Христо Христов

Христо Тошков Христов

Националност: Българин

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0879285034

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
12 години 11 месеца
Учителски стаж:
10 години 11 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
Обединен детски комплекс Силистра

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2015 г. До сега ЦПЛР -ОДК Силистра Старши учител по театрално изкуство
Декември 2010 г. Юли 2018 г. ПГСУАУ 'Атанас Буров" - Силистра учител и ръководител на Театрално студио "Питър Пан"

Любим цитат

"Никога не бива да забравяме, че театралната сцена служи за всенародно училище." - Карло Гоци

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2000 г. Май 2005 г. Висше - бакалавър Варненски свободен университет 'Черноризец Храбър" Публична администрация
Септември 2015 г. Октомври 2017 г. Висше - магистър Варненски свободен университет 'Черноризец Храбър" Хореография, Хореографска режисура и артмениджмънт. Танцов спектакъл

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Публична администрация - Бакалавър
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Магистър по Хореографска режисура и артмениджмънт Специалност - Хореография, Хореографска режисура и Танцов спектакъл
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Учителска правоспособност
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2018 г. Ноември 2018 г. Хореографска режисура и артмениджмънт 5-та степен Софийски университет "Св. Климент Охрирдски" Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр. София
Март 2020 г. Септември 2021 г. Хореографска режисура и Артмениджмънт 4-та степен Софийски университет "Св. Климент Охрирдски" Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр. София

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Просвета - София АД, гр. София Методически насоки за обучение по гражданско образование в начален етап(1-4 клас)
Март 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Синдикат на българските учители Образование в мултикултурна среда
Март 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Софийски университет "Св. Климент Охрирдски" Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр. София Организация на образователния процес
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Гордън Груп България 2017 ЕООД "Трениране на успешни учители" на д-р Томас Гордън, Модул 1
Декември 2019 г. 16 часа 1 кредит Русенски университет 'Ангел Кънчев" Русе Развитие на уменията с дигитални технологии
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Министерство на образованието и науката, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаваюото образование Силистра "Допълнителни компетенции на масовия учител за работа с деца и ученици със специални образователни потребности"
Октомври 2020 г. 16 часа 1 кредит Министерство на образованието и науката, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаваюото образование Силистра "Допълнителни компетенции на масовия учител за работа с деца и ученици със специални образователни потребности- Нашето участие в приобщаването""
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Министерство на образованието и науката, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаваюото образование Силистра 'Интерактивни методи на обучение"
Март 2021 г. 16 часа 1 кредит Синдикат на българските учители Гражданско образование - формиране на ценностни нагласи у младите хора

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Декември 2016 г. Декември 2016 г. "Предизвикателства в работата на педагогическите специалисти в ЦПЛР-ОДк, свързани с въвеждането на иновативни практики за работа с даровито деца 8 ЦПЛР -ОДК Силистра
Април 2017 г. Април 2017 г. 'Утвърждаване имиджа и популяризиране на дейноста на ЦПЛР-ОДК чрез проектни дейности "Младите за Силистра" 4 ЦПЛР -ОДК Силистра
Април 2017 г. Април 2017 г. "Спектаклите на учебните групи от направление Изкуство при ЦПЛР-ОДК-форма за работа с родители и популяризиране на компетентности 4 ЦПЛР -ОДК Силистра
Март 2018 г. Март 2019 г. "Заниманията в театрално студио "Артистик" ЦПЛР-ОДК - модел за групова работа по български език и литература" 8 ЦПЛР -ОДК Силистра
Май 2018 г. Май 2018 г. "Сътрудничество на ОДК с ДГ в Община Силистра за повишаване здравната култура на децата чрез спортни игри - турнир по футбол на групите в ДГ &quo 4 ЦПЛР -ОДК Силистра
Юни 2018 г. Юни 2018 г. "Развиване на културни компетентности и личностно израстване на учениците от групите по изобразително и приложно изкуство- Арт-терапия "Нари 4 ЦПЛР -ОДК Силистра
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. 'Запознайте се нова Наредба No15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите иически специалисти други педагог 3 ЦПЛР -ОДК Силистра
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. На тема " Запознаване с промени в нормативните документи" 4 ЦПЛР -ОДК Силистра
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. На тема "Продължаващо обучение за работа-неприсъствено в електронна среда" 4 ЦПЛР -ОДК Силистра
Януари 2020 г. Януари 2020 г. На тема " Педагогически компетентоности за планиране и изготвяне на педагогическо портфолио 8 ЦПЛР -ОДК Силистра
Май 2020 г. Май 2020 г. На тема " Дигитални компетентности-споделяне на добри пркатики за работа в електронна среда-Covid" 4 ЦПЛР -ОДК Силистра
Юни 2020 г. Юни 2020 г. На тема "Представяне презентация на Светлана Тодорова, Адриана мумджиева, Йорданка Маринова" 3 ЦПЛР -ОДК Силистра
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. На тема " Взаимоотношения с родителите - критерий за успех" 4 ЦПЛР -ОДК Силистра
Април 2021 г. Април 2021 г. На тема "Усъвършенстване на професионалните взаимоотношения и микроклимата в педагогическия колектив" 4 ЦПЛР -ОДК Силистра
Декември 2021 г. Декември 2021 г. Дигитални компетентности на учителя:Електронен вариант на атестационна карта- Регистрация в платформа Adminplus 8 ЦПЛР-ОДК Силистра

