Нели

Недка Стоянова Георгиева

Националност: Българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0889828612

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
18г. 2м. 18дни
Учителски стаж:
17г. 5м. 6дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2013 г. До сега РЦПППО старши ресурсен учител
Октомври 2005 г. Септември 2013 г. ОССУ възпитател/ социален педагог

Любим цитат

"Вложете сърцето, ума, интелекта и душата си дори в най-дребните си постъпки." - Суами Сивананда

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2015 г. Август 2016 г. Висше - магистър Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" Педагогика на деца със специални образователни потребности

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Магистър - Педагогика на деца със специални образователни потребности, Бакалавър - Социален педагог
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2017 г. Септември 2017 г. Педагогика на деца със СОП Педагогика на деца със специални образователни потребности 5-та степен Тракийски университет - Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит Зет Ес Консулт ЕООД - град Варна "Арт терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на деца и ученици" - Грузия
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит "Какво ни кара да действаме и как да мотивираме себе си и другите"
Ноември 2017 г. 16 часа 1 кредит "Мотивация на работното място и развитие на екипната работа"
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Национален институт за образование и приобщаващи политики ЕООД "Сензорна интеграция - фактор в ранното детско развитие. Теория и практики.
Септември 2017 г. 16 часа 1 кредит Зет Ес Консулт ЕООД - град Варна "Екипна работа на персонала в образователните институции"
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит Национален институт за образование и приобщаващи политики ЕООД "Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици"
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит Национален институт за образование и приобщаващи политики ЕООД "Организиране на ДПЛР в детски градини и училища"
Март 2022 г. 16 часа 1 кредит ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий" - В. Търново "Педагогическо взаимодействие между обектите и субектите в образователната система"
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит Школо Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест за учители и ръководство и повишаване ангажираността на родители

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арт терапията 4 часа РЦПППО - гр. Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. "Специални деца в детската градина" 4 часа РЦПППО - гр. Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 часа РЦПППО - гр. Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Изравняване на количества, броене и отброяване - педагогическа ситуация по математика 4 часа РЦПППО - гр. Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на логопедично помагало на детския учител 4 часа РЦПППО - гр. Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Пъстри игри и занимания с пъстри материали 4 часа РЦПППО - гр. Добрич
Май 2021 г. Май 2021 г. Лична хигиена - педагогическа ситуация -2 група Околен свят 4 часа РЦПППО - гр. Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Обучителен курс "Практическа работа със сензорни материали - Теоретична обосновка" "Карин дом" - гр. Варна
Май 2018 г. Ноември 2018 г. Обучителен курс "Обучение по Монтесори метод за деца със специални образователни потребности" Асоциация Монтесори - Ръка за ръка
Юли 2015 г. Юли 2015 г. Семинар "Развиване на екипни Взаимоотношения" Фондация "Социални общности - консултативен център Плиска"
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Обучителен курс "Техники за ефективно общуване със семейството" Фондация "Социални общности - консултативен център Плиска"
Март 2013 г. Март 2013 г. Обучителен курс "Метода Монтесори в Монтесори Среда" "Карин дом" - гр. Варна
Септември 2012 г. Септември 2012 г. Обучителен курс "Подходи за работа с деца с агресивно поведение" Фондация "Социални общности - консултативен център Плиска"
Март 2011 г. Март 2011 г. Обучителен курс "Използване на системен подход при работа с деца с хиперактивност и агресивно поведение" Фондация "Социални общности - консултативен център Плиска"
Юли 2006 г. Юли 2006 г. Обучителен курс Изграждане на умения за общуване с картинки и символи при деца с комуникативни проблеми "Карин дом" - гр. Варна

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ОУ "П. Волов" - гр. Добрич : ДГ №32 "Зорница" - гр. Добрич 2021/2022

Умения и компетентности

Социални умения

- добри комуникативни умения;
- умения за работа в екип;
- лоялност;
- креативност;
- отговорност;
- коректност;
- организираност;
- коректни взаимоотношения с колегите от колектива на РЦППО и другите учебни заведения;
- уважение и стимулиране на индивидуалността на всяко дете и ученик;
- приобщаване и подкрепа на всички деца, ученици и родители в образователния процес;
- подпомагане и подкрепяне на масовия учител в работния процес, както и изготвяне в срок на необходимата документация за всяко дете, ученик.


Методи на преподаване

- адаптиране на учебното съдържание според възможностите и интересите на детето/ ученика;
- игрите приложени в работата при деца със специални образователни потребности;
- арт терапия;
- нагледни и практически методи;
- индивидуална и групова терапия;
- наблюдение по време на игра в естествени условия;
- обучение и възпитание по метода Монтесори.


Философия на преподаване

 Моята философия за образование и преподаване поставя в центъра - детето, ученика. 

Образованието е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете, или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето, и научаването и към създаване на възможности за развитие на децата, и учениците във всички аспекти на общността.

Ресурсният учител трябва да преподава на достъпен, разбираем език, като се съобразява с възможностите и потребностите на всяко дете и ученик, и включва разнообразни, и интересни форми, и методи за работа. Създава възможности за развитие и участие на всички /деца и ученици/ в аспектите на живота на общността.
- Гарантиране на достъпа на всяко дете или ученик до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности и способности;
- Приемане и зачитане на всяко дете и ученик - индивидуални потребности и възможности, личностни качества, знания, умения и интереси;
- Подпомагане на личността и нейната социализация;
- Сътрудничество между всички участници в процеса на образование и възпитание - детска градина, училище, детето или ученика, семейството, общността.

 


Добри практики

Монтесори терапия

Кабинет по Монтесори терапия - работа в специално подготвена Монтесори среда

Кабинета по Монтесори терапия работи от 2019-2020 учебна година към РЦПППО гр. Добрич, в които работя и аз като Монтесори терапевт сертефициран от "Карин дом". В кабинета работят четири  Монтесори терапевта, по двама в двете групи. Всяка група работи самостоятелно с до 6 деца на възраст от 5 до 7 години. Кабинета е  оборудван с качествени Монтесори материали, където децата работят в Монтесори средата и се приучват на независимост, самостоятелност, креативност. В кабинета са обособени различни кътове - сензорен, математика, български език, ботаника, география, практичен живот. Монтесори терапията развива самостоятелността на детето,усъвършенства двигателните умения в сферата на грубата и фина моторика, подобрява комуникативните и познавателни умения, уменията за четене, смятане, социални и др. умения. Ролята ми като терапевт е да окуражавам нормалния стремеж на детето към независимост и самостоятелност, да поддържам чувството му за самоуважение и самодисциплина, да помагам на децата да се научат да наблюдават, да опознават заобикалящия ги свят, да проучват независимо своите идеи.

Монтесори терапия

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2014 г. До сега НАРУ
Ноември 2014 г. До сега СБУ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
12.04.2019 г. "Детската агресия" Семинар ДГ №32"Зорница" - гр. Добрич
11.05.2017 г. "Детската агресия" Семинар ДГ №20 "Радост" гр. Добрич

Галерия