Мартин Коцев

Мартин Трендафилов Коцев

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0879256012

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
18 години
Учителски стаж:
17 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Директор - училище
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
Център за специална образователна подкрепа- с. Ново село

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Август 2017 г. До сега ЦСОП- с. Ново село директор
Август 2012 г. Август 2017 г. ПУ "Иван Вазов" - с. Ново село директор
Февруари 2011 г. Август 2012 г. ПУ "Иван Вазов" - с. Ново село Заместник- директор по учебно-възпитателната дейност
Септември 2010 г. Февруари 2011 г. ПУ "Иван Вазов" - с. Ново село нощен възпитател
Септември 2009 г. Септември 2010 г. ПУ "Иван Вазов" - с. Ново село учител на деца със СОП
Септември 2008 г. Септември 2009 г. ПУ "Иван Вазов" - с. Ново село възпитател
Септември 2004 г. Септември 2008 г. ПУ "Иван Вазов" - с. Ново село учител на деца със СОП

Любим цитат

Да управляваш значи да поправяш. Ако ръководиш хората справедливо, кой ще посмее да не е справедлив ? Конфуций

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1993 г. Септември 1997 г. Средно Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий", гр. В. Търново право
Септември 1999 г. Май 2003 г. Висше - бакалавър ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново Педагогика на обучението по физическо възпитание

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Педагогика на обучението по физическо възпитание
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2004 г. Април 2005 г. Педагогика на интелектуалната недостатъчност Учител в специално училище, олигофренопедагог 1-ва степен ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново
Октомври 2017 г. Ноември 2017 г. Педагогика на обучението по физическо възпитание Учител по физическо възпитание 5-та степен ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати"
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив- Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалист Повишаване на административния капацитет при работа с деца
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит С дружение "Образование без граници-БГ 2012" Управление на организационната култура в образователните институции
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново Иновации в спортните игри
Ноември 2016 г. 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация-итдилине при УНСС-София Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни затруднения
Май 2016 г. 32 часа 2 кредита Център за продължаващо обучение към Русенски университет "Ангел Кънчев" Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2019 г. Юни 2019 г. Обучителен курс Обучение на деца и младежи със СОП чрез игови подход БФС
Май 2018 г. Май 2018 г. Обучителен курс Управленска отговорност на ръководителите за финансовата дейност на бюджетните организации Интеринтелект ООД
Юни 2014 г. Юни 2014 г. Семинар Педагогически и психологически техники за работа с ученици с разстройства на речта РААБЕ ООД
Октомври 2013 г. Октомври 2013 г. Обучителен курс Обучение за директори на училища и детски градини за работа с делигирани бюджети по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти&qu Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"
Октомври 2012 г. Октомври 2012 г. Семинар Документация и контрол РААБЕ ООД
Декември 2012 г. Декември 2012 г. Семинар Технология на създаване на училищно и учителско портфолио РААБЕ ООД
Октомври 2006 г. Октомври 2006 г. Обучителен курс Интерактивни методи на обучение Регионален педагогически център
Март 2006 г. Март 2006 г. Обучителен курс Базови и специфични компютърни умения на учителя Национален педагогически център и майкрософт България
Ноември 2005 г. Ноември 2005 г. Квалификационен курс Специални образователни потребности ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново- Център за квалификация
Декември 2011 г. Януари 2012 г. Обучителен курс Методика на обучението на децата и учениците по БДП в V-VIII клас СУ " Св. Климент Охридски"- ДИУУ

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Физическо възпитание и спорт 8 клас 2021/2022
Физическо възпитание и спорт 9 клас 2021/2022
Физическо възпитание и спорт 12 клас 2021/2022

Умения и компетентности

Социални умения

Имам добри комуникатовни умения. Умея да работя с различни хора и култури. Умея да изслушвам, да убеждавам и да работя в екип. Успявам да дефинирам проблемите и да трансформирам идеите в действие. Имам добър професионален изказ и езикова култура.

Организационни умения

Ръководя се от нормативната уредба и владея техники за управление на образователната институция.Умея да определям приоритетите и целите на институцията в условията на динамични промени. Внимателно анализирам ситуацията и планирам дейностите и пътищата за тяхното постигане. При вземането на управленски решения се старая да постигна баланс между интересите на всички заинтересовани страни- ученици, родители, педагози, терапевти, социални и училищни партньори, държавни институции. Координирам дейностите, пряко произтичащи от естеството на работата.

Управленска компетенция

Старая се да управлявам образователната институция ефективно . Внимателно планирам целите и дейностите за тяхното осъществяване, като отчитам наличните ресурси, очертавам задачите и графиците за изпълнението и осъществявам ежедневен контрол. Отговорен съм за всяко свое решение и съм готов да поема отговорност за резултатите от решенията си. Смятам, че правилното делигиране на задачи и правомощия на членовете на екипа в центъра е гаранция за ползотворна работа и добри резултати . Умея да подкрепям и мотивирам служителите си. Насърчавам хората с креативно мислене и иновативни подходи в работата.

Административна и правна култура

В работата си като директор на ЦСОП изцяло се ръководя от действащата нормативна уредба. Прилагам Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба за приобщаващото образование, Правилник за устройството и дейността на ЦСОП,  както и всички останали подзаконови нормативни актове: ПМС, РМС, наредби, правилници, заповеди и инструкции, свързани с учебно- възпитателния процес в ЦСОП. Сключвам, изменям и прекратявам трудови договори с педагогическия и непедагогическия персонал в съответствие изискванията на Кодекса на труда. В ЦСОП са разработени вътрешни нормативни документи, които регламентират и конкретизират правата, задълженията и отговорностите на всички участници в образователния процес, в условията на безопасна и достъпна среда.