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Октомври 2012 г. Септември 2013 г. Професионална квалификация УЧИТЕЛ Русенски университет 'Ангел Кънчев" Русе Център за продължаващо обучение Филиал Силистра

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Театрално изкуство / Христо Христов 3 клас 2021/2022; 2020/2021
Театрално изкуство / Христо Христов 4 клас; 5 клас; 6 клас 2021/2022; 2020/2021
Театрално изкуство / Христо Христов 7 клас; 8 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018
Театрално изкуство / Христо Христов 10 клас; 11 клас; 12 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Сборна група ЦПЛР - ОДК 2021/2022; 2020/2021
Сборна група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021
Сборна група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019
Сборна група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015

Умения и компетентности

Социални умения

1. СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

Комуникативност, толерантност, емпатия, способност за сътрудничество в екип, умения за организиране и разпределение на функциите и задълженията произтичащи от естеството на възложената работа, умения за преодоляване на възникнали конфликтни ситуации и др.

 

Организационни умения

Координация на дейности пряко произтичащи от естеството на работа, координация и сътрудничество с родители, организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията определение в различни нормативни и образователни документи; своевременно и коректно водене на задължителната документация, свързана с педагогическата дейност, участие в педагогически съвети, изпълнения на техните решения, участия в различни организационни и методически форми и инициативи и др.

Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда стимулираща детско-юношеското развитие; съхраняване и грижа на индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група; реализиране на педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми на  и методи на преподаване; създаване и подържане в процеса на обучение на среда и амтосфера, които стимулират за хубав психологически климат, коректни взаимоотношения, градивно общуване и сътрудничество, както между учител-ученик, така и между самите деца; грижа за изграждане на ценностна система за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност, изграждането на  общочовешки добродетели и др.

Технически умения

Умения за работа с операционна система Windows, умения за работа с MS Office(Word, Exel, Power Point), умения за работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с озвучителна професионална техника- монтиране, свързване, микрофони и озвучаване.


Методи на преподаване

В своята работа като преподавател се стремя да използвам съвременни методи на обучение, осигуряващи активна позиция на ученика и поставящи го в центъра на учебния процес. Съобразявам се с различните методи на учене на моите ученици - едни предпочитат знанията да им се “сервират наготово” и да приемат думите на учителя като закон, а други предпочитат да подлагат всичко под съмнение и винаги да търсят алтернативни решения. Подхождам към всеки според потребностите. Отдавам голямо значение и тежест на практичните упражнения, ролевите игри и изпровизацията. Именно те са основата на самообучението и те са най-широкото поле за творческа дейност.


Философия на преподаване

Добър учител е онзи, който: - постоянно усъвършенства своите знания и опит; - излиза от дидактическите клишета, като търси и експериментира нови, съвременни идеи и теории; - с личния си пример, вдъхновява и мотивира учениците да усъвършенстват личностните си качества: самостоятелно мислене,инициативност, отговорност, иновативност,креативност, комуникатив-ност, умения за работа в екип, за сътрудни-чество, организационни умения и други; - предпоставя свобода в работата на своите ученици, така че, те да могат да станат само-стоятелни в обучението си; - работи в непосредствена близост с учениците и е техен коментатор, съветник и партньор в разработването на интересни идеи и проекти; - аргументира своите постъпки и се стреми да бъде справедлив.

