Весела Давидкова

Весела Чавдарова Михайлова- Давидкова

Националност: българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0888811910

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
29г.
Учителски стаж:
27

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Девето ОУ " Пейо Яворов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2012 г. До сега Девето ОУ " Пейо Яворов" - Благоевград Старши начален учител
Септември 2006 г. Септември 2012 г. Девето ОУ " Пейо Яворов" -Благоевград Учител АЕ
Септември 2005 г. Септември 2006 г. Девето ОУ " Пейо Яворов" -Благоевград Главен специалист УЧР
Януари 2002 г. Септември 2005 г. Девето ОУ " Пейо Яворов" -Благоевград Начален учител с АЕ
Септември 1997 г. Декември 2001 г. Девето ОУ " Пейо Яворов" -Благоевград Начален учител
Февруари 1996 г. Май 1996 г. 5 СОУ " Г. Измирлиев" - Благоевград учител
Януари 1993 г. Януари 1993 г. Второ ОУ " Димитър Благоев" - Благоевград учител
Юли 1990 г. Август 1990 г. ЦДГ- 3 Благоевград Помощник възпитател

Любим цитат

,,Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят !”

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1988 г. Юли 1992 г. Висше - магистър СУ " Св. Климент Охридски " Начална училищна педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Начална училищна педагогика и чужд език
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Учител по английски език в средните училища
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Март 2022 г. Април 2023 г. Начална училищна педагогика 3-та степен
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Начална училищна педагогика 4-та степен СУ " Св. Климент Охридски "- ДИУУ
Ноември 2009 г. Ноември 2009 г. СУ " Св. Климент Охридски" ДИУУ Английски език и литература 5-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2024 г. 48 часа 3 кредита СУ " Св. Климент Охридски", ДИУУ, гр. София Диагностичната дейност на учителя
Февруари 2024 г. 16 часа 1 кредит Клет България Обучението по компютърно моделиране за формиране на дигитални компетенции и алгоритмично мислене
Декември 2023 г. 32 часа 2 кредита Тренинг и обучителен център " Щастие" STEM и STEAM обучение в предучилищното и училищно образование. Интегриране на образователните иновации в заниманията с децата/ учениците."
Октомври 2023 г. 16 часа 1 кредит Фондация " Заедно в час" Компетентностите в училище- умения на XXI век в час
Март 2023 г. 48 часа 3 кредита MindHub BG EOOD Обучение на педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование за развитие на умения за работа в ел. среда, придобиване и усъвършенстване на умения за работа в среди за програмиране на дигитални умения
Март 2023 г. 16 часа 1 кредит Национален центърза повишаване квалификацията на педагогическите специалисти Обучения за прилагане на инструментариум за откриване на дарбите и за определяне на възможностите за стимулирането им чрез допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби
Януари 2022 г. 16 часа 1 кредит Бит и техника ООД Варна Проектно обучение по технологии и предприемачество в начален етап като иновативна образователна технология
Ноември 2021 г. 16 часа 1 кредит " Мениджър консулт " ЕООД Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти
Юли 2021 г. 16 часа 1 кредит ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Бит и техника ООД Варна Развитие на креативност и критично мислене в обучението по математика в начален етап
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит " Просвета- София "АД, гр. София Специфика на обучението по математика в начален етап на средното училище в контекста на новите нормативни документи, реформиращи образованието
Ноември 2019 г. 32 часа 2 кредита Център за професионално обучение към "МАТЕВ- СТРОЙ" - ЕООД Техники за ефективно общувне, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит " Просвета- София "- АД Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по БЕЛ 1-4 клас
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Издателство " Булвест" 2000 Използване на интерактивни методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Февруари 2024 г. Февруари 2024 г. Удостоверение От начална към базова грамотност в обучението по БЕЛ / 1-4 клас/ Клет България
Септември 2023 г. Септември 2023 г. Удостоверение НЕ/ Зависими в интернет- как да развиваме уменията на децата, за да са в безопасност в Мрежата Клет България
Март 2023 г. Март 2023 г. Удостоверение izzi- най- новото в образователната платформа.Инструменти и ресурси за начален етап Клет България
Март 2023 г. Март 2023 г. Удостоверение Работа на учителя с деца със СОП. Специфика при работа с деца от аутистичен спектър Клет България
Февруари 2023 г. Февруари 2023 г. Удостоверение Развитие на комуникативно- речевите умения в началния етап в контекста на компетентностния подход Клет България
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Обучителен курс Digital Techer Software University
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Удостоверение Човекът и природата в дигиталната учебна среда на 21. век Булвест 2000
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Удостоверение Обучението в дигитална среда- митове и предизвикателства ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Семинар Учебната програма по математика за 2. клас и реализирането на дейности за придобиване на математически и други ключови компетентности Булвест 2000
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Удостоверение Как да преподаваме успешно по новите учебни програми Просвета
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Удостоверение Приемственост и новаторство в новите учебни програми за 2 . клас по АЕ Просвета- София АД
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Удостоверение Обучението по Български език и литература в контекста на комуникативноречевата насоченост в образователния процес 1 - 4 клас Булвест 2000
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Удостоверение Как да научим учениците да учат- решения и методически варианти при осъществяване на новата учебна програма по околен свят Булвест 2000
Март 2013 г. Март 2013 г. Обучителен курс Interactive media for "interactive" teaching and learning Bios Live Long Learning Centre
Ноември 2013 г. Ноември 2013 г. Квалификационен курс Интерактивни форми и методи за обучение и възпитание в мултикултирна среда ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград
Март 2009 г. Март 2009 г. Семинар Проект " Училище на две скорости"- Компонент 1 Без звънец Шуменски университет

