Даниела Пенкова 74

Даниела Радкова Пенкова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0885058024

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
25
Учителски стаж:
24

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ПГ " Марин Попов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1998 г. До сега ПГ " Марин Попов" гр.Севлиево старши учител теоретично и практическо обучение

Любим цитат

"Човекът е една съвкупност от умения.Той се появява на бял свят с тях, но без да знае как да ги използва.Образованието е процесът, в който се научава на това."- Хенри Уорд Бийчър

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1989 г. Юни 1992 г. Средно
Септември 1992 г. Юли 1996 г. Висше - магистър ЮЗУ " Неофит Рилски "- Благоевград Агромениджмънт - педагогически профил

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Агромениджмънт - педагогически профил
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 1996 г. Октомври 1997 г. Аграрна икономика 5-та степен Икономически университет - гр.Варна
Септември 2017 г. Октомври 2017 г. 5-та степен СУ " Св.Климент Охридски"
Септември 2018 г. Ноември 2018 г. 4-та степен СУ " Св. Климент Охридски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Април 2017 г. 8 часа 0.5 кредита СУ " Св.Климент Охридски" Организация на образователния процес
Април 2017 г. 16 часа 1 кредит BG COMMUNITY Изграждане на ефективна училищна среда
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит BG COMMUNITY Повишаване на дигиталните умения и компетентности на педагогическите специалисти
Май 2017 г. 8 часа 0.5 кредита Синдикат на българските учители Приобщаващо образование
Декември 2017 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси гр.София Превенция на ранното отпадане от училище
Април 2018 г. 16 часа 1 кредит ORAK engineering Обучение по дигитални умения и ИКТ
Април 2018 г. 8 часа 0.5 кредита СУ " Св. Климент Охридски" Професионални умения и компетентности на учителя
Април 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Синдикат на българските учители Наставничеството в образователна среда
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит "Бонев Груп" ЕООД НЛП методи за повишаване на мотивация за учене на учениците
Октомври 2019 г. 16 часа 1 кредит СУ " Св. Климент Охридски" Методика на обучението по предприемачество
Септември 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати
Септември 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" Действия при екстремни ситуации
Септември 2021 г. 32 часа 2 кредита Сдружение "Алтернатива за теб" Позитивна училищна среда - ефективна комуникация и управление на конфликти. Модели за взаимодействие между училище, родители и заинтересовани страни

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Предприемачество 8 клас 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016
Икономика 10 клас 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2015/2016
Основи на земеделието 8 клас 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019
Основи на земеделието - учебна практика 8 клас 2022/2023; 2019/2020
Растителна защита - учебна практика 9 клас 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021
Основи на растениевъдството - учебна практика 8 клас 2022/2023; 2020/2021
Обработка на почвата - учебна практика 8 клас 2022/2023; 2021/2022
Обработка на почвата - учебна практика 9 клас 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021
Отглеждане на земеделски култури 9 клас 2021/2022
Отглеждане на земеделски култури - учебна практика 9 клас 2021/2022; 2020/2021
Земеделска техника - учебна практика 10 клас 2020/2021
Технологии за отглеждане на земеделски култури 11 клас 2022/2023; 2021/2022
Технологии за отглеждане на земеделски култури- учебна практика 11 клас 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021
Прибираща земеделска техника - учебна практика 12 клас 2021/2022
Здравословни и безопасни условия на труд 9 клас 2022/2023; 2018/2019
Производствена практика 10 клас 2021/2022
Производствена практика 11 клас 2022/2023
Производствена практика 12 клас 2022/2023; 2021/2022; 2019/2020; 2018/2019

Умения и компетентности

Работа в екип
Професионално-педагогически
Участие в дейността на Педагогическия съвет

Участие в работни групи и комисии с определена насоченост.