Добри практики

12.2016 г. Благотворителна инициатива "Заедно по-добри"

Тетрално студио 'Питър Пан" при ПГСУАУ "Атанас Буров" съвместно с Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие и Женско сдружение "Екатерина Каравелова" съзадоха благотворителна инициатива "Заедно по-добри" за събиране на средства за изграждане на детска площадка в кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора.

ТС "Питър Пан" представи постановката си "Скъпа Елена Сергеевна" в Куклен театър Силистра.

09.12.2016 година

12.2016 г. Участие в "Подарявам ти Коледна усмивка"

Театрално студио АРТИСТИК участва с театрални етюди в ателие за изработване на коледни картички и тържество-викторина "Подарявам ти коледна усмивка", организирано от Община Силистра в залата на РБ "Партений Павлович".

12.2016 г - - Участие в площадното тържество на Община Силистра за запалване на светлините на елхата

12.2016 г. Участие на Театрално студио АРТИСТИк в площадното тържество на Община Силистра за  запалване светлините на елхата. Ръководителя на студиото Христо Христов бе в ролята на водещ на церемонията и Дядо Коледа,а актьорите от АРТИСТИ в ролята на Снежанка, джуджета и елени.

2016 г. - По покана на ръководството на СУ „Н.Й. Вапцаров” Театрално студио „Артистик” гостува с постановката „Чешити” в училището, по повод патронния

По повод патронния празник на СУ "Никола Йонков Вапцаров", ръководството на училището покани за участие ТС АРТИСТИК. Студиото престави пиесата си "Чешити" по текстове на Камен Донев пред пълния театрален салон в училището.

04.2017 г- Участие на Театрално студио „Артистик” в благотворителен концерт, организиран от Община силистра и Неформална младежка група „Серафим” – 19
12.2018 г. Участие в благотворителната инициатива „Заедно по-добри”

Участие в благотворителната инициатива "Заедно по-добри" на Женскко сдружение 'Екатерина Каравеловас авторския спектакъл на ТС АРТИСТИК - "СЪДБА" в салона на Община Силистра в подкрепа на хора пострадали от домашно насилие

- Участие с театрални етюди в коледните концерти на Балет „Аксел” към ОДК през 2015, 2016, 2017, 2018 г.
12.2017 г.По повод патронния празник на СУ „Н. Й. Вапцаров” Театрално студио „Артистик” при ОДК представи пред ученици, учители и родители пиесата-мю
- 1 юни 2018 г. Международен ден на детето – Участие на Театрално студио „Артистик” в празника „Децата на Силистра празнуват” с богата артистично- муз
2 юни 2018 г.– Детски празник „Двойна радост” среща на близнаците от Община Силистра

Участие на ТС АРТИСТИК в 'Двойна радост' среща на близнаците от Община Силистра с анимация, водещи, забавни игри и представяне на новелата "Пъдар" от ТС АРТИСТИК

24 юни 2018 г. Представяне на новелата „Пъдар” от Елин Пелин в организирания от Община Силистра Празник „С билки и песни на Еньовден” в Дунавския парк
29 ноември 2018 г. –Форум „Диалогът с младите хора – залог за промяна”, в Логистичен център АРГИ. Модератор Христо Христов – ръководител на Театрално
4 декември 2018 г. Участие на ТС „Артистик” в тържеството на Община Силистра за коледните и новогодишни светлини „Около елхата”.
10.2020 Първа нощ на литературата в Силистра

Четене организирано съвместно с РБ Партъений Павлович и ТС АРТИСТИК. Актьори от студиото четат навън пред гражданите в различни точки, но едновременно(пред бибилетеката, парка, пред ОДК) специално за Националната инициатива "Нощ на литературата"

05.2021 Десета Нощ на литературата чете ТС АРТИСТИК

Десета нощ на литературата под егидата на Община Силистра и РБ "Партений Павлович" с участието на актьори от АРТИСТИК, които четоха на различни точки под открито небе за всички жадни за литература граждани на града.

08.2021 Участие с презентация на Христо Христов на Националната конференция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства“

Постижения на специалиста

Лични постижения

2016 година - НАГРАДА ЗА РЕЖИСУРА за Христо Христов за спектакъла "Скъпа Елена Сергеевна"

ДИПЛОМ Награда за режисура на Христо Христов за спектакъла "Скъпа Елена Сергеевна" от Международен фестивал XII  празници на младежкото театрално изкуство "Бургаски изгреви" 2016 година в Бургас. Постановката е изиграна от Театрално студио "Питър Пан" при ПГСУАУ "Атанас Буров: Силистра.