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език C1 (Свободно ниво на владеене)
Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
БЕЛ, Математика, Човекът и природата, Музика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество и класен ръководител 4 клас 2023/2024
БЕЛ, Математика, Човекът и природата, Човекът и обществото, Музика, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство и класен ръководител 3 клас 2022/2023

Умения и компетентности

Социални умения

Добри социални и комуникативни умения, толерантност,коректност, адаптивност, критично мислене, умения за работа в екип, презентационни умения; умения за решаване на проблемни ситуации и конфликти

 

Организационни умения

Планиране и организиране на класноурочни занятия; подготовка на учениците в национални състезания и олимпиади; участие в училищни комисии

Технически умения

Компютърни умения- използване на  MS office, Paint,  Teams, Zoom, Moviemaker, Cahoot, Canva;

използване на електронни учебници в учебния процес,мултимедия и дисплей; 


Методи на преподаване

 

Методите на обучение са иновационни, те са творческа дейност, определят се от множество фактори – възраст на ученика, учебния материал, нивото на съответния клас, потребности на отделния ученик или група ученици.Поради многообразието от фактори, стъпвайки на основни методи и начини, преподаването е многопластово и разнообразно.

Преподаването е своеобразно общуване, в което важно е отношението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да преподаде учебния материал, а по- скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване.

Подтиквам учениците да мислят, да търсят и да откриват като се съобразявам с индивидуалните потребности и възможност на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания.

 


Философия на преподаване

   Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика.

    Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Треньор по Ментална аритметика
Грамота и значка : Учител Вдъхновител

Участие с ученици в конкурса за рисунка " Моята мечта" , организиран от издателство Клет . / 2021г/

 

Грамота Kings Bulgaria

За значителни успехи в организирането на международна дистанционна олимпиада Кингс и подобряване на учебния процес.

Грамота от СБНУ

Грамота за показани високи професионални качества при подготовка на учениците за участие в провежданите състезания от СБНУ през учебната 2021-2022г.


Постижения на ученици

Грамота

XXV Национален ученически празник " За хляба наш... 2024г.Грамота поощрение - конкурс " Сценично представяне- обреди и ритуали"-1- 7 клас

Грамота

Грамота за участие на учениците от 4.а клас в първия Ден на четенето в България

Грамоти и медали

Финално състезание на СБНУ- грамоти и сребърни медали - Вероника Усеинова, Виктория Ковачева, Диана Кинова и Мина Христов

Конкурс за детска рисунка " Различни , но заедно за по-добър свят за всички"- декември, 2023г.

Кира Заславска- 2-ро място- грамота и предметна награда

Вероника Усеинова, Виктория Ковачева, Мина Христов, Димитрия Бойкова- грамоти

X Национален ученически конкурс " Национален парк "Рила"- познат и непознат"- ноември,2023г.