Организиране и управление на образователния процес

Планирам и организирам дейността, съобразно спецеифичните цели на ЦСОП за извършване на диагностична, рехабилитационна , корекционна и терапевтична работа с ученици, за които оценката РЦПППО е установила, че могат да се обучават в ЦСОП. Изготвям Списък- Образец № 3 и подавам необходимата информация в Националната електронна и информационна система за предучилищното и училищно образование / НЕИСПУО /.

Управление на ресурси

Управление на финансови и материални ресурси: Отговарям за законосъобразното, ефективно и икономично разходване на бюджетните средства на ЦСОП. Винаги съм се ръководил от принципите за прозрачност и честност при ръководенето на финансовите и материални ресурси. Изпълнението на делегирания бюджет се отчита на всяко тримесечие пред Общо събрание, а информацията се публикува в сайта на ЦСОП.


Методи на преподаване

Като учител по ФВС за деца със СОП винаги съм използвал индивидуалния и диференциран подход що се отнася до дозировката на упражненията, функционалното натоварване, степента на изискванията, времето за разучаване на по-сложни упражнения. Игрите и състезанията се приемат с особено желание и интерес от учениците със СОП. При много от децата те са ключът за стимулиране и мотивиране за участие в цялостния образователен процес. За това игровият и състезателен метод са от най- често използваните от мен методи в ежедневната ми работа. Други използвани от мен методи: методи за нравствено, естетическо и трудово възпитание; методи за развиване на физическите качества- равномерен и повторен; метод за онагледяване- непосредствена демонстрация; словестни методи за съобщаване на знания, разкриване на формата и същността на дадено упражнение; методи за организиране на двигателната дейност- фронтален, посменен, групов и станционен;методи за проверка и оценка- контролно изпълнение на физическите упражнения, педагогическо наблюдение, измерване на показателите на физическата дееспособност .


Философия на преподаване

Философията ми на преподаване по физическо възпитание и спорт и моят личен стремеж към усъвършенстване са свързани с латинската сентенция  "Здрав дух в здраво тяло". За да мотивирам учениците, се старая да им давам добър личен пример.В ежедневната си работа се фокусирам върху индивидуалните потребнсоти и възможности на учениците със СОП, залагам на диалога и добрата връзка ученик-учител. За постигането на по- добри резултати , не се страхувам да прилагам иновативни методи и практики.


Добри практики

Участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

За учениците със СОП е важно да се социализират, да общуват и създават нови контакти, да участват в спортни и културни мероприятия.Изявата пред публика, съревнованието с други деца, посещението на нови места и обекти, винаги са насърчавали и стимулирали нашите ученици. Всяка година ЦСОП организира екскурзии с културно- развлекателна цел, зелено училище, участие в спортни игри под егидата на "Спешъл Олимпикс" Бълагария, туристически походи и излети сред природата, посещения на кино и театър.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Грамота от РУО за цялостна професионална трудова дейност в системата на народната просвета- "Директор на годината" 2016 г.

Постижения на ученици

Трето място по футбол в Национални игри на "Спешъл Олимпис" България 2008 г.
Първо място по лека ателтика, дисциплина 60 м гладко бягане на Национално спортно състезание за деца в неравностойно положение, 2006 г. гр. Сливен.
Второ място по лека ателтика, дисциплина скок на дължина на Национално спортно състезание за деца в неравностойно положение, 2006 г. гр. Сливен.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2016 г. Април 2017 г. Проект " Твоят час- фаза 1 ръководител на група за извънкласни дейности по интереси- "Искам и мога да играя футбол" ОП " Наука и образование за интелигентен растеж"
Февруари 2012 г. Юни 2012 г. "Да направим училището привлекателно за младите хора- Успех" ръководител на група за извънкласни дейности по интереси- "Туризъм- екопътеки и походи, футбол" ОП " Развитие на човешките ресурси"

Членство в организации

Период от Период до Организация
Декември 2015 г. До сега Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа

Самооценка

Самонаблюдение

Работата ми като директор изисква добри организаторски и комуникативни умения.За мен добрият колектив е определящ за добрата и пълноценна работа в центъра. Винаги съм се стремял към създаване на среда, в която да цари  уважение и разбирателство между вички работещи в институцията. С особено внимание се отнасям към новопостъпилите служители . От изключително значение  е да има добра приемственост на натрупания опит, знания и умения. Умея да комуникирам с представителите на управленските структури- РУО и МОН, със социалните и училищни партньори, с ДАЗД, с МВР, с НПО, със спонсори и дарители и други организации и институции, имащи отношение към работата на ЦСОП. Поставям ученика и неговите интереси на първо място.Смятам, че през последните години успяхме да превърнем ЦСОП в привлекателно и уютно място за обучение и възпитание на учениците със СОП. Обновена е материално- техническата база, закупено е ново модерно оборудване за терапевтичните кабинети, общежитието е реновирано и обзаведено с нови мебели. Дворното и парково пространство е обновено, създадени са кътове за игра и отдих . Осигурена е достъпна архитектурна среда за хора с нарушения на опорно- двигателния апарат.Отнасям се към децата с търпение, внимание и уважение.Поощрявам и стимулирам техните силни черти. Изисквам от техните  учителите да работят изключително върху развитието на способностите им и практическите умения за справяне с предизвикателствата на живота. За мен като директор и учител е важно ученикът да се чувства сигурен, добре приет, обгрижен и зачитан.