2017 г. ГРАМОТА ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ Випуск 2017 МАГИСТЪР 'Хореографска режисура и артмениджмънт'
2017 година ОБЩИНА СИЛИСТРА НАГРАЖДАВА С ГРАМОТА и ПЛАКЕТ - Христо Тошков Христов за учител на годината в област " Изкуства, бит и технологии, пр

Грамота от Община Силистра на Христо Тошков Христов за високи постижения в педагогическата практика в образователна област "Изкуства бит и технологии, предприемачество и физическа култура и спорт" за учебната 2016/2017 г. 23 май 2017 година

2017 г. НАГРАДА ОТ Професионална гимназия по стопанско управление администрация и услуги "Атанас Буров" - Силистра

Награда Фрамота на Христо Тошков Христов за високи постижения в театралното изкуство, творчески принос и получени награди в "Бургаски изгрев" - Пролет 2017

2018 година НАГРАДА ЗА РЕЖИСУРА на Христо Христов за спектакъла 'Рибарски свади"

ГРАМОТА Награда за режисура на Христо Христов за спектакъла "Рибарски свади" от фестивала XIV Младежки театрални празници "Бургаски изгреви" Пролет 2018 година в Бургас. Постановката е изиграна от Театрално студио АРТИСТИК при ЦПЛР - ОДК Силистра.

2021 г. ДИПЛОМА ЗА ОТЛИЧИЕ за принос към разширяване достъпа на младите хора до култура и за осъществени творчески проекти

Наградата е за разширяване достъпа на младите хора до култура и за осъществени творчески проекти присъдена от Българската асоциация на работодателите в областта на културата- БАРОК И Граждански институт.

2021 г. ГРАМОТА И СТАТУЕТКА на Христо Христов от Театрално студио "АРТИСТИК" ЗА ПРИНОС В ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Постижения на ученици

НАГРАДА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК НА ИВО СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ от Театрално студио АРТИСТИК

 Награда  за технически сътрудник на Иво Стойчев Димитров от Театрално студио АРТИСТИК за спектакъла "Ябълково - змейска приказка"от Румен Николов, режисьор Христо Христов. Наградата е от фестивала "XII  ПРАЗНИЦИ НА МЛАДЕЖКОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО "БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ" Пролет "2017"

2018 г. НАГРАДА ГРАМОТА за мъжка роля на Иво Стойчев от театрално студио АРТСИТИК за образа на Тоффоло в "Рибраски свади"

25 април 2018г - Награда ГРАМОТА за мъжка роля на Иво Стойчев за ролята на Тоффоло в спектакъла "Рибраски свади" от Карло Голдони;режисьор Христо Христов. Наградата е от XIV ПРАЗНИЦИ НА МЛАДЕЖКОТО ТЕАТРАЛНО СТУДИО "БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ" ПРОЛЕТ "2018"

14 април 2019 г. НАГРАДА ГРАМОТА за поддържаща роля на Иво Стойчев

Награда Грамота за поддържаща роля на Иво Стойчев от театрално студио АРТИСТИК за ролята на Тоффоло в "Рибарски свади" от Карло Голдони; режисьор Христо Христов. Наградата е от НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ФЕСТИВАЛ "СЦЕНА ПОД СИНИТЕ КАМЪНИ-СЛИВЕН" 12-14 АПРИЛ 2019 ГОДИНА.

14 май 2021 г. ПРИЗ на Иво Стойчев Димитров от театрално студио АРТИСТИК за АКТЬОР НА ВИПУСКА от ПГСУАУ - "Атанас Буров"

ПРИЗ за Иво Стойчев Димитров от XII в специалност "Икономика и мениджмънт" за АКТЬОР НА ВИПУСКА за високи постижение в театралното изкуство. ПРИЗА е връчен от директора на ПГСУАУ 'Атанас Буров" Силистра, г-жа Денка Михайлова.

