Учителско портфолио

Валентина Начева

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0884848290

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
18 години
Учителски стаж:
5 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Основно училище "Иван Сергеевич Тургенев"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2016 г. До сега Основно училище "Иван Сергеевич Тургенев" учител
Септември 2020 г. Юли 2021 г. Основно училище "Иван Сергеевич Тургенев" ЗДАСД

Любим цитат

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален” Плутарх

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1997 г. Януари 2003 г. Висше - магистър Русенски университет "Ангел Кънчев" ЗТТ
Септември 2016 г. Април 2018 г. Висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски” Педагогика на обучението по математика и информатика
Септември 2016 г. Септември 2018 г. Висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски” Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Педагогика на обучението по математика и информатика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юли 2019 г. Октомври 2019 г. ПКС 5-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит БАН Кирило- Методиевски научен център гр.София „Хуманитаристиката в иновативното училище: предизвикателства и решения”
Юли 2018 г. 16 часа 1 кредит Фондация „Кузманов” „Мениджмънт на класа”
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦМЕДТ„Амалипе”- гр.Велико Търново „Всеки ученик ще бъде отличник”: практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”-гр.Шумен Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна „Новите учебни програми и учебното съдържание по изобразително изкуство в V – VII клас”
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит SHKOLO Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Изобразително изкуство 1 клас 2016/2017
Изобразително изкуство 2 клас 2016/2017
Изобразително изкуство 3 клас 2016/2017
Изобразително изкуство 4 клас 2016/2017
Изобразително изкуство 5 клас 2016/2017
Изобразително изкуство 6 клас 2016/2017
Изобразително изкуство 7 клас 2016/2017
Изобразително изкуство 8 клас 2016/2017
Изобразително изкуство 5 клас 2017/2018
Изобразително изкуство 6 клас 2017/2018
Изобразително изкуство 7 клас 2017/2018
Технологии и предприемачество 5 клас 2017/2018
Технологии и предприемачество 6 клас 2017/2018
Технологии 7 клас 2017/2018
Изобразително изкуство 1 клас 2018/2019
Изобразително изкуство 2 клас 2018/2019
Изобразително изкуство 4 клас 2018/2019
Изобразително изкуство 5 клас 2018/2019
Изобразително изкуство 6 клас 2018/2019
Изобразително изкуство 7 клас 2018/2019
Технологии и предприемачество 5 клас 2018/2019
Технологии и предприемачество 6 клас 2018/2019
Математика ИУЧ 5 клас 2019/2020
Математика ООП 6 клас 2019/2020
Математика ИУЧ 6 клас 2019/2020
Математика ИУЧ 7 клас 2019/2020
Технологии и предприемачество 5 клас 2019/2020
Технологии и предприемачество 6 клас 2019/2020
Технологии 7 клас 2019/2020
Математика ООП 6 клас 2020/2021
Математика ИУЧ 6 клас 2020/2021
Математика ООП 7 клас 2020/2021

Умения и компетентности

Организационни умения

Притежавам умения да организирам учениците за часа, да създам творческа атмосфера, да им предоставя възможност да изявят своите способности и личностни качества, които ползват самостоятелно или в различни комбинации.

Социални умения

Проявявам загриженост и емпатия. Толерантна съм към различни мнения.

Технически умения

Компютърни умения - Windows XP, Power Point, Paint 3D, Word, Exsel, Internet; облачни технологии; работа с мултимедия, работа с офис техника


Методи на преподаване

В работата си подбирам подходящи методи, средства и стратегии за преподаване:

  • словесни методи - разказ, беседа, обяснение, лекция
  • нагледни методи - наблюдение, измерване, експериментиране, онагледяване
  • практически методи - упражнение, практическа работа
  • интерактивни методи - светкавица, мозъчна атака
  • работа по проекти, самостоятелна рабоата и др.

Включвам в преподаването си дидактически материали, сборници, тестове, странична литература, работни листи, материали от олимпиади и състезания провели се в предходни години и др, като вземам под внимание ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребости на учениците.

С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално, групово и индивидуално. Разпределям задачите според степента на трудност и възможностите на ученика. Диференцирам и домашните работи. Учениците, които се справят бързо и без проблеми с учебния материал работят допълнително със сборници и учебни помагала както в часовете, така и за самоподготовка. Самостоятените работи, с които получавам обратна връзка за наученото от учениците, са съобразени със състава на всеки един клас и математическите способности.

Съдържанието на учебния материал излагам разбираемо, на достъпен за всички език. След като учениците са усвоили поднесеното съдържание, нивото на изказ се вдига , за да може да се отговори на различните потребности на учениците. Така всеки намира място в различните нива, отговарящо на неговите възможности и цели. Последователност, насоченост, подчинявайки се на поставената дидактическа задача, описват дейността, за постигане на желани резултати, за възможно най-кратко време. Преподавам не само факти, а стимулирам и  самостоятелната мисъл и дейност на учениците. По време на урочната дейност онагледявам урока с чертежи, схеми, примери от житейски ситуации или от други предметни теми. Създава се диалог, който цели да предизвика самостоятелна мисъл и интерес към материала. Изисквам от всеки ученик да се включва в урока,  подчертавам техните успехи, правя корекция на пропуските им. Използвам устни и писмени изпитвания, тъй като някои са по-добри когато показват наученото писменно, други обратно.