Методи на преподаване

Характеризира се с комбиниране на идеи и създаване на условия за постигане на оптимална учебна среда,в която да се осъществява ефективен обучителен процес.Целта ми е чрез съвремените образователни технологии да повишавам ефективността на преподаването и ученето.Прилагането на ИКТ методите в преподаването допринасят за мотивиране и стимулиране на интереса и активността на учениците и съответно за по-добри резултати от обучението.Съвремените технологии за "добавена реалност" дават нови възможности за отагледяване на преподавания материал.Стрема се учениците да получат полезна и достъпна информация,насочена към разширяване и усъвършенстване на компетентността и  инициативността им. Акцентирам върху развитието на личностния потенциал на ученика чрез насърчаване на творческото мислене и формиране на умения.

Начина на поднасяне на информацията в час се извършва на принципа на спиралата.Това означава,че новото учебно съдържание го поднасям на учениците стъпвайки върху придобитите им вече знания от предходните теми,допълвайки и разширавайки тези знания с нови понятия и умения.Много е важно да се застъпят принципите на достъпност,нагледност и комуникативност на учениците.


Философия на преподаване

Обучението е изключително важен педагогически и социален феномен,свързан с развитието не само на отделния индивид, но и на цялото общество.Обучението е бинарна дейност между учителя и учениците.То не е само средство за даване на знания,умения и навици, но съдейства активно за цялостното психическо развитие на подрастващите, за тяхното личностно и социално изграждане,за духовно и културно обогатяване,за професионално ориентиране и професионална и обществена реализация,като дава нужнжто образование.Най- важните качества на личността са инициативност,способността да се мисли творчески и да се намират нестандартни решения,умението да се избира професионален път,готовността да се обучаваш цял живот.

Промяната се случва тогава,когато има достатъчно сърцати хора, които да дават криле.Промяната е в онези семенца на надеждата, които всеки ден засаждаме в другите.И само онези, които имат смелостта да садят там, където другите смятат , че няма слънце, са хората променящи света.

Постижения на специалиста


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Друго Автор Предприемачество
Друго Автор Здравословни и безопасни условия на труд
Друго Автор Здравословни и безопасни условия на труд
Друго Автор Животновъдство
Друго Автор Животновъдство
Друго Автор Предприемачество
Друго Автор Трактори и автомобили
Друго Автор Животновъдство
Друго Автор Трактори и автомобили

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Занимание по интереси ръководител ПГ "Марин Попов"

Клуб "Млад предприемач"


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Проект BG05M20P001- 2.011- 0001 "Подкрепа за успех " ръководител МОН

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Участие в училищни и градски мероприятия
Посещение на фирми с учениците от дуална форма на обучение
Облагородяване на района на училището
Коледни тържества
Спортни мероприятия
Военно обучение в гр.В.Търново
Ден на народните будители
Откриване на учебната година
Ден на отворените врати
Участие в обучения
Ден на ученическо самоуправление
Отбелязване на 145 - ата годишнина от Априлското въстание в Севлиевския край- местността Боаза
Изпращане на абитуриентите
Засяване и прибиране на реколтата в часовете по учебна практика

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 1998 г. До сега КНСБ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
30.06.2021 г. Национална програма " Иновации в действие" Професионален форум СУ"Райчо Каролев "-Габрово

Иновации в образованието

03.06.2022 г. Креативност и култура за иновации Професионален форум ОУ" Неофит Рилски"-Габрово

Самооценка

Самонаблюдение

Имам умения за работа в екип,като уважавам чуждото мнение.Стремя се да съм креативна при работа с учениците.Създавам атмосфера на доверие и уважение.Учениците знаят,че могат да изразят своите мисли спокойни,без страх,че ще сгрешат.Старая се да преподавам на достъпен и разбираем език,като обръщам внимание на индивидуалните потребности на всеки ученик в учебната дейност.Използвам дискусия в часовете,даваща възможност за изразяване на активна позиция на ученика и способност да размишлява и анализира.


Бъдещи планове

Посещения на курсове и обучения в областта на професионалното образование.Запознаване с нови иновативни методи,които да прилагам успешно в практиката ми.Постигане на все по-високи резултати на учениците по отношение на изучаваните професионални предмети и умелото им приложение в практиката.

Галерия