Недялка Илева

Недялка Делчева Ангелова-Илева

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0876098110

Обща информация

Трудов стаж

Учителски стаж:
2 година 4 месеца и 15 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Детска градина
Име на институцията:
Детска градина № 25 "Ален мак"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2019 г. До сега ДГ №25 "Ален мак" Учител

Любим цитат

“Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.” – Плутарх

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2015 г. Октомври 2019 г. Висше - бакалавър Тракийски университет Предучилищна и начална училищна педагогика
Септември 2003 г. Юни 2007 г. Висше - бакалавър УНСС Аграрна икономика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Предучилищна и начална училищна педагогика 5-та степен Тракийски университет гр. Стра Загора, ДИПКУ

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2020 г. 16 часа 1 кредит "Изкуства БГ" ЕООД Интегриране на технологиите в образователния процес
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит "Изкуства БГ"ЕООД Интегриране на технологиите в образователния процес. Използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Проекта Успешни стратегии на взаимодействието "детска градина - семейство"
Ноември 2019 г. 32 часа 2 кредита Сдружение "Център за обучение и квалификация" Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Спортно-подготвителните упражнения и игри и тяхното значение за подобряване здравето на децата в ПУВ 2 Иглика Ангелова
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Работа в екип 2 Стоянка Вълкова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Изобразителното творчество в ДГ - 1 част 2 Димитрина Боева
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Изобразителното творчество в ДГ - 2 част 2 Стоянка Вълкова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Играта - драматизация и нейното значение за развитието на 5-7 годишните деца - 1 част 2 Иглика Ангелова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Приказкотерапия - как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в детската градина - 2 част 2 Таня Райчева
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Различните етноси в България. Работа в мултикултурна среда- първа част 2 Росица Петрова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Развитие на вниманието на децата в ПУВ 2 Янка Топалова-Миндова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Работа в мултикултурна среда- трудности и начини за овладяването им- втора част 2 Валентина Христова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Анализ на детската рисунка - първа част 2 Маргарита Кисьова
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Анализ на детската рисунка - втора част 2 Яница Тодорова
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ИКТ в предучилищното образование - втора част 2 Таня Тодорова
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Рисуване без четка с подръчни материали 2 Христинка Стоянова

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Първа група ДГ №25 "Ален мак" 2019/2020
Втора група ДГ №25 "Ален мак" 2020/2021
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) ДГ №25 "Ален мак" 2021/2022

Умения и компетентности

Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Организиране и управление на образователния процес
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие

Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Добри практики

Да подкрепим талантите на Стара Загора

Постижения на специалиста

Лични постижения

Участие в общински, национални и международни конкурси за детска рисунка

Постижения на ученици

Участие в общински, национални и международни конкурси за детска рисунка

Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Брат за брата - Стара Загора 2019/2020

Участие в конкурс за рецитиране на патриотично стихотворение.

Детството на моята фамилия - Община Стара Загора 2019/2020
Великденско послание 2019/2020
Организиране на училище за родители, работа с МКБППМН 2019/2020
Участие в инициативата "Жълти стотинки" 2019/2020
Участие съвместни мероприятия в 11ОУ 2019/2020
Спортен празник по БДП 2019/2020
Аз гарантирам щастливо детство/отличителен знак на Агенция за закрила на детето 2019/2020

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2020 г. До сега Училищен плод Изпълнител МОН, Община Стара Загора, ДГ 25"Ален мак"
Септември 2020 г. До сега Училищно мляко Изпълнител МОН, Община Стара Загора, ДГ 25"Ален мак"

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Декември 2020 г. До сега Европейска гаранция за детето Изпълнител Уницеф, Община Стара Загора, МОН и Детска градина № 25 "Ален мак"
Септември 2020 г. До сега Проект по Физическо възпитание Изпълнител МОН, Община Стара Загора, ДГ 25"Ален мак"
Октомври 2019 г. Май 2020 г. Проект "Направи добро" - благотворителна инициатива Изпълнител ЕVN Пловдив и ДГ № 25

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Ден на християнското семейство 19.11.2019 г.
Коледно тържество 12.12.2019 г.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2019 г. До сега Съюз на българските учители
Септември 2019 г. До сега Член на КНСБ