Анна Сивева

Анна Руменова Сивева

Националност: Българин

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0886857784

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
13 години, 10 месеца 10 дни
Учителски стаж:
7 години, 5 месеца, 23 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Логопед
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2016 г. До сега РЦПППО гр. Добрич Логопед
Септември 2015 г. Септември 2016 г. РЦПППО гр. Добрич Ресурсен учител
Април 2009 г. Август 2015 г. Кауфланд сътрудник

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2012 г. Юни 2015 г. Висше - магистър ПУ " Паисий Хилендарски" Комуникативни нарушения на развитието
Август 2008 г. Септември 2012 г. Висше - бакалавър ПУ " Паисий Хилендарски" Педагогига на обучението по бит и технологии
Октомври 2021 г. Юни 2021 г. Висше - магистър СУ "Св. Климент Охридски" Специална педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Комуникативни нарушения на развитието.Логопед. Учител по езиково- говорни нарушения
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Специален педагог- слухово- речеви- рехабилитатор и учител на деца и ученици с увреден слух
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2018 г. 48 часа 2 кредита НИОПП гр. София "Обучение за обучители на екипи на подкрепа на личностното развитие
Ноември 2017 г. 16 часа 1 кредит Сдружение за социално и образователно приобщаване гр. София "Мотивация на работното място и развитие на екипната работа"
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит НИОПП гр. София "Сензорна интеграция- фактор в ранното детско развитие. Теория и практики"
Декември 2017 г. 16 часа 1 кредит ГЛОССА ТЕРАПИ ЕООД гр. София "Орално- моторни механизми- биомеханика и връзката им с равитието и нарушенията на говорната артикулация"
Септември 2017 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг зет ес кнсулт гр. Варна " Екипна работа на персонала в образователните институции"
Септември 2022 г. 16 часа 1 кредит Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти "Обучения за работа с дете и ученик по конкретен случай, за определяне нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа, за прилагане на стандарти в логопедичната работа"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Педагогическа ситуация по Околен свят - Лична хигиена 4 часа РЦПППО гр. Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Игри и занимания с пъстри материали 4 часа РЦПППО гр. Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на логопедично помагало на детския учител 4 часа РЦПППО гр. Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Педагогическа ситуация по математика - Изравняване на количества 4 часа РЦПППО гр. Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 часа РЦПППО гр. Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арт терапията 4 часа РЦПППО гр. Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2019 г. Юни 2019 г. Обучителен курс "Техники арт- терапии и арт- педагогики в работа с деца и родители" "Арт- терапевтическа асоцияция" гр. Санктпетербург
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Конференция "Детският език" Логопедичен център "Ромел" гр. София
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Конференция "Логопедични терпаии" Логопедичен център "Ромел" гр. София
Декември 2017 г. Декември 2017 г. Обучителен курс "Биомеханика и терапия на орално-моторни механизми в помощ на говорната артикулация" Консултативен кабинет за ранно въздействие и терапия- САФЕЯ ЕООД гр. София
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Конференция "Нашето участие в приобщаването- успехът в действие" РЦПППО гр. Силистра

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ №18 " Дора Габе"; ДГ№ 20 "Радост"; ДГ№ 26 "Звънче"; ДГ№ 32 "Зорница" 2021/2022
Разновъзрастова група ДДГ №18 " Дора Габе"; ДГ№ 20 "Радост"; ДГ№ 26 "Звънче"; ДГ№ 32 "Зорница" ДГ№ 25 "Весела"'; ОУ" Хан Аспарух" 2020/2021
Разновъзрастова група ДГ №18 " Дора Габе"; ДГ№ 20 "Радост"; ДГ№ 26 "Звънче"; ДГ№ 25 " Весела" 2022/2023

Умения и компетентности

Социални умения

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране. Позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, отговорност.

Технически умения

Компютърна грамотност. Работа с офис техника. Работа с интернет приложения.

Организационни умения

Способност за вземане на организационни решения и поемане на отговорност.  Добри комуникативни умения.

Първоначална професионална подготовка

Притежавам нужната професионална подготовка за работа с деца с комуникативни нарушения.

Оценяване на напредъка на децата/учениците

Оценявам напредъка на децата чрез техники за диагностична работа.

Логопедична дейност

Оценка на комуникативните нарушения при деца със СОП.

Изготвяне на персонални логопедични карти.

Дефиниране на цели и задачи за подкрепа.

Отчитане на индивидуалните резултати на всяко дете.

Оценка и диагностика на комуникативните нарушения

Извършвам оценка и диагностика със специализаран логопедичен инструментариум- подходящи логопедични методики и техники за справяне.

Работа в екип

Успешна работа в екип, толерантност и емпатия. Добри комуникативни възможности, водене на кореспонденция. Активно сътрудничество с психолог, учител, родители и създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда.

Работа с родители и други заинтересовани страни

Инициирани, редовни срещи с родители, свързани с индивидуалната работа на децата.

Ориентиране към непрекъснато професионално развитие
Административна и правна култура

Познавам и прилагам нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, ДОС, необходими за професионалното изпълнение на задължeнията и отговорностите ми.

Участие в дейността на Педагогическия съвет

Редовно участие в работата на Педагогическия съвет; спазване на графика на заседанията.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Ноември 2016 г. До сега КНСБ-СБУ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
12.02.2019 г. "Основни моменти за прилагане на Наредбата за приобщаващо образование" Семинар Учители от ДГ и СУ "Проф. Ас. Златаров" гр.Шабла от община Добрич

Обучение, относно прилагането на Наредбата за приобщаващо образование, с присъдени кредити.

13.03.2019 г. "Езиково- говорно развитие на детето" Семинар ДГ 26 "Звънче" гр. Добрич
04.07.2019 г. "Основни моменти за прилагане на Наредбата за приобщаващо образование" Семинар Учители СУ "Хр. Смирненски" с Оброчище, общ. Балчик

Обучение, относно прилагането на Наредбата за приобщаващо образование, с присъдени кредити.

19.06.2019 г. "Основни моменти за прилагане на Наредбата за приобщаващо образование" Семинар Учители от ДГ от гр. Добрич

Обучение, относно прилагането на Наредбата за приобщаващо образование, с присъдени кредити.

06.03.2020 г. "Езиково- говорно развитие на деца до седем годишна възраст" Семинар ДГ 32 "Зорница" гр. Добрич