Kojuharova Mariana

Мариана Захариева Кожухарова

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
27 години, 0 месец и 4 дена
Учителски стаж:
18 години, 10 месец и 7 дена

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП с.Ново село,общ. Велико Търново

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2018 г. До сега ЦСОП с. Ново село старши учител
Септември 2017 г. Септември 2018 г. СУ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. ИГНАТИЕВО Старши Ресурсен учител
Януари 2017 г. Септември 2017 г. ОУ”ВАСИЛ АПРИЛОВ” ГР. ВАРНА Старши Ресурсен учител
Септември 2014 г. Август 2016 г. РЦПИОВДУСОП гр. Варна Старши Ресурсен учител
Октомври 2006 г. Септември 2014 г. РЦПИОВДУСОП гр. Велико Търново Старши Ресурсен учител
Декември 2002 г. Януари 2006 г. ПУ ''Иван Вазов'', с. Ново село Възпитател
Април 1999 г. Септември 2000 г. ОУ '' Христо Ботев'' гр. Велико Търново Учител
Септември 1995 г. Юни 1998 г. СОУ ''Г. С. Раковски'', гр. Велико Търново Възпитател
Януари 1995 г. Юли 1995 г. СОУ '' Отец Паисий'', с. Горна Брезница, общ. Кресна Учител

Любим цитат

Първото правило, което трябва да прилагате в отношенията си с хората, е да намирате във всеки човек по една добра черта – най-силната, която го отличава от всички хора.Търсете доброто в човека и не се страхувайте. Щом държите доброто в съзнанието си, той

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1990 г. Юни 1994 г. Висше - магистър ВТУ ''Св.Св. Кирил и Методий'', гр. Велико Търново Начална училищна педагогика

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2004 г. Април 2005 г. Педагогика на интелектуалната недостатъчност Учител в специално училище, олигофренопедагог 1-ва степен ВТУ ''Св.Св. Кирил и Методий'', гр. Велико Търново

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит ВТУ ''Св.Св. Кирил и Методий'', гр. Велико Търново Превенция на агресията в образователната среда
Април 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" гр.Велико Търново Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)
Руски език C1 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения

Работата ми с деца и ученици със специални образователни потребности ме е научила да се вслушвам още по - внимателно в техните думи, нужди, страхове и желания. За да се постигне това са нужни да имаш добре развита емпатия,да си комуникативен,да умееш да работиш в екип, умения за преодоляване на конфликтни ситуации.

Организационни умения

Организационните умения са пряко свързани с естеството на работа.Умение за координиране на дейностите,за сътрудничество с колеги, родители, настойници и институции.Коректно водене на задължителната документация, участие в падагогически съвети и изпълнение на взетите решения, участие в методически и организационни форми,свързани с дейнастта на институцията.Умение за бързо вземане на решение при възникнала ситуация.

Технически умения

Умение за работа с операционни системи Excel, Windows, PowerPoint, интерактивна бяла дъска, с интернет приложения, MS Offise Word.


Методи на преподаване

Методите които използвам са пряко свързани с индивидуалните способности и особености на учениците, като взимам предвид и степента на увреждане. Прилагам индивидуален и диференциран подход. Обучена съм да работя със системите P.E.C.S. , TEACCH, метода Монтесори.


Философия на преподаване

Няма човек, който да не може да се научи и на най-простичките, ежедневни дейности. На всеки ученик трябва да се даде възможността да изяви и развие своя потенциал. Да си учител не е леко.Това е призвание, осъзнаване голямата отговорност, която носиш за формирането на учениците като личности, за тяхното бъдеще.За да може учителя свободно да изпълнява нелеката си професия, той трябва да е освободен от ненужната административна тежест, от несвойствени за професията дейности, от големия натиск от страна на родители и обществото.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Мариана Кожухарова

Умение за работа с електронен дневник. Преподаване в електронна среда, ползвайки различни онлайн платформи за комуникация.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2018 г. До сега Синдикат на българските учители (СБУ) - КНСБ