Кира Заславска- Диплом и предметна награда

53- тия Международен конкурс за детска рисунка- Осака, Япония

Виктория Ковачева- златен медал, сертификат и предметна награда

СБНУ- финал, 2023

2 златни медала и грамоти- Виктория Ковачева, Явор Марков

4 сребърни медала- Димитрия Бойкова, Изабел Кирова, Мина Христов, Теодора Безинска

XIV Национален ученически празник " За хляба наш", 2023

Изабел Кирова- 3то място за приложно изкуство

Димитрия Бойкова- Грамота поощрение за разказ

Конкурс за изпълнение на песен " Споделено с приятели в Деня на Европа"- май, 2023

Грамота за участие и достойно представяне на учениците от 3.а клас- Виктория Ковачева, Димитрия Бойкова, Мина Христов, Теодота Безинска и Явор Марков с песента " Жълтото цвете жъфтеше"

Национални състезания" Многознайко"- Млад художник, 2023

1 златен медал-Вероника Усеинова

3 сребърни медала- Виктория Ковачева, Диана Кинова, Теодора Безинска

Национални състезания Многознайко- Родна реч ,2023

4 златни медала- Виктория Ковачева, Диана Кинова, Мина Христов, Явор Марков

2 сребърни медала- Теодора Безинска, Изабел Кирова

Грамоти - Национален детски конкурс " Коледа в планината"- декември 2022

Участие в конкурс за рисунка " Коледа в планината" от MOUNTAIN.BG- 7наградени

Диплом и предметна награда - ноември 2022г.

 Наградена Диана Кинова с диплом и предметна награда от Конкурс за рисунка " Национален  парк Рила- познат и непознат"

Медали и грамоти - Многознайко- 2022

Национални състезания " Многознайко" - Пролетен кръг - 4 златни медала и грамоти 

Медали и грамоти- Национално състезание СБНУ- 2022г

Три златни медала и грамоти на Виктория Ковачева, Димитрия Бойкова и Мина Христов  на Националното финално състезание на СБНУ. 

Грамоти -2021г

Национални състезания " Многознайко" - Млад математик-2021г- зимен кръг- 5 златни, 2 сребърни медала и грамоти за ученици

Грамоти за рисунка - 2021г

Грамоти и значки от конкурса за рисунка на тема " Моята мечта", организиран от Клетт

Грамоти и награди за сурвачки-2020г.

Изложба - конкурс за изработване на сурвачка " Сурва, весела година. Наградени трима с грамоти и предметни награди- Диана Кинова, Мина Христов и Явор Марков- учебната 2020-2021

Национални състезания Многознайко-2019г.

3 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала на ученици

Сертификат за обучение - Часът на Девин

Сертификат за обучение за ползите от пиенето на вода по време на спорт, игри и ученето на уроци

Вътрешноучилищен конкурс - "3.март- Денят на свободата"

Грамота за рисунка - 2.място на Димитрия Бойкова и Диана Кинова

Грамоти за участие- Виктория Яворова, Вероника Усеинова и Явор Марков

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2020 г. Февруари 2021 г. Обучение по Монтесори метод за деца със СОП Асоциация Монтесори " Ръка за ръка"
Март 2011 г. Март 2011 г. Interactive media for "interactive" teaching and learning Lifelong Learning Programme- Nikosia, Cyprus

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2021 г. Юни 2022 г. Подкрепа за успех-проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 9 ОУ

Една група за допълнително обучение по БЕЛ

Ноември 2020 г. Юни 2021 г. Подкрепа за успех -проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 9 ОУ

Две групи за допълнително обучение по БЕЛ И математика

Май 2019 г. Юни 2019 г. Подкрепа за успех-проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" учител 9 ОУ

Две групи за допълнително обучение по БЕЛ и математика


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Екскурзия до Цари Мали град
Среща с Владимир Караджов- автор на романи с познавателен и образователен ефект върху читателя
НеЗабравима България с Искрен Красимиров
Ден на розовата фланелка
151 години безсмъртие- Васил Левски
Ски училище , Банско 2024

Галерия