2018 г. ГРАМОТА НАГРАДА ЗА АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО 'БУРГАСКИ ИЗГРЕВ" на Симона Генадиева от Театрално студио Артистик

ГРАМОТА НАГРАДА  за актьорско майсторство на Симона Генадиева от Театрално студио АРТИСТИК в постановката "Рибарски свади" от Карло Голдони; реж. Христо Христов. Наградата е от XIV ПРАЗНИЦИ НА МЛАДЕЖКОТО ТЕАТРАЛНО СТУДИО 'БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ" Пролет "2018"

2018 г. ГРАМОТА НАГРАДА ЗА АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО "БУРГАСКИ ИЗГРЕВ" НА Стелиана Ивайлова от театрално студио АРТИСТИК в "Рибрас

Грамота Награда за Актьорско майсторство "Бургаски изгрев" на Стелиана Ивайлова от Театрално студио АРТИСТИК в "Рибарски свади" от Карло Голдони;реж. Христо Христов. Награда е от XIV ПРАЗНИЦИ НА МЛАДЕЖКОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО "БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ' - Пролет 2018

2018 г. ГРАМОТА НАГРАДА ЗА АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО 'БУРГАСКИ ИЗГРЕВ' НА Иво Сергеев от Театрално студио АРТИСТИК в постановката "

Грамота Награда за актьорско майсторство  'Бургаски изгрев" на Иво Сергеев от Театрално студио АРТИСТИК в постановката "Рибарски свади" от Карло Голдони; реж. Христо Христов.Наградата е от XIV ПРАЗНИЦИ НА МЛАДЕЖКОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО " БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ" - Пролет "2018"

2019 г. Езикова гимназия "Пейо Яворов" награди Мерткан Бейзат с приза НАЙ-ДОБЪР В КАТЕГОРИЯ "АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО"
25.10.2020г. ГРАМОТА ЗА НАЙ-ДОБРА ЖЕНСКА РОЛЯ НА БЛАГОВЕСТА ГЕОРГИЕВА от Театрално Студио АРТИСТИК в спектакъла "Валентинов ден"

Грамота за най-добра женска роля на Благовеста Георгиева от Театрално студио АРТИСТИК в спектакъла 'Валентинов ден" от Иван Вирипаев,; режисьор Христо Христов във втора възрастова група. Наградата е от Национален детско-юношески театрален фестивал 'Сцена под сините камъни" Сливен 2020 година.

7-9 май 2021 г. ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ ХУДОЖЕСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ И НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРА ЖЕНСКА РОЛЯ ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА НА БЛАГОВЕСТА ГЕОРГИЕВА ЗА РОЛЯ

Грамота за високи художествени резултати и НАГРАДА за най-добра женска роля в Петнадесети национален фестивал на детско-юношеското творчество "Малкият принц - 2021" Велико Търново във втора възрастова група за Благовеста Георгиева за ролята на Катя в спектакъла 'Валентинов ден" от Иван Вирипаев; постановка Христо Христов.

Председател на фестивала: Йоана Буковска-Давидова

7-9 май 2021 г. ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ ХУДОЖЕСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ И НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРА ЖЕНСКА РОЛЯ НА АЛИС ВЕСЕЛИНОВА ЗА РОЛЯТА НА КАТЯ

Грамота за високи художествени резулати и НАГРАДА за най-добра женска роля в Петнадесети национален фестивал на детско-юношеското театрално творчество "Малкият принц 2021" Велико Търново във втора възрастова група на Алис Веселинова за ролята на Катя в спектакъла "Валентинов ден" от Иван Вирипаев; постановка Христо Христов

Председател на жури: Йоана Буковска-Давидова

7-9 май 2021 г. ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ ХУДОЖЕСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ И НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРА ЖЕНСКА РОЛЯ ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА НА МЕЛИСА МЕХМЕД ЗА РОЛЯТА НА К

Грамота за високи художествени резултати и НАГРАДА  за най-добра женска роля  в Петнадесети национален фестивал на детско юношеското творчество "Малкият принц 2021" Велико Търново във втора възрастова група на Мелиса Мехмед за ролята на Катя в спектакъла ' Валентинов ден" постановка Христо Христов.