С всеки използван метод или похват имам за цел да обуча ученика, така че той да достигне необходимото интелектуално развитие за дадения етап от своето образование. Но какъвто и метод да използвам, винаги в центъра е ученика - неговите възможности, интереси и потребности, за да може той да усети колко е важно за мен именно неговия инререс и неговия напредък в познанието. Усещайки вниманието върху себе си, децата са по-спокойни и по-отговорни в работата си, а това прави пътят на обучението по-лек и по-ползотворен.


Философия на преподаване

Привлекателното преподаване на математиката е от изключителна важност за създаване на интерес у ученика към учебния предмет. В съвременното образование учителите все по-често търсим новаторски методи и похвати за събуждане на интереса  на учениците и развиване на творческият им потенциал. Използването на нагледни примери от заобикалящата ни действителност в обучението по математика е едно много подходящо средство за разнообразяване  на учебното съдържание, като по този начин вниманието на  учениците се насочва върху реалния живот, провокира тяхната мисловна дейност и им дава възможност да изпитат естетическа наслада от всичко действително и хубаво в природата, в бита, в творчеството, както  и да възприемат математиката като интересен предмет в училище. Прилагането на математическите умения е интелектуално приключение, изискващо въображение, съобразителност, логическо мислене, последователност и критичност.

 Не всеки е длъжен да  се занимава с математика така, както правят това математиците, но всеки учител е длъжен да насочва своите ученици в часовете, за да развиват те качества като наблюдателност, умение да сравянват, абстархират и обобщават, да формират логическото си мислене, творческото въображение, да усъвършенстват способностите си. Осъзнавайки присъствието на математиката в нашето ежедневие, нейната значимост и голяма приложимост, тя става по-интересна и достъпна за учениците, което спомага разбирането и усвояването на учебния материал, за неговото затвърждаване, като осигурява трайност на усвоените математически знания.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Грамота за учител по изобразително изкуство за отличното представяне на мои ученици в Национален конкурс "Рицарят в мен" - 2018 г.
Грамота за ОУ "И.С.Тургенев" за отлично представяне в Национален конкурс за рисунка "Моят празник" 2018

Постижения на ученици

Грамоти и награди от конкурс за рисунка на тема „Заедно” за ученици със СОП - 20.01.2017г. - гр. Лясковец
Поощрителна награда за Едже Октаева от IVа клас от Национален конкурс "Българските архитектурни паметници в макети" Варна 2017г. http://
Берен Акиф от I клас и Едже Октаева от IV кл. получиха грамоти и предметни награди от конкурса на Областна администрация - Разград „Великден през моит
I и II място, и Поощрителна награда от Регионалния етап на Национален конкурс за рисунка „Рицарят в мен” , Март 2018г. http://ou-turgenev.com/novini/
Националния конкурс „Рицарят мен” - грамота и предметна награда за отлично представяне, Юни 2018г.
Поощрителна награда и много грамоти за участие в четвъртото издание на конкурса за детска рисунка „Великден през моите очи“ на Областна администрация
I място на Национално ниво, много грамоти за участие, предметни награди и вкусна торта от участието си в Международен Лайънс конкурс „Плакат за мир
Грамота за участие в Национален конкурс за рисунка „Моят празник” – ЦПЛР Стара Загора, Декември 2018г.
Поощрителна награда от Национален конкурс „Българските архитектурни паметници и възрожденски къщи в макети”- гр.Варна, Март 2019г.

Едже Октаева

43 деца от ОУ „Ив.С. Тургенев” с грамоти за участие и допълнителни награди към тях от конкурса за детска рисунка „Великден през моите очи“, който се п
Допълнителна и Поощрителна награда от Национален конкурс за детска рисунка „Символ на доброто”, организиран от „ Сдружение Азбукари”, Май 2019г.
I място и грамота за участие в Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце”- гр.В.Търново, Май 2019г.

Бейлин Енверова

Светлана Стефанова


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
I място в категория „Най-красиво приготвена храна” в „Международна Ученическа Кулинарна Олимпиада”, в която ученици демонстрирха завидни умения в пр 2018/2019

Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Статия Автор „Възможности за формиране на естетическа култура у учениците чрез обучението по математика”

Публикация в международно онлайн академично списание "SocioBrains", ISSN 2367 - 5721

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Юбилеен концерт - 30 години ОУ "Иван С.Тургенев"- традиции, иновации, успехи Март 2018г. 13.03.2018 г.
Коледен благотворителен базар с учениците от клуб „Дизайн” по проект „Твоя час” Декември 2017г. 12.12.2017 г.
Ден на отворените врати "Иновации в действие" в ОУ "И.С.Тургенев", Oктомври 2019г 14.10.2019 г.
Ученици от Българо-украинския културно образователен център „Медиа“Одеса бяха гости на ученици и учители в ОУ"Тургенев", Юни 2018г. 20.06.2018 г.