Мария Петрова

Мария Георгиева Петрова

Националност: българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0886790716

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
20 години
Учителски стаж:
13 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център град Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Февруари 2012 г. До сега РЦПППО Добрич Ресурсен учител - старши
Юли 2009 г. Февруари 2012 г. Община Крушари Секретар на МКБППМН
Септември 2008 г. Юли 2009 г. ДДМУИ общ.Крушари соц.работник

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Януари 2006 г. Юни 2006 г. Висше - магистър ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" Специална педагогика. Педагогика на деца със Специални образователни потребности

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика - ресурсен учител
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2020 г. Ноември 2020 г. Свидетелство Специална педагогика. Педагогика на деца със Специални образователни потребности 4-та степен ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Сензорна интеграция - фактор в раннодетското развитие. Теория и практики
Септември 2017 г. 16 часа 1 кредит Екипна работа на персонала в образователните институции
Ноември 2018 г. 32 часа 1 кредит Какво ни кара да действаме или как да мотивираме себе си
Юли 2019 г. 48 часа 1 кредит Ненасилствена комуникация в образователната среда

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. ПСДГ- "Лична хигиена" - Околен свят 4 РЦПППО-Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. ПСДГ- "Пъстри игри и занимания с пъстри материали" 4 РЦПППО-Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне "Логопедично помагало на детския учител" Пепа Добрева 4 РЦПППО-Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. ПСДГ-"Изравняване на количества - броене и изброяване" -Калина Димитрова 4 РЦПППО-Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник - - Красимира Паскалева 4 РЦПППО-Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арт терапията - Мария Петрова 4 РЦПППО-Добрич
Май 2023 г. Май 2023 г. Приказки. Терапия с приказки. - Нина Ангелова 4 РЦПППО-Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Професионална квалификация Използване на символи, образи и метафори в арттерапията БАТА
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Семинар Арттерапия при деца със СОП -
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Семинар Сензорна интеграция - фактор в ранното детско развитие. Теория и практики НИОПП - град София
Януари 2017 г. Януари 2017 г. Семинар Арт терапия при деца със СОП С-Иввена Пловдив
Септември 2017 г. Септември 2017 г. Семинар Екипна работа на персонала в образователните институции ЦОКТ град Варна
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Професионална квалификация Какво ни кара да действаме или как да мотивираме себе си и другите? Бонев Груп ЕООД - Стара Загора
Юли 2019 г. Юли 2019 г. Обучителен курс Ненасилствена комуникация в образователната среда НИОПП - град София
Юли 2019 г. Юли 2019 г. Семинар Школа по приобщаващо образование НАРУ - България
Юни 2019 г. Юни 2019 г. Обучителен курс Мерки и контрол за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм ИЧР ООД България
Ноември 2021 г. Ноември 2021 г. Обучителен курс 3 работещи практики за развиване на социално-емоционални умения в клас Блог - Преподаваме.bg

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ "Дъга" с.Кардам, ОУ"Христо Смирненски"гр.Г.Тошево, ОУ"Хр.Ботев"с.Кардам,СУ"П.Р.Славейков"гр.Добрич 2020/2021

Умения и компетентности

Организационни компетентности

Социални умения, организационни умения, технически умения, когнитивно-базирани умения, спортни умения, първоначална професионална подготовка, планиране на урок и педагогическа ситуация, организиране и управление на образователния процес, оценяване на напредъка на учениците, управление на процесите в отделни групи или паралелки, кариерно ориентиране и консултиране, оценка и диагностика на комуникативните нарушения, педагогическа компетентност, работа в екип, работа с родители и други заинтересовани страни, идентифициране на собствените потребности, определяне и постигане на цели, ориентиране към непрекъснато професионално развитие, планиране, организиране и контрол, специални компетентности, диагностични и консултативни компетентности, организационни компетентности, артистични умения.

Административна и правна култура
Социални умения
Технически умения
Спортни умения
Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Оценяване на напредъка на децата/учениците
Kариерно ориентиране и консултиране
Педагогически
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Планиране, организиране и контрол
Диагностични и консултативни компетентности

Методи на преподаване

Понятието Специални образователни потребности обединява различни групи деца и ученици с нарушения в развитието (сензорни, двигателни, емоциовално-поведенчески, хиперактивен синдром с дефицит на внимание, интелектуална недостатъчност, нарушения от аутистичния спектър, нарушения на способността за учене, множество увреждания), които варират от много леки до много тежки. Ползвам игров метод на преродаване по Български език, Математика, Околен свят и арттерапевтични методи по изобразително изкуство.


Философия на преподаване

      Според моята философия на преподаване, учителят трябва да бъде свободен за да изпълни своето призвание - освободен от административен, родителски и обществен натиск. Учителят за мен е творец, който всеки ден се труди над своите творби - децата.

      Смятам, че трябва да му се даде повече свобода на преподаване, да не се налагат рамки на творческата му дейност. Също така като всеки един творец, учителят трябва да се интересува, да се учи и да прилага в работата си най-новите и иновативни методи на преподаване.

      Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Децата не са анонимни в класа, те са личности - всяко със своята индивидуалност. Всяка личност трябва да бъде уважавана.  Опитвам се да разгадая детската душа, и да се съобразявам с индивидуалните качества на всяко дете. Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене.

     Основната ми цел е постигането на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици. Стремя се да науча учениците си да разсъждават, да мислят, да придобият приложими знания и умения. Всяко дете е гордо със своите умения, независимо какви са те. Едни имат умения за учене,  други за спорт, трети за рисуване. Необходимо е да се разпознават индивидуалните различия, да се уважават и да се поощряват.

 


Добри практики

РЦ Пловдив

Участие в обучение при запознаване с практиките на педагозите в РЦ.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Повишение от ресурсен учител в старши ресурсен учител

Педагогически стаж и придовито 4ПКС


Постижения на ученици

Златен медал от участие в Спешъл олимпикс 2018-2019 г.

Участие на ученичката Таня Петрова от ОУ"Христо Смирненски" град Генерал Тошево през учебната 2018-2019 година м.май.


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Преподаване на деца със СОП 2020/2021

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Участие в тържество по случай Ден на детето и Деня на Ботев - ОУ"Христо Ботев" село Кардам 31.05.2021 г.

Участие на Денислав Владимиров от 2 клас със стихотворение.


Членство в организации

Период от Период до Организация
Май 2012 г. До сега СБУ към КНСБ
Октомври 2013 г. До сега НАРУ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
07.03.2015 г. Работа с деца със СОП Семинар СОУ"Любен Каравелов" Добрич

Семинар-обучение на тема, "Обучителни трудности"

16.06.2018 г. Примерен урок по география за деца със СОП Семинар РЦПППО