Председател на журито : Йоана Буковска-Давидова

27 юни - 04 юли гр.Русе НАГРАДА -ГРАМОТА И СТАТУЕТКА ЗА ГЕРГАНА ФИЛИПОВА ОТ ТС АРТИСТИК ЗА ГЛАВНА ЖЕНСКА РОЛЯ

ГРАМОТА И СТАТУЕТКА ЗА Гергана Филиова от Театрално студио АРТИСТИК при ЦПЛР-ОДК Силистра за участие в XXIV Национален ученически театрален фестивал "Климент Михайлов" и ГЛАВНА ЖЕНСКА РОЛЯ в II Възрастова група за ролята на Възрастната Валентина в спектакъла "Валентинов ден" от Иван Вирипаев; постановка Христо Христов

Предсетател на журито: Нона Йотова

27 юни-04 юли гр. Русе НАГРАДА - ГЛАВНА ЖЕНСКА РОЛЯ -ГРАМОТА И СТАТУЕТКА ЗА БЛАГОВЕСТА ГЕОРГИЕВА ОТ ТС АРТИСТИК ЗА РОЛЯТА СИ НА МЛАДАТА КАТЯ

ГРАМОТА И СТАТУЕТКА за Главна женска роля за Благовеста Георгиева от ТС АРТИСТИК ЦПЛР-ОДК за ролята на Младата Катя в спектакъла "Валентинов ден" от Иван Вирипаев; постановка Христо Христов в II възрастова група от Национален XXIV Национален ученически театрален фестивал "Климент Михайлов" 2021 година гр. Русе

Председател на журито:Нона Йотова

2019 г. Мерткан Бейзат от Театрално студио АРТИСТИК е студент по актьорско майсторство в НБУ в класа на Цветана Манева

РЕЗУЛАТАТА ОТ ДОБРАТА РАБОТА В ТС АРТИСТИК Е ФАКТ!

Мерткан Бейзат е първият(но далеч няма да е последния) приет специалност "Актьорско майсторство за театър' в Нов Български Университет в класа на Цветана Манева!

2021 г. Поздравителен адрес на Гергана Филипова за наградата и за главна женска роля от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов

Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
I МЯСТО Категория "Училищни състави" на ТС "Питър Пан" при ПГСУАУ "Ат. Буров" - Силистра 2016/2017

ДИПЛОМ I място в Категория "Училищни състави" на Театрално студио "Питър Пан" при ПГСУАУ "Ат. Буров" - Силистра за спектакъла "Скъпа Елена Сергеевна" режисьор и ръководител Христо Христов. Нградата е от XII ПРАЗНИЦИ НА МЛАДЕЖКОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО 'БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ".

Председател на фестивала: Станимир Карагьозов

НАГРАДА ЗА АКТЬОРСКИ ЕКИП на ТС "Питър Пан" при ПГСУАУ "АТ. БУРОВ" за спектакъла "Скъпа Елена Сергеевна" 2016/2017

Грамота Награда за Актьорски екип на Театрално студио "Питър Пан" при ПГСУАУ 'Ат. Буров" - Силистра за постановката "Скъпа Елена Сергеевна" от Людмила Разумовская; Режисьор и ръководител: Христо Христов.

Председател на феситвала: Станимир Карагьозов

ПЪРВА НАГРАДА И СТАТУЕТКА ЗА НАЙ-ДОБРА ТЕАТРАЛНА ТРУПА ЗА ТС "Питър Пан" при ПГСУАУ "АТАНАС БУРОВ" - СИЛИСТРА 2016/2017

Грамота и статуетка за ПЪРВА НАГРАДА ЗА НАЙ ДОБРА ТРУПА се награждава Театрално студио "Питър Пан" при ПГСУАУ 'Атанас Буров" град Силистра за спектакъла 'Скъпа Елена Сергеевна режисьор Христо Христов. Награда е от XX НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ 'КЛИМЕНТ МИХАЙЛОВ" гр. Русе.

Председател на журито: Крум Гергицов

 

ЛАУРЯТ НА НАГРАДАТА НА ЛАЙЪНС КЛУБ -СИЛИСТРА ЗА 2016 ГОДИНА ЗА ТС 'Питър Пан' при ПГСУАУ 'АТ.БУРОВ" 2016/2017

ГРАМОТА от Лайънс Клуб -Силистра за ЛАУРЯТ НА НАГРАДТА "Лайънс Клуб" за Театрално студио "Питър Пан" при ПГСУАУ 'Атанас Буров" Силистра с ръководител Христо Христов. Грамотата е за творчески наклонности- Театрално изкуство за високи постижения, творчески принос и утвърждаване на духовните ценности в българското общчество.

