Anelia Zhivkova

Анелия Атанасова Живкова

Националност: Българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0896587400

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
10
Учителски стаж:
8

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши ресурсен учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Девето ОУ " Пейо Яворов "

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2015 г. Април 2017 г. Ресурсен център- Благоевград Ресурсен учител
Април 2017 г. До сега Девето основно училище,,Пейо Яворов''- Благоевград Ресурсен учител

Любим цитат

"Ето моята тайна. Много е проста: истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите."

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2011 г. Юли 2015 г. Висше - бакалавър Югозападен университет,, Неофит Рилски" Специална педагогика
Септември 2018 г. Септември 2020 г. Висше - магистър Югозападен университет,, Неофит Рилски" Логопедия

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Логопедия
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2019 г. Юни 2019 г. Пета професионалноквалификационна степен Специална педагогика 5-та степен 16 Софийски университет,,Св.Климент Охридски"
Юни 2020 г. Юли 2020 г. Четвърта професионалноквалификационна степен Специална педагогика 4-та степен 16 Софийски университет,,Св.Климент Охридски"
Март 2021 г. Март 2022 г. Трета професионалноквалификационна степен Специална педагогика 3-та степен 1 година Софийски университет,,Св.Климент Охридски"
Май 2022 г. Декември 2023 г. Втора професионалноквалификационна степен Специална педагогика 2-ра степен 16 Софийски университет,,Св. Климент Охридски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит Софийски университет,,Св.Климент Охридски" Приобщаващо образование
Ноември 2019 г. 32 часа 2 кредита Център за професионално обучение към ,,Матев- срой" ЕООД-лицензия 201012874 Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегарянев образователните институции.
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Софийски университет,,Св.Климент Охридски" Образование в мултикултурна среда
Септември 2023 г. 16 часа 1 кредит Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти Обучения на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа за прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни птребности
Декември 2023 г. 32 часа 2 кредита Тренинг и обучителен център,,Щастие" STEAM и STEAM обучение в предучилищното и училищно образование. Интегриране на образователните иновации в заниманията с децата/учениците
Ноември 2023 г. 16 часа 1 кредит Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годи

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Декември 2015 г. Декември 2015 г. Агресията и ,,беззагубният" метод за разрешаване на конфликти 10 Фондация" Кузманов"
Юни 2016 г. Юни 2016 г. 1.Типология на учениците с проблемно поведение и начини за справяне2.Монтесори терапия с практическа насоченост 3.Игри и занимания, развиващи когнитив 10 Монтесори работилница ЕООД
Април 2019 г. Април 2019 г. Обучение на регионалните управления на образованието и обучение на ресурсните учители 16 Център за развитие на човешките ресурси
Октомври 2019 г. Ноември 2019 г. Special needs edukation:A step-by-step approach 40 Areadne
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. ''Microsoft Teams- Среда за съвместно обучение и сътрудничество'' РААБЕ България
Март 2023 г. Март 2023 г. Работата на учителя с деца със СОП. Специфики при работа с деца от аутистичния спектър Клет България
Януари 2024 г. Януари 2024 г. Открита педагогическа практика на тема ,,Диференциация на звук С и Ш" 1

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Октомври 2017 г. Юли 2018 г. Обучителен курс B1 class/level of english Alexander

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Ресурсен учител 1 клас; 2 клас; 3 клас; 4 клас; 5 клас; 6 клас; 7 клас 2023/2024

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група Девето ОУ,,Пейо Яворов"- Благоевград 2015/2016

Умения и компетентности

Социални умения

Умения за работа в екип, добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, лоялност, креативност, коректност, отговорност, уважение и стимулиране на индивидуалността на всеки ученик, организираност.

Организационни умения

Интегриране на деца със специални образователни потребности чрез игри и изкуство.

Разработване и адаптиране на интерактивни уроци.

Гъвкавост

Инициативност

Способност за планиране

Технически умения

Microsoft Office World;

Microsoft Office Excel;

Internet;

Когнитивно-базирани умения

Изграждане на социални умения за общуване и адаптация;

Осигуряване на стимулираща среда, която развива детската индивидуалност;

Педагогическо взаимодействиечрез разнообразни форми;

Артистични умения

Учасия в работилнички и други мероприятия в училище.


Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Аз съм достатъчно голям реалист, за да разбирам, че не мога да помогна на всяко дете. Но съм още по- голям оптимист да ставам всяка сутрин и да се опитвам."- Престън Морган


Добри практики

Метод''Монтесори за деца и ученици със СОП"
Ремелка

Метод за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни трудности

Постижения на специалиста

Лични постижения

Създадени упражнения в Learningapps по български и математика

https://learningapps.org/display?v=pbeqnkmpk20

https://learningapps.org/display?v=pssdvqu1j20

Поздравителен адрес от НЧ,,Бялата лястовица" град Дулово
Логопед на годината за Югозападен регион

Първа награда за Логопед на годината- Югозападен регион


Постижения на ученици

Участия в конкурси за изработване на картичка и рисунка.
Участия в училищни мероприятия и работилничи.
Получаване на грамоти за участие в конкурси.

Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Логопед на годината - Югозападен регион 2022/2023

Първо място в номинациите Логопед на годината за Югозападен регион.

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Ден на хората с увреждане 03.12.2022 г.
Междуинституционални посещения 02.03.2021 г.

Посещения в помощно училище с цел обмяна на опит.

Посещение на музеи и библиотеки в града 05.05.2021 г.
Отбелязване на деня на хората с аутизъм 02.04.2021 г.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2018 г. До сега Съюз на българските учители

Самооценка

Самонаблюдение

Най- силната ми страна като учител е, че професията е сбъдната мечта за мен. Обичам работата си и я върша с удоволствие и мисля, че това се усеща и от моите ученици. Всеки малък техен успех, всяка малка стъпчица от тяхна страна ме кара да се чувствам истински удовлетворена от работата си.

 

Комуникация

Контактна и неконфликтна личност съм, общителна и добронамерена към ученици и колеги. Съпричастна към техните успехи и неуспехи. Уважавам родителите и съм винаги готова да откликна на тревогите и притесненията им.


Бъдещи планове

Смятам да продължавам да се развивам в професията си, да посещавам курсове и обучения свързани с децата със СОП.

Всичко свързано с иновации и усъвършенстване в професията.

Галерия