмънт към ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград


Методи на преподаване

- Винаги се старая да имам съвременен подход при общуването с децата и учениците със СОП

- Използвам подходящи образователни техники и разнообразни методи в зависимост от поставените цели и задачи, заложени в План за подкрепа и Индивидуалните учебни програми, специфични за децата и учениците със СОП

- Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация

- Старая се да формирам разбиране за ученето като съзнателно усилие, изискващо самодисциплина, организация и отговорност


Философия на преподаване

Аз вярвам, че:

- Целта на образованието е развитието на автономна, "уникална" личност.

- Ролята на учителя е на медиатор, подкрепящ, сътрудник, стимулиращ, провокиращ, справедлив.

- Акцентът е върху "знанията как..." и "умението да..."

- Смисълът на допълнителната подкрепа е да се осигури допълнителен и различен ресурс-начин за достойно преживяване за учене, научаване и участие в естествената им социална среда, съобразно техните оптимални възможности.

Подкрепата представлява онази опора, която помага на човек да се придвижва напред. Ползата за личностното развитие ще дойде от тези учители, които имат способността да предадат учениците вълнението си за знанието в света, за човешките изобретения и културата, по начин, по който ще го свържат с вълнението си за съдбата на самото дете и за изборите, които то ще направи.


Добри практики

„Съвместни дейности с ЦСОП по случай Деня на хората с увреждания“

Постижения на специалиста

Лични постижения

Изработване презентация „Хиперактивност и дефицит на вниманието – стратегии за подпомагане на децата/учениците с ХАДВ“
Изработване презентация „Специфика на работата с деца от аутистичния спектър“

Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Инициативност при провеждане на спортни състезания 2011/2012
Организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности с деца и ученици със СОП 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2008/2009

Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Реферат Автор Органи на управление в образованието и съдържание на контролната им дейност съгласно Закона за предучилищното и училищното образование
Реферат Автор „ Сравнителен анализ на финансирането на образованието в страните от ЕС”
Друго Автор Подкрепата за личностно развитие в новите образователни политики за приобщаващо образование

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2020 г. Септември 2021 г. Обучение на ученици от аутистичния спектър по програма КТМ Ресурсен учител Фондация "Образователно Равенство Аутизъм - България"

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2018 г. Септември 2020 г. „Inclusive education-by Default or by design“ по програмата на ERASMUS+ - Ресурсен учител ERASMUS+
Септември 2022 г. Март 2023 г. Подкрепа за приобщаващо образование Учител, работещ на пакетен принцип Девето ОУ "Пейо Крачолов Яворов" - гр. Благоевград

Прилагане на модели на обучение, разработени от педагогически специалисти чрез иновативни адаптивни подходи за включване в образователния процес и за осъществяване на приобщаващо образование.


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Патронно тържество; спортен празник и др. 17.02.2023 г.

Участие в организирането и провеждането на училищни тържества, спортни мероприятия и др.


Членство в организации

Период от Период до Организация
Март 2012 г. До сега Национална Асоциация на Ресурсните Учители /НАРУ/ - България
Юли 2016 г. До сега СБУ

Самооценка

Самонаблюдение

Като учител с дългогодишна /34 год./ практика, мисля че се справям много добре с изпълнението на основните си дейности и отговорности:

- подпомагам децата/учениците със СОП с цел да се разкрият и доразвият индивидуалните им способности, възможности, интереси и особености

- изучавам и контролирам взаимоотношенията в детскити колективи, влиянията на социалната среда, мотивацията и ценностната ориентация

- работя за регулиране на взаимоотношенията в семейството и в учебната среда

- участвам активно във всички ЕПЛР/екип за подпомагане на личностното развитие/ в училището

- подпомагам дейността на колегите, заемащи длъжността "младши учител"

- оказвам помощ на учителите при избора на методически инструментариум, използвам и показвам ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес.

напянъх


Бъдещи планове

В този век на непрекъснато технологично и иновативно еволюиране, за да просперирам е нужно:

- да насоча вниманието на децата/учениците към използването на новостите в информационните технологии с цел усъвършенстване тяхното обучение - допълнителна информация, подбор и селекция

- да посещавам курсове и обучения в областта на специалната педагогика; участие в педагогически форуми, семинари, конференции и обмяна на опит 

- усъвършенстване уменията ми за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали

- развитие на други иновативни методи за обучение

- участие в различни проекти и програми, свързани с приобщаващото образование.

Галерия