Връчана от Инж. Любомир Ковачев

Президент на Лайънс Клуб Силистра

ГОЛЯМАТА НАГРАДА И ГРАН-ПРИ КУПА за спектакъла 'Животът е хубав" на ТС "Питър Пан" при ПГСУАУ "Атанас Буров" Силистра 2017/2018
НАГРАДА ЗА АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО, ЕКИПНА РАБОТА за ТС "Питър Пан" ПГСУАУ "Атанас Буров" Силистра за "Животът е Хубав" 2017/2018
СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА ЖУРИТО И СТАТУЕТКА за Театрално студио АРТИСТИК ОДК Силистра за спектакъла "Ябълково - змейска приказка" 2017/2018

ГРАМОТА И СТАТУЕТКА в Категория:Извънучилищните Възрастова група :А

Специална награда на журито на Театрално студио "Артистик" при ОДК Силистра за "Ябълково -змейска приказка"от Румен Николов; режисьор Христо Христов.

Наградата е от фестивала XII ПРАЗНИЦИ НА МЛАДЕЖКОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО 'БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ" - Пролет "2017"

Председател на журито: Станимир Карагьозов

НАГРАДА ЗА АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО 'БУРГАСКИ ИЗГРЕВ" НА Театрално студио АРТИСТИК ОДК Силистра за ЕКИПНА РАБОТА 2017/2018

Грамота НАГРАДА ЗА АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО "БУРГАСКИ ИЗГРЕВ" на Театрално студио АРТИСТИК при ОДК Силистра за ЕКИПНА РАБОТА за "Ябълково - змейска приказка" от Румен Николов; режисьор: Христо Христов. Наградата е от XIII ПРАЗНИЦИ НА МЛАДЕЖКОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО - Пролет "2017"

Председател на журито: Станимир Карагьозов

ДИПЛОМА ЛАУРЕАТ II СТЕПЕН за Театрално студио "Артистик" при ОДК Силистра 2017/2018

Диплома Луауреат II степен за ТС 'АРТИСТИК: при ОДК Силистра с художествен ръководител - Христо Христов.

Наградата е от Международна фестивлана програма "Приятели на България" - V Mеждународен театрален фестивал 'Приятели на България"

ГОЛЯМАТА НАГРАДА И КУПА ГРАН-ПРИ за ТС 'Питър Пан' при ПГСУАУ 'Атанас Буров" за спектакъла "Животът е хубав" 2017/2018

ГРАМОТА И КУПАТА ГРАН-ПРИ  за Театрално студио "Питър Пан' при ПГСУАУ 'Атанас Буров'-Силистра за спектакъла "Животът е хубав" по текстове на Николай Ердман; Постановка- Христо Христов.Категория Училищни;възрастова група:Б

Наградата е от фестивала:XII ПРАЗНИЦИ НА МЛАДЕЖКОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО "БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ' -Пролет 2017

Председател на журито: Станимир Карагьозов

НАГРАДА ЗА ЕКИПНА РАБОТА на ТС 'Питър Пан' ПРИ ПГСУАУ 'Атанас Буров" Силистра за спектакъла "Животът е хубав" 2017/2018

НАГРАДА ГРАМОТА ЗА АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО "БУРГАСКИ ИЗГРЕВ" ЗА ЕКИПНА РАБОТА на ТС "Питър Пан" при ПГСУАУ 'Атанас Буров" гр. Силистра за спектакъла "Животът е хубав" по Н.Ердман, постановка - Христо Христов.

Наградата е от XIII ПРАЗНИЦИ НА МЛАДЕЖКОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО 'БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ" Пролет 2017

Председател на фестивала: Станимир Карагьозов

НАГРАДА НА МЛАДЕЖКОТО ЖУРИ ЗА НАЙ-МЛАДЕЖКИ СПЕКТАКЪЛ за Театрално студио "Питър Пан" за спектакъла "Животът е хубав" 2017/2018

НАГРАДА ГРАМОТА НА МЛАДЕЖКОТО ЖУРИ ЗА НАЙ-МЛАДЕЖКИ СПЕКТАКЪЛ на ТС "Питър Пан" за спектакъла "Животът е хубав" постановка Христо Христов.

Наградата е от XII ПРАЗНИЦИ НА МЛАДЕЖКОТО ИЗКУСТВО 'БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ' Пролет 2017

Председател на журито : Станимир Карагьозов

ТРЕТО МЯСТО ЗА НАЙ-ДОБРА ТЕАТРАЛНА ТРУПА на ТС "Питър Пан" за спектакъла 'Животът е хубав" 2017/2018
СТАТУЕТКА И СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА И ЖУРИТО за Театрално студио 'АРТИСТИК" при ОДК Силистра за спектакъла 'Рибраски свади" 2018/2019

СТАТУЕТКА И ГРАМОТА НАГРАДА СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ЖУРИТО на ТС АРТИСТИК за"Рибарски свади" от Карло Голдони; постановка Христо Христов.

Наградата е от XIV ПРАЗНИЦИ НА МЛАДЕЖКОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТОВО 'БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ" - Пролет "2018".

Председател на журито: Станимир Карагьозов

ТРЕТО МЯСТО за спектакъла 'Рибарски свади" на ТС АРТИСТИК 2018/2019

Грамота  ТРЕТО МЯСТО на 'Рибраски свади" от Карло Голдони; постановка Христо Христов за ТС АРТИСТИК при ОДК Силистра от НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ 'СЦЕНА ПОД СИНИТЕ КАМЪНИ" - СЛИВЕН.

Наградата е във възрастова група от 14 до 19 години

НАГРАДА НА Театрално студио "АРТИСТИК" за най - хумористична интерпретация за спектакъла "Рибарски свади" 2018/2019

НАГРАДА ГРАМОТА на Театрално студио "АРТИСТИК" за най-хумористична интерпретация за спектакъла 'Рибарски свади" от Карло Голдони, постановка: Христо Христов.

Наградата е от НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ "СЦЕНА ПОД СИНИТЕ КАМЪНИ" СЛИВЕН

ТРЕТА НАГРАДА(чрез видео участие) на спектакъла "Валентинов ден" на ТС АРТИСТИК 2019/2020

Чрез видео изпращане на спектакъла 'Валентинов ден"(поради карантиране на актьор и невъзможност за физическо участие в фестивала на трупата)

ТРЕТА НАГРАДА ГРАМОТА "Валентинов ден" от Иван Вирипаев; постановка Христо Христов. Наградата е във втора възрастова група и е от НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ 'СЦЕНА ПОД СИНИТЕ КАМЪНИ" СЛИВЕН

 

ПЪРВА НАГРАДА И ПЛАКЕТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СПЕКТАКЪЛ НА ТЕАТРАЛНО СТУДИО "АРТИСТИК" ЗА 'ВАЛЕНТИНОВ ДЕН" 2020/2021

Грамота за високи художествени резулати и ПЪРВА НАГРАДА и ПЛАКЕТ в Петнадесети национален фестивал на детско-юношеско театрално творчество 'МАЛКИЯТ ПРИНЦ- 2021"

Втора възрастова група/професионален

На Театрално студио 'АРТИСТИК" при ЦПЛР-ОДК - Силистра за спектакъла 'Валентинов ден"

Постановка Христо Христов

Председател на жури" Йоана Буковска-Давидова

ГОЛЯМА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛА И ПЛАКЕТ за спектакъла "Валентинов ден" на ТС "АРТИСТИК" при ЦПЛР-ОДК 2020/2021

ГОЛЯМА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛА ГРАМОТА И ПЛАКЕТ на Театрално студио "АРТИСТИК" при ЦПЛР-ОДК Силистра за спектакъла " Валентинов ден" От Иван Вирипаев;постановка Христо Христов.

Наградата е от XXIV НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ 'КЛИМЕНТ МИХАЙЛОВ'

Председател на журито: Нона Йотова

ДИПЛОМА ЗА ОТЛИЧИЕ на Театрално студио "АРТИСТИК" за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура 2020/2021

ДИПЛОМА ЗА ОТЛИЧИЕ на Театрално студио "АРТИСТИК при ЦПЛР-ОДК- Силистра

за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура в номинациите за награда ПРОКУЛТУРА "2020-2021" в категория "ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ"

НАГРАДА ЗА ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ на Театрално студио "АРТИСТИК" 2019/2020

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Юни 2020 г. Декември 2020 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ”– 2020 Г. Основен изпълнител ЦПЛР-ОДК Силистра

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
15.10.2020 г. 'Нашето участие в приобщаването" Професионален форум Министерство на образованието и науката. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образувание град Силистра
15.03.2018 г. 'Овладяването на българския език в контекста на езиковата ситуация в Община Силистра' Професионален форум Общински форум

Представяне на дейността на Театрално студио "АРТИСТИК" с мултимедийна презентация 'Тук езикът не излиза от мода" и изпъленение на новелата 'Пъдар" от Елин Пелин

Галерия